Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen, itsehallintoalueiden perustamisen ja aluehallintouudistuksen valmistelun virkamiesohjausryhmä ja projektiryhmä


Hankenumero

STM068:00/2015

Asettaja


Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

10.09.2015

Toimikausi/aikataulu

01.10.2015 - 15.04.2019

Yhteyshenkilö

Pekka Järvinen, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö, etunimi.sukunimi@stm.fi

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tehtäväkuvaus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen sekä aluehallintouudistuksen valmistelu

Virkamiesohjausryhmä:
Uudistuskokonaisuudella on virkamiesohjausryhmä, jonka tehtävänä on:
1) ministeriöiden kansliapäällikkötasolla seurata, edistää ja varmistaa projektin etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista;
2) käsitellä projektin työsuunnitelma ja strategisen tason ratkaisuja;
3) huolehtia valmistelun asianmukaisesta resursoinnista ja priorisoinnista ministeriöissä ja niiden hallinnonaloilla;
4) huolehtia projektin edellyttämän ja muun virkamiesvalmistelutyön yhteensovittamisesta ja virkamiesyhteistyön järjestämisestä siten, että projekti etenee hallituksen linjausten ja prioriteettien mukaisesti;
5) yhteen sovittaa lainvalmistelun laadun varmistamiseen liittyvät toimenpiteet projektin tehtäväalaan liittyvässä valmistelussa;
6) koordinoida sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja rahoituksen uudistuksen ja aluehallintouudistuksen valmistelun ja toteutuksen edellyttämien toimenpiteiden sisällyttämistä eri ministeriöiden ja hallinnonalojen strategisiin ja toimintasuunnitelmiin.

Projektiryhmä:
1) vastata uudistuksen valmistelun ja toimeenpanoprosessin toteuttamisesta, kunnes uudistetut toiminnot ja ohjausmallit on saatu siirretyksi osaksi valtioneuvoston ja sen ministeriön sekä valtion keskushallinnon sekä alue- ja paikallishallinnon linjaorganisaation toimintaa;
2) koota ja sovittaa yhteen aineisto valmisteluryhmien työn pohjalta sekä tarpeellisilta osin laatia ehdotukset hallituksen esityksiksi ja muiksi toimenpiteiksi, projektiryhmä määrittelee uudistukseen kuuluvien lakiehdotusten sisällön ja keskinäiset suhteet;
3) koota ja laatia ehdotukset uudistuksen valmistelun ja tuloksellisen toimeenpanon edellyttämiksi toimenpiteiksi valtioneuvoston ja asianomaisten ministeriöiden päätettäväksi;
4) valmistella sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen, aluejakoon, järjestäjän tehtäviin, järjestämistä koskevaan päätöksentekoon sekä tuottamisen oikeudellisiin periaatteisiin liittyviä asioita. Lisäksi tehtävänä on valmistella siirtyminen uuteen rakenteeseen, mukaan lukien vaiheistus, siirtymäkauden järjestelyt sekä tarpeellisilta osin nykyisen toiminnan lakkauttaminen.
5) valmistella rahoituksen keräämiseen, verotusjärjestelmään sekä valtionosuuksiin liittyviä asioita.
6) valmistella ohjaukseen, kehittämiseen, valvontaan, tiedon hallintaan sekä rahoituksen kohdentamiseen sote-alueelle liittyviä asioita (ml. budjettikehysjärjestelmä).
7) valmistella omaisuus- ja sopimusjärjestelyihin liittyviä asioita.
8) valmistella henkilöstön asemaan ja muutostilanteen työhyvinvointiin liittyviä asioita.
9) valmistella vaalijärjestelmään ja demokraattiseen päätöksentekoon liittyviä asioita.
10) valmistella uudistuksen toteutukseen liittyvää sosiaali- ja terveyspalveluiden sisällöllistä uudistamista, kuten perustason palveluiden vahvistamista, palveluiden integraatiota ja digitalisaatiota.

Projektinjohtaja raportoi suoraan ministereille sekä vastaa projektia koskevien asioiden esittelystä reformiministerityöryhmälle. Projektinjohtaja voi osallistua projektin valmistelutyöryhmien työskentelyyn.

Projektiryhmällä on valmisteluryhmät sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen edellytykset ja aluejakoa sekä järjestämislain, itsehallintoaluelain ja rahoitusta koskevien säännösten valmistelua varten. Valmisteluryhmät toimivat projektiryhmän tukena. Valmisteluryhmien kokoonpanot ovat asettamispäätöksen liitteinä. Projektiryhmä voi muuttaa valmisteluryhmien kokoonpanoja. Lisäksi se voi perustaa myös muita uudistuksen valistelun kannalta tarpeelliseksi osoittautuvia ryhmiä.

Valmisteluryhmien puheenjohtajien ja sihteereiden tehtävänä on erityisesti huolehtia tiedonkulusta ja valmistelun riittävästä yhtenäisyydestä ja yhteensovittamisesta projektinjohtajan ja projektiryhmän kanssa. Tässä avustajina toimivat sosiaali- ja terveysministeriössä sekä valtiovarainministeriössä asiasta vastaavat osastosihteerit.

Tavoitteet

Ryhmien tavoitteena on valmistella ja toteuttaa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus kolmine eri vaiheineen sekä siihen liittyvä itsehallintoalueiden perustaminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on:
- terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta
- merkittävä, tavoitteiltaan 3 miljardin euron suuruusluokkaa oleva julkisen talouden kestävyysvajetta vähentävä vaikutus
- palveluiden täydellinen horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio

Tausta

Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus toteutetaan palveluiden täydellisellä horisontaalisella ja vertikaalisella integraatiolla sekä vahvistamalla järjestäjien kantokykyä. Hallitusohjelman mukaan hankkeelle asetetaan erillisellä päätöksellä parlamentaarinen seurantaryhmä. Lisäksi uudistuksen tueksi asetetaan erillisellä päätöksellä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoista koostuva asiantuntijafoorumi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi maahan muodostetaan enintään 19 itsehallintoaluetta. Kansanvaltaisuuden turvaamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäviä itsehallintoalueita johtavat vaaleilla valitut valtuustot.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaavat itsehallintoalueet tuottavat alu-eensa palvelut tai voivat käyttää palveluiden tuottamiseen yksityisiä tai kolmannen sektorin palveluntuottajia. Ensivaiheessa selvitetään vaihtoehdot kuntien ja/tai valtion rahoitusmalleille ottaen huomioon perustuslain reunaehdot. Toisessa vaiheessa siirrytään yksi-kanavaiseen rahoitusmalliin huomioiden työterveyshuollon asema. Lisäksi uudistukseen sisällytetään kustannusten tehokkaan hallinnan toteuttava budjettikehysjärjestelmä.

Lisäksi selvitetään valinnanvapausmallin yksityiskohdat ja EU:n potilasliikkuvuusdirektiivin implementoimiseksi tarvittavat lakimuutokset. Mikäli selvitykset edellyttävät lakimuutoksia, ne toteutetaan vaalikauden loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät yhtenäistetään järjestämisvastuussa olevilla alueilla ja kokonaisarkkitehtuuria kehitetään ja sen toteutumista valvotaan kansallisella tasolla, kansallisen palveluväylän yhteentoimivuuden varmistamiseksi.

Hallituksen päätettyä käynnistää aluehallintouudistuksen valmistelun, täydennetään ohjausryhmää työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäälliköllä ja muden uudistuksen kannalta keskeisten ministeriöiden kansliapäälliköillä. Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä toimii ohjausryhmän puheenjohtajana käsiteltäessä aluehallintouudistuksen asioita.

Kustannukset ja rahoitus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen sekä aluehallintouudistuksen valmisteluhankkeen kulut maksetaan sosiaali- ja terveysministeriö osalta rahoitusmomentilta 33.01.01.02 VA 5911 projekti 5255 ja valtiovarainministriön osalta rahoitusmomentilta 28.90.22

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Ohjausryhmän ja projektiryhmän tekninen sihteeristö:
Kari Haavisto, sosiaalineuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
Kati Hokkanen, ylitarkastaja, sosiaali- ja terveysministeriö
Jaana Aho, projektisihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö
Heidi Tolvanen, projektisihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö

Teknisen sihteeristön tehtävänä on huolehtia tällä asettamispäätöksellä asetetun valmistelutoiminnan järjestelyistä, teknisestä tuesta ja asianhallinnasta.

Valtioneuvoston asettama hanke

Kyllä

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Kyllä

Hankkeen suhde talousarvioon

Kyllä

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Kyllä

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Kyllä

Ajankohta, jolloin HE tullee VN:oon

10/2016

Istuntokausi, jolloin HE annetaan eduskunnalle

Syksy 2016

Lisätiedot

Tekniset sihteerit: Heidi Tolvanen, projektisihteeri ja Jenni Lahtinen, osastosihteeri

Aihealueet

Sosiaali- ja terveysala. Sosiaalivakuutus

Asiasanat

Aluepolitiikka, Sosiaalipalvelut, Sosiaalihuolto, Terveydenhuolto, Terveyskeskukset, Terveyspalvelut, Terveyspolitiikka

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Juha Rehula, Anu Vehviläinen, Jaana Koski

Asettamispäätöksen liitteet

Projektiryhmän valmisteluryhmät sekä niiden tehtävät ja kokoonpanot :
- sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen edellytykset ja aluejako
- järjestämislaki ja voimaanpanolakia,
- itsehallintoaluelaki
- rahoitus ja resurssiohjaus

Projektiryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Pöysti Tuomas alivaltiosihteeri sosiaali- ja terveysministeriö Puheenjohtaja
Varhila Kirsi osastopäällikkö, ylijohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Varapuheenjohtaja
Laajala Päivi osastopäällikkö, ylijohtaja valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Salo Sinikka muutosjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Varapuheenjohtaja
Niemi Veli-Mikko osastopäällikkö, ylijohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Volk Raija johtaja Sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Järvinen Pekka hallitusneuvos sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Pitkäniemi Jani finanssineuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Järvikare Terhi osastopäällikkö, ylijohtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Mäkinen Hannu budjettipäällikkö valtiovarainministeriö Jäsen
Valli-Lintu Auli hallitusneuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Majuri Tuula lainsäädäntöneuvos oikeusministeriö Jäsen
Pekurinen Markku johtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Jäsen
Salo Päivi hallitusneuvos sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Antila Outi osastopäällikkö, ylijohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Tainio Hanna varatoimistusjohtaja Suomen Kuntaliitto Jäsen
Susiluoto Taina osastopäällikkö työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Koskinen Esko pelastusylijohtaja sisäministeriö Jäsen
Jouttimäki Riitta-Maija hallitusneuvos sosiaali- ja terveysministeriö Sihteeri
Mäenpää Eeva lainsäädäntöneuvos valtiovarainministeriö Sihteeri

Virkamiesohjausryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Sillanaukee Päivi kansliapäällikkö sosiaali- ja terveysministeriö Puheenjohtaja
Hetemäki Martti valtiosihteeri kansliapäällikkönä valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Pöysti Tuomas alivaltiosihteeri sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Välimaa Asko kansliapäällikkö oikeusministeriö Jäsen

Virkamiesohjausryhmä, kun käsitellään aluehallinnon uudistamiseen liittyviä kysymyksiä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Hetemäki Martti valtiosihteeri kansliapäällikkönä valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Nerg Päivi kansliapäällikkö sisäasiainmininisteriö Jäsen
Husu-Kallio Jaana Kansliapäällikkö Maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Gustafsson Jari kansliapäällikkö työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Pokka Hannele kansliapäällikkö ympäristöministeriö Jäsen
Sillanaukee Päivi kansliapäällikkö sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Välimaa Asko lainsäädäntöjohtaja oikeusministeriö Jäsen
Pöysti Tuomas Alivaltiosihteeri sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

857 asiakirjaa


 1. Lausunto

  15.09.2016  Diak
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 2. Lausunto

  05.09.2016  Helsingin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 3. Kannanotto

  02.08.2016  Kuntien takauskeskus
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 4. Kannanotto

  22.07.2016  Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 5. Kannanotto

  13.05.2016  Suomen Yrittäjät, Terveyspalvelualan Liitto, Lääkäripalveluyritykset ym.
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 6. Muutospäätös; Virkamiesohjausryhmään Tiina Astolan sijalle Asko Välimaa

  22.04.2016  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutospäätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 7. Muutospäätös; Martti Hetemäki toimii hankkeen virkamiesohjausryhmän pj:nä silloin, kun ryhmässä käsitellään aluehallinnon uudistamiseen liittyviä kysymyksiä

  22.04.2016  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutospäätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 8. Jäsenmuutospäätös; ohjausryhmää täydennetään seuraavilla henkilöillä: Päivi Nerg, Jaana Husu-Kallio, Jari Gustafsson, Hannele Pokka

  22.04.2016  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutospäätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 9. Muutospäätös; projektiryhmään varapuheenjohtajaksi Sinikka Salo ja jäseneksi Esko Koskinen

  22.04.2016  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutospäätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 10. Muutospäätös; ohjausryhmän ja projektiryhmän tekniseen sihteeristöön nimetään Riikka Fribergin tilalle Heidi Tolvanen ja Jenni Lahtinen

  22.04.2016  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutospäätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 11. Jäsenesitys; Olli Seppänen

  07.03.2016  Tilastokeskus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 12. Jäsenesityspyyntö; (Salme Kallinen HTO/KOKE)

  04.03.2016  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 13. Lausunto

  03.03.2016  Haapajärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 14. Lausunto

  16.02.2016  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249715_Opetus-_ja_kulttuuriministeriö,_OKM.pdf


 15. Lausunto

  15.02.2016  Limingan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 16. Lausunto

  11.02.2016  Perussuomalaiset rp
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249409_Perussuomalaiset_rp_lausunto.pdf


 17. Lausunto

  09.02.2016  THL
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248878_Terveyden_ja_hyvinvoinninlaitos.pdf


 18. Lausunto

  09.02.2016  Kela
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248888_Kansaneläkelaitos.pdf


 19. Lausunto

  09.02.2016  HSL Helsingin seudun liikenne
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248892_Helsingin_seudun_liikenne_-kuntayhtymä.pdf


 20. Lausunto

  09.02.2016  Ympäristöministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248891_Ympäristöministeriö.pdf


 21. Lausunto

  09.02.2016  Svenska Finlands folkting
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248980_Folktingets_utlåtande_om_vård-_och_regionförvaltningsreformen_9.2.2016.pdf


 22. Lausunto

  09.02.2016  Vaalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248984_Vaalan_kunnanhallituksen_lausunto.pdf


 23. Lausunto

  09.02.2016  Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249043_Elinkeinoelämän_keskusliitto_EK_090216.pdf


 24. Lausunto / Utlåtande

  09.02.2016  Vöyrin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249069_Vöyrin_kunta_090216.pdf


 25. Lausunto

  09.02.2016  Veronmaksajain Keskusliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249092_Veronmaksajain_Keskusliitto_090216.pdf


 26. Lausunto

  09.02.2016  Etelä-Savon ELY-keskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249096_Etelä-Savon_ELY-keskus_090216.pdf


 27. Lausunto

  09.02.2016  Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249115_Vanhus-_ja_lähimmäispalvelun_liitto_090216.pdf


 28. Lausunto

  09.02.2016  Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249142_Helsingin_seudun_liikenne_-kuntayhtymä_HSL_090216.pdf


 29. Lausunto

  09.02.2016  Kansallinen Kokoomus rp
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249207_Kansallinen_Kokoomus_rp_090216.pdf


 30. Lausunto

  09.02.2016  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249217_Suomen_Ammattiliittojen_Keskusjärjestö_SAK_090216.pdf


 31. Lausunto

  09.02.2016  Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249234_Terveystieteiden_akateemiset_johtajat_ja_asiantuntijat_ry_TAJA_090216.pdf


 32. Lausunto

  09.02.2016  Terveyspalvelualan Liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249235_Terveyspalvelualan_Liitto_090216.pdf


 33. Lausunto

  09.02.2016  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249236_Terveyden_ja_hyvinvoinnin_laitos_THL_090216.pdf


 34. Lausunto

  09.02.2016  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249237_Terveyden_ja_hyvinvoinnin_laitos_THL_2_090216.pdf


 35. Lausunto

  09.02.2016  Suomen Hammaslääkäriliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249257_Suomen_Hammaslääkäriliitto_090216.pdf


 36. Lausunto

  09.02.2016  Sisäiset tarkastajat ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249273_Sisäiset_tarkastajat_090216.pdf


 37. Lausunto / Utlåtande

  09.02.2016  SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249283_SAMS_-_Samarbetsförbundet_kring_funktionshinder_090216.pdf


 38. Lausunto

  09.02.2016  Marttilan Kokoomuksen jäsenet
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249392_Marttilan_Kokoomuksen_jäsenet_090216.pdf


 39. Lausunto

  09.02.2016  Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249393_Mannerheimin_Lastensuojeluliitto_090216.pdf


 40. Lausunto

  09.02.2016  Kuurojen liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249455_Kuurojen_liitto_090216.pdf


 41. Lausunto

  09.02.2016  Kuntoutuksen toimialayhdistys ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249462_Kuntoutuksen_toimialayhdistys_090216.pdf


 42. Lausunto

  09.02.2016  Kuntarahoitus Oyj
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249465_Kuntarahoitus_Oyj_080216.pdf


 43. Lausunto

  09.02.2016  Keski-Pohjanmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249512_Keski-Pohjanmaan_liitto_090216.pdf


 44. Lausunto

  09.02.2016  Kansaneläkelaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249540_Kansaneläkelaitos_090216.pdf


 45. Lausunto

  09.02.2016  Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249563_Julkisten_ja_hyvinvointialojen_liitto_JHL_090216.pdf


 46. Lausunto

  09.02.2016  Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249609_Helsingin_seudun_liikenne_-kuntayhtymä.pdf


 47. Lausunto

  09.02.2016  Kansaneläkelaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249616_Kansaneläkelaitos.pdf


 48. Lausunto

  09.02.2016  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249620_Terveyden_ja_hyvinvoinninlaitos.pdf


 49. Lausunto

  09.02.2016  Oikeusministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249820_Oikeusministeriö.pdf


 50. Lausunto

  08.02.2016  Janakkalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248881_Janakkalan_kunnanvaltuusto.pdf


 51. Lausunto

  08.02.2016  Laukaan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248886_Laukaan_kunnanvaltuusto.pdf


 52. Lausunto

  08.02.2016  Naantalin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248887_Naantalin_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 53. Lausunto

  08.02.2016  Sotkamon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248889_Sotkamon_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 54. Lausunto

  08.02.2016  Vetelin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248890_Vetelin_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 55. Lausunto

  08.02.2016  Pornaisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248893_Pornaisten_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 56. Lausunto

  08.02.2016  Helsingin kaupunki/kaupunginhallitus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248894_Helsingin_kaupungin_kaupunginhallitus.pdf


 57. Lausunto

  08.02.2016  Kiuruveden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248877_Kiuruveden_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 58. Lausunto

  08.02.2016  Ylitornion kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248958_Ylitornion_kunta_190116.pdf


 59. Lausunto

  08.02.2016  Kempeleen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248965_Kempeleen_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 60. Lausunto

  08.02.2016  Kempeleen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248966_Kempeleen_lausunto_liite.pdf


 61. Lausunto

  08.02.2016  Kiuruveden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248969_Kiuruveden_kaupunginvaltuusto_liite.pdf


 62. Lausunto

  08.02.2016  Tyrnävän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248978_Tyrnävän_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 63. Lausunto

  08.02.2016  Tyrnävän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249001_Tyrnävän_kunnanvaltuusto_liite.pdf


 64. Lausunto

  08.02.2016  Vetelin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249012_Vetelin_kunnanvaltuusto_liite.pdf


 65. Lausunto

  08.02.2016  Alavieskan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249022_Alavieskan_kunta_080216.pdf


 66. Lausunto

  08.02.2016  Asikkalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249037_Asikkalan_kunta_090216.pdf


 67. Lausunto

  08.02.2016  Auran kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249042_Auran_kunta_090216.pdf


 68. Lausunto

  08.02.2016  Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249045_Eläkkeensaajien_Keskusliitto_EKL_080216.pdf


 69. Lausunto

  08.02.2016  Ympäristöministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249059_Ympäristöministeriö_090216.pdf


 70. Lausunto

  08.02.2016  Yhdenvertaisuusvaltuutettu
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249066_Yhdenvertaisuusvaltuutettu_080216.pdf


 71. Lausunto

  08.02.2016  Virtain kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249071_Virtain_kaupunki_090216.pdf


 72. Lausunto

  08.02.2016  Vetelin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249086_Vetelin_kunta_090216.pdf


 73. Lausunto

  08.02.2016  Hailuodon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249123_Hailuodon_kunta_190116.pdf


 74. Lausunto

  08.02.2016  Vammaisfoorumi
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249126_Vammaisfoorumi_080216.pdf


 75. Lausunto

  08.02.2016  Heinäveden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249133_Heinäveden_kunta_090216.pdf


 76. Lausunto

  08.02.2016  Helsingin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249139_Helsingin_kaupunki_090216.pdf


 77. Lausunto

  08.02.2016  Ulvilan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249166_Ulvila_090216.pdf


 78. Lausunto

  08.02.2016  Raision kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249184_Raision_kaupunginvaltuusto.pdf


 79. Lausunto

  08.02.2016  Kunnallinen työmarkkinalaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249210_Kunnallinen_työmarkkinalaitos_080216.pdf


 80. Lausunto

  08.02.2016  Lounais-Suomen aluehallintovirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249213_Lounais-Suomen_aluehallintovirasto_080216.pdf


 81. Lausunto

  08.02.2016  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249220_Työ-_ja_elinkeinoministeriö_090216.pdf


 82. Lausunto

  08.02.2016  Tyrnävän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249221_Tyrnävän_kunta_270116.pdf


 83. Lausunto

  08.02.2016  Tyrnävän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249222_Tyrnävän_kunta_2_090216.pdf


 84. Lausunto

  08.02.2016  Tornion kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249226_Tornion_kaupunki_090216.pdf


 85. Lausunto

  08.02.2016  Toivakan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249227_Toivakan_kunta_090216.pdf


 86. Lausunto

  08.02.2016  Tekes
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249238_Tekes_090216.pdf


 87. Lausunto

  08.02.2016  Tekes
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249239_Tekes_2_090216.pdf


 88. Lausunto

  08.02.2016  Tampereen yliopisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249243_Tampereen_yliopisto_080216.pdf


 89. Lausunto

  08.02.2016  Suomen sairaanhoitajaliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249252_Suomen_sairaanhoitajaliitto_080216.pdf


 90. Lausunto

  08.02.2016  Suomen luonnonsuojeluliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249256_Suomen_luonnonsuojeluliitto_080216.pdf


 91. Lausunto

  08.02.2016  Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249263_Sosiaalialan_korkeakoulutettujen_ammattijärjestö_Talentia_080216.pdf


 92. Lausunto

  08.02.2016  Someron kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249265_Someron_kaupunki_080216.pdf


 93. Lausunto

  08.02.2016  Simon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249275_Simon_kunta_090216.pdf


 94. Lausunto

  08.02.2016  Satakuntaliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249281_Satakuntaliitto_090216.pdf


 95. Lausunto

  08.02.2016  Sastamalan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249282_Sastamala_090216.pdf


 96. Lausunto

  08.02.2016  SámiSoster ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249284_SámiSoster_ry_080216.pdf


 97. Lausunto

  08.02.2016  Raision kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249302_Raision_kaupunki_090216.pdf


 98. Lausunto

  08.02.2016  Raahen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249303_Raahen_kaupunki_040216.pdf


 99. Lausunto

  08.02.2016  Pälkäneen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249306_Pälkäneen_kunta_090216.pdf


 100. Lausunto

  08.02.2016  Pyhäjärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249314_Pyhäjärven_kaupunki_090216.pdf


 101. Lausunto

  08.02.2016  Pukkilan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249315_Pukkilan_kunta_090216.pdf


 102. Lausunto

  08.02.2016  Porvoon kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249320_Porvoon_kaupunki_090216.pdf


 103. Lausunto

  08.02.2016  Parkanon kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249356_Parkanon_kaupunki_090216.pdf


 104. Lausunto

  08.02.2016  Nokian kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249371_Nokian_kaupunki_090216.pdf


 105. Lausunto

  08.02.2016  Mänttä-Vilppulan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249375_Mänttä-Vilppulan_kaupunki_090216.pdf


 106. Lausunto

  08.02.2016  Mäntsälän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249376_Mäntsälän_kunta_090216.pdf


 107. Lausunto

  08.02.2016  Muonion kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249379_Muonion_kunta_080216.pdf


 108. Lausunto

  08.02.2016  Metsähallitus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249385_Metsähallitus_090216.pdf


 109. Lausunto

  08.02.2016  Luhangan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249403_Luhangan_kunta_080216.pdf


 110. Lausunto

  08.02.2016  Liikennevirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249415_Liikennevirasto_090216.pdf


 111. Lausunto

  08.02.2016  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249418_Liikenne-_ja_viestintäministeriö_090216.pdf


 112. Lausunto

  08.02.2016  Laukaan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249430_Laukaan_kunta_090216.pdf


 113. Lausunto

  08.02.2016  Pukkilan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249432_Pukkilan_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 114. Lausunto

  08.02.2016  Lapin liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249441_Lapin_liitto_090216.pdf


 115. Lausunto

  08.02.2016  Kärsämäen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249446_Kärsämäen_kunta_090216.pdf


 116. Lausunto

  08.02.2016  Kustavin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249459_Kustavin_kunta_090216.pdf


 117. Lausunto

  08.02.2016  Kurikan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249460_Kurikan_kaupunki_100216.pdf


 118. Lausunto

  08.02.2016  Kiuruveden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249493_Kiuruveden_kaupunki_080216.pdf


 119. Lausunto

  08.02.2016  Keuruun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249499_Keuruun_kaupunki_090216.pdf


 120. Lausunto

  08.02.2016  Kempeleen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249515_Kempeleen_kunta_090216.pdf


 121. Lausunto

  08.02.2016  Karvian kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249516_Karvian_kunnanvaltuusto.pdf


 122. Lausunto

  08.02.2016  Keiteleen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249521_Keiteleen_kunta_090216.pdf


 123. Lausunto

  08.02.2016  Kauniaisten kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249524_Kauniaisten_kaupunki_090216.pdf


 124. Lausunto

  08.02.2016  Karvian kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249533_Karvian_kunta_090216.pdf


 125. Lausunto

  08.02.2016  Raision kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249534_Raision_kaupungin_lausunto.pdf


 126. Lausunto

  08.02.2016  Karstulan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249535_Karstulan_kunta_090216.pdf


 127. Lausunto

  08.02.2016  Kannonkosken kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249543_Kannonkosken_kunta_080216.pdf


 128. Lausunto

  08.02.2016  Kajaanin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249546_Kajaanin_kaupunki_090216.pdf


 129. Lausunto

  08.02.2016  Jämsän kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249549_Jämsän_kaupunginvaltuuston_ptk_(netistä).pdf


 130. Lausunto

  08.02.2016  Jämsän kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249559_Jämsän_kaupunki_090216.pdf


 131. Lausunto

  08.02.2016  Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249564_Julkisalan_koulutettujen_neuvottelujärjestö_JUKO_080216.pdf


 132. Lausunto

  08.02.2016  Heinäveden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249572_Heinäveden_kunnanvaltuusto_ptk_(netistä).pdf


 133. Lausunto

  08.02.2016  Jokilaaksojen pelastuslaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249573_Jokilaaksojen_pelastuslaitos_080216.pdf


 134. Lausunto

  08.02.2016  Heinäveden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249574_Heinäveden_kunnanvaltuusto_liite.pdf


 135. Lausunto

  08.02.2016  Heinäveden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249575_Heinäveden_kunnanvaltuusto_liite.pdf


 136. Lausunto

  08.02.2016  Joensuun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249576_Joensuun_kaupunki_090216.pdf


 137. Lausunto

  08.02.2016  Janakkalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249577_Janakkalan_kunta_090216.pdf


 138. Lausunto

  08.02.2016  Ikaalisten kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249597_Ikaalisten_kaupunki_090216.pdf


 139. Lausunto / Utlåtande

  08.02.2016  Nedervetil fullmäktigegrupp Kronoby kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249622_Nedervetil_fullmäktigegrupp_Kronoby_kommun_080216.pdf


 140. Lausunto / Utlåtande

  08.02.2016  Nedervetil fullmäktigegrupp i Kronoby kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249624_Nedervetil_fullmäktigegrupp_i_Kronoby_kommun_2_080216.pdf


 141. Lausunto

  08.02.2016  Luhangan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249706_Luhangan_kunnanvaltuusto.pdf


 142. Lausunto

  08.02.2016  Luhangan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249730_Luhangan_kunta.pdf


 143. Lausunto

  08.02.2016  Akava ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249803_Akava_080216.pdf


 144. Lausunto

  08.02.2016  Heinäveden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 145. Lausunto

  08.02.2016  Helsingin kaupunki / kaupunginhallitus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/250038_Helsingin_kaupunki_Kaupunginhallitus_08022016_tarkastettu_ptk.pdf


 146. Lausunto

  06.02.2016  Tapaturma- ja sairausinvalidien Liitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249242_Tapaturma-_ja_sairausinvalidien_Liitto_080216.pdf


 147. Lausunto

  05.02.2016  Posion kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248882_Posion_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 148. Lausunto

  05.02.2016  Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249140_Valtakunnallinen_sosiaalityön_yliopistoverkosto_Sosnet_090216.pdf


 149. Lausunto

  05.02.2016  Keski-Suomen ELY-keskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249208_Keski-Suomen_ELY-keskus_090216.pdf


 150. Lausunto

  05.02.2016  Turun Kokoomus 2000 ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249224_Turun_Kokoomus_2000_ry_050216.pdf


 151. Lausunto

  05.02.2016  Sosiaalialan Työnantajat
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249261_Sosiaalialan_Työnantajat_090216.pdf


 152. Lausunto

  05.02.2016  Sosiaalialan Työnantajat
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249262_Sosiaalialan_Työnantajat_2_090216.pdf


 153. Lausunto

  05.02.2016  Posion kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249317_Posion_kunta_260116.pdf


 154. Lausunto

  05.02.2016  Posion kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249318_Posion_kunta_2_090216.pdf


 155. Lausunto

  05.02.2016  Pirkanmaan pelastuslaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249339_Pirkanmaan_pelastuslaitos_050216.pdf


 156. Lausunto

  05.02.2016  Kolpenen palvelukeskuksen ky
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249488_Kolpenen_palvelukeskuksen_ky_050216.pdf


 157. Lausunto

  05.02.2016  Akava ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249662_Akavan_palvelutuotantomalli_2016.pdf


 158. Lausunto / Utlåtande

  04.02.2016  Kruunupyyn kunta/Kronoby kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248903_Kronoby_kommunfullmäktige_ptk.pdf


 159. Lausunto / Utlåtande

  04.02.2016  Kruunupyyn kunta/Kronoby kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249018_Kronoby_kommunfullmäktige_liite.pdf


 160. Lausunto

  04.02.2016  Kolarin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249182_Kolarin_kunnanvaltuusto.pdf


 161. Lausunto

  04.02.2016  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249187_Suomen_Sosialidemokraattinen_Puolue_080216.pdf


 162. Lausunto

  04.02.2016  Suomen Kuntaliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249194_Suomen_Kuntaliitto_080216.pdf


 163. Lausunto

  04.02.2016  Tehy ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249241_Tehy_040216.pdf


 164. Lausunto

  04.02.2016  Porin seudun ympäristöterveyden yhteistoiminta-alue
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249322_Porin_seudun_ympäristöterveyden_yhteistoiminta-alue_070216.pdf


 165. Lausunto

  04.02.2016  Parikkalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249357_Parikkalan_kunta_080216.pdf


 166. Lausunto

  04.02.2016  Oulun yliopisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249363_Oulun_yliopisto_040216.pdf


 167. Lausunto

  04.02.2016  Kolarin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249598_Kolarin_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 168. Lausunto

  04.02.2016  Kolarin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249599_Kolari_kunnanvaltuusto_liite.pdf


 169. Lausunto / Utlåtande

  04.02.2016  Kruunupyyn kunta/Kronoby kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249600_Kronoby_kommunfullmäktige_liite.pdf


 170. Lausunto / Utlåtande

  04.02.2016  Kronoby kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249615_Kronoby_kommun_2_080216.pdf


 171. Lausunto / Utlåtande

  04.02.2016  Svenska folkpartiet i Finland r.p.
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249631_Svenska_folkpartiet_i_Finland_rp_040216.pdf


 172. Lausunto

  03.02.2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248553_Valtioneuvoston_kanslia.pdf


 173. Lausunto

  03.02.2016  Merijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248669_Merijärven_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 174. Lausunto

  03.02.2016  Luvian kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248880_Luvian_kunnanvaltuusto.pdf


 175. Lausunto

  03.02.2016  Helsingin kaupunki/kaupunginvaltuusto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248923_Helsingin_kaupungin_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 176. Lausunto

  03.02.2016  Etelä-Suomen aluehallintovirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249105_Etelä-Suomen_aluehallintovirasto_080216.pdf


 177. Lausunto

  03.02.2016  Vasemmistoliitto rp.
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249108_Vasemmistoliitto_rp_040216.pdf


 178. Lausunto

  03.02.2016  Lapin aluehallintovirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249212_Lapin_aluehallintovirasto_030216.pdf


 179. Lausunto

  03.02.2016  Tilastokeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249230_Tilastokeskus_030216.pdf


 180. Lausunto

  03.02.2016  Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249253_Suomen_Pelastusalan_Keskusjärjestö_030216.pdf


 181. Lausunto

  03.02.2016  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249264_Sosiaali-_ja_terveysalan_lupa-_ja_valvontavirasto_Valvira_090216.pdf


 182. Lausunto

  03.02.2016  Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249334_Pohjois-Karjalan_pelastuslaitos-liikelaitos_050216.pdf


 183. Lausunto

  03.02.2016  Multian kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249380_Multian_kunta_040216.pdf


 184. Lausunto

  03.02.2016  Merijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249386_Merijärven_kunta_080216.pdf


 185. Lausunto

  03.02.2016  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249396_Maa-_ja_metsätalousministeriö_030216.pdf


 186. Lausunto

  03.02.2016  Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249399_Länsi-Uudenmaan_pelastuslaitos_-liikelaitos_030216.pdf


 187. Lausunto

  03.02.2016  Luvian Kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249401_Luvian_kunta_050216.pdf


 188. Lausunto

  03.02.2016  Kaskisten kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249532_Kaskisten_kaupunki_080216.pdf


 189. Lausunto

  03.02.2016  Helsingin kaupunki/kaupunginvaltuusto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249871_Helsingin_kaupunki_Kaupunginvaltuusto.pdf


 190. Lausunto

  02.02.2016  Tervon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248558_Tervon_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 191. Lausunto

  02.02.2016  Konneveden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248563_Konneveden_kunnanvaltuusto.pdf


 192. Lausunto

  02.02.2016  Sodankylän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248571_Sodankylän_kunnanhallitus_ptk.pdf


 193. Lausunto

  02.02.2016  Reisjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248644_Reisjärven_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 194. Lausunto

  02.02.2016  Helsingin yliopisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249145_Helsingin_yliopisto_020216.pdf


 195. Lausunto

  02.02.2016  Vaalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249152_Vaalan_kunta_090216.pdf


 196. Lausunto

  02.02.2016  Utajärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249165_Utajärven_kunta_080216.pdf


 197. Lausunto

  02.02.2016  Tervon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249231_Tervon_kunta_080216.pdf


 198. Lausunto

  02.02.2016  Tehyn Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249240_Tehyn_Pohjois-Pohjanmaan_sairaanhoitopiirin_ammattiosasto_040216.pdf


 199. Lausunto

  02.02.2016  Sotkamon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249259_Sotkamon_kunta_090216.pdf


 200. Lausunto

  02.02.2016  Saamelaiskäräjät
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249286_Saamelaiskäräjät_250116.pdf


 201. Lausunto

  02.02.2016  Reisjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249296_Reisjärven_kunta_050216.pdf


 202. Lausunto

  02.02.2016  Rautalammin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249299_Rautalammin_kunta_030216.pdf


 203. Lausunto

  02.02.2016  Konneveden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249487_Konneveden_kunta_020216.pdf


 204. Lausunto

  02.02.2016  Sotkamon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249872_Sotkamon_kunta.pdf


 205. Lausunto

  01.02.2016  Kalajoen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248332_kalajoen_kaupunginvaltuusto.pdf


 206. Lausunto

  01.02.2016  Keravan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248357_Keravan_kaupunginvaltuusto.pdf


 207. Lausunto

  01.02.2016  Hyvinkään kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248368_Hyvinkään_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 208. Lausunto

  01.02.2016  Luumäen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248397_Luumäen_kunnanvaltuusto_ptk_kirjattu.pdf


 209. Lausunto

  01.02.2016  Puumala
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248453_Puumalan_kunnanvaltuusto.pdf


 210. Lausunto

  01.02.2016  Oulun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248525_Oulun_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 211. Lausunto

  01.02.2016  Honkajoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248549_Honkajoen_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 212. Lausunto

  01.02.2016  Jämijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248561_Jämijärven_kunnanvaltuusto.pdf


 213. Lausunto

  01.02.2016  Kauhavan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248564_Kauhavan_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 214. Lausunto

  01.02.2016  Forssan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248624_Forssan_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 215. Lausunto

  01.02.2016  Perhon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248637_Perhon_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 216. Lausunto

  01.02.2016  Forssan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248638_Forssan_kaupunginvaltuusto_liite.pdf


 217. Lausunto

  01.02.2016  SámiSoster
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248646_SámiSoster_ry_lausunto.pdf


 218. Lausunto

  01.02.2016  Huittisten kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248812_Huittisten_kaupunki_270116.pdf


 219. Lausunto

  01.02.2016  Kempeleen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248883_Kempeleen_kunnanhallitus.pdf


 220. Lausunto

  01.02.2016  Ylöjärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248875_Ylöjärven_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 221. Lausunto

  01.02.2016  Vaasan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248874_Vaasan_kaupunginvaltuusto_ptk..pdf


 222. Lausunto

  01.02.2016  Kristiinankaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248897_Kristiinan_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 223. Lausunto

  01.02.2016  Tammelan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248904_Tammelan_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 224. Lausunto

  01.02.2016  Joutsan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248905_Joutsan_kunnanvaltuusto.pdf


 225. Lausunto

  01.02.2016  Kimitoöns kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248919_Kimitoöns_kommunfullmäktige_ptk.pdf


 226. Lausunto

  01.02.2016  Luumäen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248931_Luumäen_kunnanvaltuusto_webro.pdf


 227. Lausunto

  01.02.2016  Nivalan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248939_Nivalan_kaupunginhallitus_ptk.pdf


 228. Lausunto

  01.02.2016  Nivalan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248940_Nivalan_kaupunki_030216.pdf


 229. Lausunto

  01.02.2016  Honkajoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248961_Honkajoen_kunnanvaltuusto.pdf


 230. Lausunto

  01.02.2016  Keravan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248967_Keravan_kaupunginvaltuusto_liite.pdf


 231. Lausunto / Utlåtande

  01.02.2016  Kimitoöns kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248968_Kimitoöns_kommun_Webro.pdf


 232. Lausunto / Utlåtande

  01.02.2016  Kristiinankaupunki/Kristinestad
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248977_Kristinestads_liite.pdf


 233. Lausunto / Utlåtande

  01.02.2016  Kristiinankaupunki/Kristinestad
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248970_Kristinestad_fullmäktige_ptk.pdf


 234. Lausunto

  01.02.2016  Laihian kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248979_Laihian_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 235. Lausunto

  01.02.2016  Pietarsaaren kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248992_Pietarsaaren_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 236. Lausunto

  01.02.2016  Pietarsaaren kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248993_Pietarsaaren_kaupunginvaltuusto_webro.pdf


 237. Lausunto

  01.02.2016  Pietarsaaren kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248997_Pietarsaaren_kaupunki_080216.pdf


 238. Lausunto

  01.02.2016  Tammelan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248998_Tammelan_kunnanvaltuusto_liite.pdf


 239. Lausunto

  01.02.2016  Vaasan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249002_Vaasan_kaupunginvaltuusto_liite.pdf


 240. Lausunto / Utlåtande

  01.02.2016  Pietarsaari/Staden Jakobstad
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249014_Jakobstadt_stadsfullmäktige_sv.pdf


 241. Lausunto / Utlåtande

  01.02.2016  Pietarsaari/Staden Jakobstad
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249015_Jakobstadt_webro_sv.pdf


 242. Lausunto

  01.02.2016  Oulun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249016_Oulu_liite_Vapaamuotoisia_huomioita_hallituksen_rahoituslinjauksesta.pdf


 243. Lausunto

  01.02.2016  Laihian kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249017_Laihian_kunnanvaltuusto_liite.pdf


 244. Lausunto

  01.02.2016  Anna-Lena Ahlnäs
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249025_Anna-Lena_Ahlnäs_010216.pdf


 245. Lausunto

  01.02.2016  Ylöjärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249062_Ylöjärven_kaupunki_090216.pdf


 246. Lausunto

  01.02.2016  Euran kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249116_Euran_kunta_2_270116.pdf


 247. Lausunto

  01.02.2016  Euran kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249117_Euran_kunta_270116.pdf


 248. Lausunto

  01.02.2016  Forssan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249119_Forssan_kaupunki_080216.pdf


 249. Lausunto

  01.02.2016  Vaasan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249144_Vaasan_kaupunki_110116.pdf


 250. Lausunto

  01.02.2016  Vaasan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249146_Vaasan_kaupunki_2_050216.pdf


 251. Lausunto

  01.02.2016  Honkajoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249148_Honkajoen_kunta_040216.pdf


 252. Lausunto

  01.02.2016  Hyvinkään kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249154_Hyvinkään_kaupunki_020216.pdf


 253. Lausunto

  01.02.2016  Uudenmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249159_Uudenmaan_liitto_050216.pdf


 254. Lausunto

  01.02.2016  Haapaveden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249178_Haapaveden_kaupungin_valtuusto.pdf


 255. Lausunto

  01.02.2016  Juupajoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249181_Juupajoen_kunnanvaltuusto.pdf


 256. Lausunto

  01.02.2016  Turun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249225_Turun_kaupunki_050216.pdf


 257. Lausunto

  01.02.2016  Tammelan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249245_Tammelan_kunta_080216.pdf


 258. Lausunto

  01.02.2016  Soinin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249267_Soinin_kunta_2_020216.pdf


 259. Lausunto

  01.02.2016  Siuntion kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249269_Siuntion_kunta_030216.pdf


 260. Lausunto

  01.02.2016  Ruokolahden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249291_Ruokolahden_kunta_050216.pdf


 261. Lausunto

  01.02.2016  Ristijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249295_Ristijärven_kunta_030216.pdf


 262. Lausunto

  01.02.2016  Rautjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249297_Rautjärven_kunta_020216.pdf


 263. Lausunto

  01.02.2016  Rautavaaran kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249298_Rautavaaran_kunta_050216.pdf


 264. Lausunto

  01.02.2016  Ranuan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249301_Ranuan_kunta_040216.pdf


 265. Lausunto

  01.02.2016  Pornaisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249321_Pornaisten_kunta_080216.pdf


 266. Lausunto

  01.02.2016  Polvijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249323_Polvijärven_kunta_040216.pdf


 267. Lausunto

  01.02.2016  Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249337_Pohjois-Karjalan_elinkeino-,_liikenne-_ja_ympäristökeskus_030216.pdf


 268. Lausunto

  01.02.2016  Perhon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249353_Perhon_kunta_080216.pdf


 269. Lausunto

  01.02.2016  Oulun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249365_Oulun_kaupunki_030216.pdf


 270. Lausunto

  01.02.2016  Naantalin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249374_Naantalin_kaupunki_090216.pdf


 271. Lausunto

  01.02.2016  Myrskylän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249377_Myrskylän_kunta_050216.pdf


 272. Lausunto

  01.02.2016  Limingan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249414_Limingan_kunta_030216.pdf


 273. Lausunto

  01.02.2016  Lieksan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249419_Lieksan_kaupunki_260116.pdf


 274. Lausunto

  01.02.2016  Lieksan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249420_Lieksan_kaupunki_2_050216.pdf


 275. Lausunto

  01.02.2016  Lemin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249427_Lemin_kunta_020216.pdf


 276. Lausunto

  01.02.2016  Lapuan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249431_Lapuan_kaupunki_040216.pdf


 277. Lausunto

  01.02.2016  Lappeenrannan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249434_Lappeenrannan_kaupunki_020216.pdf


 278. Lausunto

  01.02.2016  Laihian kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249443_Laihian_kunta_090216.pdf


 279. Lausunto

  01.02.2016  Kuusamon kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249453_Kuusamon_kaupunki_050216.pdf


 280. Lausunto

  01.02.2016  Kokkolan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249489_Kokkolan_kaupunki_080216.pdf


 281. Lausunto

  01.02.2016  Kivijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249490_Kivijärven_kunta_030216.pdf


 282. Lausunto

  01.02.2016  Kilpailu- ja kuluttajavirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249497_Kilpailu-_ja_kuluttajavirasto_010216.pdf


 283. Lausunto

  01.02.2016  Keravan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249514_Keravan_kaupunki_030216.pdf


 284. Lausunto

  01.02.2016  Jämijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249560_Jämijärven_kunta_080216.pdf


 285. Lausunto

  01.02.2016  Joutsan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249567_Joutsan_kunta_050216.pdf


 286. Lausunto

  01.02.2016  Forssan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249582_Forssan_kaupunginvaltuusto_liite.pdf


 287. Lausunto

  01.02.2016  Forssan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249584_Forssan_kaupunginvaltuuston_ptk.pdf


 288. Lausunto

  01.02.2016  Haapaveden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249586_Haapaveden_kaupunginvaltuusto_liite.pdf


 289. Lausunto

  01.02.2016  Imatran kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249590_Imatran_kaupunki_050216.pdf


 290. Lausunto

  01.02.2016  Juupajoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249592_Juupajoen_valtuuston_ptk.pdf


 291. Lausunto

  01.02.2016  Juupajoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249593_Juupajoen_valtuusto_liite.pdf


 292. Lausunto

  01.02.2016  Ilmajoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249595_Ilmajoen_kunta_090216.pdf


 293. Lausunto / Utlåtande

  01.02.2016  Kimitoöns kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249606_Kimitoöns_kommun_080216.pdf


 294. Lausunto / Utlåtande

  01.02.2016  Kristinestads stad
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249611_Kristinestads_stad_090216.pdf


 295. Lausunto / Utlåtande

  01.02.2016  Närpes stad
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249626_Närpes_stad_020216.pdf


 296. Lausunto / Utlåtande

  01.02.2016  Staden Jakobstad, social- och hälsovårdsverket
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249630_Staden_Jakobstad,_social-_och_hälsovårdsverket_2_010216.pdf


 297. Lausunto

  01.02.2016  Kempeleen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249666_Kempeleen_lausunto_liite.pdf


 298. Lausunto

  01.02.2016  Kristiinankaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249667_Kristiinan_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 299. Lausunto

  01.02.2016  Haapaveden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249828_Haapaveden_kaupunki_.pdf


 300. Lausunto

  29.01.2016  Tuusulan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248212_Tuusulan_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 301. Lausunto

  29.01.2016  Tuusulan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248943_Tuusula_liite_webro.pdf


 302. Lausunto

  29.01.2016  Valtakunnanvoudinvirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249134_Valtakunnanvoudinvirasto_290116.pdf


 303. Lausunto

  29.01.2016  Utajärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249186_Utajärven_kunta.pdf


 304. Lausunto

  29.01.2016  Palkansaajajärjestö Pardia ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249216_Palkansaajajärjestö_Pardia_090216.pdf


 305. Lausunto

  29.01.2016  Turun kokoomusporvarit
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249223_Turun_kokoomusporvarit_290116.pdf


 306. Lausunto

  29.01.2016  Pirkanmaan ELY-keskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249342_Pirkanmaan_ELY-keskus_290116.pdf


 307. Lausunto

  29.01.2016  Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249351_Peruspalvelukuntayhtymä_Kallio_010216.pdf


 308. Lausunto

  29.01.2016  Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249448_Kymenlaakson_sairaanhoito-_ja_sosiaalipalvelujen_kuntayhtymä_010216.pdf


 309. Lausunto

  29.01.2016  Keski-Suomen liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249510_Keski-Suomen_liitto_010216.pdf


 310. Lausunto

  29.01.2016  Utajärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249537_Utajärven_kunnanvaltuusto.pdf


 311. Lausunto

  28.01.2016  Kuurojen Liitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248048_Kuurojen_Liitto_ry_pdf.pdf


 312. Lausunto

  28.01.2016  Vesilahden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248110_Vesilahden_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 313. Lausunto

  28.01.2016  Nurmeksen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248370_Nurmeksen_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 314. Lausunto

  28.01.2016  Taivalkosken kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248401_Taivalkosken_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 315. Lausunto

  28.01.2016  Nivalan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248449_Nivalan_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 316. Lausunto

  28.01.2016  Sodankylän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248560_Sodankylän_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 317. Lausunto

  28.01.2016  Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248803_Pohjois-Satakunnan_Peruspalvelukuntayhtymä_010216.pdf


 318. Lausunto

  28.01.2016  Keva
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248827_Keva_290116.pdf


 319. Lausunto

  28.01.2016  Kajaanin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248920_Kajaanin_kaupunginhallitus_liite.pdf


 320. Lausunto

  28.01.2016  Nurmeksen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248937_Nurmeksen_kaupunki_030216.pdf


 321. Lausunto

  28.01.2016  Sodankylän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248941_Sodankylän_kunnanvaltuusto_liitteet.pdf


 322. Lausunto

  28.01.2016  Savukosken kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248942_Savukosken_kunta_280116.pdf


 323. Lausunto

  28.01.2016  Akaan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249021_Akaan_kaupunki_280116.pdf


 324. Lausunto

  28.01.2016  Itä-Suomen aluehallintovirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249196_Itä-Suomen_aluehallintovirasto_280116.pdf


 325. Lausunto

  28.01.2016  Tervolan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249233_Tervolan_kunta_020216.pdf


 326. Lausunto

  28.01.2016  Sodankylän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249268_Sodankylän_kunta_010216.pdf


 327. Lausunto

  28.01.2016  Sisäministeriön poliisiosasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249271_Sisäministeriön_poliisiosasto_280116.pdf


 328. Lausunto

  28.01.2016  Sievin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249277_Sievin_kunta_090216.pdf


 329. Lausunto

  28.01.2016  Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249325_Pohjois-Suomen_aluehallintovirasto_280116.pdf


 330. Lausunto

  28.01.2016  Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249349_Peruspalvelukuntayhtymä_Selänne_140116.pdf


 331. Lausunto

  28.01.2016  Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249350_Peruspalvelukuntayhtymä_Selänne_2_110116.pdf


 332. Lausunto

  28.01.2016  Paimion kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249360_Paimion_kaupunki_2_020216.pdf


 333. Lausunto

  28.01.2016  Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249366_Oulu-Koillismaan_pelastusliikelaitos_280116.pdf


 334. Lausunto

  28.01.2016  Lestijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249424_Lestijärven_kunta_290116.pdf


 335. Lausunto

  28.01.2016  Kaustisen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249523_Kaustisen_kunta_020216.pdf


 336. Lausunto / Utlåtande

  28.01.2016  Korsholms kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249607_Korsholms_kommun_080216.pdf


 337. Lausunto / Utlåtande

  28.01.2016  Kronoby kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249612_Kronoby_kommun_070116.pdf


 338. Lausunto / Utlåtande

  28.01.2016  Kårkulla samkommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249618_Kårkulla_samkommun_010216.pdf


 339. Lausunto / Utlåtande

  28.01.2016  Malax kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249621_Malax_kommun_030216.pdf


 340. Lausunto

  27.01.2016  Luumäen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247922_Luumäen_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 341. Lausunto

  27.01.2016  Mynämäen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247920_Mynämäen_kunta_270116.pdf


 342. Lisäaikapyyntö 15.2.2016 saakka

  27.01.2016  Limingan kunta
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 343. Lausunto

  27.01.2016  Pyhäjoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247999_Pyhäjoen_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 344. Lausunto

  27.01.2016  Muuramen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248213_Muuramen_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 345. Lausunto

  27.01.2016  Pyhäjoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248934_Pyhäjoen_kunta_280116.pdf


 346. Lausunto

  27.01.2016  Muuramen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248945_Muuramen_kunta_290116.pdf


 347. Lausunto

  27.01.2016  Siikajoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248996_Siikajoen_kunnanvaltuuston_ptk.pdf


 348. Lausunto

  27.01.2016  Askolan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249039_Askolan_kunta_280116.pdf


 349. Lausunto

  27.01.2016  Enontekiön kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249070_Enontekiön_kunta_280116.pdf


 350. Lausunto

  27.01.2016  Vehmaan Kokoomus ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249101_Vehmaan_Kokoomus_080216.pdf


 351. Lausunto

  27.01.2016  Halsuan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249124_Halsuan_kunta_280116.pdf


 352. Lausunto

  27.01.2016  Hattulan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249130_Hattulan_kunta_280116.pdf


 353. Lausunto

  27.01.2016  Hyrynsalmen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249151_Hyrynsalmen_kunta_010216.pdf


 354. Lausunto

  27.01.2016  Suomen Lääkäriliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249254_Suomen_Lääkäriliitto_020216.pdf


 355. Lausunto

  27.01.2016  Sisäministeriö, pelastusosasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249272_Sisäministeriö,_pelastusosasto_270116.pdf


 356. Lausunto

  27.01.2016  Rovaniemen ympäristölautakunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249292_Rovaniemen_ympäristölautakunta_280116.pdf


 357. Lausunto

  27.01.2016  Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen jaosto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249309_Päijät-Hämeen_sosiaali-_ja_terveydenhuollon_kuntayhtymän_hallituksen_jaosto_280116.pdf


 358. Lausunto

  27.01.2016  Pohjois-Savon pelastuslaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249326_Pohjois-Savon_pelastuslaitos_280116.pdf


 359. Lausunto

  27.01.2016  Oulunkaaren kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249362_Oulunkaaren_kuntayhtymä_010216.pdf


 360. Lausunto

  27.01.2016  Nurmijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249370_Nurmijärven_kunta_050216.pdf


 361. Lausunto

  27.01.2016  Lääkäripalveluyritykset ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249398_Lääkäripalveluyritykset_2_110116.pdf


 362. Lausunto

  27.01.2016  Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249400_Länsi-Pohjan_sairaanhoitopiirin_kuntayhtymä_270116.pdf


 363. Lausunto

  27.01.2016  Lempäälän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249426_Lempäälän_kunta_030216.pdf


 364. Lausunto

  27.01.2016  Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249440_Lapin_sairaanhoitopiirin_kuntayhtymä_080216.pdf


 365. Lausunto

  27.01.2016  Jyväskylän kaupunki / ympäristöterveydenhuolto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249562_Jyväskylän_kaupunki_ympäristöterveydenhuolto_030216.pdf


 366. Lausunto

  27.01.2016  Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249603_Eksoten_lausunto.pdf


 367. Lausunto / Utlåtande

  27.01.2016  Larsmo kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249619_Larsmo_kommun_080216.pdf


 368. Lausunto

  26.01.2016  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247936_Maa-_ja_metsätaloustuottajain_Keskusliitto_MTK_ry.pdf


 369. Lausunto

  26.01.2016  Suomussalmen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247968_Suomussalmen_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 370. Lausunto

  26.01.2016  Kajaanin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248019_Kajaanin_kaupunginhallitus.pdf


 371. Lausunto

  26.01.2016  Pudasjärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248022_Pudasjärven_kaupunginhallitus_ptk.pdf


 372. Lausunto / Utlåtande

  26.01.2016  Paraisten kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248513_Pargas_stadsfullmäktige_ptk.pdf


 373. Lausunto

  26.01.2016  Porvoon kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248635_Porvoon_kaupunki_terveydensuojelujaosto.pdf


 374. Lausunto

  26.01.2016  Iitin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248678_Iitin_kunta_270116.pdf


 375. Lausunto

  26.01.2016  Kärsämäen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248910_Kärsämäen_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 376. Lausunto

  26.01.2016  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248914_Maa-_ja_metsätaloustuottajain_Keskusliitto_MTK_ry_liite_1.pdf


 377. Lausunto

  26.01.2016  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248916_Maa-_ja_metsätaloustuottajain_Keskusliitto_MTK_ry_liite_2.pptx


 378. Lausunto

  26.01.2016  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248917_Maa-_ja_metsätaloustuottajain_Keskusliitto.pdf


 379. Lausunto

  26.01.2016  Suomussalmen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248918_Suomussalmen_kunta_010216.pdf


 380. Lausunto

  26.01.2016  Pudasjärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248921_Pudasjärven_kaupunki_020216.pdf


 381. Lausunto

  26.01.2016  Enonkosken kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249068_Enonkosken_kunta_280116.pdf


 382. Lausunto

  26.01.2016  Haapajärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249122_Haapajärven_kaupunki_270116.pdf


 383. Lausunto

  26.01.2016  Haminan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249125_Haminan_kaupunki_280116.pdf


 384. Lausunto

  26.01.2016  Porvoon kaupunki, Terveydensuojelu
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249319_Porvoon_kaupunki,_Terveydensuojelu_080216.pdf


 385. Lausunto

  26.01.2016  Poliisihallitus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249324_Poliisihallitus_260116.pdf


 386. Lausunto

  26.01.2016  Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249433_Lappeenrannan_seudun_ympäristölautakunta_290116.pdf


 387. Lausunto

  26.01.2016  Enonkosken kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249476_Enonkosken_valtuuston_ptk.pdf


 388. Lausunto

  26.01.2016  Keminmaan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249517_Keminmaan_kunta_290116.pdf


 389. Lausunto

  26.01.2016  Enonkosken kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249579_Enonkosken_valtuuston_liite_26.1.2016.pdf


 390. Lausunto / Utlåtande

  26.01.2016  Pargas stad
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249627_Pargas_stad_030216.pdf


 391. Lausunto

  25.01.2016  Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247792_Vanhus-_ja_lähimmäispalvelun_liitto_Valli_ry.pdf


 392. Lausunto

  25.01.2016  Pyhännän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247854_Pyhännän_kunnanvaltuusto.pdf


 393. Lausunto

  25.01.2016  Uuraisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247855_Uuraisten_kunnanvaltuusto.pdf


 394. Lausunto

  25.01.2016  Nousiaisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247868_Nousiaisten_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 395. Lausunto

  25.01.2016  Rauman kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247919_Rauman_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 396. Lausunto

  25.01.2016  Varkauden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247937_Varkauden_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 397. Lausunto

  25.01.2016  Ylivieskan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247938_Ylivieskan_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 398. Lausunto

  25.01.2016  Satakunnan shp:n ky
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247948_Satakunnan_sairaanhoitopiirin_lausunto__ptk.pdf


 399. Lausunto

  25.01.2016  Uudenkaupungin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247949_Uudenkaupungin_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 400. Lausunto

  25.01.2016  Merikarvian kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247966_Merikarvian_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 401. Lausunto

  25.01.2016  Pyhärannan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247970_Pyhärannan_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 402. Lausunto

  25.01.2016  Alavuden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247978_Alavuden_kaupunginvaltuusto.pdf


 403. Lausunto

  25.01.2016  Huittisten kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247979_Huittisten_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 404. Lausunto

  25.01.2016  Saarijärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247990_Saarijärven_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 405. Lausunto

  25.01.2016  Kangasalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247996_Kangasalan_kunnanvaltuusto.pdf


 406. Lausunto

  25.01.2016  Riihimäen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248042_Riihimäen_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 407. Lausunto

  25.01.2016  Hollolan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248043_Hollolan_kunnanvaltuusto.pdf


 408. Lausunto

  25.01.2016  Pyhtään kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248044_Pyhtään_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 409. Lausunto

  25.01.2016  Oriveden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248045_Oriveden_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 410. Lausunto

  25.01.2016  Mäntyharjun kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248047_Mäntyharjun_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 411. Lausunto

  25.01.2016  Karvian kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248069_Karvian_kunnanhallitus.pdf


 412. Lausunto

  25.01.2016  Siikajoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248106_Siikajoen_kunnanhallitus_ptk.pdf


 413. Lausunto

  25.01.2016  Vantaan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248224_Vantaan_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 414. Lausunto

  25.01.2016  Valkeakosken kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248231_Valkeakosken_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 415. Lausunto

  25.01.2016  Outokummun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248233_Outokummun_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 416. Lausunto

  25.01.2016  Rantasalmen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248288_Rantasalmen_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 417. Lausunto

  25.01.2016  Heinolan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248289_Heinolan_kaupunginvaltuusto.pdf


 418. Lausunto

  25.01.2016  Viitasaaren kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248333_Viitasaaren_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 419. Lausunto

  25.01.2016  Kangasniemi
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248337_Kangasniemen_kunnanvaltuusto.pdf


 420. Lausunto

  25.01.2016  Raaseporin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248338_Raaseporin_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 421. Lausunto

  25.01.2016  Kotkan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248335_Kotkan_kaupunginvaltuusto.pdf


 422. Lausunto

  25.01.2016  Kaarinan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248340_Kaarinan_kaupunginvaltuusto.pdf


 423. Lausunto

  25.01.2016  Mikkelin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248347_Mikkelin_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 424. Lausunto

  25.01.2016  Alajärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248400_Alajärven_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 425. Lausunto

  25.01.2016  Pirkkalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248406_Pirkkalan_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 426. Lausunto

  25.01.2016  Jyväskylän kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248408_Jyväskylän_kaupunginvaltuusto_ptk_kirjattu.pdf


 427. Lausunto

  25.01.2016  Vörå kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248411_Vörå_kommun_fullmäktige_ptk.pdf


 428. Lausunto

  25.01.2016  Kouvolan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248413_Kouvolan_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 429. Lausunto

  25.01.2016  Savukosken kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248201_Savukosken_kunnanvaltuusto.pdf


 430. Lausunto

  25.01.2016  Juvan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248344_Juvan_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 431. Lausunto

  25.01.2016  Kannuksen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248517_Kannuksen_kaupunki.pdf


 432. Lausunto

  25.01.2016  Ruskon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248562_Ruskon_kunnanvaltuusto.pdf


 433. Lausunto

  25.01.2016  Siilinjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248609_Siilinjärven_kunta_260116.pdf


 434. Lausunto

  25.01.2016  Taivassalon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248623_Taivassalon_kunta_260116.pdf


 435. Lausunto

  25.01.2016  Kirkkonummen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248647_Kirkkonummen_kunta_260116.pdf


 436. Lausunto

  25.01.2016  Raahen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248662_Raahen_kaupunginvaltuusto.pdf


 437. Lausunto

  25.01.2016  Kyyjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248676_Kyyjärven_kunta_2_260116.pdf


 438. Lausunto

  25.01.2016  Hangon kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248691_Hangon_kaupunki_270116.pdf


 439. Lausunto

  25.01.2016  Pyhännän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248694_Pyhännän_kunta_260116.pdf


 440. Lausunto

  25.01.2016  Uuraisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248794_Uuraisten_kunta_270116.pdf


 441. Lausunto

  25.01.2016  Nousiaisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248795_Nousiaisten_kunta_250116.pdf


 442. Lausunto

  25.01.2016  Rauman kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248796_Rauman_kaupunki_260116.pdf


 443. Lausunto

  25.01.2016  Varkauden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248798_Varkauden_kaupunki_270116.pdf


 444. Lausunto

  25.01.2016  Ylivieskan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248799_Ylivieskan_kaupunki_270116.pdf


 445. Lausunto

  25.01.2016  Ylivieskan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248800_Ylivieskan_kaupunginvaltuusto_webro.pdf


 446. Lausunto

  25.01.2016  Satakunnan shp:n kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248801_Satakunnan_sairaanhoitopiirin_kuntayhtymä_270116.pdf


 447. Lausunto

  25.01.2016  Satakunnan shp:n kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248802_Satakunnan_ssairaanhoitopiiri_liite.pdf


 448. Lausunto

  25.01.2016  Uudenkaupungin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248804_Uudenkaupungin_kaupunki_130116.pdf


 449. Lausunto

  25.01.2016  Uudenkaupungin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248805_Uudenkaupungin_valtuusto_ptk_liite.pdf


 450. Lausunto

  25.01.2016  Merikarvian kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248806_Merikarvian_kunta_270116.pdf


 451. Lausunto

  25.01.2016  Pyhärannan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248807_Pyhärannan_kunta_270116.pdf


 452. Lausunto

  25.01.2016  Alavuden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248808_Alavuden_kaupunki_280116.pdf


 453. Lausunto

  25.01.2016  Hollolan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248813_Hollolan_kunta_280116.pdf


 454. Lausunto

  25.01.2016  Saarijärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248814_Saarijärven_kaupunginvaltuusto_webro_liite.pdf


 455. Lausunto

  25.01.2016  Saarijärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248815_Saarijärven_kaupunki_260116.pdf


 456. Lausunto

  25.01.2016  Kangasalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248816_Kangasalan_kunta_280116.pdf


 457. Lausunto

  25.01.2016  Riihimäen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248817_Riihimäen_kaupunginvaltuusto_webro.pdf


 458. Lausunto

  25.01.2016  Riihimäen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248818_Riihimäen_kaupunki_280116.pdf


 459. Lausunto

  25.01.2016  Pyhtään kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248820_Pyhtään_kunta_270116.pdf


 460. Lausunto

  25.01.2016  Oriveden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248822_Oriveden_kaupunki_280116.pdf


 461. Lausunto

  25.01.2016  Mäntyharjun kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248823_Mäntyharjun_kv_liite_webro.pdf


 462. Lausunto

  25.01.2016  Mäntyharjun kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248824_Mäntyharjun_kunta_010216.pdf


 463. Lausunto

  25.01.2016  Keva
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248826_Kevan_lausuntoon_liite.pdf


 464. Lausunto

  25.01.2016  Vantaan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248828_Vantaan_kaupunki_010216.pdf


 465. Lausunto

  25.01.2016  Rantasalmen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248830_Rantasalmen_kunnavaltuusto_ptk_liite.pdf


 466. Lausunto

  25.01.2016  Rantasalmen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248831_Rantasalmen_kunta_010216.pdf


 467. Lausunto

  25.01.2016  Outokummun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248832_Outokummun_kaupunki_270116.pdf


 468. Lausunto

  25.01.2016  Outokummun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248833_Outokummun_kaupunki_2_010216.pdf


 469. Lausunto

  25.01.2016  Viitasaaren kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248835_Viitasaaren_kaupunki_260116.pdf


 470. Lausunto

  25.01.2016  Kotkan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248849_Kotkan_kaupunki_010216.pdf


 471. Lausunto

  25.01.2016  Kangasniemi
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248859_Kangasniemen_kunta_webro.pdf


 472. Lausunto

  25.01.2016  Kangasniemi
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248860_Kangasniemen_kunta_260116.pdf


 473. Lausunto

  25.01.2016  Kaarinan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248870_Kaarinan_kaupunki_webro.pdf


 474. Lausunto

  25.01.2016  Kaarinan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248871_Kaarinan_kaupunki_290116.pdf


 475. Lausunto

  25.01.2016  Mikkelin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248872_Mikkelin_kaupunginvaltuusto_liite_webro.pdf


 476. Lausunto

  25.01.2016  Mikkelin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248873_Mikkelin_kaupunginvaltuusto_280116.pdf


 477. Lausunto

  25.01.2016  Alajärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248884_Alajärven_kaupunki_010216.pdf


 478. Lausunto

  25.01.2016  Vihdin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248885_Vihdin_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 479. Lausunto

  25.01.2016  Pirkkalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248895_Pirkkalan_kunta_280116.pdf


 480. Lausunto

  25.01.2016  Jyväskylän kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248901_Jyväskylän_kaupunki_010216.pdf


 481. Lausunto

  25.01.2016  Luumäen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248932_Luumäen_kunta_030216.pdf


 482. Lausunto

  25.01.2016  Luumäen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248933_Luumäen_kunta_2_030216.pdf


 483. Lausunto

  25.01.2016  Vesilahden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248935_Vesilahden_kunta_webro.pdf


 484. Lausunto

  25.01.2016  Vesilahden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248936_Vesilahden_kunta_260116.pdf


 485. Lausunto

  25.01.2016  Tuusulan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248944_Tuusulan_kunta_270116.pdf


 486. Lausunto

  25.01.2016  Kalajoen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248946_Kalajoen_kaupunki_260116.pdf


 487. Lausunto

  25.01.2016  Kalajoen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248947_Kalajoen_kaupunki_2_260116.pdf


 488. Lausunto

  25.01.2016  Juvan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248948_Juvan_kunta_270116.pdf


 489. Lausunto

  25.01.2016  Nousiaisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248990_Nousiaisten_kunta_webro.pdf


 490. Lausunto

  25.01.2016  Vihdin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249013_Vihdin_kunnanvaltuusto_liite.pdf


 491. Lausunto

  25.01.2016  Österbottens förbund - Pohjanmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249027_Österbottens_förbund_-_Pohjanmaan_liitto_020216.pdf


 492. Lausunto

  25.01.2016  Ähtärin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249046_Ähtärin_kaupunki_280116.pdf


 493. Lausunto

  25.01.2016  Vimpelin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249075_Vimpelin_kunta_260116.pdf


 494. Lausunto

  25.01.2016  Espoon kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249078_Espoon_kaupunki_290116.pdf


 495. Lausunto

  25.01.2016  Vihdin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249082_Vihdin_kunta_090216.pdf


 496. Lausunto

  25.01.2016  Vesannon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249090_Vesannon_kunta_030216.pdf


 497. Lausunto

  25.01.2016  Evijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249118_Evijärven_kunta_280116.pdf


 498. Lausunto

  25.01.2016  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249135_Helsingin_ja_Uudenmaan_sairaanhoitopiirin_kuntayhtymä_2_250116.pdf


 499. Lausunto

  25.01.2016  Valtakunnansyyttäjänvirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249136_Valtakunnansyyttäjänvirasto_250116.pdf


 500. Lausunto

  25.01.2016  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249137_Helsingin_ja_Uudenmaan_sairaanhoitopiirin_kuntayhtymä_250116.pdf


 501. Lausunto

  25.01.2016  Vaasan sairaanhoitopiirin ky
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249143_Vaasan_sairaanhoitopiirin_ky_010216.pdf


 502. Lausunto

  25.01.2016  Hirvensalmen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249147_Hirvensalmen_kunta_260116.pdf


 503. Lausunto

  25.01.2016  Iin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249163_Iin_kunta_2_280116.pdf


 504. Lausunto

  25.01.2016  Iin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249164_Iin_kunta_270116.pdf


 505. Lausunto

  25.01.2016  Toholammin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249228_Toholammin_kunta_030216.pdf


 506. Lausunto

  25.01.2016  Säkylän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249248_Säkylän_kunta_280116.pdf


 507. Lausunto

  25.01.2016  Sipoon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249274_Sipoon_kunta_270116.pdf


 508. Lausunto

  25.01.2016  Seinäjoen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249278_Seinäjoen_kaupunki_270116.pdf


 509. Lausunto

  25.01.2016  Savitaipaleen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249279_Savitaipaleen_kunta_030216.pdf


 510. Lausunto

  25.01.2016  Sauvon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249280_Sauvon_kunta_260116.pdf


 511. Lausunto

  25.01.2016  Salon kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249285_Salon_kaupunki_270116.pdf


 512. Lausunto

  25.01.2016  Rääkkylän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249287_Rääkkylän_kunta_280116.pdf


 513. Lausunto

  25.01.2016  Ruoveden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249289_Ruoveden_kunta_050116.pdf


 514. Lausunto

  25.01.2016  Pöytyän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249304_Pöytyän_kunta_270116.pdf


 515. Lausunto

  25.01.2016  Pöytyän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249305_Pöytyän_kunta_2_270116.pdf


 516. Lausunto

  25.01.2016  Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249307_Päijät-Hämeen_sosiaali-_ja_terveydenhuollon_kuntayhtymän_hallitus_270116.pdf


 517. Lausunto

  25.01.2016  Päijät-Hämeen pelastuslaitos - kuntayhtymäliikelaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249312_Päijät-Hämeen_pelastuslaitos_-_kuntayhtymäliikelaitos_250116.pdf


 518. Lausunto

  25.01.2016  Pty Karviainen
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249316_Pty_Karviainen_250116.pdf


 519. Lausunto

  25.01.2016  Pohjois-Savon liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249327_Pohjois-Savon_liitto_260116.pdf


 520. Lausunto

  25.01.2016  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249328_Pohjois-Pohjanmaan_sairaanhoitopiirin_kuntayhtymä_020216.pdf


 521. Lausunto

  25.01.2016  Pihtiputaan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249343_Pihtiputaan_kunta_010216.pdf


 522. Lausunto

  25.01.2016  Pieksämäen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249346_Pieksämäen_kaupunki_290116.pdf


 523. Lausunto

  25.01.2016  Pieksämäen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249347_Pieksämäen_kaupunki_2_290116.pdf


 524. Lausunto

  25.01.2016  Pertunmaan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249352_Pertunmaan_kunta_280116.pdf


 525. Lausunto

  25.01.2016  Pellon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249354_Pellon_kunta_270116.pdf


 526. Lausunto

  25.01.2016  Pelkosenniemen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249355_Pelkosenniemen_kunta_080216.pdf


 527. Lausunto

  25.01.2016  Paltamon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249358_Paltamon_kunta_250116.pdf


 528. Lausunto

  25.01.2016  Padasjoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249361_Padasjoen_kunta_280116.pdf


 529. Lausunto

  25.01.2016  Oripään kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249369_Oripään_kunta_080216.pdf


 530. Lausunto

  25.01.2016  Nakkilan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249372_Nakkilan_kunta_260116.pdf


 531. Lausunto

  25.01.2016  Mynämäen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249378_Mynämäen_kunta_270116.pdf


 532. Lausunto

  25.01.2016  Muhoksen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249381_Muhoksen_kunta_260116.pdf


 533. Lausunto

  25.01.2016  Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247860_Pohjois-Savon_sairaanhoitopiirin_hallituksen_päätös_Asiasta_ei_anneta_erillistä_lausuntoa.pdf


 534. Lausunto

  25.01.2016  Keva
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248223_Kevan_lausuntoon_liite.pdf


 535. Lausunto

  25.01.2016  Pirkkalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248451_Pirkkalan_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 536. Lausunto

  25.01.2016  Miehikkälän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249384_Miehikkälän_kunta_260116.pdf


 537. Lausunto

  25.01.2016  Lumijoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249402_Lumijoen_kunta_280116.pdf


 538. Lausunto

  25.01.2016  Loimaan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249404_Loimaan_kaupunki_040216.pdf


 539. Lausunto

  25.01.2016  Liperin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249413_Liperin_kunta_280116.pdf


 540. Lausunto

  25.01.2016  Laitilan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249442_Laitilan_kaupunki_010216.pdf


 541. Lausunto

  25.01.2016  Kittilän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249494_Kittilän_kunta_270116.pdf


 542. Lausunto

  25.01.2016  Kiteen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249495_Kiteen_kaupunki_180116.pdf


 543. Lausunto

  25.01.2016  Kiteen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249496_Kiteen_kaupunki_2_090216.pdf


 544. Lausunto

  25.01.2016  Kihniön kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249498_Kihniön_kunta_270116.pdf


 545. Lausunto

  25.01.2016  Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249513_Keski-Pohjanmaan_erikoissairaanhoito-_ja_peruspalvelukuntayhtymä_260116.pdf


 546. Lausunto

  25.01.2016  Kemin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249518_Kemin_kaupunki_010216.pdf


 547. Lausunto

  25.01.2016  Kehitysvammaliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249522_Kehitysvammaliitto_280116.pdf


 548. Lausunto

  25.01.2016  Kauhavan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249525_Kauhavan_kaupunki_030216.pdf


 549. Lausunto

  25.01.2016  Kannuksen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249541_Kannuksen_kaupunki_020216.pdf


 550. Lausunto

  25.01.2016  Pieksämäen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249542_Pieksämäen_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 551. Lausunto

  25.01.2016  Kankaanpään kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249545_Kankaanpään_kaupunki_260116.pdf


 552. 25.01.2016  Joroisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249550_Joroisten_kunnanvaltuuston_ptk_(netistä).pdf


 553. 25.01.2016  Joroisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249551_Joroisten_kunnanvaltuusto_liite.pdf


 554. Lausunto

  25.01.2016  Joroisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249570_Joroisten_kunta_280116.pdf


 555. Lausunto / Utlåtande

  25.01.2016  Ingå kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249604_Ingå_kommun_280116.pdf


 556. Lausunto / Utlåtande

  25.01.2016  Korsnäs kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249608_Korsnäs_kommun_290116.pdf


 557. Lausunto / Utlåtande

  25.01.2016  Pedersöre kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249628_Pedersöre_kommun_050216.pdf


 558. Lausunto / Utlåtande

  25.01.2016  Vörå kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249632_Vörå_kommun_020216.pdf


 559. Lausunto

  25.01.2016  Hirvensalmen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249870_Hirvensalmen_kunta.pdf


 560. Lausunto

  24.01.2016  Eteva kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249106_Eteva_kuntayhtymä_090216.pdf


 561. Lausunto

  23.01.2016  Paldaus Kari
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248688_Kari_Paldanius_(Imatra)_230116.pdf


 562. Lausunto

  23.01.2016  Äikää Tarja
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248689_Imatran_kaupunki_Tarja_Äikää_240116.pdf


 563. Lausunto

  23.01.2016  Vihreä liitto rp.
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249079_Vihreä_liitto_rp_280116.pdf


 564. Lausunto

  22.01.2016  Valtimon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249131_Valtimon_kunta_030216.pdf


 565. Lausunto

  22.01.2016  Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249155_Hämeen_elinkeino-,_liikenne-_ja_ympäristökeskus_2_270116.pdf


 566. Lausunto

  22.01.2016  Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249156_Hämeen_elinkeino-,_liikenne-_ja_ympäristökeskus_270116.pdf


 567. Lausunto

  22.01.2016  SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249260_SOSTE_Suomen_sosiaali_ja_terveys_260116.pdf


 568. Lausunto

  22.01.2016  Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249336_Pohjois-Karjalan_maakuntaliitto_050216.pdf


 569. Lausunto

  22.01.2016  Maaseutuvirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249394_Maaseutuvirasto_260116.pdf


 570. Lausunto

  21.01.2016  Kuortaneen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247977_Kuortaneen_kunnanvaltuusto.pdf


 571. Lausunto

  21.01.2016  Varsinais-Suomen pelastuslaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248670_Varsinais-Suomen_pelastuslaitos_250116.pdf


 572. Lausunto

  21.01.2016  Kuortaneen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248693_Kuortaneen_kunta_260116.pdf


 573. Lausunto

  21.01.2016  Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249102_Etelä-Savon_sairaanhoitopiirin_kuntayhtymä_080216.pdf


 574. Lausunto

  21.01.2016  Utsjoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249161_Utsjoki_220116.pdf


 575. Lausunto

  21.01.2016  Utsjoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249162_Utsjoen_kunta_250116.pdf


 576. Lausunto

  21.01.2016  Suomen Keskusta rp
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249192_Suomen_Keskusta_rp_010216.pdf


 577. Lausunto

  21.01.2016  Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249214_Länsi-_ja_Sisä-Suomen_aluehallintovirasto_210116.pdf


 578. Lausunto

  21.01.2016  Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249255_Suomen_lähi-_ja_perushoitajaliitto_SuPer_030216.pdf


 579. Lausunto

  21.01.2016  Suomen Diabetesliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249258_Suomen_Diabetesliitto_260116.pdf


 580. Lausunto

  21.01.2016  Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249364_Oulun_seudun_ympäristötoimi_liikelaitos_260116.pdf


 581. Lausunto

  21.01.2016  Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249383_Mikkelin_seudun_vapaa-ajanasukasvaltuuskunta_210116.pdf


 582. Lausunto

  21.01.2016  Kymenlaakson pelastuslaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249449_Kymenlaakson_pelastuslaitos_250116.pdf


 583. Lausunto / Utlåtande

  21.01.2016  Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249617_Kust-Österbottens_samkommun_för_social-_och_primärhälsovård_220116.pdf


 584. Lausunto / Utlåtande

  21.01.2016  Nykarleby stad
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249625_Nykarleby_stad_250116.pdf


 585. Jäsenesitys: henkilöstöpoliittiseen työryhmään Kirsi Sillanpää sekä työ- ja virkaehtosopimuslainsäädännön, yhteistoimintalainsäädännön ja viranhaltijalainsäädännön vamistelutyöhmiin Jukka Maarianvaara

  20.01.2016  Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 586. Lausunto

  20.01.2016  Ristijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247692_Ristijärvi_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 587. Lausunto

  20.01.2016  Loviisan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247926_Loviisan_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 588. Lausunto

  20.01.2016  Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248665_Kainuun_sosiaali-_ja_terveydenhuollon_kuntayhtymä_220116.pdf


 589. Lausunto

  20.01.2016  Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248819_Riihimäen_seudun_terveyskeskuksen_kuntayhtymä_210116.pdf


 590. Lausunto

  20.01.2016  Aivoliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249020_Aivoliitto_270116.pdf


 591. Lausunto

  20.01.2016  Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249129_Valtiotieteellinen_tiedekunta_Helsingin_yliopisto_200116.pdf


 592. Lausunto

  20.01.2016  Vaalijalan kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249149_Vaalijalan_kuntayhtymä_200116.pdf


 593. Lausunto

  20.01.2016  Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249219_Toimihenkilökeskusjärjestö_STTK_050216.pdf


 594. Lausunto

  20.01.2016  Lohjan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249405_Lohjan_kaupunki_260116.pdf


 595. Lausunto

  20.01.2016  Lapinjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249439_Lapinjärven_kunta_260116.pdf


 596. Lausunto

  20.01.2016  Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249508_Keski-Suomen_sosiaalialan_osaamiskeskus_200116.pdf


 597. Lausunto

  20.01.2016  Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249509_Keski-Suomen_sairaanhoitopiirin_kuntayhtymä_260116.pdf


 598. Lausunto

  20.01.2016  Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249511_Keski-Pohjanmaan_ympäristöterveydenhuolto_280116.pdf


 599. Lausunto

  19.01.2016  Hangon kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247969_Hangon_kaupunginvaltuusto.pdf


 600. Lausunto

  19.01.2016  Puolangan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248627_Puolangan_kunta_250116.pdf


 601. Lausunto

  19.01.2016  Imatran seudun ympäristölautakunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248690_Imatran_seudun_ympäristölautakunta_250116.pdf


 602. Lausunto

  19.01.2016  Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249024_Ammattiosaamisen_kehittämisyhdistys_AMKE_200116.pdf


 603. Lausunto

  19.01.2016  Eurajoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249110_Eurajoen_kunta_200116.pdf


 604. Lausunto

  19.01.2016  Suomen Yrittäjät
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249218_Suomen_Yrittäjät_090216.pdf


 605. Lausunto

  19.01.2016  Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249463_Kuntayhtymä_Kaksineuvoinen_270116.pdf


 606. Lausunto

  19.01.2016  Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249464_Kuntayhtymä_Kaksineuvoinen_2_270116.pdf


 607. Lausunto

  19.01.2016  Kuhmon kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249466_Kuhmon_kaupunki_280116.pdf


 608. Lausunto

  19.01.2016  Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249507_Keski-Uudenmaan_ympäristölautakunta_220116.pdf


 609. Lausunto

  19.01.2016  Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249566_Julkis-_ja_yksityisalojen_toimihenkilöliitto_Jyty_190116.pdf


 610. Lausunto

  19.01.2016  Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249587_Itä-Savon_sairaanhoitopiirin_kuntayhtymä_280116.pdf


 611. Lausunto

  19.01.2016  Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249588_Itä-Savon_sairaanhoitopiirin_kuntayhtymä_2_280116.pdf


 612. Lausunto

  19.01.2016  Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249610_Itä-Savon_sairaanhoitopiirin_kuntayhtymä__ptk.pdf


 613. Lausunto

  19.01.2016  Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249613_Itä-Savon_sairaanhoitopiiri_liite.pdf


 614. Lausunto

  18.01.2016  Tampereen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247670_Tampereen_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 615. Lausunto

  18.01.2016  Petäjäveden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247690_Petäjäveden_valtuusto.pdf


 616. Lausunto

  18.01.2016  Lappeenrannan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247691_Lappeenranta_valtuusto_ptk.pdf


 617. Lausunto

  18.01.2016  Kainuun maakuntahallitus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247693_kainuun_liitto_ptk.pdf


 618. Lausunto

  18.01.2016  Varsinais-Suomen liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247786_Varsinais-Suomen_liiton_maakuntahallitus.pdf


 619. Lausunto

  18.01.2016  Punkalaitumen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247825_Punkalaitumen_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 620. Lausunto

  18.01.2016  Kyyjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247858_Kyyjärven_kunnanvaltuusto.pdf


 621. Lausunto

  18.01.2016  Hämeen liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247921_Hämeen_liitto_ptk.pdf


 622. Lausunto

  18.01.2016  Hämeenlinnan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247972_Hämeenlinnan_kaupunginvaltuusto.pdf


 623. Lausunto

  18.01.2016  Iitin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247967_IItin_kunnanvaltuusto.pdf


 624. Lausunto

  18.01.2016  Lahden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248343_Lahden_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 625. Lausunto

  18.01.2016  Rautalammen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248515_Rautalammin_kunnanhallitus_lausunto.pdf


 626. Lausunto

  18.01.2016  Imatran kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248516_Imatran_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 627. Lausunto

  18.01.2016  Tuusniemen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248642_Tuusniemen_kunta_190116.pdf


 628. Lausunto

  18.01.2016  Kainuun maakuntahallitus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248664_Kainuun_liitto_190116.pdf


 629. Lausunto

  18.01.2016  Punkalaitumen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248674_Punkalaitumen_kunta_220116.pdf


 630. Lausunto

  18.01.2016  Hämeen liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248677_Hämeen_liitto_250116.pdf


 631. Lausunto

  18.01.2016  Hämeenlinnan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248687_Hämeenlinnan_kaupunki_250116.pdf


 632. Lausunto

  18.01.2016  Suonenjoen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248692_Suonenjoen_kaupunki_200116.pdf


 633. Lausunto

  18.01.2016  Valkeakosken kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248829_Valkeakosken_kaupunki_270116.pdf


 634. Lausunto

  18.01.2016  Raaseporin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248861_Raaseporin_kaupunginvaltuusto__sv_ptk.pdf


 635. Lausunto

  18.01.2016  Raaseporin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248862_Raaseporin_kaupunki_020216.pdf


 636. Lausunto

  18.01.2016  Kouvolan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248907_Kouvolan_kaupunki_290116.pdf


 637. Lausunto

  18.01.2016  Polvijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248876_Polvijärven_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 638. Lausunto

  18.01.2016  Hämeenlinnan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248963_Hämeenlinnan_kaupunki_2_25012016.pdf


 639. Lausunto

  18.01.2016  Vehmaan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248981_Vehmaan_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 640. Lausunto

  18.01.2016  Vehmaan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249011_Vehmaan_kunnanvaltuusto_liite.pdf


 641. Lausunto

  18.01.2016  Etelä-Pohjanmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249087_Etelä-Pohjanmaan_liitto_190116.pdf


 642. Lausunto

  18.01.2016  Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249089_Etelä-Pohjanmaan_sairaanhoitopiirin_kuntayhtymä_190116.pdf


 643. Lausunto

  18.01.2016  Vehmaan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249095_Vehmaan_kunta_260116.pdf


 644. Lausunto

  18.01.2016  Etelä-Savon maakuntaliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249098_Etelä-Savon_maakuntaliitto_190116.pdf


 645. Lausunto

  18.01.2016  Varsinais-Suomen liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249113_Varsinais-Suomen_liitto_030216.pdf


 646. Lausunto

  18.01.2016  Humppilan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249150_Humppilan_kunta_220116.pdf


 647. Lausunto

  18.01.2016  Hämeenkyrön kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249160_Hämeenkyrön_kunta_250116.pdf


 648. Lausunto

  18.01.2016  Kaakkois-Suomen ELY-keskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249201_Kaakkois-Suomen_ELY-keskus_2_180116.pdf


 649. Lausunto

  18.01.2016  Opetusalan ammattijärjestö OAJ
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249215_Opetusalan_ammattijärjestö_OAJ_210116.pdf


 650. Lausunto

  18.01.2016  Tohmajärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249229_Tohmajärven_kunta_130116.pdf


 651. Lausunto

  18.01.2016  Tampereen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249244_Tampereen_kaupunki_010216.pdf


 652. Lausunto

  18.01.2016  Soinin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249266_Soinin_kunta_120116.pdf


 653. Lausunto

  18.01.2016  Siikaisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249276_Siikaisten_kunta_220116.pdf


 654. Lausunto

  18.01.2016  Rovaniemen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249294_Rovaniemen_kaupunki_220116.pdf


 655. Lausunto

  18.01.2016  Pohjois-Pohjanmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249329_Pohjois-Pohjanmaan_liitto_110116.pdf


 656. Lausunto

  18.01.2016  Pohjois-Pohjanmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249330_Pohjois-Pohjanmaan_liitto_2_190116.pdf


 657. Lausunto

  18.01.2016  Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249338_Pirkanmaan_sairaanhoitopiirin_kuntayhtymä_220116.pdf


 658. Lausunto

  18.01.2016  Pirkanmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249341_Pirkanmaan_liitto_190116.pdf


 659. Lausunto

  18.01.2016  Petäjäveden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249348_Petäjäveden_kunta_030216.pdf


 660. Lausunto

  18.01.2016  Maskun kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249389_Maskun_kunta_2_140116.pdf


 661. Lausunto

  18.01.2016  Maskun kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249390_Maskun_kunta_3_190116.pdf


 662. Lausunto

  18.01.2016  Liedon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249423_Liedon_kunta_190116.pdf


 663. Lausunto

  18.01.2016  Kymenlaakson Liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249450_Kymenlaakson_Liitto_220116.pdf


 664. Lausunto

  18.01.2016  Kouvolan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249468_Kouvolan_kaupunki_290116.pdf


 665. Lausunto

  18.01.2016  Kosken Tl kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249485_Kosken_Tl_kunta_050216.pdf


 666. Lausunto

  18.01.2016  Kemijärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249519_Kemijärven_kaupunki_210116.pdf


 667. Lausunto

  18.01.2016  Karkkilan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249536_Karkkilan_kaupunki_250116.pdf


 668. Lausunto

  18.01.2016  Ilomantsin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249591_Ilomantsin_kunta_120116.pdf


 669. Lausunto

  18.01.2016  Ilomantsin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249594_Ilomantsin_kunta_2_240116.pdf


 670. Lausunto

  16.01.2016  Jyväskylän Perussuomalaisten Valtuustoryhmä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249561_Jyväskylän_Perussuomalaisten_Valtuustoryhmä_160116.pdf


 671. Lausunto

  15.01.2016  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249084_Etelä-Pohjanmaan_ELY-keskus_200116.pdf


 672. Lausunto

  15.01.2016  Kaakkois-Suomen ELY-keskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249199_Kaakkois-Suomen_ELY-keskus_180116.pdf


 673. Lausunto

  15.01.2016  Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249204_Kainuun_elinkeino-,_liikenne-_ja_ympäristökeskus_080216.pdf


 674. Lausunto

  14.01.2016  Arene ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249035_Arene_ry_080216.pdf


 675. Lausunto

  14.01.2016  Arene ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249031_Arene_ry_050116.pdf


 676. Lausunto

  13.01.2016  Porin ympäristölautakunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248619_Porin_ympäristölautakunta_200116.pdf


 677. Lausunto

  13.01.2016  Pohjois‐Karjalan Ympäristöterveys
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249332_Pohjois-Karjalan_Ympäristöterveys_140116.pdf


 678. Lausunto / Utlåtande

  13.01.2016  Staden Jakobstad, social- och hälsovårdsverket
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249629_Staden_Jakobstad,_social-_och_hälsovårdsverket_130116.pdf


 679. Lausunto

  12.01.2016  Kuopion kauppakamari
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248630_Kuopion_kauppakamari_260116.pdf


 680. Lausunto

  12.01.2016  Ypäjän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248636_Ypäjän_kunta.pdf


 681. Lausunto

  12.01.2016  Ypäjän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249055_Ypäjän_kunta_090216.pdf


 682. Lausunto

  11.01.2016  Juuan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247519_Juuan_kunnanhallitus.pdf


 683. Lausunto

  11.01.2016  Pomarkun kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247533_Pomarkun_kunnanhallitus.pdf


 684. Lausunto

  11.01.2016  Kärkölän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247570_Kärkölän_kunta_201115.pdf


 685. Lausunto

  11.01.2016  Kärkölän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248599_Kärkölän_kunnanhallitus.pdf


 686. Lausunto

  11.01.2016  Urjalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248645_Urjalan_kunta_120116.pdf


 687. Lausunto

  11.01.2016  Juuan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248659_Juuan_kunta_281215.pdf


 688. Lausunto

  11.01.2016  Pomarkun kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248660_Pomarkun_kunta_140116.pdf


 689. Lausunto

  11.01.2016  Heinolan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248834_Heinolan_kaupunki_270116.pdf


 690. Lausunto

  11.01.2016  Ruskon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248912_Ruskon_kunta_290116.pdf


 691. Lausunto

  11.01.2016  Lahden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248985_Lahden_kaupunginhallitus_ptk.pdf


 692. Lausunto

  11.01.2016  Lahden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248986_Lahden_kaupunginhallitus_webro.PDF


 693. Lausunto

  11.01.2016  Etelä-Karjalan liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249081_Etelä-Karjalan_liitto_180116.pdf


 694. Lausunto

  11.01.2016  Ruskon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249288_Ruskon_kunta_290116.pdf


 695. Lausunto

  11.01.2016  Päijät-Hämeen liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249313_Päijät-Hämeen_liitto_200116.pdf


 696. Lausunto

  11.01.2016  Paimion kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249359_Paimion_kaupunki_110116.pdf


 697. Lausunto

  11.01.2016  Oulaisten kaupunginhallitus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249368_Oulaisten_kaupunginhallitus_200116.pdf


 698. Lausunto

  11.01.2016  Kontiolahden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249486_Kontiolahden_kunta_110116.pdf


 699. Lausunto

  11.01.2016  Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249539_Kanta-Hämeen_sairaanhoitopiirin_ky_2_110116.pdf


 700. Lausunto

  11.01.2016  Järvenpään kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249552_Järvenpään_kaupunki_280116.pdf


 701. Lausunto

  11.01.2016  Jouko Silvennoinen
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249568_Jouko_Silvennoinen_110116.pdf


 702. Lausunto

  11.01.2016  kl
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249830_kl_110116.pdf


 703. Sote- ja aluehallintouudistuksen projektiryhmän kannanottopyyntö; (Kari Haavisto HTO/HAITE)

  07.01.2016  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 704. Kannanotto

  07.01.2016  Sisäiset tarkastajat ry
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247302_Sisäiset_tarkastajat_ry.pdf


 705. Lausunto

  05.01.2016  Hämeen kauppakamari
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249157_Hämeen_kauppakamari_260116.pdf


 706. Lausunto

  04.01.2016  Taivalkosken kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248938_Taivalkosken_kunta_030216.pdf


 707. Lausunto

  04.01.2016  Taisto Keränen
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249153_Hyrynsalmi_Taisto_Keränen_040116.pdf


 708. Lausunto

  31.12.2015  Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249538_Kanta-Hämeen_sairaanhoitopiirin_ky_311215.pdf


 709. Lausunto

  30.12.2015  Rauman kauppakamari
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248797_Rauman_kauppakamari_260116.pdf


 710. Lausunto

  23.12.2015  Timo Virtanen
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249804_Timo_Virtanen_231215.pdf


 711. Lausunto

  21.12.2015  Teuvan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/246826_Teuvan_kunnanvaltuusto.pdf


 712. Lausunto

  21.12.2015  Kuopion kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/246827_Kuopio_kaupunginvaltuusto.pdf


 713. Lausunto

  21.12.2015  Vieremän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/246943_Vieremän_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 714. Lausunto

  21.12.2015  Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247017_Pohjois-Karjalan_sshp.pdf


 715. Lausunto

  21.12.2015  Kauhajoen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247050_kauhajoen_kaupunginvaltuusto.pdf


 716. Lausunto

  21.12.2015  Tuusniemen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247057_Tuusniemen_kunnanvaltuusto.pdf


 717. Lausunto

  21.12.2015  Kuhmoisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247058_Kuhmoisten_kunnanvaltuusto.pdf


 718. Lausunto

  21.12.2015  Urjalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247291_Urjalan_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 719. Lausunto

  21.12.2015  Vieremän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248631_Vieremän_kunnanvaltuusto_ptk_liite.pdf


 720. Lausunto

  21.12.2015  Vieremän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248632_Vieremän_kunta_221215.pdf


 721. Lausunto

  21.12.2015  Kauhajoen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248640_Kauhajoen_kaupunki_291215.pdf


 722. Lausunto

  21.12.2015  Kuhmoisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248643_Kuhmoisten_kunta_291215.pdf


 723. Lausunto

  21.12.2015  Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249120_Forssan_seudun_hyvinvointikuntayhtymä_150116.pdf


 724. Lausunto

  21.12.2015  Siikalatvan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249188_Siikalatvaan_kunta_150116.pdf


 725. Lausunto

  21.12.2015  Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249333_Pohjois-Karjalan_sairaanhoito-_ja_sosiaalipalvelujen_ky_221215.pdf


 726. Lausunto

  21.12.2015  Kymenlaakson kauppakamari
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249451_Kymenlaakson_kauppakamari_260116.pdf


 727. Lausunto

  21.12.2015  Kaavin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249548_Kaavin_kunta_211215.pdf


 728. Lausunto

  18.12.2015  Puolangan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247114_Puolangan_kunnanvaltuusto.pdf


 729. Lausunto

  18.12.2015  Kuopion kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248629_Kuopion_kaupunki_181215.pdf


 730. Lausunto

  18.12.2015  Siikajoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248825_Siikajoen_kunta_130116.pdf


 731. Lausunto

  18.12.2015  Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249073_Eskoon_sosiaalipalvelujen_kuntayhtymä_2_260116.pdf


 732. Lausunto

  18.12.2015  Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249077_Eskoon_sosiaalipalvelujen_kuntayhtymä_011215.pdf


 733. Lausunto

  18.12.2015  Itä-Savon Sairaanhoitopiirin ky / Ympäristöterveydenhuoltojaosto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249580_Itä-Savon_Sairaanhoitopiirin_ky_Ympäristöterveydenhuoltojaosto_221215.pdf


 734. Lausunto

  18.12.2015  Itä-Savon Sairaanhoitopiirin ky / Ympäristöterveydenhuoltojaosto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249581_Itä-Savon_Sairaanhoitopiirin_ky_Ympäristöterveydenhuoltojaosto_2_221215.pdf


 735. Lausunto

  18.12.2015  Itä-Savon Sairaanhoitopiirin ky / Ympäristöterveydenhuoltojaosto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249583_Itä-Savon_Sairaanhoitopiirin_ky_Ympäristöterveydenhuoltojaosto_3_221215.pdf


 736. Lausunto

  17.12.2015  Inarin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247564_Inarin_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 737. Lausunto

  17.12.2015  Karijoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248290_Karijoen_kunnanvaltuusto.pdf


 738. Lausunto

  17.12.2015  Karijoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248287_Karijoen_kunnanvaltuusto.pdf


 739. Lausunto

  17.12.2015  Inarin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248625_Inarin_kunta_120116.pdf


 740. Lausunto

  17.12.2015  Karijoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248626_Karijoen_kunta_250116.pdf


 741. Lausunto

  17.12.2015  Hartolan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249128_Hartolan_kunta_130116.pdf


 742. Lausunto

  17.12.2015  Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249209_Kristillisdemokraattinen_eduskuntaryhmä_060116.pdf


 743. Lausunto

  17.12.2015  Sisä-Savon th ky
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249270_Sisä-Savon_th_ky_211215.pdf


 744. Lausunto

  17.12.2015  Jokioisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249293_Jokioisten_valtuuston_ptk.pdf


 745. Lausunto

  17.12.2015  Jokioisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249571_Jokioisten_kunta_260116.pdf


 746. Lausunto

  16.12.2015  Orimattilan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/246631_Orimattilan_kaupunginvaltuusto.pdf


 747. Lausunto

  16.12.2015  Taivassalon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247016_Taivassalon_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 748. Lausunto

  16.12.2015  Humppilan kunnanvaltuusto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248962_Humppilan_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 749. Lausunto

  16.12.2015  Taipalsaaren kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249246_Taipalsaaren_kunta_310116.pdf


 750. Lausunto

  16.12.2015  Etelä-Savon sote-kuntayhtymän perustamissuunnitelma osa 1
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249663_Etelä-Savon_sote-kuntayhtymän_perustamissuunnitelma__osa_1.pdf


 751. Lausunto

  16.12.2015  Etelä-Savon sote-kuntayhtymän perustamissuunnitelma osa 2
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249664_Etelä-Savon_sote-kuntayhtymän_perustamissuunnitelma__osa_2.pdf


 752. Lausunto

  16.12.2015  Etelä-Savon sote-kuntayhtymän perustamissuunnitelma osa 3
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249665_Etelä-Savon_sote-kuntayhtymän_perustamissuunnitelma__osa_3.pdf


 753. Lausunto

  15.12.2015  Sallan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/246654_Sallan_kunnanvaltuusto.pdf


 754. Lausunto

  15.12.2015  Hausjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249132_Hausjärven_kunta_161215.pdf


 755. Lausunto

  15.12.2015  Säkylän kunta Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249247_Säkylän_kunta_Pyhäjärviseudun_ympäristölautakunta_181215.pdf


 756. Lausunto

  15.12.2015  Marttilan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249391_Marttilan_kunta_211215.pdf


 757. Lausunto

  15.12.2015  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249395_Maa-_ja_metsätaloustuottajain_Keskusliitto_MTK_080216.pdf


 758. Lausunto

  15.12.2015  Lapinlahden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249438_Lapinlahden_kunta_161215.pdf


 759. Lausunto

  14.12.2015  Isojoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/246527_Isojoen_kunnanvaltuusto.pdf


 760. Lausunto

  14.12.2015  Sulkavan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/246653_Sulkavan_valtuusto_ptk.pdf


 761. Lausunto

  14.12.2015  Puumalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/246669_Puumalan_kunnanvaltuusto.pdf


 762. Lausunto

  14.12.2015  Sastamalan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/246753_Sastamalan_kaupunginvaltuusto.pdf


 763. Lausunto

  14.12.2015  Kokemäen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/246737_Kokemäen_kaupunginvaltuusto.pdf


 764. Lausunto

  14.12.2015  Iisalmen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/246901_Iisalmen_kaupunginvaltuusto.pdf


 765. Lausunto

  14.12.2015  Virolahden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/246944_Virolahden_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 766. Lausunto

  14.12.2015  Porin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/246945_Porin_kaupungin_valtuusto.pdf


 767. Lausunto

  14.12.2015  Savonlinnan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247042_Savonlinna_valtuusto_kokonainen.PDF


 768. Lausunto

  14.12.2015  Suonenjoen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247714_Suonenjoen_valtuusto.pdf


 769. Lausunto

  14.12.2015  Isojoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248610_Isojoen_kunta_151215.pdf


 770. Lausunto

  14.12.2015  Sulkavan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248611_Sulkavan_kunta_151215.pdf


 771. Lausunto

  14.12.2015  Puumalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248614_Puumalan_kunta_181215.pdf


 772. Lausunto

  14.12.2015  Puumalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248613_Puumala_webro_17.12.pdf


 773. Lausunto

  14.12.2015  Iisalmen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248615_Iisalmen_kaupunki_201115.pdf


 774. Lausunto

  14.12.2015  Virolahden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248616_Virolahden_kunta_181215.pdf


 775. Lausunto

  14.12.2015  Porin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248618_Porin_kaupunki_280116.pdf


 776. Lausunto

  14.12.2015  Teuvan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248628_Teuvan_kunta_301115.pdf


 777. Lausunto

  14.12.2015  Savonlinnan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248649_Savonlinnan_kaupunki_211215.pdf


 778. Lausunto

  14.12.2015  Suonenjoen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248633_Suonenjoen_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 779. Lausunto

  14.12.2015  Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi Viitasaaren kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248836_Pohjoisen_Keski-Suomen_ympäristötoimi_Viitasaaren_kaupunki_021215.pdf


 780. Lausunto

  14.12.2015  Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248837_Pohjoisen_Keski-Suomen_ympäristötoimi_291215.pdf


 781. Lausunto

  14.12.2015  Mynämäen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248922_Mynämäen_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 782. Lausunto

  14.12.2015  Savonlinnan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248994_Savonlinnan_kaupunginvaltuusto.pdf


 783. Lausunto

  14.12.2015  Savonlinnan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248995_Savonlinnan_kaupunki_Liite_A.pdf


 784. Lausunto

  14.12.2015  Hankasalmen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249127_Hankasalmen_kunta_221215.pdf


 785. Lausunto

  14.12.2015  Kinnulan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249179_Kinnulan_kunnanhallitus_osa_1.pdf


 786. Lausunto

  14.12.2015  Sysmän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249249_Sysmän_kunta_311215.pdf


 787. Lausunto

  14.12.2015  Pielaveden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249345_Pielaveden_kunta_081215.pdf


 788. Lausunto

  14.12.2015  Maskun kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249387_Maskun_kunta_161215.pdf


 789. Lausunto

  14.12.2015  Leppävirran kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249425_Leppävirran_kunta_171215.pdf


 790. Lausunto

  14.12.2015  Lappajärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249435_Lappajärven_kunta_161215.pdf


 791. Lausunto

  14.12.2015  Kinnulan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249547_Kinnulan_kunnanhallitus_osa_2.pdf


 792. Lausunto

  14.12.2015  Kinnulan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249596_Kinnulan_kunnanhallitus_ptk_ja_liite.pdf


 793. Lausunto

  11.12.2015  Siilinjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/246465_Siilinjärven_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 794. Lausunto

  11.12.2015  Kivijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248554_Kivijärven_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 795. Lausunto

  11.12.2015  Valtakunnallinen vammaisneuvosto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249138_Valtakunnallinen_vammaisneuvosto_221215.pdf


 796. Lausunto

  11.12.2015  Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249578_Itä-Uudenmaan_pelastuslaitos_111215.pdf


 797. Lausunto

  10.12.2015  Mikkelin seudun ympäristöpalvelut
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249382_Mikkelin_seudun_ympäristöpalvelut_280116.pdf


 798. Lausunto

  10.12.2015  Isonkyrön kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249471_Isonkyrön_valtuusto_ptk_(netistä).pdf


 799. Lausunto

  10.12.2015  Isonkyrön kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249569_Isonkyrön_kunnanvaltuusto.pdf


 800. Lausunto

  10.12.2015  Isonkyrön kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249589_Isonkyrön_kunta_151215.pdf


 801. Lausunto

  09.12.2015  Suomen työterveyslääkäriyhdistys
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249251_Suomen_työterveyslääkäriyhdistys_240116.pdf


 802. Lausunto

  09.12.2015  Liedon kunta, ympäristöterveyslautakunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249421_Liedon_kunta,_ympäristöterveyslautakunta_090216.pdf


 803. Lausunto

  08.12.2015  Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/246462_Ylä-Savon_SOTE_kuntayhtymä_091215.pdf


 804. Lausunto

  08.12.2015  Helsingin seudun kauppakamari
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249141_Helsingin_seudun_kauppakamari_260116.pdf


 805. Lausunto

  08.12.2015  Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249623_Ylä-Savon_SOTE_kuntayhtymä.pdf


 806. Lausunto

  07.12.2015  Kärkölän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/246434_Kärkölän_kunnanvaltuusto.pdf


 807. Lausunto

  07.12.2015  Sonkajärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/246442_Sonkajärven_kunta.pdf


 808. Lausunto

  07.12.2015  Ikaalisten kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/246463_Ikaalisten_kaupunginvaltuusto.pdf


 809. Lausunto

  07.12.2015  Äänenkosken kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/246565_Äänekosken_kaupunginvaltuusto_ptk.pdf


 810. Lausunto

  07.12.2015  Äänekosken kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248602_Äänekosken_kaupunki_091215.pdf


 811. Lausunto

  07.12.2015  Sonkajärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248606_Sonkajärven_kunta_101215.pdf


 812. Lausunto

  07.12.2015  Sonkajärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248607_Sonkajärven_kunta_2_101215.pdf


 813. Lausunto

  07.12.2015  Sallan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248620_Sallan_kunta_011215.pdf


 814. Lausunto

  07.12.2015  Sallan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248621_Sallan_kunta_2_151215.pdf


 815. Lausunto

  07.12.2015  Orimattilan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248622_Orimattilan_kaupunki_040116.pdf


 816. Lausunto

  07.12.2015  Euran kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248959_Euran_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 817. Ei lausuntoa

  01.12.2015  Korkein hallinto-oikeus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 818. Lausunto

  30.11.2015  Harjavallan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/246160_Harjavallan_kaupunginhallitus.pdf


 819. Lausunto

  30.11.2015  Lopen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/246161_Lopen_kunnanvaltuusto_ptk.pdf


 820. Lausunto

  30.11.2015  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 821. Lausunto

  30.11.2015  Kirkkonummen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/246960_Kirkkonummen_kunnanvaltuusto.pdf


 822. Lausunto

  30.11.2015  Lopen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248596_Lopen_kunta_021215.pdf


 823. Lausunto

  30.11.2015  Lopen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248598_Lopen_kunta_webro.pdf


 824. Lausunto

  30.11.2015  Lahden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249445_Lahden_kaupunki_301115.pdf


 825. Selvityshenkilökysely Sote-ohjauksen kehittämistarpeisiin vaikuttavan ohjauksen mallin kehittämiseksi

  26.11.2015  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 826. Lausunto

  25.11.2015  Lääkäripalveluyritykset ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249397_Lääkäripalveluyritykset_241115.pdf


 827. Jäsenmuutosesitys; Rahoitus- ja resurssiohjausryhmän alaryhmään Ohjaus, rahoitus ja kehittäminen Sanna Lehtosen lisäksi jäseneksi Ilari Soosalu

  24.11.2015  Suomen Kuntaliitto
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutosesitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 828. Lausunto

  20.11.2015  Laukaan ympäristöterveyden huolto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249428_Laukaan_ympäristöterveyden_huolto_201115.pdf


 829. Lausunto

  20.11.2015  Laukaa ympäristöterveydenhuolto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249429_Laukaan_ympäristöterveydenhuolto_2_201115.pdf


 830. Lausuntopyyntö; (Kati Hokkanen STO/YHT)

  19.11.2015  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 831. Lausunto

  19.11.2015  Suupohjan peruspalvelu llky ympäristöpalvelut
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/249250_Suupohjan_peruspalvelu_llky_ympäristöpalvelut_191115.pdf


 832. Lausunto

  07.11.2015  Kyyjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248675_Kyyjärven_kunta_301115.pdf


 833. Lausunto

  06.11.2015  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 834. Lausunto/Muistio

  02.11.2015  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 835. Lausunto

  02.11.2015  Satakunnan shp:n kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 836. Lausunto

  26.10.2015  Suomen eläinlääkäriliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 837. Kannanotto

  26.10.2015  Vesa Ekroos ja Uwe K. Preusker
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 838. Lausunto

  26.10.2015  Puolangan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 839. Kannanotto

  26.10.2015  Paltamon kunta
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 840. Lausunto

  26.10.2015  Ilomantsin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/247569_Ilomantsin_kunnanvaltuusto.pdf


 841. Lausunto

  26.10.2015  Ilomantsin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248964_Ilomantsin_kunta_webro.pdf


 842. Lausunto

  16.10.2015  Kainuun kunnat ja kuntayhtymät
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 843. Lausunto

  15.10.2015  MTK Keski-Pohjanmaa
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 844. Jäsenmuutospäätös; pysyviksi asiantuntijoiksi projektiryhmään Hanna Tainio ja Taina Susiluoto

  09.10.2015  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutospäätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 845. Jäsenesitys ( Antti moisio Vaikuttavuus ja kustannustietoryhmään)

  02.10.2015  VATT Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 846. Jäsenesitys; Digitalisaatio, ICT-palvelut ja tietohallinto-ryhmä; Mikael Forss ja varaedustajakseen Marina Lindgren. Vaikuttavuus ja kustannustieto-ryhmä; Hennamari Mikkola

  30.09.2015  KELA
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 847. Jäsenesityspyyntö ryhmiin/KELA (Pekka Järvinen/STO/AHE)

  25.09.2015  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 848. Jäsenesitys; henkilöstöryhmään Anja Lahermaa

  24.09.2015  STTK ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 849. Jäsenesitys; henkilöstöryhmään Jukka Kauppala

  24.09.2015  Akava ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 850. Jäsenesitys; projektiryhmään Kimmo Mikander

  22.09.2015  KEVA
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 851. Jäsenesitys: Henrika Nybondas-Kangas

  22.09.2015  Kuntatyönantajat KT
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 852. Jäsenesitys: Päivi Ahonen

  22.09.2015  SAK
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 853. Jäsenesityspyyntö (Kati Hokkanen STO/YHT)

  21.09.2015  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 854. Jäsenesitys: Hanna Tainio ym.

  21.09.2015  Suomen Kuntaliitto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 855. THL:n esitys asiantuntijoiksi SOTE-uudistuksen valmisteluryhmiin

  18.09.2015  THL
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 856. Asettamispäätös

  10.09.2015  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/242759_Sote_ja_aluehallintouudistus_asettamispäätös.pdf


 857. Lausunto

  26.01.2015  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21286/248673_Varsinais-Suomen_sairaanhoitopiirin_kuntayhtymä_260116.pdf

Ei julkaisuja