Oikeuskansleri

Oikeuskanslerin tehtävänä on perustuslain mukaan antaa tasavallan presidentille, valtioneuvostolle ja ministeriöille tietoja ja lausuntoja oikeudellisista kysymyksistä. Oikeuskanslerin tehtäviin kuuluu myös valvoa näiden valtioelinten toiminnan lainmukaisuutta.

Oikeuskansleri on läsnä valtioneuvoston yleisistunnossa ja esittelyssä tasavallan presidentille. Oikeuskanslerin tehtävänä on seurata, että laillista käsittelyjärjestystä ja voimassa olevia säännöksiä noudatetaan. Valvonta koskee vain oikeudellisia kysymyksiä, ei päätösten tarkoituksenmukaisuutta eikä poliittista arviointia. Tarvittaessa oikeuskanslerin on istunnon aikana esitettävä oikeudellinen lausuntonsa käsiteltävästä asiasta.

Valtioneuvoston valvonta on luonteeltaan suurimmaksi osaksi ennakoivaa. Ministeriöissä laaditut esittelylistat, joihin päätöksenteko istunnoissa perustuu, lähetetään ennen istuntoja oikeuskanslerinvirastoon tarkastettaviksi. Usein tämä niin sanottu listatarkastus edellyttää neuvotteluja ministeriöiden virkamiesten kanssa ja lausuntojen antamista esittelyyn tuleviin asioihin liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä. Tarkastuksessa havaitut virheet korjataan ennen istuntoja tai tarvittaessa esittelyä siirretään.