Valtioneuvoston asetus MMM/2024/16

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. +358 295 162 248

Asia

Luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annettua valtioneuvoston asetusta (80/2023) ehdotetaan muutettavaksi. Asetuksen 10 §:ää täsmennettäisiin luonnonmukaisen tuotannon koulutuksen suorittamisen osalta. Jos luomusitoumus siirretään kesken sitoumuskauden, siirron saajan olisi suoritettava koulutus ennen sitoumuskauden päättymistä. Asetuksen 13 §:ää täsmennettäisiin eräiden myyntikasvien ja seoskasvustojen osalta sekä täsmennettäisiin tilanteita, joissa luonnonmukaisen tuotannon myyntikasvivaatimusta ei tarvitse noudattaa. Asetuksen 17 §:ään lisättäisiin uusi momentti, jonka mukaan viljelijälle, joka on antanut luomusitoumuksen avomaan vihannesten viljelyn perusteella, tarhaherneen teollisesta sopimustuotannosta voitaisiin maksaa luonnonmukaisen tuotannon korvausta vain, jos viljelijä tekee tarhaherneen viljelyalasta viljelysopimuksen. Asetuksen 4 §:ää muutettaisiin siten, että luomusitoumus voitaisiin antaa myös alasta, jolla viljellään ruokohelpeä kasvualustaksi sopimustuotantona ja kosteaviljelyalasta, jolla viljellään ruokohelpeä. Lisäksi asetukseen tehtäisiin eläinten hyvinvointiin liittyvän lainsäädännön uudistamisesta johtuvia teknisluonteisia säädösviittausten päivityksiä.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 30.1.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.