Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun virkamiesohjausryhmä ja projektiryhmä


Hankenumero

STM068:00/2015

Asettaja

Sosiaali- ja terveysministeriö
Sosiaali- ja terveyspalveluosasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

2015-09-10 00:00:01.0

Toimikausi/aikataulu

2015-10-01 00:00:01.0 - 2019-04-15 00:00:01.0

Yhteyshenkilö

Pekka Järvinen, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö, etunimi.sukunimi@stm.fi

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tehtäväkuvaus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen sekä aluehallintouudistuksen valmistelu

Virkamiesohjausryhmä:
Uudistuskokonaisuudella on virkamiesohjausryhmä, jonka tehtävänä on:
1) ministeriöiden kansliapäällikkötasolla seurata, edistää ja varmistaa projektin etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista;
2) käsitellä projektin työsuunnitelma ja strategisen tason ratkaisuja;
3) huolehtia valmistelun asianmukaisesta resursoinnista ja priorisoinnista ministeriöissä ja niiden hallinnonaloilla;
4) huolehtia projektin edellyttämän ja muun virkamiesvalmistelutyön yhteensovittamisesta ja virkamiesyhteistyön järjestämisestä siten, että projekti etenee hallituksen linjausten ja prioriteettien mukaisesti;
5) yhteen sovittaa lainvalmistelun laadun varmistamiseen liittyvät toimenpiteet projektin tehtäväalaan liittyvässä valmistelussa;
6) koordinoida sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja rahoituksen uudistuksen ja aluehallintouudistuksen valmistelun ja toteutuksen edellyttämien toimenpiteiden sisällyttämistä eri ministeriöiden ja hallinnonalojen strategisiin ja toimintasuunnitelmiin.

Projektiryhmä:
1) vastata uudistuksen valmistelun ja toimeenpanoprosessin toteuttamisesta, kunnes uudistetut toiminnot ja ohjausmallit on saatu siirretyksi osaksi valtioneuvoston ja sen ministeriön sekä valtion keskushallinnon sekä alue- ja paikallishallinnon linjaorganisaation toimintaa;
2) koota ja sovittaa yhteen aineisto valmisteluryhmien työn pohjalta sekä tarpeellisilta osin laatia ehdotukset hallituksen esityksiksi ja muiksi toimenpiteiksi, projektiryhmä määrittelee uudistukseen kuuluvien lakiehdotusten sisällön ja keskinäiset suhteet;
3) koota ja laatia ehdotukset uudistuksen valmistelun ja tuloksellisen toimeenpanon edellyttämiksi toimenpiteiksi valtioneuvoston ja asianomaisten ministeriöiden päätettäväksi;
4) valmistella sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen, aluejakoon, järjestäjän tehtäviin, järjestämistä koskevaan päätöksentekoon sekä tuottamisen oikeudellisiin periaatteisiin liittyviä asioita. Lisäksi tehtävänä on valmistella siirtyminen uuteen rakenteeseen, mukaan lukien vaiheistus, siirtymäkauden järjestelyt sekä tarpeellisilta osin nykyisen toiminnan lakkauttaminen.
5) valmistella rahoituksen keräämiseen, verotusjärjestelmään sekä valtionosuuksiin liittyviä asioita.
6) valmistella ohjaukseen, kehittämiseen, valvontaan, tiedon hallintaan sekä rahoituksen kohdentamiseen sote-alueelle liittyviä asioita (ml. budjettikehysjärjestelmä).
7) valmistella omaisuus- ja sopimusjärjestelyihin liittyviä asioita.
8) valmistella henkilöstön asemaan ja muutostilanteen työhyvinvointiin liittyviä asioita.
9) valmistella vaalijärjestelmään ja demokraattiseen päätöksentekoon liittyviä asioita.
10) valmistella uudistuksen toteutukseen liittyvää sosiaali- ja terveyspalveluiden sisällöllistä uudistamista, kuten perustason palveluiden vahvistamista, palveluiden integraatiota ja digitalisaatiota.

Projektinjohtaja raportoi suoraan ministereille sekä vastaa projektia koskevien asioiden esittelystä reformiministerityöryhmälle. Projektinjohtaja voi osallistua projektin valmistelutyöryhmien työskentelyyn.

Projektiryhmällä on valmisteluryhmät sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen edellytykset ja aluejakoa sekä järjestämislain, itsehallintoaluelain ja rahoitusta koskevien säännösten valmistelua varten. Valmisteluryhmät toimivat projektiryhmän tukena. Valmisteluryhmien kokoonpanot ovat asettamispäätöksen liitteinä. Projektiryhmä voi muuttaa valmisteluryhmien kokoonpanoja. Lisäksi se voi perustaa myös muita uudistuksen valistelun kannalta tarpeelliseksi osoittautuvia ryhmiä.

Valmisteluryhmien puheenjohtajien ja sihteereiden tehtävänä on erityisesti huolehtia tiedonkulusta ja valmistelun riittävästä yhtenäisyydestä ja yhteensovittamisesta projektinjohtajan ja projektiryhmän kanssa. Tässä avustajina toimivat sosiaali- ja terveysministeriössä sekä valtiovarainministeriössä asiasta vastaavat osastosihteerit.

Tavoitteet

Ryhmien tavoitteena on valmistella ja toteuttaa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus kolmine eri vaiheineen sekä siihen liittyvä itsehallintoalueiden perustaminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on:
- terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta
- merkittävä, tavoitteiltaan 3 miljardin euron suuruusluokkaa oleva julkisen talouden kestävyysvajetta vähentävä vaikutus
- palveluiden täydellinen horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio

Tausta

Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus toteutetaan palveluiden täydellisellä horisontaalisella ja vertikaalisella integraatiolla sekä vahvistamalla järjestäjien kantokykyä. Hallitusohjelman mukaan hankkeelle asetetaan erillisellä päätöksellä parlamentaarinen seurantaryhmä. Lisäksi uudistuksen tueksi asetetaan erillisellä päätöksellä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoista koostuva asiantuntijafoorumi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi maahan muodostetaan enintään 19 itsehallintoaluetta. Kansanvaltaisuuden turvaamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäviä itsehallintoalueita johtavat vaaleilla valitut valtuustot.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaavat itsehallintoalueet tuottavat alu-eensa palvelut tai voivat käyttää palveluiden tuottamiseen yksityisiä tai kolmannen sektorin palveluntuottajia. Ensivaiheessa selvitetään vaihtoehdot kuntien ja/tai valtion rahoitusmalleille ottaen huomioon perustuslain reunaehdot. Toisessa vaiheessa siirrytään yksi-kanavaiseen rahoitusmalliin huomioiden työterveyshuollon asema. Lisäksi uudistukseen sisällytetään kustannusten tehokkaan hallinnan toteuttava budjettikehysjärjestelmä.

Lisäksi selvitetään valinnanvapausmallin yksityiskohdat ja EU:n potilasliikkuvuusdirektiivin implementoimiseksi tarvittavat lakimuutokset. Mikäli selvitykset edellyttävät lakimuutoksia, ne toteutetaan vaalikauden loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät yhtenäistetään järjestämisvastuussa olevilla alueilla ja kokonaisarkkitehtuuria kehitetään ja sen toteutumista valvotaan kansallisella tasolla, kansallisen palveluväylän yhteentoimivuuden varmistamiseksi.

Hallituksen päätettyä käynnistää aluehallintouudistuksen valmistelun, täydennetään ohjausryhmää työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäälliköllä ja muden uudistuksen kannalta keskeisten ministeriöiden kansliapäälliköillä. Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä toimii ohjausryhmän puheenjohtajana käsiteltäessä aluehallintouudistuksen asioita.

Kustannukset ja rahoitus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen sekä aluehallintouudistuksen valmisteluhankkeen kulut maksetaan sosiaali- ja terveysministeriö osalta rahoitusmomentilta 33.01.01.02 VA 5911 projekti 5255 ja valtiovarainministriön osalta rahoitusmomentilta 28.90.22

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Ohjausryhmän ja projektiryhmän tekninen sihteeristö:
Kari Haavisto, sosiaalineuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
Kati Hokkanen, ylitarkastaja, sosiaali- ja terveysministeriö
Jaana Aho, projektisihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö
Heidi Tolvanen, projektisihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö

Teknisen sihteeristön tehtävänä on huolehtia tällä asettamispäätöksellä asetetun valmistelutoiminnan järjestelyistä, teknisestä tuesta ja asianhallinnasta.

Valtioneuvoston asettama hanke

Kyllä

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Kyllä

Hankkeen suhde talousarvioon

Kyllä

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Kyllä

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Kyllä

Ajankohta, jolloin HE tullee VN:oon

10/2016

Istuntokausi, jolloin HE annetaan eduskunnalle

Syksy 2016

Lisätiedot

Tekniset sihteerit: Heidi Tolvanen, projektisihteeri ja Jenni Lahtinen, osastosihteeri

Aihealueet

Sosiaali- ja terveysala. Sosiaalivakuutus

Asiasanat

Aluepolitiikka, Sosiaalihuolto, Sosiaalipalvelut, Terveydenhuolto, Terveyskeskukset, Terveyspalvelut, Terveyspolitiikka

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Juha Rehula, Anu Vehviläinen, Jaana Koski

Asettamispäätöksen liitteet

Projektiryhmän valmisteluryhmät sekä niiden tehtävät ja kokoonpanot :
- sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen edellytykset ja aluejako
- järjestämislaki ja voimaanpanolakia,
- itsehallintoaluelaki
- rahoitus ja resurssiohjaus

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Hokkanen Kati Ylitarkastaja sosiaali- ja terveysministeriö Sihteeri
Haavisto Kari Sosiaalineuvos sosiaali- ja terveysministeriö Sihteeri

Projektiryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Pöysti Tuomas alivaltiosihteeri sosiaali- ja terveysministeriö Puheenjohtaja
Varhila Kirsi osastopäällikkö, ylijohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Varapuheenjohtaja
Niemi Veli-Mikko osastopäällikkö, ylijohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Volk Raija johtaja sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Järvinen Pekka hallitusneuvos sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Pitkäniemi Jani finanssineuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Järvikare Terhi osastopäällikkö, ylijohtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Majuri Tuula lainsäädäntöneuvos oikeusministeriö Jäsen
Pekurinen Markku johtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Jäsen
Jouttimäki Riitta-Maija hallitusneuvos sosiaali- ja terveysministeriö Sihteeri
Mäenpää Eeva lainsäädäntöneuvos valtiovarainministeriö Sihteeri
Salo Päivi hallitusneuvos sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Tainio Hanna varatoimistusjohtaja Suomen Kuntaliitto Jäsen
Mäkinen Hannu budjettipäällikkö valtiovarainministeriö Jäsen
Antila Outi osastopäällikkö, ylijohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Laajala Päivi osastopäällikkö, ylijohtaja valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Susiluoto Taina osastopäällikkö työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Koskinen Esko pelastusylijohtaja sisäministeriö Jäsen
Forss Mikael johtaja Kansaneläkelaitos Jäsen
Vainio Taito Neuvotteleva virkamies sisäministeriö Jäsen
Voipio-Pulkki Liisa-Maria johtaja sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntija
Tarkka Helena ylijohtaja, hallinto- ja kehitysjohtaja valtiovarainministeriö Asiantuntija
Salo Sinikka muutosjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Varapuheenjohtaja
Valli-Lintu Auli hallitusneuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Valli-Lintu Auli hallitusneuvos valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Aarnio Marjukka teollisuusneuvos työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen

Virkamiesohjausryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Sillanaukee Päivi kansliapäällikkö sosiaali- ja terveysministeriö Puheenjohtaja
Hetemäki Martti valtiosihteeri kansliapäällikkönä valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Pöysti Tuomas alivaltiosihteeri sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Välimaa Asko kansliapäällikkö oikeusministeriö Jäsen
Astola Tiina kansliapäällikkö oikeusministeriö Jäsen
Harju Pauli muutosjohtaja valtiovarainministeriö Asiantuntija
Salo Sinikka muutosjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntija
Salo Sinikka muutosjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sihteeri

Virkamiesohjausryhmä, kun käsitellään aluehallinnon uudistamiseen liittyviä kysymyksiä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Hetemäki Martti valtiosihteeri kansliapäällikkönä valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Nerg Päivi kansliapäällikkö sisäasiainmininisteriö Jäsen
Husu-Kallio Jaana Kansliapäällikkö maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Gustafsson Jari kansliapäällikkö työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Pokka Hannele kansliapäällikkö ympäristöministeriö Jäsen
Sillanaukee Päivi kansliapäällikkö sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Välimaa Asko lainsäädäntöjohtaja oikeusministeriö Jäsen
Pöysti Tuomas Alivaltiosihteeri sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

1708 asiakirjaa


 1. Jäsenesitys (Hanna-Kaisa Järven tilalle Eveliina Vigelius)

  Mon May 15 00:00:01 EEST 2017  Hyvinvointialan liitto/Hanna-Kaisa Järvi
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 2. Lausunto

  Tue Mar 21 00:00:01 EET 2017  Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy, VITA-Terveyspalvelut Oy,Synlab Finland Oy
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/410418/LAUSUNTO_20170503110121_410418.pdf


 3. Muutospäätös

  Tue Mar 21 00:00:01 EET 2017  Sosiaali- ja terveysministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/411263/PAATOS_20170523073834_411263.pdf


 4. VM:n esittelylupa

  Wed Feb 22 00:00:01 EET 2017  Valtiovarainministeriö VM
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 5. OKM:n esittelylupa

  Wed Feb 15 00:00:01 EET 2017  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 6. OM:n esittelylupa

  Tue Feb 14 00:00:01 EET 2017  Oikeusministeriö
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 7. TEM:n esittelylupa

  Mon Feb 13 00:00:01 EET 2017  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 8. SM:n esittelylupa

  Mon Feb 13 00:00:01 EET 2017  Sisäministeriö
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 9. VM:n hanke VM104:00/2016 Laki arvonlisäverolain muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu

  Wed Dec 07 00:00:01 EET 2016  Useampi eri taho/ http://valtioneuvosto.fi/hanke?selectedProjectId=22427
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/262013/LAUSUNTO_20161207140002_262013.pdf


 10. Lausunto/ehdotus

  Thu Dec 01 00:00:01 EET 2016  Suomen Kuntaliitto ry
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/261986/KIRJE_20161207122553_261986.pdf


 11. Lausunto

  Wed Nov 30 00:00:01 EET 2016  Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 12. Lausunto

  Tue Nov 29 00:00:01 EET 2016  Kuusikko-kuntien vanhusneuvostot
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/261694/LAUSUNTO_20161201124613_261694.pdf


 13. Lausunto

  Sat Nov 26 00:00:00 EET 2016  SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260548/LAUSUNTO_20161116073907_260548.pdf


 14. Lausunto

  Wed Nov 23 00:00:01 EET 2016  Hämeen kansallinen senioripiiri ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/261057/LAUSUNTO_20161128075113_261057.pdf


 15. Lausunto

  Wed Nov 23 00:00:00 EET 2016  Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260467/LAUSUNTO_20161115125005_260467.pdf


 16. Lausunto

  Fri Nov 18 00:00:00 EET 2016  Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260606/LAUSUNTO_20161116113444_260606.pdf


 17. Lausunto

  Wed Nov 16 00:00:00 EET 2016  Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260551/LAUSUNTO_20161116075238_260551.pdf


 18. Lausunto

  Tue Nov 15 00:00:00 EET 2016  Imatran seudun ympäristötoimi
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260383/LAUSUNTO_20161115101208_260383.pdf


 19. Lausunto

  Tue Nov 15 00:00:00 EET 2016  Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260407/LAUSUNTO_20161115105543_260407.pdf


 20. Lausunto

  Tue Nov 15 00:00:00 EET 2016  Lohjan ympäristötervespalvelut
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260423/LAUSUNTO_20161115111030_260423.pdf


 21. Lausunto

  Mon Nov 14 00:00:01 EET 2016  Loimaan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/261065/LAUSUNTO_20161128091618_261065.pdf


 22. Lausunto

  Mon Nov 14 00:00:00 EET 2016  Leppävirran kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260170/LAUSUNTO_20161114084434_260170.pdf


 23. Lausunto

  Mon Nov 14 00:00:00 EET 2016  Tuusniemen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260197/LAUSUNTO_20161114102743_260197.pdf


 24. korjaus/korrigering

  Mon Nov 14 00:00:00 EET 2016  Kruunupyyn kunta/Kronoby kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260332/LAUSUNTO_20161115074514_260332.pdf


 25. Lausunto

  Mon Nov 14 00:00:00 EET 2016  Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260557/LAUSUNTO_20161116081028_260557.pdf


 26. Lausunto

  Fri Nov 11 00:00:00 EET 2016  Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry.
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260080/LAUSUNTO_20161111133639_260080.pdf


 27. Lausunto

  Thu Nov 10 00:00:01 EET 2016  Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260656/LAUSUNTO_20161116135401_260656.pdf


 28. Lausunto

  Thu Nov 10 00:00:00 EET 2016  Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260337/LAUSUNTO_20161115080038_260337.pdf


 29. Lausunto

  Thu Nov 10 00:00:00 EET 2016  Tervolan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260358/LAUSUNTO_20161115090618_260358.pdf


 30. Lausunto

  Thu Nov 10 00:00:00 EET 2016  Lahden seudun vanhemmat Laseva ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260474/LAUSUNTO_20161115131028_260474.pdf


 31. Lausunto

  Thu Nov 10 00:00:00 EET 2016  Kaakkois-Suomen TE-toimisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260599/LAUSUNTO_20161116110321_260599.pdf


 32. Lausunto

  Thu Nov 10 00:00:00 EET 2016  Sosiaaliasiamiehet ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260608/LAUSUNTO_20161116114435_260608.pdf


 33. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:01 EET 2016  Teemu Malmi
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260627/LAUSUNTO_20161116123510_260627.pdf


 34. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:01 EET 2016  Turun ammattikorkeakoulu oy
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260634/LAUSUNTO_20161116125018_260634.pdf


 35. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:01 EET 2016  Turun kauppakamari
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260636/LAUSUNTO_20161116125432_260636.pdf


 36. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:01 EET 2016  Työterveyslaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260641/LAUSUNTO_20161116130142_260641.pdf


 37. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:01 EET 2016  Vapautuvien asumisen tuen verkosto (VAT)
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260649/LAUSUNTO_20161116132159_260649.pdf


 38. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:01 EET 2016  Veronmaksajain Keskusliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260650/LAUSUNTO_20161116132701_260650.pdf


 39. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:01 EET 2016  Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260665/LAUSUNTO_20161116142841_260665.pdf


 40. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:01 EET 2016  Laura Keskinen
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260667/LAUSUNTO_20161116143834_260667.pdf


 41. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:01 EET 2016  Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260674/LAUSUNTO_20161117062259_260674.pdf


 42. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:01 EET 2016  Maaseutupolitiikan neuvosto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260677/LAUSUNTO_20161117062940_260677.pdf


 43. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:01 EET 2016  9Lives Oy
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260681/LAUSUNTO_20161117070409_260681.pdf


 44. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:01 EET 2016  Arja Hyytiä, HTM
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260687/LAUSUNTO_20161117072757_260687.pdf


 45. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:01 EET 2016  Perussuomalaiset rp
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260688/LAUSUNTO_20161117072802_260688.pdf


 46. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:01 EET 2016  Päihdehuollon valtakunnallinen yhteistyöverkosto PÄIVYT
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260691/LAUSUNTO_20161117074059_260691.pdf


 47. Lausunto/Utlåtande

  Wed Nov 09 00:00:01 EET 2016  De Utvecklingsstödas Väl i Vasanejden r.f.
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260694/LAUSUNTO_20161117075736_260694.pdf


 48. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:01 EET 2016  Iikko B Voipio
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260700/LAUSUNTO_20161117084042_260700.pdf


 49. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:01 EET 2016  Itä-Suomen yliopisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260702/LAUSUNTO_20161117084417_260702.pdf


 50. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:01 EET 2016  Kansallinen Kokoomus rp
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260709/LAUSUNTO_20161117100532_260709.pdf


 51. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:01 EET 2016  Kari Koskinen Oy
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260711/LAUSUNTO_20161117101033_260711.pdf


 52. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:01 EET 2016  Helsingin yliopisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260718/LAUSUNTO_20161117105437_260718.pdf


 53. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:01 EET 2016  Pohjois-Savon pelastuslaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260747/LAUSUNTO_20161118075430_260747.pdf


 54. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:01 EET 2016  Sosiaalipoliittinen yhdistys
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260801/LAUSUNTO_20161118140101_260801.pdf


 55. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259757/LAUSUNTO_20161109114333_259757.pdf


 56. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259760/LAUSUNTO_20161109114530_259760.pdf


 57. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Suomen Lukiolaisten Liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259763/LAUSUNTO_20161109114746_259763.pdf


 58. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Suomen sairaanhoitajaliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259802/LAUSUNTO_20161109132252_259802.pdf


 59. Täydentävä Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Oikeusministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259840/LAUSUNTO_20161110074535_259840.pdf


 60. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Sosiaaliasiamiehet ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259843/LAUSUNTO_20161110074701_259843.pdf


 61. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Elintarviketeollisuusliitto ry ETL / Kalateollisuusyhdistys
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259845/LAUSUNTO_20161110074740_259845.pdf


 62. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Kela
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259846/LAUSUNTO_20161110074754_259846.pdf


 63. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Suomen Lääkäriliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259847/LAUSUNTO_20161110074816_259847.pdf


 64. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry HETA
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259858/LAUSUNTO_20161110075333_259858.pdf


 65. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  INFRA ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259874/LAUSUNTO_20161110081605_259874.pdf


 66. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Sairaanhoitopiirien johtajat ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259897/LAUSUNTO_20161110084954_259897.pdf


 67. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Lapsiasiainvaltuutettu LAPS
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259900/LAUSUNTO_20161110085842_259900.pdf


 68. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Korkein hallinto-oikeus KHO
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259903/LAUSUNTO_20161110090233_259903.pdf


 69. Lausunto/Utlåtande

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto LSSAVI
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259904/LAUSUNTO_20161110090554_259904.pdf


 70. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Suomen Kalakauppiasliitto SKKL ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259905/LAUSUNTO_20161110090604_259905.pdf


 71. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259907/LAUSUNTO_20161110091220_259907.pdf


 72. Terveyspalvelualan Liiton ja Lääkäripalveluyritysten yhteinen liite kysymykseen 45

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Terveyspalvelualan Liitto ja Lääkäripalveluyritykset
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259920/LAUSUNTO_20161110101958_259920.pdf


 73. Täydentävä Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Vehmaan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259921/LAUSUNTO_20161110102205_259921.docx


 74. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Oikeusministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259924/LAUSUNTO_20161110103242_259924.pdf


 75. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Puolustusministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259925/LAUSUNTO_20161110103557_259925.pdf


 76. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259927/LAUSUNTO_20161110104644_259927.pdf


 77. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259928/LAUSUNTO_20161110104756_259928.pdf


 78. Lausunto/Utlåtande

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  SFV
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259931/LAUSUNTO_20161110105636_259931.pdf


 79. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Lapin kauppakamari
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259938/LAUSUNTO_20161110110544_259938.pdf


 80. Lausunto/Utlåtande

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259941/LAUSUNTO_20161110110848_259941.pdf


 81. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Amnesty
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259945/LAUSUNTO_20161110111244_259945.pdf


 82. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Ympäristöministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259947/LAUSUNTO_20161110111446_259947.pdf


 83. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Lääkäripalveluyritykset ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260035/LAUSUNTO_20161111080239_260035.pdf


 84. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260067/LAUSUNTO_20161111114420_260067.pdf


 85. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Lohjan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260173/LAUSUNTO_20161114090335_260173.pdf


 86. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Kalatalouden Keskusliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260171/LAUSUNTO_20161114085047_260171.pdf


 87. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Nurmijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260218/LAUSUNTO_20161114113411_260218.pdf


 88. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260260/LAUSUNTO_20161114130638_260260.pdf


 89. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260278/LAUSUNTO_20161114134137_260278.pdf


 90. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260290/LAUSUNTO_20161114141605_260290.pdf


 91. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Oulun yliopisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260291/LAUSUNTO_20161114142524_260291.pdf


 92. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Pohjois-Savon Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus ja TE-toimisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260299/LAUSUNTO_20161114145204_260299.pdf


 93. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Taiteen edistämiskeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260306/LAUSUNTO_20161115064139_260306.pdf


 94. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE)
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260307/LAUSUNTO_20161115064427_260307.pdf


 95. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260309/LAUSUNTO_20161115065259_260309.pdf


 96. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260311/LAUSUNTO_20161115070107_260311.pdf


 97. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Uudenmaan ELY-keskus ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260314/LAUSUNTO_20161115070805_260314.pdf


 98. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Valteri-koulu
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260319/LAUSUNTO_20161115071722_260319.pdf


 99. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Valtion liikuntaneuvosto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260320/LAUSUNTO_20161115072150_260320.pdf


 100. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260321/LAUSUNTO_20161115072448_260321.pdf


 101. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Valtiontalouden tarkastusvirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260322/LAUSUNTO_20161115072731_260322.pdf


 102. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Aivovammaliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260339/LAUSUNTO_20161115081009_260339.pdf


 103. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Akava ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260340/LAUSUNTO_20161115081247_260340.pdf


 104. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Aspa-säätiö sr
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260346/LAUSUNTO_20161115083144_260346.pdf


 105. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Autismi- ja Aspergerliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260347/LAUSUNTO_20161115083410_260347.pdf


 106. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Avaintyönantajat AVAINTA ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260351/LAUSUNTO_20161115083950_260351.pdf


 107. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260355/LAUSUNTO_20161115084927_260355.pdf


 108. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Eläkeliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260356/LAUSUNTO_20161115085244_260356.pdf


 109. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260393/LAUSUNTO_20161115102344_260393.pdf


 110. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Hengitysliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260413/LAUSUNTO_20161115110323_260413.pdf


 111. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Utajärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260416/LAUSUNTO_20161115110454_260416.pdf


 112. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Invalidiliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260430/LAUSUNTO_20161115111645_260430.pdf


 113. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Terveyspalvelualan Liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260436/LAUSUNTO_20161115112327_260436.pdf


 114. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260458/LAUSUNTO_20161115122106_260458.pdf


 115. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Keskuskauppakamari
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260459/LAUSUNTO_20161115122433_260459.pdf


 116. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260462/LAUSUNTO_20161115123201_260462.pdf


 117. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Kuntoutuksen toimialayhdistys ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260466/LAUSUNTO_20161115124202_260466.pdf


 118. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Kuopion ensikotiyhdistys ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260470/LAUSUNTO_20161115125839_260470.pdf


 119. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Logistiikkayritysten Liitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260476/LAUSUNTO_20161115131407_260476.pdf


 120. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Lääketeollisuus ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260478/LAUSUNTO_20161115131707_260478.pdf


 121. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Terveyspalvelualan Liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260485/LAUSUNTO_20161115134549_260485.pdf


 122. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Neuroliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260489/LAUSUNTO_20161115135330_260489.pdf


 123. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Palkansaajajärjestö Pardia ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260495/LAUSUNTO_20161115141036_260495.pdf


 124. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Pelastakaa Lapset ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260496/LAUSUNTO_20161115141417_260496.pdf


 125. Lausunto / Utlåtande

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260505/LAUSUNTO_20161115145622_260505.pdf


 126. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Sivistystyönantajat ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260510/LAUSUNTO_20161115151144_260510.pdf


 127. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260512/LAUSUNTO_20161115151544_260512.pdf


 128. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Sotainvalidien Veljesliitto - Krigsinvalidernas Brödraförbund ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260526/LAUSUNTO_20161116060046_260526.pdf


 129. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  STTK ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260527/LAUSUNTO_20161116060419_260527.pdf


 130. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Suomen Fysioterapeutit - Finlands Fysioterapeuter ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260530/LAUSUNTO_20161116062256_260530.pdf


 131. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260533/LAUSUNTO_20161116064037_260533.pdf


 132. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Suomen Kalankasvattajaliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260534/LAUSUNTO_20161116064548_260534.pdf


 133. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Puolustusministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260544/LAUSUNTO_20161116072759_260544.pdf


 134. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Ympäristöministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260546/LAUSUNTO_20161116073049_260546.pdf


 135. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260550/LAUSUNTO_20161116074712_260550.pdf


 136. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Suomen luonnonsuojeluliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260552/LAUSUNTO_20161116075402_260552.pdf


 137. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260556/LAUSUNTO_20161116080940_260556.pdf


 138. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260559/LAUSUNTO_20161116082123_260559.pdf


 139. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Suomen Punainen Risti
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260562/LAUSUNTO_20161116083940_260562.pdf


 140. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Suomen sairaanhoitajaliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260565/LAUSUNTO_20161116090704_260565.pdf


 141. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Suomen UNICEF ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260571/LAUSUNTO_20161116095844_260571.pdf


 142. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Suomen Vesilaitosyhdistys ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260572/LAUSUNTO_20161116100050_260572.pdf


 143. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Suomen Yleiskirurginen Yhdistys
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260573/LAUSUNTO_20161116100353_260573.pdf


 144. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Suomen Yleislääkärit GPF ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260575/LAUSUNTO_20161116100656_260575.pdf


 145. Lausunto / Utlåtande

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Svenska folkpartiet i Finland r.p.
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260579/LAUSUNTO_20161116102021_260579.pdf


 146. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Elintarviketurvallisuusvirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260585/LAUSUNTO_20161116103335_260585.pdf


 147. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Takuu-Säätiö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260586/LAUSUNTO_20161116103706_260586.pdf


 148. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260591/LAUSUNTO_20161116104352_260591.pdf


 149. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Sairaankuljetus Maavirta ky
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260592/LAUSUNTO_20161116104616_260592.pdf


 150. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Sairaankuljetus Petteri Härkönen
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260596/LAUSUNTO_20161116110014_260596.pdf


 151. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Satu Ojala
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260598/LAUSUNTO_20161116110252_260598.pdf


 152. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Suomen Kommunistinen Puolue - Finlands Kommunistiska Parti r.p.
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260610/LAUSUNTO_20161116115448_260610.pdf


 153. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Suomen metsäkeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260612/LAUSUNTO_20161116115934_260612.pdf


 154. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Kilpailu- ja kuluttajavirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260613/LAUSUNTO_20161116120153_260613.pdf


 155. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Suomen Pelastusjohtajat
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260614/LAUSUNTO_20161116120424_260614.pdf


 156. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Kotimaisten kielten keskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260619/LAUSUNTO_20161116121559_260619.pdf


 157. Lausunto / Utlåtande

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Svenska Finlands folkting
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260622/LAUSUNTO_20161116122449_260622.pdf


 158. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio VALO ry sekä Suomen Olympiakomitea
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260623/LAUSUNTO_20161116122603_260623.pdf


 159. Lausunto

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Tampereen yliopisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260626/LAUSUNTO_20161116123226_260626.pdf


 160. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:01 EET 2016  Ennakointiluotsi
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260629/LAUSUNTO_20161116124218_260629.pdf


 161. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:01 EET 2016  Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Valli
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260635/LAUSUNTO_20161116125321_260635.pdf


 162. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:01 EET 2016  Turun yliopisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260640/LAUSUNTO_20161116125836_260640.pdf


 163. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:01 EET 2016  Uudenmaan sairaankuljetus Oy
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260642/LAUSUNTO_20161116130543_260642.pdf


 164. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:01 EET 2016  Vaasan yliopisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260644/LAUSUNTO_20161116130901_260644.pdf


 165. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:01 EET 2016  Väli-Suomen kehittäjäverkosto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260652/LAUSUNTO_20161116133249_260652.pdf


 166. Lausunto / Utlåtande

  Tue Nov 08 00:00:01 EET 2016  Ålands landskapsregering
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260654/LAUSUNTO_20161116133725_260654.pdf


 167. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:01 EET 2016  Yksityiskoulujen Liitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260658/LAUSUNTO_20161116140917_260658.pdf


 168. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:01 EET 2016  Maaseutupolitiikan elämänlaatuverkosto ELVI
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260676/LAUSUNTO_20161117062605_260676.pdf


 169. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:01 EET 2016  Med Group Oy
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260680/LAUSUNTO_20161117070238_260680.pdf


 170. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:01 EET 2016  Oy Apotti Ab
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260685/LAUSUNTO_20161117071837_260685.pdf


 171. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:01 EET 2016  Paliskuntain yhdistys
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260686/LAUSUNTO_20161117072210_260686.pdf


 172. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:01 EET 2016  Attendo
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260689/LAUSUNTO_20161117073418_260689.pdf


 173. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:01 EET 2016  Rinnekoti-Säätiö rs
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260693/LAUSUNTO_20161117075051_260693.pdf


 174. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:01 EET 2016  Jyväskylän yliopisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260707/LAUSUNTO_20161117095906_260707.pdf


 175. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259594/LAUSUNTO_20161108123320_259594.pdf


 176. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  ETENE
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259598/LAUSUNTO_20161108124007_259598.pdf


 177. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Pirkanmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259602/LAUSUNTO_20161108124128_259602.pdf


 178. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Poliisihallitus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259603/LAUSUNTO_20161108124158_259603.pdf


 179. Lausunto/Utlåtande

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Åbolands Fiskarförbund
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259656/LAUSUNTO_20161109074951_259656.pdf


 180. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Terve Kunta-verkosto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259699/LAUSUNTO_20161109090659_259699.pdf


 181. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Kuntarahoitus Oyj
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259748/LAUSUNTO_20161109112051_259748.pdf


 182. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Rakennusteollisuus RT
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259766/LAUSUNTO_20161109115049_259766.pdf


 183. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Kalliolan kannatusyhdistys ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259780/LAUSUNTO_20161109125711_259780.pdf


 184. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Senaatti-kiinteistöt
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259783/LAUSUNTO_20161109130108_259783.pdf


 185. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259797/LAUSUNTO_20161109131711_259797.pdf


 186. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Suomen Tuulivoimayhdistys ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259800/LAUSUNTO_20161109131925_259800.pdf


 187. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Ruoveden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259836/LAUSUNTO_20161110074042_259836.pdf


 188. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Oulun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259848/LAUSUNTO_20161110074836_259848.pdf


 189. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Akaan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259859/LAUSUNTO_20161110075356_259859.pdf


 190. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Sotkamon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259853/LAUSUNTO_20161110075103_259853.pdf


 191. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Kuhmon kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259877/LAUSUNTO_20161110082256_259877.pdf


 192. Lausunto/Utlåtande

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Ålands landskapsregering
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259922/LAUSUNTO_20161110102455_259922.pdf


 193. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Aluehallintovirastot AVIt
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259929/LAUSUNTO_20161110105147_259929.pdf


 194. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Tyrnävän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259910/LAUSUNTO_20161110092129_259910.pdf


 195. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Suomen Mielenterveysseura ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259955/LAUSUNTO_20161110112523_259955.pdf


 196. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Keski-Suomen Yrittäjät ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259962/LAUSUNTO_20161110114236_259962.pdf


 197. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Uudenmaan sairaankuljetusyrittäjät ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259971/LAUSUNTO_20161110115717_259971.pdf


 198. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  VitaPre
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259972/LAUSUNTO_20161110115837_259972.pdf


 199. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Vihdin Sairaankuljetus Oy
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259978/LAUSUNTO_20161110121014_259978.pdf


 200. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Puumalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259989/LAUSUNTO_20161110122726_259989.pdf


 201. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Konneveden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260019/LAUSUNTO_20161110143055_260019.pdf


 202. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260044/LAUSUNTO_20161111095031_260044.pdf


 203. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Reisjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260069/LAUSUNTO_20161111115044_260069.pdf


 204. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Lapin työ- ja elinkeinotoimisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260094/LAUSUNTO_20161112065622_260094.pdf


 205. Täydentävä lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Juvan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260099/LAUSUNTO_20161112081732_260099.pdf


 206. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Eurajoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260103/LAUSUNTO_20161113072846_260103.pdf


 207. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Haapajärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260107/LAUSUNTO_20161113074755_260107.pdf


 208. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Hyrynsalmen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260118/LAUSUNTO_20161113092730_260118.pdf


 209. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Inarin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260121/LAUSUNTO_20161113104604_260121.pdf


 210. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Juupajoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260126/LAUSUNTO_20161113113235_260126.pdf


 211. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Akaan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260132/LAUSUNTO_20161113123706_260132.pdf


 212. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Kaskisten kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260137/LAUSUNTO_20161113130836_260137.pdf


 213. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Kuusamon kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260154/LAUSUNTO_20161114073908_260154.pdf


 214. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Raahen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260156/LAUSUNTO_20161114075422_260156.pdf


 215. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Lapinlahden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260158/LAUSUNTO_20161114081224_260158.pdf


 216. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Lappajärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260161/LAUSUNTO_20161114081602_260161.pdf


 217. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Marttilan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260186/LAUSUNTO_20161114094823_260186.pdf


 218. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Reisjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260202/LAUSUNTO_20161114105344_260202.pdf


 219. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Ristijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260211/LAUSUNTO_20161114111529_260211.pdf


 220. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Nivalan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260212/LAUSUNTO_20161114111916_260212.pdf


 221. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Oulun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260230/LAUSUNTO_20161114115952_260230.pdf


 222. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Perhon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260251/LAUSUNTO_20161114124207_260251.pdf


 223. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260256/LAUSUNTO_20161114125031_260256.pdf


 224. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Pieksämäen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260255/LAUSUNTO_20161114125019_260255.pdf


 225. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Sallan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260257/LAUSUNTO_20161114125157_260257.pdf


 226. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260258/LAUSUNTO_20161114125453_260258.pdf


 227. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Pudasjärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260273/LAUSUNTO_20161114133242_260273.pdf


 228. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Pirkanmaan ELY-keskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260292/LAUSUNTO_20161114142857_260292.pdf


 229. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260293/LAUSUNTO_20161114143156_260293.pdf


 230. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Siilinjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260296/LAUSUNTO_20161114144309_260296.pdf


 231. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Sisäministeriö, pelastusosasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260300/LAUSUNTO_20161114150207_260300.pdf


 232. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Sodankylän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260302/LAUSUNTO_20161114151818_260302.pdf


 233. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260315/LAUSUNTO_20161115071009_260315.pdf


 234. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Etelä-Karjalan liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260316/LAUSUNTO_20161115071430_260316.pdf


 235. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Sotkamon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260323/LAUSUNTO_20161115072948_260323.pdf


 236. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Verohallinto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260335/LAUSUNTO_20161115075506_260335.pdf


 237. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260379/LAUSUNTO_20161115100610_260379.pdf


 238. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Tyrnävän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260401/LAUSUNTO_20161115103613_260401.pdf


 239. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Finanssialan Keskusliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260402/LAUSUNTO_20161115104254_260402.pdf


 240. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260418/LAUSUNTO_20161115110727_260418.pdf


 241. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260443/LAUSUNTO_20161115113606_260443.pdf


 242. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Keskustan Pirkanmaan piiri ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260460/LAUSUNTO_20161115122731_260460.pdf


 243. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Varkauden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260472/LAUSUNTO_20161115130339_260472.pdf


 244. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Kuuloliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260471/LAUSUNTO_20161115130234_260471.pdf


 245. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto (MTK) r.y.
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260480/LAUSUNTO_20161115132528_260480.pdf


 246. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260482/LAUSUNTO_20161115133517_260482.pdf


 247. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260483/LAUSUNTO_20161115133945_260483.pdf


 248. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260487/LAUSUNTO_20161115135003_260487.pdf


 249. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Nuorten Ystävät ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260491/LAUSUNTO_20161115135952_260491.pdf


 250. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Näkövammaisten liitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260493/LAUSUNTO_20161115140505_260493.pdf


 251. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Pellervo-Seura ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260499/LAUSUNTO_20161115141652_260499.pdf


 252. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Psoriasisliitto - Psoriasisförbundet ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260502/LAUSUNTO_20161115143037_260502.pdf


 253. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Rinnakkaislääketeollisuus ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260504/LAUSUNTO_20161115144828_260504.pdf


 254. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Selkäydinvammaiset Akson ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260507/LAUSUNTO_20161115150005_260507.pdf


 255. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Sininauhaliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260509/LAUSUNTO_20161115150546_260509.pdf


 256. Lausunto/Utlåtande

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Vöyrin kunta/Vörå kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260513/LAUSUNTO_20161115154223_260513.pdf


 257. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Ylivieskan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260514/LAUSUNTO_20161115160243_260514.pdf


 258. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260531/LAUSUNTO_20161116062603_260531.pdf


 259. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Palkansaajien tutkimuslaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260532/LAUSUNTO_20161116062947_260532.pdf


 260. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Suomen Kipu ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260535/LAUSUNTO_20161116064827_260535.pdf


 261. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Suomen Kotiseutuliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260536/LAUSUNTO_20161116065117_260536.pdf


 262. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Ypäjän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260541/LAUSUNTO_20161116071917_260541.pdf


 263. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260542/LAUSUNTO_20161116071943_260542.pdf


 264. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Lääkäripalveluyritykset ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260547/LAUSUNTO_20161116073523_260547.pdf


 265. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Suomen Kuurosokeat ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260537/LAUSUNTO_20161116065811_260537.pdf


 266. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Suomen Puheterapeuttiliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260561/LAUSUNTO_20161116083701_260561.pdf


 267. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Suomen Työterveyshoitajaliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260568/LAUSUNTO_20161116093137_260568.pdf


 268. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Tehy ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260574/LAUSUNTO_20161116100538_260574.pdf


 269. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Suomen Yrittäjät ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260577/LAUSUNTO_20161116101548_260577.pdf


 270. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Säkylän kunta, Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260581/LAUSUNTO_20161116102257_260581.pdf


 271. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Etelä-Savon ELY-keskus ja TE-toimisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260593/LAUSUNTO_20161116104822_260593.pdf


 272. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Vaasanseudun sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260594/LAUSUNTO_20161116105231_260594.pdf


 273. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Senaatti-kiinteistöt
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260595/LAUSUNTO_20161116105642_260595.pdf


 274. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Siikalatvan Sairaankuljetus Oy
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260605/LAUSUNTO_20161116111546_260605.pdf


 275. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260615/LAUSUNTO_20161116121111_260615.pdf


 276. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Lapin työ- ja elinkeinotoimisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260620/LAUSUNTO_20161116121945_260620.pdf


 277. Lausunto

  Tue Nov 08 00:00:00 EET 2016  Taide julkisena palveluna: strategisesti kohti tasa-arvoa (ArtsEqual) -tutkimushanke
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260625/LAUSUNTO_20161116122838_260625.pdf


 278. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:01 EET 2016  Vammaisfoorumi ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260628/LAUSUNTO_20161116123513_260628.pdf


 279. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:01 EET 2016  Enontekiön kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260660/LAUSUNTO_20161116141632_260660.pdf


 280. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:01 EET 2016  Hyvinkään Alueen Ensihoito Oy
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260698/LAUSUNTO_20161117083020_260698.pdf


 281. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:01 EET 2016  I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260699/LAUSUNTO_20161117083342_260699.pdf


 282. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:01 EET 2016  Nousiaisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260738/LAUSUNTO_20161117134804_260738.pdf


 283. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:01 EET 2016  Hollolan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260881/LAUSUNTO_20161122101307_260881.pdf


 284. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Yleinen teollisuusliitto YTL
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259498/LAUSUNTO_20161107131456_259498.pdf


 285. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Åbo Akademi
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259496/LAUSUNTO_20161107131249_259496.pdf


 286. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Kuntien takauskeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259497/LAUSUNTO_20161107131331_259497.pdf


 287. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Huoltovarmuuskeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259536/LAUSUNTO_20161108080939_259536.pdf


 288. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Liikennevirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259563/LAUSUNTO_20161108103237_259563.pdf


 289. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Museovirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259564/LAUSUNTO_20161108103417_259564.pdf


 290. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259600/LAUSUNTO_20161108124052_259600.pdf


 291. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Liedon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259599/LAUSUNTO_20161108124024_259599.pdf


 292. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Lahden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259670/LAUSUNTO_20161109081432_259670.pdf


 293. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Iitin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259751/LAUSUNTO_20161109112447_259751.pdf


 294. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Rantasalmen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259837/LAUSUNTO_20161110074144_259837.pdf


 295. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Säkylän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259854/LAUSUNTO_20161110075137_259854.pdf


 296. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Österbottens förbund - Pohjanmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259855/LAUSUNTO_20161110075209_259855.pdf


 297. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Kronoby kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259857/LAUSUNTO_20161110075237_259857.pdf


 298. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Koneyrittäjien liitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259860/LAUSUNTO_20161110075448_259860.pdf


 299. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Miesjärjestöjen keskusliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259864/LAUSUNTO_20161110080100_259864.pdf


 300. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Lahden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259868/LAUSUNTO_20161110080617_259868.pdf


 301. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Kuurojen Liitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259871/LAUSUNTO_20161110081321_259871.pdf


 302. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Suomen Farmasialiitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259876/LAUSUNTO_20161110082058_259876.pdf


 303. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Endometrioosiyhdistys ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259881/LAUSUNTO_20161110082858_259881.pdf


 304. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Sai-Lab ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259885/LAUSUNTO_20161110083658_259885.pdf


 305. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  HUS suun terveydenhuollon johtajaverkosto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259886/LAUSUNTO_20161110083815_259886.pdf


 306. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Maaseutuvirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259887/LAUSUNTO_20161110084213_259887.pdf


 307. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259902/LAUSUNTO_20161110085944_259902.pdf


 308. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Jämsän kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259906/LAUSUNTO_20161110090902_259906.pdf


 309. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259912/LAUSUNTO_20161110094323_259912.pdf


 310. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Energiateollisuus ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259926/LAUSUNTO_20161110104438_259926.pdf


 311. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Muuramen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259933/LAUSUNTO_20161110105925_259933.pdf


 312. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259935/LAUSUNTO_20161110110218_259935.pdf


 313. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  ProAgria Länsi-Suomi/Satakunnan kalatalouskeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259939/LAUSUNTO_20161110110802_259939.pdf


 314. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Munuais- ja maksaliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259942/LAUSUNTO_20161110110921_259942.pdf


 315. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Suomen Sairaankuljetusliitto SSK ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259950/LAUSUNTO_20161110111532_259950.pdf


 316. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Suomen Sosiaalioikeudellinen Seura ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259953/LAUSUNTO_20161110112218_259953.pdf


 317. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259954/LAUSUNTO_20161110112411_259954.pdf


 318. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Espoon terveyskeskuksen lääkärit ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259957/LAUSUNTO_20161110113558_259957.pdf


 319. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Harso ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259958/LAUSUNTO_20161110113713_259958.pdf


 320. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Alavieskan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259966/LAUSUNTO_20161110114905_259966.pdf


 321. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Ylitornion kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259969/LAUSUNTO_20161110115359_259969.pdf


 322. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Virtain kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259970/LAUSUNTO_20161110115534_259970.pdf


 323. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Toivakan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259973/LAUSUNTO_20161110120007_259973.pdf


 324. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Sastamalan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259974/LAUSUNTO_20161110120132_259974.pdf


 325. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Hämeen Maakuntaliitto, kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259977/LAUSUNTO_20161110120414_259977.pdf


 326. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Joensuun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259979/LAUSUNTO_20161110121359_259979.pdf


 327. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Liperin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259981/LAUSUNTO_20161110121525_259981.pdf


 328. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Ulvilan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259982/LAUSUNTO_20161110121713_259982.pdf


 329. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Lapinjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259986/LAUSUNTO_20161110122308_259986.pdf


 330. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Sipoon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259990/LAUSUNTO_20161110123013_259990.pdf


 331. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Lemin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259993/LAUSUNTO_20161110123407_259993.pdf


 332. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Lappeenrannan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259995/LAUSUNTO_20161110124308_259995.pdf


 333. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Siikaisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259996/LAUSUNTO_20161110124439_259996.pdf


 334. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Honkajoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259997/LAUSUNTO_20161110124725_259997.pdf


 335. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Halsuan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259998/LAUSUNTO_20161110124903_259998.pdf


 336. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Kuortaneen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259999/LAUSUNTO_20161110125120_259999.pdf


 337. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Auran kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260000/LAUSUNTO_20161110125252_260000.pdf


 338. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Lumijoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260001/LAUSUNTO_20161110125410_260001.pdf


 339. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Lapuan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260002/LAUSUNTO_20161110125546_260002.pdf


 340. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Pohjanmaan liitto - Östenbottens förbund
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260004/LAUSUNTO_20161110130035_260004.pdf


 341. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Multian kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260005/LAUSUNTO_20161110130154_260005.pdf


 342. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Kauhajoen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260007/LAUSUNTO_20161110130450_260007.pdf


 343. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Kouvolan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260009/LAUSUNTO_20161110130833_260009.pdf


 344. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Kiuruveden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260012/LAUSUNTO_20161110131642_260012.pdf


 345. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Orimattilan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260014/LAUSUNTO_20161110131923_260014.pdf


 346. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Liedon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260015/LAUSUNTO_20161110132047_260015.pdf


 347. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Rantasalmen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260016/LAUSUNTO_20161110132157_260016.pdf


 348. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Joensuun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259930/LAUSUNTO_20161110105542_259930.pdf


 349. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Vihdin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260031/LAUSUNTO_20161111073508_260031.pdf


 350. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Posion kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260037/LAUSUNTO_20161111083050_260037.pdf


 351. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Kolarin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260068/LAUSUNTO_20161111114703_260068.pdf


 352. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Ranuan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260095/LAUSUNTO_20161112072610_260095.pdf


 353. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260097/LAUSUNTO_20161112074310_260097.pdf


 354. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Miehikkälän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260098/LAUSUNTO_20161112075850_260098.pdf


 355. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Alavuden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260101/LAUSUNTO_20161113063643_260101.pdf


 356. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Euran kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260104/LAUSUNTO_20161113073512_260104.pdf


 357. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Evijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260105/LAUSUNTO_20161113073923_260105.pdf


 358. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Forssan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260106/LAUSUNTO_20161113074333_260106.pdf


 359. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Hailuodon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260108/LAUSUNTO_20161113075408_260108.pdf


 360. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Haminan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260109/LAUSUNTO_20161113075933_260109.pdf


 361. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Hankasalmen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260110/LAUSUNTO_20161113080538_260110.pdf


 362. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Hartolan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260111/LAUSUNTO_20161113081407_260111.pdf


 363. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Helsingin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260113/LAUSUNTO_20161113084233_260113.pdf


 364. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Hirvensalmen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260114/LAUSUNTO_20161113084838_260114.pdf


 365. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Hollolan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260115/LAUSUNTO_20161113090457_260115.pdf


 366. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Huittisten kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260116/LAUSUNTO_20161113091902_260116.pdf


 367. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Humppilan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260117/LAUSUNTO_20161113092213_260117.pdf


 368. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Hämeenlinnan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260119/LAUSUNTO_20161113093743_260119.pdf


 369. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Iisalmen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260120/LAUSUNTO_20161113094642_260120.pdf


 370. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Isonkyrön kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260123/LAUSUNTO_20161113110659_260123.pdf


 371. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Joroisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260124/LAUSUNTO_20161113111512_260124.pdf


 372. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Jämsän kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260127/LAUSUNTO_20161113114802_260127.pdf


 373. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Järvenpään kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260128/LAUSUNTO_20161113115205_260128.pdf


 374. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Kaarinan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260129/LAUSUNTO_20161113115702_260129.pdf


 375. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Kaavin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260130/LAUSUNTO_20161113120018_260130.pdf


 376. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Kannonkosken kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260133/LAUSUNTO_20161113124558_260133.pdf


 377. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Kannuksen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260134/LAUSUNTO_20161113124932_260134.pdf


 378. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Karijoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260135/LAUSUNTO_20161113125556_260135.pdf


 379. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Kauhavan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260138/LAUSUNTO_20161113131710_260138.pdf


 380. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Kauniaisten kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260139/LAUSUNTO_20161113132003_260139.pdf


 381. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Keiteleen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260140/LAUSUNTO_20161113132518_260140.pdf


 382. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Kemin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260142/LAUSUNTO_20161113133527_260142.pdf


 383. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Keravan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260144/LAUSUNTO_20161113134540_260144.pdf


 384. Lausunto/utlåtande

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Kronoby kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260145/LAUSUNTO_20161114065239_260145.pdf


 385. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Kuopion kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260152/LAUSUNTO_20161114072323_260152.pdf


 386. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Kurikan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260153/LAUSUNTO_20161114073014_260153.pdf


 387. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Kyyjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260155/LAUSUNTO_20161114074259_260155.pdf


 388. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Laitilan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260157/LAUSUNTO_20161114075452_260157.pdf


 389. Lausunto/Utlåtande

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Raaseporin kaupunki/Raseborgs stad
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260162/LAUSUNTO_20161114081720_260162.pdf


 390. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Lempäälän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260167/LAUSUNTO_20161114083803_260167.pdf


 391. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Leppävirran kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260169/LAUSUNTO_20161114084200_260169.pdf


 392. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Lieksan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260172/LAUSUNTO_20161114085417_260172.pdf


 393. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Ranuan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260179/LAUSUNTO_20161114091840_260179.pdf


 394. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Humppilan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260180/LAUSUNTO_20161114092304_260180.pdf


 395. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Luhangan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260181/LAUSUNTO_20161114093152_260181.pdf


 396. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Luumäen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260183/LAUSUNTO_20161114093601_260183.pdf


 397. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Rautavaaran kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260184/LAUSUNTO_20161114094119_260184.pdf


 398. Lausunto / Utlåtande

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Malax kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260185/LAUSUNTO_20161114094304_260185.pdf


 399. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Pellon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260187/LAUSUNTO_20161114094958_260187.pdf


 400. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Maskun kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260188/LAUSUNTO_20161114095354_260188.pdf


 401. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Rautjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260189/LAUSUNTO_20161114095435_260189.pdf


 402. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Merijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260191/LAUSUNTO_20161114095745_260191.pdf


 403. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Merikarvian kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260192/LAUSUNTO_20161114100036_260192.pdf


 404. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Muonion kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260193/LAUSUNTO_20161114101037_260193.pdf


 405. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Muuramen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260194/LAUSUNTO_20161114101403_260194.pdf


 406. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Mynämäen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260198/LAUSUNTO_20161114103712_260198.pdf


 407. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Mänttä-Vilppulan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260201/LAUSUNTO_20161114105242_260201.pdf


 408. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Naantalin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260205/LAUSUNTO_20161114110037_260205.pdf


 409. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Riihimäen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260208/LAUSUNTO_20161114110614_260208.pdf


 410. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Nokian kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260214/LAUSUNTO_20161114112502_260214.pdf


 411. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Nousiaisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260216/LAUSUNTO_20161114112820_260216.pdf


 412. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Ilomantsin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260217/LAUSUNTO_20161114112953_260217.pdf


 413. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Kihniön kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260219/LAUSUNTO_20161114113527_260219.pdf


 414. Lausunto / Utlåtande

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Närpes stad
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260220/LAUSUNTO_20161114113743_260220.pdf


 415. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Keuruun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260221/LAUSUNTO_20161114113836_260221.pdf


 416. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Rovaniemen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260225/LAUSUNTO_20161114114932_260225.pdf


 417. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Kirkkonummen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260226/LAUSUNTO_20161114115146_260226.pdf


 418. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Kiteen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260227/LAUSUNTO_20161114115515_260227.pdf


 419. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Kivijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260229/LAUSUNTO_20161114115846_260229.pdf


 420. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Kolarin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260232/LAUSUNTO_20161114120733_260232.pdf


 421. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Padasjoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260233/LAUSUNTO_20161114120920_260233.pdf


 422. Lausunto/Utlåtande

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Korsnäsin kunta/Korsnäs kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260241/LAUSUNTO_20161114122332_260241.pdf


 423. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Kosken Tl kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260243/LAUSUNTO_20161114122637_260243.pdf


 424. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Parkanon kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260244/LAUSUNTO_20161114122744_260244.pdf


 425. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Ruskon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260245/LAUSUNTO_20161114122925_260245.pdf


 426. Lausunto / Utlåtande

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Pedersöre kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260246/LAUSUNTO_20161114123124_260246.pdf


 427. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Saarijärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260253/LAUSUNTO_20161114124346_260253.pdf


 428. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Petäjäveden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260254/LAUSUNTO_20161114124647_260254.pdf


 429. Lausunto / Utlåtande

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Staden Jakobstad
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260259/LAUSUNTO_20161114125827_260259.pdf


 430. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Porin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260267/LAUSUNTO_20161114131631_260267.pdf


 431. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260268/LAUSUNTO_20161114131743_260268.pdf


 432. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Porvoon kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260271/LAUSUNTO_20161114132737_260271.pdf


 433. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Savitaipaleen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260274/LAUSUNTO_20161114133422_260274.pdf


 434. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Punkalaitumen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260275/LAUSUNTO_20161114133637_260275.pdf


 435. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Pyhäjärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260280/LAUSUNTO_20161114134624_260280.pdf


 436. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Savukosken kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260281/LAUSUNTO_20161114135017_260281.pdf


 437. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Seinäjoen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260283/LAUSUNTO_20161114135757_260283.pdf


 438. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Siuntion kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260301/LAUSUNTO_20161114150647_260301.pdf


 439. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260305/LAUSUNTO_20161115063843_260305.pdf


 440. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Soinin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260308/LAUSUNTO_20161115064955_260308.pdf


 441. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Uudenmaan ELY-keskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260312/LAUSUNTO_20161115070407_260312.pdf


 442. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Sonkajärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260318/LAUSUNTO_20161115071622_260318.pdf


 443. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Hämeen Maakuntaliitto, kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260325/LAUSUNTO_20161115073325_260325.pdf


 444. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Suomussalmen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260331/LAUSUNTO_20161115074216_260331.pdf


 445. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Suonenjoen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260333/LAUSUNTO_20161115074748_260333.pdf


 446. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260327/LAUSUNTO_20161115073657_260327.pdf


 447. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Sysmän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260334/LAUSUNTO_20161115075358_260334.pdf


 448. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Säkylän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260342/LAUSUNTO_20161115081636_260342.pdf


 449. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Taivalkosken kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260348/LAUSUNTO_20161115083454_260348.pdf


 450. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Uudenmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260349/LAUSUNTO_20161115083849_260349.pdf


 451. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Tammelan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260353/LAUSUNTO_20161115084755_260353.pdf


 452. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Tornion kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260365/LAUSUNTO_20161115094131_260365.pdf


 453. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Turun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260367/LAUSUNTO_20161115094610_260367.pdf


 454. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Tuusniemen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260371/LAUSUNTO_20161115095153_260371.pdf


 455. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Tuusulan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260376/LAUSUNTO_20161115095705_260376.pdf


 456. Lausunto / Utlåtande

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260403/LAUSUNTO_20161115104630_260403.pdf


 457. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Urjalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260404/LAUSUNTO_20161115104912_260404.pdf


 458. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Hallintoylihoitajat ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260405/LAUSUNTO_20161115105403_260405.pdf


 459. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Uuraisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260446/LAUSUNTO_20161115114019_260446.pdf


 460. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260448/LAUSUNTO_20161115115121_260448.pdf


 461. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Vaasan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260461/LAUSUNTO_20161115122948_260461.pdf


 462. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Valkeakosken kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260465/LAUSUNTO_20161115123641_260465.pdf


 463. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Kuluttajayhdistys Suomen potilasasiamiehet ry, Konsumentförening Patientombudsmännen i Finland rf
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260463/LAUSUNTO_20161115123523_260463.pdf


 464. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Vantaan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260468/LAUSUNTO_20161115125035_260468.pdf


 465. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Kuurojen Palvelusäätiö sr
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260473/LAUSUNTO_20161115130710_260473.pdf


 466. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Vesannon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260481/LAUSUNTO_20161115133127_260481.pdf


 467. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Vieremän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260486/LAUSUNTO_20161115134700_260486.pdf


 468. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Vihdin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260488/LAUSUNTO_20161115135252_260488.pdf


 469. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Nuorten Lääkärien Yhdistys
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260490/LAUSUNTO_20161115135703_260490.pdf


 470. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry ja Agronomiliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260503/LAUSUNTO_20161115144342_260503.pdf


 471. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Viitasaaren kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260506/LAUSUNTO_20161115145947_260506.pdf


 472. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Vimpelin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260508/LAUSUNTO_20161115150523_260508.pdf


 473. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Virolahden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260511/LAUSUNTO_20161115151152_260511.pdf


 474. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Ylöjärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260515/LAUSUNTO_20161115160816_260515.pdf


 475. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260528/LAUSUNTO_20161116061119_260528.pdf


 476. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Tervon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259882/LAUSUNTO_20161110082903_259882.pdf


 477. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Kuhmon kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260538/LAUSUNTO_20161116071036_260538.pdf


 478. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Äänekosken kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260545/LAUSUNTO_20161116073044_260545.pdf


 479. Lausunto

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Suomen Lääkäriliiton lääkärityönohjaajat-alaosasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260554/LAUSUNTO_20161116075818_260554.pdf


 480. Lausunto

  Sun Nov 06 00:00:01 EET 2016  Kristiina Patja
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260657/LAUSUNTO_20161116135752_260657.pdf


 481. Lausunto

  Sun Nov 06 00:00:01 EET 2016  Auranmaan ambulanssi Oy
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260690/LAUSUNTO_20161117073910_260690.pdf


 482. Lausunto

  Sun Nov 06 00:00:00 EET 2016  Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259839/LAUSUNTO_20161110074330_259839.pdf


 483. Lausunto

  Sat Nov 05 00:00:01 EET 2016  Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260663/LAUSUNTO_20161116142239_260663.pdf


 484. Lausunto

  Sat Nov 05 00:00:00 EET 2016  Suomen Diabetesliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259932/LAUSUNTO_20161110105907_259932.pdf


 485. Lausunto

  Fri Nov 04 00:00:01 EET 2016  Valtakunnallinen kansanterveystyön johtajaverkosto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260646/LAUSUNTO_20161116131138_260646.pdf


 486. Lausunto

  Fri Nov 04 00:00:01 EET 2016  Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE) sihteeristö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260678/LAUSUNTO_20161117065542_260678.pdf


 487. Lausunto

  Fri Nov 04 00:00:00 EET 2016  Kainuun maakuntauudistuksen ohjausryhmä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259573/LAUSUNTO_20161108114050_259573.pdf


 488. Lausunto

  Fri Nov 04 00:00:00 EET 2016  Statens ämbetsverk på Åland
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259597/LAUSUNTO_20161108123940_259597.pdf


 489. Lausunto

  Fri Nov 04 00:00:00 EET 2016  Valtimon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259645/LAUSUNTO_20161109072628_259645.pdf


 490. Lausunto

  Fri Nov 04 00:00:00 EET 2016  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259787/LAUSUNTO_20161109130915_259787.pdf


 491. Lausunto

  Fri Nov 04 00:00:00 EET 2016  Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259803/LAUSUNTO_20161109132326_259803.pdf


 492. Lausunto

  Fri Nov 04 00:00:00 EET 2016  Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / Ympäristöterveydenhuoltojaosto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259810/LAUSUNTO_20161109133502_259810.pdf


 493. Lausunto

  Fri Nov 04 00:00:00 EET 2016  Tasa-arvovaltuutettu
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259825/LAUSUNTO_20161110062626_259825.pdf


 494. Lausunto

  Fri Nov 04 00:00:00 EET 2016  Valtioneuvoston oikeuskansleri
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259865/LAUSUNTO_20161110080139_259865.pdf


 495. Lausunto

  Fri Nov 04 00:00:00 EET 2016  Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259867/LAUSUNTO_20161110080400_259867.pdf


 496. Lausunto

  Fri Nov 04 00:00:00 EET 2016  Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259916/LAUSUNTO_20161110095134_259916.pdf


 497. Lausunto

  Fri Nov 04 00:00:00 EET 2016  Suomen Lääkäriliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260003/LAUSUNTO_20161110125702_260003.pdf


 498. Lausunto

  Fri Nov 04 00:00:00 EET 2016  Eduskunnan oikeusasiamies
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260010/LAUSUNTO_20161110130953_260010.pdf


 499. Lausunto

  Fri Nov 04 00:00:00 EET 2016  Puolangan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260054/LAUSUNTO_20161111104653_260054.pdf


 500. Lausunto

  Fri Nov 04 00:00:00 EET 2016  Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260297/LAUSUNTO_20161114144450_260297.pdf


 501. Lausunto/Utlåtande

  Fri Nov 04 00:00:00 EET 2016  Ahvenanmaan kuntaliitto - Ålands kommunförbund
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260352/LAUSUNTO_20161115084521_260352.pdf


 502. Lausunto

  Fri Nov 04 00:00:00 EET 2016  Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa (PoPSTer) -hankkeen oh
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260555/LAUSUNTO_20161116075837_260555.pdf


 503. Lausunto

  Fri Nov 04 00:00:00 EET 2016  Suomen Psykologiliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260560/LAUSUNTO_20161116083043_260560.pdf


 504. Lausunto

  Fri Nov 04 00:00:00 EET 2016  Vaasan Seudun Yhdistykset ry - Vasanejdens föreningar rf
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260590/LAUSUNTO_20161116104309_260590.pdf


 505. Lausunto

  Fri Nov 04 00:00:00 EET 2016  Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260597/LAUSUNTO_20161116110037_260597.pdf


 506. Lausunto

  Fri Nov 04 00:00:00 EET 2016  Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen TE-toimisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260611/LAUSUNTO_20161116115824_260611.pdf


 507. Lausunto

  Thu Nov 03 00:00:01 EET 2016  Vapaa-ajattelijain Liitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260645/LAUSUNTO_20161116131108_260645.pdf


 508. Ei lausuttavaa

  Thu Nov 03 00:00:00 EET 2016  Suomen ortodoksinen kirkko
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259410/LAUSUNTO_20161103121714_259410.pdf


 509. Lausunto

  Thu Nov 03 00:00:00 EET 2016  Suomen Ammattikalastajaliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259562/LAUSUNTO_20161108103040_259562.pdf


 510. Lausunto

  Thu Nov 03 00:00:00 EET 2016  Henkilöstöpalveluyritysten Liitto (HPL)
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259666/LAUSUNTO_20161109080725_259666.pdf


 511. Lausunto

  Thu Nov 03 00:00:00 EET 2016  Savonia-ammattikorkeakoulun oy
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259740/LAUSUNTO_20161109110158_259740.pdf


 512. Lausunto

  Thu Nov 03 00:00:00 EET 2016  Sosiaalialan osaamiskeskukset
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259752/LAUSUNTO_20161109113510_259752.pdf


 513. Lausunto

  Thu Nov 03 00:00:00 EET 2016  A-klinikkasäätiö sr
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259767/LAUSUNTO_20161109115057_259767.pdf


 514. Lausunto

  Thu Nov 03 00:00:00 EET 2016  Pomarkun kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259772/LAUSUNTO_20161109122407_259772.pdf


 515. Lausunto

  Thu Nov 03 00:00:00 EET 2016  Vesannon eläkeliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259770/LAUSUNTO_20161109120318_259770.pdf


 516. Lausunto

  Thu Nov 03 00:00:00 EET 2016  Karvian kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259801/LAUSUNTO_20161109132205_259801.pdf


 517. Lausunto

  Thu Nov 03 00:00:00 EET 2016  Pyhännän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259844/LAUSUNTO_20161110074719_259844.pdf


 518. Lausunto

  Thu Nov 03 00:00:00 EET 2016  Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259862/LAUSUNTO_20161110075801_259862.pdf


 519. Lausunto

  Thu Nov 03 00:00:00 EET 2016  Kaustisen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259880/LAUSUNTO_20161110082715_259880.pdf


 520. Lausunto

  Thu Nov 03 00:00:00 EET 2016  Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259923/LAUSUNTO_20161110102855_259923.pdf


 521. Lausunto

  Thu Nov 03 00:00:00 EET 2016  Hyvinvointivaltion vaalijat ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259960/LAUSUNTO_20161110113948_259960.pdf


 522. Lausunto

  Thu Nov 03 00:00:00 EET 2016  Metsähallitus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259992/LAUSUNTO_20161110123220_259992.pdf


 523. Lausunto

  Thu Nov 03 00:00:00 EET 2016  Sievin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260017/LAUSUNTO_20161110132358_260017.pdf


 524. Utlåtande/Lausunto

  Thu Nov 03 00:00:00 EET 2016  Ingå kommun/Inkoon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260122/LAUSUNTO_20161113105409_260122.pdf


 525. Lausunto/Utlåtande

  Thu Nov 03 00:00:00 EET 2016  Mustasaaren kunta/Korsholms kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260235/LAUSUNTO_20161114121457_260235.pdf


 526. Lausunto

  Thu Nov 03 00:00:00 EET 2016  Pohjanmaan TE-toimisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260294/LAUSUNTO_20161114143532_260294.pdf


 527. Lausunto

  Thu Nov 03 00:00:00 EET 2016  Tilastokeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260310/LAUSUNTO_20161115065806_260310.pdf


 528. Lausunto

  Thu Nov 03 00:00:00 EET 2016  Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260343/LAUSUNTO_20161115082059_260343.pdf


 529. Lausunto

  Thu Nov 03 00:00:00 EET 2016  Etelä-Savon pelastuslaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260354/LAUSUNTO_20161115084827_260354.pdf


 530. Lausunto/Utlåtande

  Thu Nov 03 00:00:00 EET 2016  Uusikaarlepyyn kaupunki/Nykarleby stad
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260455/LAUSUNTO_20161115121218_260455.pdf


 531. Lausunto

  Thu Nov 03 00:00:00 EET 2016  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260543/LAUSUNTO_20161116072320_260543.pdf


 532. Lausunto / Utlåtande

  Thu Nov 03 00:00:00 EET 2016  Svenska pensionärsförbundet
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260582/LAUSUNTO_20161116102554_260582.pdf


 533. Lausunto

  Wed Nov 02 00:00:01 EET 2016  Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260692/LAUSUNTO_20161117074817_260692.pdf


 534. Lausunto

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden johtajat
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259404/LAUSUNTO_20161103090026_259404.pdf


 535. Lausunto

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  Sosiaalialan osaamiskeskukset
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259409/LAUSUNTO_20161103120907_259409.pdf


 536. Lausunto

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  EFPP Suomen kansallinen verkosto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259631/LAUSUNTO_20161108135529_259631.pdf


 537. Kannanotto

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  Koivula Riitta ym (päihdetyön ammattilaiset)
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259595/KANNANOTTO_20161108123647_259595.pdf


 538. Kannanotto

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  KL-Kuntahankinnat Oy
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259596/KANNANOTTO_20161108123713_259596.pdf


 539. Lausunto

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  Eläkeläiset ry Lapin aluejärjestö ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259719/LAUSUNTO_20161109101459_259719.pdf


 540. Lausunto

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  Vanhustyön keskusliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259725/LAUSUNTO_20161109102029_259725.pdf


 541. Lausunto

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  Päijät-Hämeen pelastuslaitos - kuntayhtymä liikelaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259730/LAUSUNTO_20161109103818_259730.pdf


 542. Lausunto

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  Tampereen Diabetesyhdistys ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259734/LAUSUNTO_20161109105127_259734.pdf


 543. Lausunto

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  Paimion kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259739/LAUSUNTO_20161109110012_259739.pdf


 544. Lausunto

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  Keurusselän ympäristölautakunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259753/LAUSUNTO_20161109113652_259753.pdf


 545. Lausunto

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  Lapin sairaanhoitopiiri
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259762/LAUSUNTO_20161109114614_259762.pdf


 546. Lausunto

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  Vaalijalan kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259765/LAUSUNTO_20161109114934_259765.pdf


 547. Lausunto

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  KUUMA-seutu liikelaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259788/LAUSUNTO_20161109131115_259788.pdf


 548. Lausunto

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259798/LAUSUNTO_20161109131729_259798.pdf


 549. Lausunto

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  Sisä-Savon th ky
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259824/LAUSUNTO_20161110062457_259824.pdf


 550. Lausunto

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  Stödförening för närstående till missbrukare rf
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259826/LAUSUNTO_20161110063012_259826.pdf


 551. Lausunto

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259863/LAUSUNTO_20161110075927_259863.pdf


 552. Lausunto

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259898/LAUSUNTO_20161110085141_259898.pdf


 553. Lausunto

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  Simon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259967/LAUSUNTO_20161110115057_259967.pdf


 554. Lausunto

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  Helsingin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260065/LAUSUNTO_20161111113550_260065.pdf


 555. Lausunto

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  Askolan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260102/LAUSUNTO_20161113070043_260102.pdf


 556. Lausunto / Utlåtande

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  Larsmo kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260163/LAUSUNTO_20161114082627_260163.pdf


 557. Lausunto

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260295/LAUSUNTO_20161114144110_260295.pdf


 558. Lausunto

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  Aivoliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260338/LAUSUNTO_20161115080733_260338.pdf


 559. Lausunto

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260433/LAUSUNTO_20161115112057_260433.pdf


 560. Lausunto

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260454/LAUSUNTO_20161115121140_260454.pdf


 561. Lausunto

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  Näkemisen ja silmäterveyden toimiala ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260492/LAUSUNTO_20161115140251_260492.pdf


 562. Lausunto

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  Pohjois-Karjalan psykologiyhdistys
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260501/LAUSUNTO_20161115142513_260501.pdf


 563. Lausunto

  Wed Nov 02 00:00:00 EET 2016  ELY-keskusten Liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden johtajat
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260587/LAUSUNTO_20161116103732_260587.pdf


 564. Lausunto

  Tue Nov 01 00:00:01 EET 2016  Docrates Oy
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260701/LAUSUNTO_20161117084309_260701.pdf


 565. Lausunto

  Tue Nov 01 00:00:00 EET 2016  Kalajoen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259491/LAUSUNTO_20161107124805_259491.pdf


 566. Lausunto

  Tue Nov 01 00:00:00 EET 2016  Lapin maakunnan kuraattorit
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259535/LAUSUNTO_20161108080618_259535.pdf


 567. Lausunto

  Tue Nov 01 00:00:00 EET 2016  Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259697/LAUSUNTO_20161109090438_259697.pdf


 568. Lausunto

  Tue Nov 01 00:00:00 EET 2016  Tervon kunnan vanhusneuvosto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259735/LAUSUNTO_20161109105320_259735.pdf


 569. Lausunto

  Tue Nov 01 00:00:00 EET 2016  Lapin maakunnan kuraattorit
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259727/LAUSUNTO_20161109102829_259727.pdf


 570. Lausunto

  Tue Nov 01 00:00:00 EET 2016  Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259758/LAUSUNTO_20161109114436_259758.pdf


 571. Lausunto

  Tue Nov 01 00:00:00 EET 2016  Kajaanin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259774/LAUSUNTO_20161109123227_259774.pdf


 572. Lausunto

  Tue Nov 01 00:00:00 EET 2016  Kalajoen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259799/LAUSUNTO_20161109131849_259799.pdf


 573. Lausunto

  Tue Nov 01 00:00:00 EET 2016  Kehitysvammaliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259806/LAUSUNTO_20161109132715_259806.pdf


 574. Lausunto

  Tue Nov 01 00:00:00 EET 2016  Kärsämäen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259918/LAUSUNTO_20161110095559_259918.pdf


 575. Lausunto

  Tue Nov 01 00:00:00 EET 2016  Suomen Kylätoiminta ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259952/LAUSUNTO_20161110112016_259952.pdf


 576. Lausunto

  Tue Nov 01 00:00:00 EET 2016  SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260078/LAUSUNTO_20161111132440_260078.pdf


 577. Lausunto

  Tue Nov 01 00:00:00 EET 2016  Hausjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260112/LAUSUNTO_20161113082216_260112.pdf


 578. Lausunto

  Tue Nov 01 00:00:00 EET 2016  Kajaanin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260131/LAUSUNTO_20161113120608_260131.pdf


 579. Lausunto

  Tue Nov 01 00:00:00 EET 2016  Perusturvakuntayhtymä Karviainen
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260262/LAUSUNTO_20161114131004_260262.pdf


 580. Lausunto

  Tue Nov 01 00:00:00 EET 2016  Taipalsaaren kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260344/LAUSUNTO_20161115082409_260344.pdf


 581. Lausunto

  Tue Nov 01 00:00:00 EET 2016  Apteekkitavaratukkukauppiaat -Apoteksvarugrossisterna- ATY r.y.
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260345/LAUSUNTO_20161115082710_260345.pdf


 582. Lausunto

  Tue Nov 01 00:00:00 EET 2016  Taivalkosken kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260350/LAUSUNTO_20161115083852_260350.pdf


 583. Lausunto

  Tue Nov 01 00:00:00 EET 2016  Vaalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260457/LAUSUNTO_20161115122058_260457.pdf


 584. Lausunto

  Tue Nov 01 00:00:00 EET 2016  Sydän-Savon maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260578/LAUSUNTO_20161116101906_260578.pdf


 585. Lausunto

  Tue Nov 01 00:00:00 EET 2016  ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260588/LAUSUNTO_20161116104046_260588.pdf


 586. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:01 EET 2016  Saamelaiskäräjät
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260695/LAUSUNTO_20161117080022_260695.pdf


 587. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:01 EET 2016  Juhani Väisänen
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260705/LAUSUNTO_20161117095423_260705.pdf


 588. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259385/LAUSUNTO_20161102135024_259385.pdf


 589. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Juuan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259412/LAUSUNTO_20161103122635_259412.pdf


 590. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Kuhmoisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259434/LAUSUNTO_20161104084201_259434.pdf


 591. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Joutsan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259444/LAUSUNTO_20161104105106_259444.pdf


 592. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Raision kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259487/LAUSUNTO_20161107111905_259487.pdf


 593. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Janakkalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259495/LAUSUNTO_20161107131155_259495.pdf


 594. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Ähtärin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259534/LAUSUNTO_20161108080038_259534.pdf


 595. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Lohjan vuokra-asunnot Oy
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259539/LAUSUNTO_20161108085935_259539.pdf


 596. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Siikajoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259580/LAUSUNTO_20161108121344_259580.pdf


 597. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259632/LAUSUNTO_20161108135946_259632.pdf


 598. Lausunto / Utlåtande

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Pargas stad
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259654/LAUSUNTO_20161109074359_259654.pdf


 599. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Lestijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259690/LAUSUNTO_20161109085011_259690.pdf


 600. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259692/LAUSUNTO_20161109085214_259692.pdf


 601. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259694/LAUSUNTO_20161109085658_259694.pdf


 602. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Pielaveden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259696/LAUSUNTO_20161109090316_259696.pdf


 603. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Kankaanpään kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259701/LAUSUNTO_20161109090943_259701.pdf


 604. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Tohmajärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259702/LAUSUNTO_20161109091132_259702.pdf


 605. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Taivassalon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259703/LAUSUNTO_20161109091507_259703.pdf


 606. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Karstulan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259704/LAUSUNTO_20161109091903_259704.pdf


 607. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Siikalatvan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259707/LAUSUNTO_20161109092312_259707.pdf


 608. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Limingan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259709/LAUSUNTO_20161109092617_259709.pdf


 609. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Ikaalisten kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259711/LAUSUNTO_20161109093127_259711.pdf


 610. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259714/LAUSUNTO_20161109094341_259714.pdf


 611. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Harjavallan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259716/LAUSUNTO_20161109094704_259716.pdf


 612. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Enonkosken kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259717/LAUSUNTO_20161109094822_259717.pdf


 613. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Iin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259718/LAUSUNTO_20161109101309_259718.pdf


 614. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259738/LAUSUNTO_20161109105834_259738.pdf


 615. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Isojoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259741/LAUSUNTO_20161109110346_259741.pdf


 616. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Jämijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259742/LAUSUNTO_20161109110517_259742.pdf


 617. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Uudenkaupungin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259744/LAUSUNTO_20161109110906_259744.pdf


 618. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Kärkölän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259745/LAUSUNTO_20161109111647_259745.pdf


 619. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Pihtiputaan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259750/LAUSUNTO_20161109112318_259750.pdf


 620. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Pornaisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259756/LAUSUNTO_20161109114245_259756.pdf


 621. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Haapaveden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259764/LAUSUNTO_20161109114816_259764.pdf


 622. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Kymenlaakson Liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259771/LAUSUNTO_20161109120753_259771.pdf


 623. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Espoon kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259775/LAUSUNTO_20161109123441_259775.pdf


 624. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Laihian kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259776/LAUSUNTO_20161109123641_259776.pdf


 625. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Pöytyän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259779/LAUSUNTO_20161109125607_259779.pdf


 626. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259781/LAUSUNTO_20161109125823_259781.pdf


 627. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Hangon kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259782/LAUSUNTO_20161109130004_259782.pdf


 628. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259784/LAUSUNTO_20161109130216_259784.pdf


 629. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Sauvon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259789/LAUSUNTO_20161109131239_259789.pdf


 630. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Pyhtään kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259792/LAUSUNTO_20161109131420_259792.pdf


 631. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Laukaan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259809/LAUSUNTO_20161109133300_259809.pdf


 632. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Kangasniemen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259811/LAUSUNTO_20161109133803_259811.pdf


 633. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Ilmajoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259861/LAUSUNTO_20161110075609_259861.pdf


 634. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Imatran kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259869/LAUSUNTO_20161110081004_259869.pdf


 635. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Heinäveden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259878/LAUSUNTO_20161110082320_259878.pdf


 636. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Kanta-Hämeen perhetyö ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259879/LAUSUNTO_20161110082452_259879.pdf


 637. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Kangasalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259894/LAUSUNTO_20161110084547_259894.pdf


 638. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Asikkalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259899/LAUSUNTO_20161110085300_259899.pdf


 639. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Juvan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259901/LAUSUNTO_20161110085843_259901.pdf


 640. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Lapin liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259914/LAUSUNTO_20161110094629_259914.pdf


 641. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Satakuntaliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259915/LAUSUNTO_20161110094922_259915.pdf


 642. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Mäntsälän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259934/LAUSUNTO_20161110110031_259934.pdf


 643. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Ähtärin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259937/LAUSUNTO_20161110110508_259937.pdf


 644. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Heinolan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259943/LAUSUNTO_20161110111046_259943.pdf


 645. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Sisäiset tarkastajat ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259959/LAUSUNTO_20161110113830_259959.pdf


 646. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Vetelin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259963/LAUSUNTO_20161110114358_259963.pdf


 647. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Mikkelin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259965/LAUSUNTO_20161110114634_259965.pdf


 648. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Someron kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259968/LAUSUNTO_20161110115224_259968.pdf


 649. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Kokkolan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259983/LAUSUNTO_20161110121840_259983.pdf


 650. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Kustavin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259987/LAUSUNTO_20161110122453_259987.pdf


 651. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Muhoksen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259988/LAUSUNTO_20161110122615_259988.pdf


 652. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Jyväskylän kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260006/LAUSUNTO_20161110130335_260006.pdf


 653. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Mäntsälän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260052/LAUSUNTO_20161111102824_260052.pdf


 654. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Satakunnan sairaanhoitopiiri
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260074/LAUSUNTO_20161111122123_260074.pdf


 655. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Jokioisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260079/LAUSUNTO_20161111133208_260079.pdf


 656. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Kotkan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260093/LAUSUNTO_20161112064716_260093.pdf


 657. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Alajärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260100/LAUSUNTO_20161113062658_260100.pdf


 658. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Juuan Kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260125/LAUSUNTO_20161113112550_260125.pdf


 659. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Kemijärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260141/LAUSUNTO_20161113133141_260141.pdf


 660. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Kempeleen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260143/LAUSUNTO_20161113134203_260143.pdf


 661. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Kuhmoisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260148/LAUSUNTO_20161114071501_260148.pdf


 662. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Loviisan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260178/LAUSUNTO_20161114091807_260178.pdf


 663. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Myrskylän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260199/LAUSUNTO_20161114104013_260199.pdf


 664. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Mäntyharjun kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260203/LAUSUNTO_20161114105543_260203.pdf


 665. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Nakkilan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260207/LAUSUNTO_20161114110449_260207.pdf


 666. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Oulaisten kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260228/LAUSUNTO_20161114115531_260228.pdf


 667. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Kokemäen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260231/LAUSUNTO_20161114120328_260231.pdf


 668. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Rääkkylän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260248/LAUSUNTO_20161114123559_260248.pdf


 669. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Pyhäjoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260279/LAUSUNTO_20161114134342_260279.pdf


 670. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Keski-Pohjanmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260329/LAUSUNTO_20161115073832_260329.pdf


 671. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Toholammin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260364/LAUSUNTO_20161115092902_260364.pdf


 672. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Suomen Senioriliike ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260567/LAUSUNTO_20161116091748_260567.pdf


 673. Lausunto

  Mon Oct 31 00:00:00 EET 2016  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260624/LAUSUNTO_20161116122658_260624.pdf


 674. Lausunto

  Sun Oct 30 00:00:01 EEST 2016  Harri Ylinen
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260716/LAUSUNTO_20161117103948_260716.pdf


 675. Lausunto

  Sun Oct 30 00:00:00 EEST 2016  Sulkavan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260328/LAUSUNTO_20161115073724_260328.pdf


 676. Lausunto

  Sun Oct 30 00:00:00 EEST 2016  Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260469/LAUSUNTO_20161115125416_260469.pdf


 677. Lausunto

  Fri Oct 28 00:00:01 EEST 2016  Yva ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260662/LAUSUNTO_20161116142036_260662.pdf


 678. Lausunto

  Fri Oct 28 00:00:00 EEST 2016  Eläketurvakeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259676/LAUSUNTO_20161109082737_259676.pdf


 679. Lausunto

  Fri Oct 28 00:00:00 EEST 2016  VSY
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259678/LAUSUNTO_20161109083042_259678.pdf


 680. Lausunto

  Fri Oct 28 00:00:00 EEST 2016  JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259700/LAUSUNTO_20161109090816_259700.pdf


 681. Lausunto

  Fri Oct 28 00:00:00 EEST 2016  Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259708/LAUSUNTO_20161109092456_259708.pdf


 682. Lausunto

  Fri Oct 28 00:00:00 EEST 2016  Kolpeneen palvelukeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259710/LAUSUNTO_20161109092811_259710.pdf


 683. Lausunto

  Fri Oct 28 00:00:00 EEST 2016  Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259729/LAUSUNTO_20161109103604_259729.pdf


 684. Lausunto

  Fri Oct 28 00:00:00 EEST 2016  Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä PYY
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259731/LAUSUNTO_20161109104057_259731.pdf


 685. Lausunto

  Fri Oct 28 00:00:00 EEST 2016  Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259747/LAUSUNTO_20161109111939_259747.pdf


 686. Lausunto

  Fri Oct 28 00:00:00 EEST 2016  Suomen Hammaslääkäriliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259777/LAUSUNTO_20161109123831_259777.pdf


 687. Lausunto

  Fri Oct 28 00:00:00 EEST 2016  Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259785/LAUSUNTO_20161109130354_259785.pdf


 688. Lausunto

  Fri Oct 28 00:00:00 EEST 2016  Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259856/LAUSUNTO_20161110075222_259856.pdf


 689. Lausunto

  Fri Oct 28 00:00:00 EEST 2016  Suomen Palomiesliitto SPAL ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259984/LAUSUNTO_20161110122011_259984.pdf


 690. Lausunto

  Fri Oct 28 00:00:00 EEST 2016  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260285/LAUSUNTO_20161114141116_260285.pdf


 691. Lausunto

  Fri Oct 28 00:00:00 EEST 2016  Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260324/LAUSUNTO_20161115073314_260324.pdf


 692. Lausunto

  Thu Oct 27 00:00:01 EEST 2016  Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260661/LAUSUNTO_20161116141955_260661.pdf


 693. Lausunto/Utlåtande

  Thu Oct 27 00:00:01 EEST 2016  Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260684/LAUSUNTO_20161117071803_260684.pdf


 694. Lausunto

  Thu Oct 27 00:00:01 EEST 2016  Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260917/LAUSUNTO_20161123064035_260917.pdf


 695. Lausunto

  Thu Oct 27 00:00:00 EEST 2016  Väestörekisterikeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259665/LAUSUNTO_20161109080400_259665.pdf


 696. Lausunto

  Thu Oct 27 00:00:00 EEST 2016  Suomen Tieyhdistys ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259674/LAUSUNTO_20161109081710_259674.pdf


 697. Lausunto

  Thu Oct 27 00:00:00 EEST 2016  Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259680/LAUSUNTO_20161109083411_259680.pdf


 698. Lausunto

  Thu Oct 27 00:00:00 EEST 2016  Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259682/LAUSUNTO_20161109083635_259682.pdf


 699. Lausunto

  Thu Oct 27 00:00:00 EEST 2016  Eteva kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259808/LAUSUNTO_20161109133019_259808.pdf


 700. Lausunto

  Thu Oct 27 00:00:00 EEST 2016  Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259841/LAUSUNTO_20161110074610_259841.pdf


 701. Lausunto

  Thu Oct 27 00:00:00 EEST 2016  Pälkäneen kunnanhallitus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259870/LAUSUNTO_20161110081119_259870.pdf


 702. Lausunto

  Thu Oct 27 00:00:00 EEST 2016  Päijät-Hämeen liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259913/LAUSUNTO_20161110094504_259913.pdf


 703. Lausunto

  Thu Oct 27 00:00:00 EEST 2016  Suomen Keskusta rp
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259961/LAUSUNTO_20161110114112_259961.pdf


 704. Lausunto/Utlåtande

  Thu Oct 27 00:00:00 EEST 2016  Kårkulla samkommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260414/LAUSUNTO_20161115110331_260414.pdf


 705. Lausunto

  Thu Oct 27 00:00:00 EEST 2016  Iholiitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260426/LAUSUNTO_20161115111356_260426.pdf


 706. Lausunto

  Thu Oct 27 00:00:00 EEST 2016  Turvallisen vanhuuden puolesta - Suvanto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260584/LAUSUNTO_20161116102827_260584.pdf


 707. Lausunto / Utlåtande

  Wed Oct 26 00:00:01 EEST 2016  HNS Nämnd för den språkliga minoriteten
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260696/LAUSUNTO_20161117081708_260696.pdf


 708. Lausunto / Utlåtande

  Wed Oct 26 00:00:00 EEST 2016  HNS Nämnden för den språkliga minoriteten
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259221/LAUSUNTO_20161031081420_259221.pdf


 709. Lausunto

  Wed Oct 26 00:00:00 EEST 2016  Rovaniemen kaupungin Ympäristölautakunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259387/LAUSUNTO_20161102140554_259387.pdf


 710. Lausunto

  Wed Oct 26 00:00:00 EEST 2016  Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259443/LAUSUNTO_20161104104047_259443.pdf


 711. Lausunto

  Wed Oct 26 00:00:00 EEST 2016  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259743/LAUSUNTO_20161109110731_259743.pdf


 712. Lausunto

  Wed Oct 26 00:00:00 EEST 2016  Pääkaupungin turvakoti ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259754/LAUSUNTO_20161109113814_259754.pdf


 713. Lausunto

  Wed Oct 26 00:00:00 EEST 2016  Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259773/LAUSUNTO_20161109122804_259773.pdf


 714. Lausunto

  Wed Oct 26 00:00:00 EEST 2016  Toholammin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259852/LAUSUNTO_20161110075030_259852.pdf


 715. Lausunto

  Wed Oct 26 00:00:00 EEST 2016  Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259994/LAUSUNTO_20161110123619_259994.pdf


 716. Lausunto

  Wed Oct 26 00:00:00 EEST 2016  Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260075/LAUSUNTO_20161111123246_260075.pdf


 717. Lausunto

  Wed Oct 26 00:00:00 EEST 2016  Juha Saurama
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260549/LAUSUNTO_20161116074551_260549.pdf


 718. Lausunto

  Wed Oct 26 00:00:00 EEST 2016  Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260583/LAUSUNTO_20161116102753_260583.pdf


 719. Lausunto

  Tue Oct 25 00:00:00 EEST 2016  Rautalammin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259194/LAUSUNTO_20161028115608_259194.pdf


 720. Lausunto

  Tue Oct 25 00:00:00 EEST 2016  Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259644/LAUSUNTO_20161109072402_259644.pdf


 721. Lausunto

  Tue Oct 25 00:00:00 EEST 2016  Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259650/LAUSUNTO_20161109073617_259650.pdf


 722. Lausunto

  Tue Oct 25 00:00:00 EEST 2016  Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259653/LAUSUNTO_20161109074158_259653.pdf


 723. Lausunto

  Tue Oct 25 00:00:00 EEST 2016  Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259662/LAUSUNTO_20161109075625_259662.pdf


 724. Lausunto

  Tue Oct 25 00:00:00 EEST 2016  Keminmaan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259726/LAUSUNTO_20161109102326_259726.pdf


 725. Lausunto

  Tue Oct 25 00:00:00 EEST 2016  Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259732/LAUSUNTO_20161109104254_259732.pdf


 726. Lausunto

  Tue Oct 25 00:00:00 EEST 2016  Satakunnan pelastuslaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259805/LAUSUNTO_20161109132539_259805.pdf


 727. Lausunto

  Tue Oct 25 00:00:00 EEST 2016  Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259866/LAUSUNTO_20161110080218_259866.pdf


 728. Lausunto

  Tue Oct 25 00:00:00 EEST 2016  Rautalammin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259883/LAUSUNTO_20161110083353_259883.pdf


 729. Lausunto

  Tue Oct 25 00:00:00 EEST 2016  Porvoon kaupunki, Terveydensuojelu
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259951/LAUSUNTO_20161110111712_259951.pdf


 730. Lausunto/Utlåtande

  Tue Oct 25 00:00:00 EEST 2016  Kemiönsaaren kunta/Kimitoöns kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260223/LAUSUNTO_20161114114410_260223.pdf


 731. Lausunto/Utlåtande

  Tue Oct 25 00:00:00 EEST 2016  Vaasan sairaanhoitopiirin ky/Vasa sjukvårdsdistrikt skn
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260313/LAUSUNTO_20161115070421_260313.pdf


 732. Lausunto

  Tue Oct 25 00:00:00 EEST 2016  Tehy ao 707
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260570/LAUSUNTO_20161116095420_260570.pdf


 733. Lausunto

  Tue Oct 25 00:00:00 EEST 2016  Sosiaalialan Työnantajat
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260607/LAUSUNTO_20161116114124_260607.pdf


 734. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:01 EEST 2016  Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260647/LAUSUNTO_20161116131456_260647.pdf


 735. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:01 EEST 2016  Lapin yliopisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260664/LAUSUNTO_20161116142554_260664.pdf


 736. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:01 EEST 2016  Leena Manner
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260668/LAUSUNTO_20161116144255_260668.pdf


 737. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Loimaan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259411/LAUSUNTO_20161103122615_259411.pdf


 738. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Oriveden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259440/LAUSUNTO_20161104102012_259440.pdf


 739. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Kontiolahden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259641/LAUSUNTO_20161109070713_259641.pdf


 740. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Outokummun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259647/LAUSUNTO_20161109073107_259647.pdf


 741. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259649/LAUSUNTO_20161109073418_259649.pdf


 742. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Rauman kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259664/LAUSUNTO_20161109080031_259664.pdf


 743. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Pertunmaan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259668/LAUSUNTO_20161109081004_259668.pdf


 744. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Hämeenkyrön kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259677/LAUSUNTO_20161109082909_259677.pdf


 745. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Etelä-Savon maakuntaliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259684/LAUSUNTO_20161109084107_259684.pdf


 746. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Vesilahden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259687/LAUSUNTO_20161109084545_259687.pdf


 747. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Pohjois-Savon liitto -kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259688/LAUSUNTO_20161109084745_259688.pdf


 748. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Pirkkalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259698/LAUSUNTO_20161109090615_259698.pdf


 749. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259712/LAUSUNTO_20161109093300_259712.pdf


 750. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Pohjois-Pohjanmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259723/LAUSUNTO_20161109101635_259723.pdf


 751. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259728/LAUSUNTO_20161109103206_259728.pdf


 752. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Parikkalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259768/LAUSUNTO_20161109115323_259768.pdf


 753. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Hattulan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259778/LAUSUNTO_20161109125113_259778.pdf


 754. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Kainuun liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 755. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Kainuun liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259832/LAUSUNTO_20161110073122_259832.pdf


 756. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Oriveden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259849/LAUSUNTO_20161110074854_259849.pdf


 757. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Varsinais-Suomen liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259884/LAUSUNTO_20161110083550_259884.pdf


 758. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Lopen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259944/LAUSUNTO_20161110111212_259944.pdf


 759. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Etelä-Pohjanmaan liitto kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259985/LAUSUNTO_20161110122136_259985.pdf


 760. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Karkkilan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260136/LAUSUNTO_20161113125850_260136.pdf


 761. Lausunto/Utlåtande

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Kristiinankaupunki/Kristinestads stad
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260247/LAUSUNTO_20161114123307_260247.pdf


 762. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Polvijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260261/LAUSUNTO_20161114130801_260261.pdf


 763. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Tampereen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260357/LAUSUNTO_20161115090024_260357.pdf


 764. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Metsäteollisuus ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260484/LAUSUNTO_20161115134242_260484.pdf


 765. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Loimaan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260540/LAUSUNTO_20161116071611_260540.pdf


 766. Lausunto

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Kainuun TE-toimisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260609/LAUSUNTO_20161116115343_260609.pdf


 767. Lausunto

  Sat Oct 22 00:00:00 EEST 2016  Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259917/LAUSUNTO_20161110095318_259917.pdf


 768. Lausunto

  Sat Oct 22 00:00:00 EEST 2016  Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260589/LAUSUNTO_20161116104209_260589.pdf


 769. Lausunto

  Fri Oct 21 00:00:01 EEST 2016  Koulukuraattorit-Skolkuratorer ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260655/LAUSUNTO_20161116134726_260655.pdf


 770. Lausunto

  Fri Oct 21 00:00:00 EEST 2016  Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259635/LAUSUNTO_20161109063951_259635.pdf


 771. Lausunto

  Fri Oct 21 00:00:00 EEST 2016  Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259643/LAUSUNTO_20161109071519_259643.pdf


 772. Lausunto

  Fri Oct 21 00:00:00 EEST 2016  Vihreä liitto rp
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259746/LAUSUNTO_20161109111807_259746.pdf


 773. Lausunto / Utlåtande

  Fri Oct 21 00:00:00 EEST 2016  Lovisa stad
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260209/LAUSUNTO_20161114111250_260209.pdf


 774. Lausunto

  Thu Oct 20 00:00:01 EEST 2016  Arviointiylilääkäriverkosto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260682/LAUSUNTO_20161117071145_260682.pdf


 775. Lausunto / Utlåtande

  Thu Oct 20 00:00:01 EEST 2016  Nämnden för den språkliga minoriteten vid Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260683/LAUSUNTO_20161117071327_260683.pdf


 776. Lausunto

  Thu Oct 20 00:00:00 EEST 2016  Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259626/LAUSUNTO_20161108132203_259626.pdf


 777. Lausunto

  Thu Oct 20 00:00:00 EEST 2016  Suomen Kuntaliitto ry - Finland Kommunförbund rf
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259630/LAUSUNTO_20161108135420_259630.pdf


 778. Lausunto

  Thu Oct 20 00:00:00 EEST 2016  Tehyn Kallion ao724
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259693/LAUSUNTO_20161109085517_259693.pdf


 779. Lausunto

  Thu Oct 20 00:00:00 EEST 2016  Seure Henkilöstöpalvelut Oy
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259733/LAUSUNTO_20161109104952_259733.pdf


 780. Lausunto

  Thu Oct 20 00:00:00 EEST 2016  Utsjoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259749/LAUSUNTO_20161109112156_259749.pdf


 781. Lausunto

  Thu Oct 20 00:00:00 EEST 2016  Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259807/LAUSUNTO_20161109132844_259807.pdf


 782. Lausunto

  Thu Oct 20 00:00:00 EEST 2016  Monetra Oy
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259835/LAUSUNTO_20161110073449_259835.pdf


 783. Lausunto

  Thu Oct 20 00:00:00 EEST 2016  Tehyn Kalajoen ammattiosasto721
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260576/LAUSUNTO_20161116101133_260576.pdf


 784. Lausunto

  Wed Oct 19 00:00:00 EEST 2016  Pirkanmaan vanhusneuvostot
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259620/LAUSUNTO_20161108130635_259620.pdf


 785. Lausunto

  Wed Oct 19 00:00:00 EEST 2016  Pohjois-Savon pelastuslaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259623/LAUSUNTO_20161108131257_259623.pdf


 786. Lausunto

  Wed Oct 19 00:00:00 EEST 2016  Vasemmistoliitto rp
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259628/LAUSUNTO_20161108135021_259628.pdf


 787. Lausunto

  Wed Oct 19 00:00:00 EEST 2016  Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259639/LAUSUNTO_20161109070021_259639.pdf


 788. Lausunto

  Wed Oct 19 00:00:00 EEST 2016  Oulunkaaren kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259686/LAUSUNTO_20161109084424_259686.pdf


 789. Lausunto

  Wed Oct 19 00:00:00 EEST 2016  Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE/STM
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259736/LAUSUNTO_20161109105452_259736.pdf


 790. Lausunto

  Tue Oct 18 00:00:00 EEST 2016  Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259578/LAUSUNTO_20161108115602_259578.pdf


 791. Lausunto

  Tue Oct 18 00:00:00 EEST 2016  Kiljavan Sairaala Oy
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259659/LAUSUNTO_20161109075230_259659.pdf


 792. Lausunto

  Tue Oct 18 00:00:00 EEST 2016  Suomen evankelis-luterilainen kirkko, kirkkohallitus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259683/LAUSUNTO_20161109083812_259683.pdf


 793. Lausunto

  Tue Oct 18 00:00:00 EEST 2016  Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260564/LAUSUNTO_20161116084244_260564.pdf


 794. Lausunto

  Mon Oct 17 00:00:01 EEST 2016  Jarmo Latvala
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260703/LAUSUNTO_20161117084716_260703.pdf


 795. Lausunto

  Mon Oct 17 00:00:00 EEST 2016  Vehmaan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/258913/LAUSUNTO_20161020104457_258913.pdf


 796. Lausunto

  Mon Oct 17 00:00:00 EEST 2016  Nurmeksen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259129/LAUSUNTO_20161027065009_259129.pdf


 797. Lausunto

  Mon Oct 17 00:00:00 EEST 2016  Oripään kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259579/LAUSUNTO_20161108120803_259579.pdf


 798. Lausunto

  Mon Oct 17 00:00:00 EEST 2016  Ruokolahden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259618/LAUSUNTO_20161108130327_259618.pdf


 799. Lausunto

  Mon Oct 17 00:00:00 EEST 2016  Nurmeksen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259638/LAUSUNTO_20161109065818_259638.pdf


 800. Lausunto

  Mon Oct 17 00:00:00 EEST 2016  Savonlinnan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259646/LAUSUNTO_20161109072854_259646.pdf


 801. Lausunto

  Mon Oct 17 00:00:00 EEST 2016  Salon kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259657/LAUSUNTO_20161109075042_259657.pdf


 802. Lausunto

  Mon Oct 17 00:00:00 EEST 2016  Hyvinkään kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259737/LAUSUNTO_20161109105630_259737.pdf


 803. Lausunto

  Mon Oct 17 00:00:00 EEST 2016  Paltamon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260238/LAUSUNTO_20161114121556_260238.pdf


 804. Lausunto

  Mon Oct 17 00:00:00 EEST 2016  Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260440/LAUSUNTO_20161115112626_260440.pdf


 805. Lausunto

  Mon Oct 17 00:00:00 EEST 2016  Vehmaan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260475/LAUSUNTO_20161115131404_260475.pdf


 806. Lausunto

  Fri Oct 14 00:00:00 EEST 2016  Suomen Hammaslääkäriasemat ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259648/LAUSUNTO_20161109073304_259648.pdf


 807. Lausunto

  Fri Oct 14 00:00:00 EEST 2016  Keski-Suomen liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259637/LAUSUNTO_20161109065539_259637.pdf


 808. Lausunto

  Fri Oct 14 00:00:00 EEST 2016  Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260600/LAUSUNTO_20161116110654_260600.pdf


 809. Lausunto

  Thu Oct 13 00:00:01 EEST 2016  Gunnar Kotamäki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260727/LAUSUNTO_20161117115152_260727.pdf


 810. Lausunto

  Thu Oct 13 00:00:00 EEST 2016  Työ ja terveys ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259833/LAUSUNTO_20161110073326_259833.pdf


 811. Lausunto

  Thu Oct 13 00:00:00 EEST 2016  Saarikka SoTe kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260282/LAUSUNTO_20161114135456_260282.pdf


 812. Lausunto

  Thu Oct 13 00:00:00 EEST 2016  Helsingin ensikoti ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260410/LAUSUNTO_20161115110007_260410.pdf


 813. Lausunto

  Wed Oct 12 00:00:00 EEST 2016  Tietosuojavaltuutettu
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259605/LAUSUNTO_20161108124432_259605.pdf


 814. Lausunto

  Wed Oct 12 00:00:00 EEST 2016  Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259640/LAUSUNTO_20161109070436_259640.pdf


 815. Lausunto

  Wed Oct 12 00:00:00 EEST 2016  Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260494/LAUSUNTO_20161115140807_260494.pdf


 816. Lausunto

  Tue Oct 11 00:00:00 EEST 2016  Porin ympäristövirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259587/LAUSUNTO_20161108121907_259587.pdf


 817. Lausunto

  Tue Oct 11 00:00:00 EEST 2016  SámiSoster ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259593/LAUSUNTO_20161108123135_259593.pdf


 818. Lausunto

  Tue Oct 11 00:00:00 EEST 2016  Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259613/LAUSUNTO_20161108125213_259613.pdf


 819. Lausunto

  Tue Oct 11 00:00:00 EEST 2016  Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260563/LAUSUNTO_20161116084243_260563.pdf


 820. Lausunto

  Mon Oct 10 00:00:00 EEST 2016  Kotkan kaupungin pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259705/LAUSUNTO_20161109092046_259705.pdf


 821. Lausunto

  Mon Oct 10 00:00:00 EEST 2016  Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260616/LAUSUNTO_20161116121400_260616.pdf


 822. Lausunto

  Fri Oct 07 00:00:00 EEST 2016  Oikeusministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/258608/LAUSUNTO_20161010065427_258608.pdf


 823. Lausunto

  Fri Oct 07 00:00:00 EEST 2016  Suomen Eläinlääkäriliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259625/LAUSUNTO_20161108132028_259625.pdf


 824. Lausunto

  Fri Oct 07 00:00:00 EEST 2016  Kunnan Taitoa Oy
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259627/LAUSUNTO_20161108133318_259627.pdf


 825. Lausunto

  Fri Oct 07 00:00:00 EEST 2016  Jokilaaksojen pelastuslaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259629/LAUSUNTO_20161108135213_259629.pdf


 826. Lausunto

  Fri Oct 07 00:00:00 EEST 2016  Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260298/LAUSUNTO_20161114144858_260298.pdf


 827. Lausunto

  Thu Oct 06 00:00:01 EEST 2016  Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260704/LAUSUNTO_20161117084938_260704.pdf


 828. Lausunto

  Thu Oct 06 00:00:00 EEST 2016  Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259615/LAUSUNTO_20161108125755_259615.pdf


 829. Lausunto

  Thu Oct 06 00:00:00 EEST 2016  Kunnallinen työmarkkinalaitos (KT Kuntatyönantajat)
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259663/LAUSUNTO_20161109075809_259663.pdf


 830. Lausunto

  Wed Oct 05 00:00:00 EEST 2016  Suomen Yrittäjät
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/258535/LAUSUNTO_20161006113616_258535.pdf


 831. Lausunto

  Wed Oct 05 00:00:00 EEST 2016  Kuhmoisten Sanomat Oy
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259541/LAUSUNTO_20161108085954_259541.pdf


 832. Lausunto

  Wed Oct 05 00:00:00 EEST 2016  Maaseudun kehittäjät ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259592/LAUSUNTO_20161108122910_259592.pdf


 833. Lausunto

  Tue Oct 04 00:00:00 EEST 2016  Raision kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259661/LAUSUNTO_20161109075448_259661.pdf


 834. Lausunto

  Mon Oct 03 00:00:00 EEST 2016  Pyhärannan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/258610/LAUSUNTO_20161010081516_258610.pdf


 835. Lausunto

  Mon Oct 03 00:00:00 EEST 2016  Pyhärannan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259577/LAUSUNTO_20161108115329_259577.pdf


 836. Lausunto

  Mon Oct 03 00:00:00 EEST 2016  Kinnulan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260190/LAUSUNTO_20161114095450_260190.pdf


 837. Lausunto

  Mon Oct 03 00:00:00 EEST 2016  Sosiaalijohto - Socialledning ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260525/LAUSUNTO_20161116054610_260525.pdf


 838. Lausunto/Utlåtande

  Fri Sep 30 00:00:01 EEST 2016  Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260679/LAUSUNTO_20161117065844_260679.pdf


 839. Maakunta- ja soteuudistuksen projektiryhmän lausuntopyyntö oikeusministeriölle (Tuomas Pöysti/KAR)

  Thu Sep 29 00:00:00 EEST 2016  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 840. Lausunto

  Thu Sep 29 00:00:00 EEST 2016  Keva
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/258756/LAUSUNTO_20161014110818_258756.pdf


 841. Lausunto

  Thu Sep 29 00:00:00 EEST 2016  Keva
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259612/LAUSUNTO_20161108124841_259612.pdf


 842. Lausunto

  Wed Sep 28 00:00:00 EEST 2016  Jyväskylän kaupunki/ympäristöterveydenhuolto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259570/LAUSUNTO_20161108113018_259570.pdf


 843. Lausunto

  Tue Sep 27 00:00:00 EEST 2016  Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi/Viitasaaren kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259576/LAUSUNTO_20161108114659_259576.pdf


 844. Lausunto

  Mon Sep 26 00:00:00 EEST 2016  Teuvan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259572/LAUSUNTO_20161108113546_259572.pdf


 845. Lausunto

  Thu Sep 22 00:00:00 EEST 2016  Ensi- ja turvakotien liitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259713/LAUSUNTO_20161109093554_259713.pdf


 846. Lausunto

  Tue Sep 20 00:00:01 EEST 2016  Laukaa ympäristöterveydenhuolto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260666/LAUSUNTO_20161116143537_260666.pdf


 847. Lausunto

  Sat Sep 17 00:00:00 EEST 2016  Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260452/LAUSUNTO_20161115120049_260452.pdf


 848. Lausunto

  Thu Sep 15 00:00:00 EEST 2016  Diak
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/258086/LAUSUNTO_20160927080928_258086.pdf


 849. Lausunto

  Tue Sep 13 00:00:00 EEST 2016  Suomen Sydänliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/259956/LAUSUNTO_20161110112659_259956.pdf


 850. Lausunto

  Sat Sep 10 00:00:01 EEST 2016  Vapaa-ajattelijain Liitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260643/LAUSUNTO_20161116130606_260643.pdf


 851. Lausunto

  Fri Sep 09 00:00:00 EEST 2016  Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/260500/LAUSUNTO_20161115142141_260500.pdf


 852. Kannanotto

  Mon Sep 05 00:00:00 EEST 2016  Helsingin kaupunki/kaupungin hallitus
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/258085/KIRJE_20160927080742_258085.pdf


 853. Lausuntopyyntö HE:n esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi; (Kati Hokkanen STO/YHT)

  Wed Aug 31 00:00:00 EEST 2016  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/258070/LAUSUNTOPYYNTO_20160926122057_258070.pdf


 854. Kannanotto

  Tue Aug 02 00:00:00 EEST 2016  Kuntien takauskeskus
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 855. Kannanotto

  Fri Jul 22 00:00:00 EEST 2016  Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 856. Kannanotto

  Fri May 13 00:00:00 EEST 2016  Suomen Yrittäjät, Terveyspalvelualan Liitto, Lääkäripalveluyritykset ym.
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 857. Muutospäätös; Virkamiesohjausryhmään Tiina Astolan sijalle Asko Välimaa

  Fri Apr 22 00:00:00 EEST 2016  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 858. Muutospäätös; Martti Hetemäki toimii hankkeen virkamiesohjausryhmän pj:nä silloin, kun ryhmässä käsitellään aluehallinnon uudistamiseen liittyviä kysymyksiä

  Fri Apr 22 00:00:00 EEST 2016  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 859. Jäsenmuutospäätös; ohjausryhmää täydennetään seuraavilla henkilöillä: Päivi Nerg, Jaana Husu-Kallio, Jari Gustafsson, Hannele Pokka

  Fri Apr 22 00:00:00 EEST 2016  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 860. Muutospäätös; projektiryhmään varapuheenjohtajaksi Sinikka Salo ja jäseneksi Esko Koskinen

  Fri Apr 22 00:00:00 EEST 2016  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 861. Muutospäätös; ohjausryhmän ja projektiryhmän tekniseen sihteeristöön nimetään Riikka Fribergin tilalle Heidi Tolvanen ja Jenni Lahtinen

  Fri Apr 22 00:00:00 EEST 2016  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 862. Jäsenesitys; Olli Seppänen

  Mon Mar 07 00:00:00 EET 2016  Tilastokeskus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 863. Jäsenesityspyyntö; (Salme Kallinen HTO/KOKE)

  Fri Mar 04 00:00:00 EET 2016  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 864. Lausunto

  Thu Mar 03 00:00:00 EET 2016  Haapajärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 865. Lausunto

  Tue Feb 16 00:00:00 EET 2016  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249715/LAUSUNTO_20160216153402_249715.pdf


 866. Lausunto

  Mon Feb 15 00:00:00 EET 2016  Limingan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 867. Lausunto

  Thu Feb 11 00:00:00 EET 2016  Perussuomalaiset rp
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249409/LAUSUNTO_20160212053746_249409.pdf


 868. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:01 EET 2016  THL
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248878/LAUSUNTO_20160209113554_248878.pdf


 869. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:01 EET 2016  Kela
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248888/LAUSUNTO_20160209114024_248888.pdf


 870. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:01 EET 2016  HSL Helsingin seudun liikenne
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248892/LAUSUNTO_20160209121901_248892.pdf


 871. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:01 EET 2016  Ympäristöministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248891/LAUSUNTO_20160209114651_248891.pdf


 872. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:01 EET 2016  Svenska Finlands folkting
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248980/LAUSUNTO_20160210085048_248980.pdf


 873. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:01 EET 2016  Vaalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248984/LAUSUNTO_20160210090445_248984.pdf


 874. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:01 EET 2016  Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249043/LAUSUNTO_20160210131058_249043.pdf


 875. Lausunto / Utlåtande

  Tue Feb 09 00:00:01 EET 2016  Vöyrin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249069/LAUSUNTO_20160210133948_249069.pdf


 876. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:01 EET 2016  Veronmaksajain Keskusliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249092/LAUSUNTO_20160210135756_249092.pdf


 877. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:01 EET 2016  Etelä-Savon ELY-keskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249096/LAUSUNTO_20160210140050_249096.pdf


 878. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:01 EET 2016  Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249115/LAUSUNTO_20160210141239_249115.pdf


 879. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:01 EET 2016  Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249142/LAUSUNTO_20160210144428_249142.pdf


 880. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:01 EET 2016  Kansallinen Kokoomus rp
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249207/LAUSUNTO_20160211082006_249207.pdf


 881. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:01 EET 2016  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249217/LAUSUNTO_20160211084221_249217.pdf


 882. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:01 EET 2016  Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249234/LAUSUNTO_20160211091535_249234.pdf


 883. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:01 EET 2016  Terveyspalvelualan Liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249235/LAUSUNTO_20160211091659_249235.pdf


 884. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:01 EET 2016  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249236/LAUSUNTO_20160211091831_249236.pdf


 885. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:01 EET 2016  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249237/LAUSUNTO_20160211092110_249237.pdf


 886. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:01 EET 2016  Suomen Hammaslääkäriliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249257/LAUSUNTO_20160211095326_249257.pdf


 887. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:00 EET 2016  Sisäiset tarkastajat ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249273/LAUSUNTO_20160211103113_249273.pdf


 888. Lausunto / Utlåtande

  Tue Feb 09 00:00:00 EET 2016  SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249283/LAUSUNTO_20160211104920_249283.pdf


 889. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:00 EET 2016  Marttilan Kokoomuksen jäsenet
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249392/LAUSUNTO_20160211143152_249392.pdf


 890. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:00 EET 2016  Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249393/LAUSUNTO_20160211143318_249393.pdf


 891. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:00 EET 2016  Kuurojen liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249455/LAUSUNTO_20160212113941_249455.pdf


 892. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:00 EET 2016  Kuntoutuksen toimialayhdistys ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249462/LAUSUNTO_20160212120041_249462.pdf


 893. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:00 EET 2016  Kuntarahoitus Oyj
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249465/LAUSUNTO_20160212121150_249465.pdf


 894. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:00 EET 2016  Keski-Pohjanmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249512/LAUSUNTO_20160215103113_249512.pdf


 895. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:00 EET 2016  Kansaneläkelaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249540/LAUSUNTO_20160215125518_249540.pdf


 896. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:00 EET 2016  Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249563/LAUSUNTO_20160215132710_249563.pdf


 897. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:00 EET 2016  Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249609/LAUSUNTO_20160215143145_249609.pdf


 898. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:00 EET 2016  Kansaneläkelaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249616/LAUSUNTO_20160215143801_249616.pdf


 899. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:00 EET 2016  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249620/LAUSUNTO_20160215144559_249620.pdf


 900. Lausunto

  Tue Feb 09 00:00:00 EET 2016  Oikeusministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249820/LAUSUNTO_20160218082317_249820.pdf


 901. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Janakkalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248881/LAUSUNTO_20160209113736_248881.pdf


 902. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Laukaan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248886/LAUSUNTO_20160209113951_248886.pdf


 903. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Naantalin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248887/LAUSUNTO_20160209114015_248887.pdf


 904. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Sotkamon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248889/LAUSUNTO_20160209114038_248889.pdf


 905. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Vetelin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248890/LAUSUNTO_20160209114057_248890.pdf


 906. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Pornaisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248893/LAUSUNTO_20160209125913_248893.pdf


 907. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Helsingin kaupunki/kaupunginhallitus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248894/LAUSUNTO_20160209130708_248894.pdf


 908. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Kiuruveden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248877/LAUSUNTO_20160209113537_248877.pdf


 909. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Ylitornion kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248958/LAUSUNTO_20160210065709_248958.pdf


 910. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Kempeleen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248965/LAUSUNTO_20160210075041_248965.pdf


 911. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Kempeleen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248966/LAUSUNTO_20160210075208_248966.pdf


 912. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Kiuruveden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248969/LAUSUNTO_20160210080237_248969.pdf


 913. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Tyrnävän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248978/LAUSUNTO_20160210083432_248978.pdf


 914. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Tyrnävän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249001/LAUSUNTO_20160210101917_249001.pdf


 915. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Vetelin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249012/LAUSUNTO_20160210113138_249012.pdf


 916. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Alavieskan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249022/LAUSUNTO_20160210122311_249022.pdf


 917. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Asikkalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249037/LAUSUNTO_20160210130216_249037.pdf


 918. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Auran kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249042/LAUSUNTO_20160210130716_249042.pdf


 919. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249045/LAUSUNTO_20160210131212_249045.pdf


 920. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Ympäristöministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249059/LAUSUNTO_20160210132839_249059.pdf


 921. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Yhdenvertaisuusvaltuutettu
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249066/LAUSUNTO_20160210133528_249066.pdf


 922. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Virtain kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249071/LAUSUNTO_20160210134350_249071.pdf


 923. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Vetelin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249086/LAUSUNTO_20160210135306_249086.pdf


 924. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Hailuodon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249123/LAUSUNTO_20160210142621_249123.pdf


 925. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Vammaisfoorumi
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249126/LAUSUNTO_20160210142944_249126.pdf


 926. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Heinäveden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249133/LAUSUNTO_20160210143606_249133.pdf


 927. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Helsingin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249139/LAUSUNTO_20160210144146_249139.pdf


 928. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Ulvilan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249166/LAUSUNTO_20160210152744_249166.pdf


 929. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Raision kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249184/LAUSUNTO_20160211065809_249184.pdf


 930. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Kunnallinen työmarkkinalaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249210/LAUSUNTO_20160211082603_249210.pdf


 931. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Lounais-Suomen aluehallintovirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249213/LAUSUNTO_20160211083307_249213.pdf


 932. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249220/LAUSUNTO_20160211085040_249220.pdf


 933. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Tyrnävän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249221/LAUSUNTO_20160211085549_249221.pdf


 934. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Tyrnävän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249222/LAUSUNTO_20160211085713_249222.pdf


 935. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Tornion kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249226/LAUSUNTO_20160211090341_249226.pdf


 936. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Toivakan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249227/LAUSUNTO_20160211090452_249227.pdf


 937. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Tekes
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249238/LAUSUNTO_20160211092241_249238.pdf


 938. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Tekes
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249239/LAUSUNTO_20160211092506_249239.pdf


 939. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Tampereen yliopisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249243/LAUSUNTO_20160211093051_249243.pdf


 940. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Suomen sairaanhoitajaliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249252/LAUSUNTO_20160211094554_249252.pdf


 941. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:01 EET 2016  Suomen luonnonsuojeluliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249256/LAUSUNTO_20160211095131_249256.pdf


 942. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249263/LAUSUNTO_20160211100802_249263.pdf


 943. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Someron kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249265/LAUSUNTO_20160211101505_249265.pdf


 944. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Simon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249275/LAUSUNTO_20160211103354_249275.pdf


 945. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Satakuntaliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249281/LAUSUNTO_20160211104354_249281.pdf


 946. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Sastamalan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249282/LAUSUNTO_20160211104721_249282.pdf


 947. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  SámiSoster ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249284/LAUSUNTO_20160211105045_249284.pdf


 948. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Raision kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249302/LAUSUNTO_20160211113758_249302.pdf


 949. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Raahen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249303/LAUSUNTO_20160211113955_249303.pdf


 950. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Pälkäneen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249306/LAUSUNTO_20160211114532_249306.pdf


 951. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Pyhäjärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249314/LAUSUNTO_20160211120108_249314.pdf


 952. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Pukkilan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249315/LAUSUNTO_20160211120244_249315.pdf


 953. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Porvoon kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249320/LAUSUNTO_20160211121651_249320.pdf


 954. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Parkanon kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249356/LAUSUNTO_20160211133120_249356.pdf


 955. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Nokian kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249371/LAUSUNTO_20160211135805_249371.pdf


 956. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Mänttä-Vilppulan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249375/LAUSUNTO_20160211140343_249375.pdf


 957. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Mäntsälän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249376/LAUSUNTO_20160211140745_249376.pdf


 958. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Muonion kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249379/LAUSUNTO_20160211141200_249379.pdf


 959. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Metsähallitus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249385/LAUSUNTO_20160211142103_249385.pdf


 960. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Luhangan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249403/LAUSUNTO_20160211145054_249403.pdf


 961. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Liikennevirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249415/LAUSUNTO_20160212091301_249415.pdf


 962. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249418/LAUSUNTO_20160212091634_249418.pdf


 963. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Laukaan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249430/LAUSUNTO_20160212095559_249430.pdf


 964. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Pukkilan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249432/LAUSUNTO_20160212100546_249432.pdf


 965. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Lapin liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249441/LAUSUNTO_20160212102803_249441.pdf


 966. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Kärsämäen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249446/LAUSUNTO_20160212111847_249446.pdf


 967. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Kustavin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249459/LAUSUNTO_20160212114513_249459.pdf


 968. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Kurikan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249460/LAUSUNTO_20160212114928_249460.pdf


 969. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Kiuruveden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249493/LAUSUNTO_20160215081633_249493.pdf


 970. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Keuruun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249499/LAUSUNTO_20160215083346_249499.pdf


 971. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Kempeleen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249515/LAUSUNTO_20160215103632_249515.pdf


 972. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Karvian kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249516/LAUSUNTO_20160215103726_249516.pdf


 973. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Keiteleen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249521/LAUSUNTO_20160215110058_249521.pdf


 974. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Kauniaisten kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249524/LAUSUNTO_20160215110728_249524.pdf


 975. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Karvian kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249533/LAUSUNTO_20160215124153_249533.pdf


 976. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Raision kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249534/LAUSUNTO_20160215124343_249534.pdf


 977. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Karstulan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249535/LAUSUNTO_20160215124353_249535.pdf


 978. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Kannonkosken kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249543/LAUSUNTO_20160215130048_249543.pdf


 979. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Kajaanin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249546/LAUSUNTO_20160215130426_249546.pdf


 980. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Jämsän kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249549/LAUSUNTO_20160215130800_249549.pdf


 981. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Jämsän kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249559/LAUSUNTO_20160215131540_249559.pdf


 982. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249564/LAUSUNTO_20160215132842_249564.pdf


 983. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Heinäveden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249572/LAUSUNTO_20160215134014_249572.pdf


 984. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Jokilaaksojen pelastuslaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249573/LAUSUNTO_20160215134119_249573.pdf


 985. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Heinäveden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249574/LAUSUNTO_20160215134132_249574.pdf


 986. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Heinäveden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249575/LAUSUNTO_20160215134157_249575.pdf


 987. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Joensuun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249576/LAUSUNTO_20160215134314_249576.pdf


 988. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Janakkalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249577/LAUSUNTO_20160215134457_249577.pdf


 989. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Ikaalisten kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249597/LAUSUNTO_20160215140836_249597.pdf


 990. Lausunto / Utlåtande

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Nedervetil fullmäktigegrupp Kronoby kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249622/LAUSUNTO_20160215144821_249622.pdf


 991. Lausunto / Utlåtande

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Nedervetil fullmäktigegrupp i Kronoby kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249624/LAUSUNTO_20160215145007_249624.pdf


 992. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Luhangan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249706/LAUSUNTO_20160216150331_249706.pdf


 993. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Luhangan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249730/LAUSUNTO_20160217070428_249730.pdf


 994. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Akava ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249803/LAUSUNTO_20160218035213_249803.pdf


 995. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Heinäveden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 996. Lausunto

  Mon Feb 08 00:00:00 EET 2016  Helsingin kaupunki / kaupunginhallitus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/250038/LAUSUNTO_20160222105041_250038.pdf


 997. Lausunto

  Sat Feb 06 00:00:01 EET 2016  Tapaturma- ja sairausinvalidien Liitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249242/LAUSUNTO_20160211092927_249242.pdf


 998. Lausunto

  Fri Feb 05 00:00:01 EET 2016  Posion kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248882/LAUSUNTO_20160209113808_248882.pdf


 999. Lausunto

  Fri Feb 05 00:00:01 EET 2016  Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249140/LAUSUNTO_20160210144323_249140.pdf


 1000. Lausunto

  Fri Feb 05 00:00:01 EET 2016  Keski-Suomen ELY-keskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249208/LAUSUNTO_20160211082152_249208.pdf


 1001. Lausunto

  Fri Feb 05 00:00:01 EET 2016  Turun Kokoomus 2000 ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249224/LAUSUNTO_20160211090054_249224.pdf


 1002. Lausunto

  Fri Feb 05 00:00:01 EET 2016  Sosiaalialan Työnantajat
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249261/LAUSUNTO_20160211100508_249261.pdf


 1003. Lausunto

  Fri Feb 05 00:00:01 EET 2016  Sosiaalialan Työnantajat
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249262/LAUSUNTO_20160211100646_249262.pdf


 1004. Lausunto

  Fri Feb 05 00:00:00 EET 2016  Posion kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249317/LAUSUNTO_20160211121045_249317.pdf


 1005. Lausunto

  Fri Feb 05 00:00:00 EET 2016  Posion kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249318/LAUSUNTO_20160211121256_249318.pdf


 1006. Lausunto

  Fri Feb 05 00:00:00 EET 2016  Pirkanmaan pelastuslaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249339/LAUSUNTO_20160211125038_249339.pdf


 1007. Lausunto

  Fri Feb 05 00:00:00 EET 2016  Kolpenen palvelukeskuksen ky
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249488/LAUSUNTO_20160215080724_249488.pdf


 1008. Lausunto

  Fri Feb 05 00:00:00 EET 2016  Akava ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249662/LAUSUNTO_20160216095035_249662.pdf


 1009. Lausunto / Utlåtande

  Thu Feb 04 00:00:01 EET 2016  Kruunupyyn kunta/Kronoby kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248903/LAUSUNTO_20160209132645_248903.pdf


 1010. Lausunto / Utlåtande

  Thu Feb 04 00:00:01 EET 2016  Kruunupyyn kunta/Kronoby kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249018/LAUSUNTO_20160210115458_249018.pdf


 1011. Lausunto

  Thu Feb 04 00:00:01 EET 2016  Kolarin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249182/LAUSUNTO_20160211064707_249182.pdf


 1012. Lausunto

  Thu Feb 04 00:00:01 EET 2016  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249187/LAUSUNTO_20160211074334_249187.pdf


 1013. Lausunto

  Thu Feb 04 00:00:01 EET 2016  Suomen Kuntaliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249194/LAUSUNTO_20160211080418_249194.pdf


 1014. Lausunto

  Thu Feb 04 00:00:01 EET 2016  Tehy ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249241/LAUSUNTO_20160211092811_249241.pdf


 1015. Lausunto

  Thu Feb 04 00:00:00 EET 2016  Porin seudun ympäristöterveyden yhteistoiminta-alue
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249322/LAUSUNTO_20160211122039_249322.pdf


 1016. Lausunto

  Thu Feb 04 00:00:00 EET 2016  Parikkalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249357/LAUSUNTO_20160211133243_249357.pdf


 1017. Lausunto

  Thu Feb 04 00:00:00 EET 2016  Oulun yliopisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249363/LAUSUNTO_20160211134303_249363.pdf


 1018. Lausunto

  Thu Feb 04 00:00:00 EET 2016  Kolarin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249598/LAUSUNTO_20160215140903_249598.pdf


 1019. Lausunto

  Thu Feb 04 00:00:00 EET 2016  Kolarin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249599/LAUSUNTO_20160215141025_249599.pdf


 1020. Lausunto / Utlåtande

  Thu Feb 04 00:00:00 EET 2016  Kruunupyyn kunta/Kronoby kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249600/LAUSUNTO_20160215141243_249600.pdf


 1021. Lausunto / Utlåtande

  Thu Feb 04 00:00:00 EET 2016  Kronoby kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249615/LAUSUNTO_20160215143749_249615.pdf


 1022. Lausunto / Utlåtande

  Thu Feb 04 00:00:00 EET 2016  Svenska folkpartiet i Finland r.p.
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249631/LAUSUNTO_20160215150604_249631.pdf


 1023. Lausunto

  Wed Feb 03 00:00:01 EET 2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248553/LAUSUNTO_20160205105042_248553.pdf


 1024. Lausunto

  Wed Feb 03 00:00:01 EET 2016  Merijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248669/LAUSUNTO_20160208134839_248669.pdf


 1025. Lausunto

  Wed Feb 03 00:00:01 EET 2016  Luvian kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248880/LAUSUNTO_20160209113656_248880.pdf


 1026. Lausunto

  Wed Feb 03 00:00:01 EET 2016  Helsingin kaupunki/kaupunginvaltuusto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248923/LAUSUNTO_20160209140849_248923.pdf


 1027. Lausunto

  Wed Feb 03 00:00:01 EET 2016  Etelä-Suomen aluehallintovirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249105/LAUSUNTO_20160210140502_249105.pdf


 1028. Lausunto

  Wed Feb 03 00:00:01 EET 2016  Vasemmistoliitto rp.
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249108/LAUSUNTO_20160210140712_249108.pdf


 1029. Lausunto

  Wed Feb 03 00:00:01 EET 2016  Lapin aluehallintovirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249212/LAUSUNTO_20160211083109_249212.pdf


 1030. Lausunto

  Wed Feb 03 00:00:01 EET 2016  Tilastokeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249230/LAUSUNTO_20160211091051_249230.pdf


 1031. Lausunto

  Wed Feb 03 00:00:01 EET 2016  Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249253/LAUSUNTO_20160211094721_249253.pdf


 1032. Lausunto

  Wed Feb 03 00:00:00 EET 2016  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249264/LAUSUNTO_20160211100945_249264.pdf


 1033. Lausunto

  Wed Feb 03 00:00:00 EET 2016  Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249334/LAUSUNTO_20160211124136_249334.pdf


 1034. Lausunto

  Wed Feb 03 00:00:00 EET 2016  Multian kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249380/LAUSUNTO_20160211141332_249380.pdf


 1035. Lausunto

  Wed Feb 03 00:00:00 EET 2016  Merijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249386/LAUSUNTO_20160211142247_249386.pdf


 1036. Lausunto

  Wed Feb 03 00:00:00 EET 2016  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249396/LAUSUNTO_20160211143959_249396.pdf


 1037. Lausunto

  Wed Feb 03 00:00:00 EET 2016  Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249399/LAUSUNTO_20160211144513_249399.pdf


 1038. Lausunto

  Wed Feb 03 00:00:00 EET 2016  Luvian Kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249401/LAUSUNTO_20160211144745_249401.pdf


 1039. Lausunto

  Wed Feb 03 00:00:00 EET 2016  Kaskisten kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249532/LAUSUNTO_20160215124018_249532.pdf


 1040. Lausunto

  Wed Feb 03 00:00:00 EET 2016  Helsingin kaupunki/kaupunginvaltuusto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249871/LAUSUNTO_20160218142752_249871.pdf


 1041. Lausunto

  Tue Feb 02 00:00:01 EET 2016  Tervon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248558/LAUSUNTO_20160205112350_248558.pdf


 1042. Lausunto

  Tue Feb 02 00:00:01 EET 2016  Konneveden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248563/LAUSUNTO_20160205114606_248563.pdf


 1043. Lausunto

  Tue Feb 02 00:00:01 EET 2016  Sodankylän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248571/LAUSUNTO_20160205133313_248571.pdf


 1044. Lausunto

  Tue Feb 02 00:00:01 EET 2016  Reisjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248644/LAUSUNTO_20160208125730_248644.pdf


 1045. Lausunto

  Tue Feb 02 00:00:01 EET 2016  Helsingin yliopisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249145/LAUSUNTO_20160210144818_249145.pdf


 1046. Lausunto

  Tue Feb 02 00:00:01 EET 2016  Vaalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249152/LAUSUNTO_20160210150216_249152.pdf


 1047. Lausunto

  Tue Feb 02 00:00:01 EET 2016  Utajärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249165/LAUSUNTO_20160210152332_249165.pdf


 1048. Lausunto

  Tue Feb 02 00:00:01 EET 2016  Tervon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249231/LAUSUNTO_20160211091238_249231.pdf


 1049. Lausunto

  Tue Feb 02 00:00:01 EET 2016  Tehyn Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249240/LAUSUNTO_20160211092642_249240.pdf


 1050. Lausunto

  Tue Feb 02 00:00:01 EET 2016  Sotkamon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249259/LAUSUNTO_20160211095953_249259.pdf


 1051. Lausunto

  Tue Feb 02 00:00:00 EET 2016  Saamelaiskäräjät
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249286/LAUSUNTO_20160211105441_249286.pdf


 1052. Lausunto

  Tue Feb 02 00:00:00 EET 2016  Reisjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249296/LAUSUNTO_20160211112931_249296.pdf


 1053. Lausunto

  Tue Feb 02 00:00:00 EET 2016  Rautalammin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249299/LAUSUNTO_20160211113404_249299.pdf


 1054. Lausunto

  Tue Feb 02 00:00:00 EET 2016  Konneveden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249487/LAUSUNTO_20160215080540_249487.pdf


 1055. Lausunto

  Tue Feb 02 00:00:00 EET 2016  Sotkamon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249872/LAUSUNTO_20160218143707_249872.pdf


 1056. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Kalajoen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248332/LAUSUNTO_20160202081225_248332.pdf


 1057. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Keravan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248357/LAUSUNTO_20160202092441_248357.pdf


 1058. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Hyvinkään kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248368/LAUSUNTO_20160202101107_248368.pdf


 1059. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Luumäen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248397/LAUSUNTO_20160203081202_248397.pdf


 1060. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Puumala
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248453/LAUSUNTO_20160203124914_248453.pdf


 1061. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Oulun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248525/LAUSUNTO_20160204142445_248525.pdf


 1062. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Honkajoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248549/LAUSUNTO_20160205094828_248549.pdf


 1063. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Jämijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248561/LAUSUNTO_20160205113702_248561.pdf


 1064. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Kauhavan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248564/LAUSUNTO_20160205120033_248564.pdf


 1065. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Forssan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248624/LAUSUNTO_20160208113307_248624.pdf


 1066. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Perhon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248637/LAUSUNTO_20160208121233_248637.pdf


 1067. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Forssan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248638/LAUSUNTO_20160208121311_248638.pdf


 1068. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  SámiSoster
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248646/LAUSUNTO_20160208130336_248646.pdf


 1069. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Huittisten kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248812/LAUSUNTO_20160209085101_248812.pdf


 1070. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Kempeleen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248883/LAUSUNTO_20160209113836_248883.pdf


 1071. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Ylöjärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248875/LAUSUNTO_20160209113346_248875.pdf


 1072. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Vaasan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248874/LAUSUNTO_20160209113315_248874.pdf


 1073. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Kristiinankaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248897/LAUSUNTO_20160209132043_248897.pdf


 1074. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Tammelan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248904/LAUSUNTO_20160209132904_248904.pdf


 1075. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Joutsan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248905/LAUSUNTO_20160209133040_248905.pdf


 1076. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Kimitoöns kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248919/LAUSUNTO_20160209134652_248919.pdf


 1077. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Luumäen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248931/LAUSUNTO_20160209143733_248931.pdf


 1078. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Nivalan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248939/LAUSUNTO_20160209150428_248939.pdf


 1079. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Nivalan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248940/LAUSUNTO_20160209150530_248940.pdf


 1080. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Honkajoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248961/LAUSUNTO_20160210072713_248961.pdf


 1081. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Keravan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248967/LAUSUNTO_20160210075456_248967.pdf


 1082. Lausunto / Utlåtande

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Kimitoöns kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248968/LAUSUNTO_20160210075737_248968.pdf


 1083. Lausunto / Utlåtande

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Kristiinankaupunki/Kristinestad
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248977/LAUSUNTO_20160210082031_248977.pdf


 1084. Lausunto / Utlåtande

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Kristiinankaupunki/Kristinestad
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248970/LAUSUNTO_20160210081440_248970.pdf


 1085. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Laihian kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248979/LAUSUNTO_20160210084153_248979.pdf


 1086. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Pietarsaaren kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248992/LAUSUNTO_20160210093522_248992.pdf


 1087. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Pietarsaaren kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248993/LAUSUNTO_20160210093716_248993.pdf


 1088. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Pietarsaaren kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248997/LAUSUNTO_20160210100528_248997.pdf


 1089. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Tammelan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248998/LAUSUNTO_20160210101450_248998.pdf


 1090. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Vaasan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249002/LAUSUNTO_20160210102359_249002.pdf


 1091. Lausunto / Utlåtande

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Pietarsaari/Staden Jakobstad
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249014/LAUSUNTO_20160210114009_249014.pdf


 1092. Lausunto / Utlåtande

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Pietarsaari/Staden Jakobstad
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249015/LAUSUNTO_20160210114147_249015.pdf


 1093. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Oulun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249016/LAUSUNTO_20160210114639_249016.pdf


 1094. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Laihian kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249017/LAUSUNTO_20160210114942_249017.pdf


 1095. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Anna-Lena Ahlnäs
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249025/LAUSUNTO_20160210123338_249025.pdf


 1096. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Ylöjärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249062/LAUSUNTO_20160210133157_249062.pdf


 1097. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Euran kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249116/LAUSUNTO_20160210141556_249116.pdf


 1098. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Euran kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249117/LAUSUNTO_20160210141725_249117.pdf


 1099. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Forssan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249119/LAUSUNTO_20160210142112_249119.pdf


 1100. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Vaasan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249144/LAUSUNTO_20160210144758_249144.pdf


 1101. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Vaasan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249146/LAUSUNTO_20160210145016_249146.pdf


 1102. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Honkajoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249148/LAUSUNTO_20160210145710_249148.pdf


 1103. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Hyvinkään kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249154/LAUSUNTO_20160210150535_249154.pdf


 1104. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Uudenmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249159/LAUSUNTO_20160210151336_249159.pdf


 1105. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Haapaveden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249178/LAUSUNTO_20160211063724_249178.pdf


 1106. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Juupajoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249181/LAUSUNTO_20160211064429_249181.pdf


 1107. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Turun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249225/LAUSUNTO_20160211090224_249225.pdf


 1108. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:01 EET 2016  Tammelan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249245/LAUSUNTO_20160211093402_249245.pdf


 1109. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Soinin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249267/LAUSUNTO_20160211102020_249267.pdf


 1110. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Siuntion kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249269/LAUSUNTO_20160211102542_249269.pdf


 1111. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Ruokolahden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249291/LAUSUNTO_20160211112303_249291.pdf


 1112. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Ristijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249295/LAUSUNTO_20160211112756_249295.pdf


 1113. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Rautjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249297/LAUSUNTO_20160211113055_249297.pdf


 1114. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Rautavaaran kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249298/LAUSUNTO_20160211113224_249298.pdf


 1115. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Ranuan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249301/LAUSUNTO_20160211113630_249301.pdf


 1116. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Pornaisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249321/LAUSUNTO_20160211121827_249321.pdf


 1117. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Polvijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249323/LAUSUNTO_20160211122305_249323.pdf


 1118. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249337/LAUSUNTO_20160211124537_249337.pdf


 1119. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Perhon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249353/LAUSUNTO_20160211132545_249353.pdf


 1120. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Oulun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249365/LAUSUNTO_20160211134928_249365.pdf


 1121. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Naantalin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249374/LAUSUNTO_20160211140127_249374.pdf


 1122. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Myrskylän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249377/LAUSUNTO_20160211140906_249377.pdf


 1123. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Limingan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249414/LAUSUNTO_20160212091013_249414.pdf


 1124. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Lieksan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249419/LAUSUNTO_20160212092037_249419.pdf


 1125. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Lieksan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249420/LAUSUNTO_20160212092430_249420.pdf


 1126. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Lemin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249427/LAUSUNTO_20160212094807_249427.pdf


 1127. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Lapuan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249431/LAUSUNTO_20160212100246_249431.pdf


 1128. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Lappeenrannan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249434/LAUSUNTO_20160212101125_249434.pdf


 1129. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Laihian kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249443/LAUSUNTO_20160212110824_249443.pdf


 1130. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Kuusamon kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249453/LAUSUNTO_20160212113530_249453.pdf


 1131. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Kokkolan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249489/LAUSUNTO_20160215081032_249489.pdf


 1132. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Kivijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249490/LAUSUNTO_20160215081338_249490.pdf


 1133. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Kilpailu- ja kuluttajavirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249497/LAUSUNTO_20160215082844_249497.pdf


 1134. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Keravan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249514/LAUSUNTO_20160215103458_249514.pdf


 1135. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Jämijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249560/LAUSUNTO_20160215131737_249560.pdf


 1136. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Joutsan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249567/LAUSUNTO_20160215133418_249567.pdf


 1137. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Forssan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249582/LAUSUNTO_20160215135122_249582.pdf


 1138. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Forssan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249584/LAUSUNTO_20160215135317_249584.pdf


 1139. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Haapaveden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249586/LAUSUNTO_20160215135459_249586.pdf


 1140. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Imatran kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249590/LAUSUNTO_20160215140007_249590.pdf


 1141. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Juupajoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249592/LAUSUNTO_20160215140318_249592.pdf


 1142. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Juupajoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249593/LAUSUNTO_20160215140438_249593.pdf


 1143. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Ilmajoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249595/LAUSUNTO_20160215140635_249595.pdf


 1144. Lausunto / Utlåtande

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Kimitoöns kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249606/LAUSUNTO_20160215142827_249606.pdf


 1145. Lausunto / Utlåtande

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Kristinestads stad
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249611/LAUSUNTO_20160215143422_249611.pdf


 1146. Lausunto / Utlåtande

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Närpes stad
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249626/LAUSUNTO_20160215145755_249626.pdf


 1147. Lausunto / Utlåtande

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Staden Jakobstad, social- och hälsovårdsverket
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249630/LAUSUNTO_20160215150428_249630.pdf


 1148. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Kempeleen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249666/LAUSUNTO_20160216100459_249666.pdf


 1149. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Kristiinankaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249667/LAUSUNTO_20160216100903_249667.pdf


 1150. Lausunto

  Mon Feb 01 00:00:00 EET 2016  Haapaveden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249828/LAUSUNTO_20160218084918_249828.pdf


 1151. Lausunto

  Fri Jan 29 00:00:01 EET 2016  Tuusulan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248212/LAUSUNTO_20160201103024_248212.pdf


 1152. Lausunto

  Fri Jan 29 00:00:01 EET 2016  Tuusulan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248943/LAUSUNTO_20160209152022_248943.pdf


 1153. Lausunto

  Fri Jan 29 00:00:01 EET 2016  Valtakunnanvoudinvirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249134/LAUSUNTO_20160210143610_249134.pdf


 1154. Lausunto

  Fri Jan 29 00:00:01 EET 2016  Utajärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249186/LAUSUNTO_20160211072644_249186.pdf


 1155. Lausunto

  Fri Jan 29 00:00:01 EET 2016  Palkansaajajärjestö Pardia ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249216/LAUSUNTO_20160211083955_249216.pdf


 1156. Lausunto

  Fri Jan 29 00:00:01 EET 2016  Turun kokoomusporvarit
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249223/LAUSUNTO_20160211085923_249223.pdf


 1157. Lausunto

  Fri Jan 29 00:00:00 EET 2016  Pirkanmaan ELY-keskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249342/LAUSUNTO_20160211125359_249342.pdf


 1158. Lausunto

  Fri Jan 29 00:00:00 EET 2016  Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249351/LAUSUNTO_20160211132242_249351.pdf


 1159. Lausunto

  Fri Jan 29 00:00:00 EET 2016  Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249448/LAUSUNTO_20160212112313_249448.pdf


 1160. Lausunto

  Fri Jan 29 00:00:00 EET 2016  Keski-Suomen liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto


 1161. Lausunto

  Fri Jan 29 00:00:00 EET 2016  Utajärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249537/LAUSUNTO_20160215124918_249537.pdf


 1162. Lausunto

  Thu Jan 28 00:00:01 EET 2016  Kuurojen Liitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248048/LAUSUNTO_20160128142251_248048.pdf


 1163. Lausunto

  Thu Jan 28 00:00:01 EET 2016  Vesilahden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248110/LAUSUNTO_20160129111801_248110.pdf


 1164. Lausunto

  Thu Jan 28 00:00:01 EET 2016  Nurmeksen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248370/LAUSUNTO_20160202101413_248370.pdf


 1165. Lausunto

  Thu Jan 28 00:00:01 EET 2016  Taivalkosken kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248401/LAUSUNTO_20160203083004_248401.pdf


 1166. Lausunto

  Thu Jan 28 00:00:01 EET 2016  Nivalan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248449/LAUSUNTO_20160203124828_248449.pdf


 1167. Lausunto

  Thu Jan 28 00:00:01 EET 2016  Sodankylän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248560/LAUSUNTO_20160205112700_248560.pdf


 1168. Lausunto

  Thu Jan 28 00:00:01 EET 2016  Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248803/LAUSUNTO_20160209072123_248803.pdf


 1169. Lausunto

  Thu Jan 28 00:00:01 EET 2016  Keva
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248827/LAUSUNTO_20160209094133_248827.pdf


 1170. Lausunto

  Thu Jan 28 00:00:01 EET 2016  Kajaanin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248920/LAUSUNTO_20160209135448_248920.pdf


 1171. Lausunto

  Thu Jan 28 00:00:01 EET 2016  Nurmeksen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248937/LAUSUNTO_20160209145518_248937.pdf


 1172. Lausunto

  Thu Jan 28 00:00:01 EET 2016  Sodankylän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248941/LAUSUNTO_20160209151217_248941.pdf


 1173. Lausunto

  Thu Jan 28 00:00:01 EET 2016  Savukosken kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248942/LAUSUNTO_20160209151621_248942.pdf


 1174. Lausunto

  Thu Jan 28 00:00:01 EET 2016  Akaan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249021/LAUSUNTO_20160210122019_249021.pdf


 1175. Lausunto

  Thu Jan 28 00:00:01 EET 2016  Itä-Suomen aluehallintovirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249196/LAUSUNTO_20160211080856_249196.pdf


 1176. Lausunto

  Thu Jan 28 00:00:01 EET 2016  Tervolan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249233/LAUSUNTO_20160211091405_249233.pdf


 1177. Lausunto

  Thu Jan 28 00:00:00 EET 2016  Sodankylän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249268/LAUSUNTO_20160211102247_249268.pdf


 1178. Lausunto

  Thu Jan 28 00:00:00 EET 2016  Sisäministeriön poliisiosasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249271/LAUSUNTO_20160211102831_249271.pdf


 1179. Lausunto

  Thu Jan 28 00:00:00 EET 2016  Sievin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249277/LAUSUNTO_20160211103823_249277.pdf


 1180. Lausunto

  Thu Jan 28 00:00:00 EET 2016  Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249325/LAUSUNTO_20160211122644_249325.pdf


 1181. Lausunto

  Thu Jan 28 00:00:00 EET 2016  Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249349/LAUSUNTO_20160211131934_249349.pdf


 1182. Lausunto

  Thu Jan 28 00:00:00 EET 2016  Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249350/LAUSUNTO_20160211132114_249350.pdf


 1183. Lausunto

  Thu Jan 28 00:00:00 EET 2016  Paimion kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249360/LAUSUNTO_20160211133712_249360.pdf


 1184. Lausunto

  Thu Jan 28 00:00:00 EET 2016  Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249366/LAUSUNTO_20160211135047_249366.pdf


 1185. Lausunto

  Thu Jan 28 00:00:00 EET 2016  Lestijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249424/LAUSUNTO_20160212093513_249424.pdf


 1186. Lausunto

  Thu Jan 28 00:00:00 EET 2016  Kaustisen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249523/LAUSUNTO_20160215110553_249523.pdf


 1187. Lausunto / Utlåtande

  Thu Jan 28 00:00:00 EET 2016  Korsholms kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249607/LAUSUNTO_20160215143000_249607.pdf


 1188. Lausunto / Utlåtande

  Thu Jan 28 00:00:00 EET 2016  Kronoby kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249612/LAUSUNTO_20160215143601_249612.pdf


 1189. Lausunto / Utlåtande

  Thu Jan 28 00:00:00 EET 2016  Kårkulla samkommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249618/LAUSUNTO_20160215144251_249618.pdf


 1190. Lausunto / Utlåtande

  Thu Jan 28 00:00:00 EET 2016  Malax kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249621/LAUSUNTO_20160215144617_249621.pdf


 1191. Lausunto

  Wed Jan 27 00:00:01 EET 2016  Luumäen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247922/LAUSUNTO_20160127103155_247922.pdf


 1192. Lausunto

  Wed Jan 27 00:00:01 EET 2016  Mynämäen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247920/LAUSUNTO_20160127102511_247920.pdf


 1193. Lisäaikapyyntö 15.2.2016 saakka

  Wed Jan 27 00:00:01 EET 2016  Limingan kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 1194. Lausunto

  Wed Jan 27 00:00:01 EET 2016  Pyhäjoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247999/LAUSUNTO_20160128114826_247999.pdf


 1195. Lausunto

  Wed Jan 27 00:00:01 EET 2016  Muuramen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248213/LAUSUNTO_20160201103211_248213.pdf


 1196. Lausunto

  Wed Jan 27 00:00:01 EET 2016  Pyhäjoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248934/LAUSUNTO_20160209144352_248934.pdf


 1197. Lausunto

  Wed Jan 27 00:00:01 EET 2016  Muuramen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248945/LAUSUNTO_20160209152713_248945.pdf


 1198. Lausunto

  Wed Jan 27 00:00:01 EET 2016  Siikajoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248996/LAUSUNTO_20160210100524_248996.pdf


 1199. Lausunto

  Wed Jan 27 00:00:01 EET 2016  Askolan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249039/LAUSUNTO_20160210130430_249039.pdf


 1200. Lausunto

  Wed Jan 27 00:00:01 EET 2016  Enontekiön kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249070/LAUSUNTO_20160210134333_249070.pdf


 1201. Lausunto

  Wed Jan 27 00:00:01 EET 2016  Vehmaan Kokoomus ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249101/LAUSUNTO_20160210140326_249101.pdf


 1202. Lausunto

  Wed Jan 27 00:00:01 EET 2016  Halsuan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249124/LAUSUNTO_20160210142730_249124.pdf


 1203. Lausunto

  Wed Jan 27 00:00:01 EET 2016  Hattulan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249130/LAUSUNTO_20160210143342_249130.pdf


 1204. Lausunto

  Wed Jan 27 00:00:01 EET 2016  Hyrynsalmen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249151/LAUSUNTO_20160210150139_249151.pdf


 1205. Lausunto

  Wed Jan 27 00:00:01 EET 2016  Suomen Lääkäriliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249254/LAUSUNTO_20160211094839_249254.pdf


 1206. Lausunto

  Wed Jan 27 00:00:00 EET 2016  Sisäministeriö, pelastusosasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249272/LAUSUNTO_20160211102951_249272.pdf


 1207. Lausunto

  Wed Jan 27 00:00:00 EET 2016  Rovaniemen ympäristölautakunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249292/LAUSUNTO_20160211112445_249292.pdf


 1208. Lausunto

  Wed Jan 27 00:00:00 EET 2016  Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen jaosto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249309/LAUSUNTO_20160211115213_249309.pdf


 1209. Lausunto

  Wed Jan 27 00:00:00 EET 2016  Pohjois-Savon pelastuslaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249326/LAUSUNTO_20160211122814_249326.pdf


 1210. Lausunto

  Wed Jan 27 00:00:00 EET 2016  Oulunkaaren kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249362/LAUSUNTO_20160211134131_249362.pdf


 1211. Lausunto

  Wed Jan 27 00:00:00 EET 2016  Nurmijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249370/LAUSUNTO_20160211135505_249370.pdf


 1212. Lausunto

  Wed Jan 27 00:00:00 EET 2016  Lääkäripalveluyritykset ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249398/LAUSUNTO_20160211144351_249398.pdf


 1213. Lausunto

  Wed Jan 27 00:00:00 EET 2016  Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249400/LAUSUNTO_20160211144630_249400.pdf


 1214. Lausunto

  Wed Jan 27 00:00:00 EET 2016  Lempäälän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249426/LAUSUNTO_20160212094618_249426.pdf


 1215. Lausunto

  Wed Jan 27 00:00:00 EET 2016  Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249440/LAUSUNTO_20160212102533_249440.pdf


 1216. Lausunto

  Wed Jan 27 00:00:00 EET 2016  Jyväskylän kaupunki / ympäristöterveydenhuolto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249562/LAUSUNTO_20160215132229_249562.pdf


 1217. Lausunto

  Wed Jan 27 00:00:00 EET 2016  Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249603/LAUSUNTO_20160215142555_249603.pdf


 1218. Lausunto / Utlåtande

  Wed Jan 27 00:00:00 EET 2016  Larsmo kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249619/LAUSUNTO_20160215144440_249619.pdf


 1219. Lausunto

  Tue Jan 26 00:00:01 EET 2016  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247936/LAUSUNTO_20160127112133_247936.pdf


 1220. Lausunto

  Tue Jan 26 00:00:01 EET 2016  Suomussalmen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247968/LAUSUNTO_20160128074419_247968.pdf


 1221. Lausunto

  Tue Jan 26 00:00:01 EET 2016  Kajaanin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248019/LAUSUNTO_20160128124145_248019.pdf


 1222. Lausunto

  Tue Jan 26 00:00:01 EET 2016  Pudasjärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248022/LAUSUNTO_20160128124750_248022.pdf


 1223. Lausunto / Utlåtande

  Tue Jan 26 00:00:01 EET 2016  Paraisten kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248513/LAUSUNTO_20160204091522_248513.pdf


 1224. Lausunto

  Tue Jan 26 00:00:01 EET 2016  Porvoon kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248635/LAUSUNTO_20160208121128_248635.pdf


 1225. Lausunto

  Tue Jan 26 00:00:01 EET 2016  Iitin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248678/LAUSUNTO_20160208141256_248678.pdf


 1226. Lausunto

  Tue Jan 26 00:00:01 EET 2016  Kärsämäen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248910/LAUSUNTO_20160209133633_248910.pdf


 1227. Lausunto

  Tue Jan 26 00:00:01 EET 2016  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248914/LAUSUNTO_20160209134100_248914.pdf


 1228. Lausunto

  Tue Jan 26 00:00:01 EET 2016  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248916/LAUSUNTO_20160209134140_248916.pptx


 1229. Lausunto

  Tue Jan 26 00:00:01 EET 2016  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248917/LAUSUNTO_20160209134332_248917.pdf


 1230. Lausunto

  Tue Jan 26 00:00:01 EET 2016  Suomussalmen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248918/LAUSUNTO_20160209134620_248918.pdf


 1231. Lausunto

  Tue Jan 26 00:00:01 EET 2016  Pudasjärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248921/LAUSUNTO_20160209135843_248921.pdf


 1232. Lausunto

  Tue Jan 26 00:00:01 EET 2016  Enonkosken kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249068/LAUSUNTO_20160210133848_249068.pdf


 1233. Lausunto

  Tue Jan 26 00:00:01 EET 2016  Haapajärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249122/LAUSUNTO_20160210142433_249122.pdf


 1234. Lausunto

  Tue Jan 26 00:00:01 EET 2016  Haminan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249125/LAUSUNTO_20160210142832_249125.pdf


 1235. Lausunto

  Tue Jan 26 00:00:00 EET 2016  Porvoon kaupunki, Terveydensuojelu
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249319/LAUSUNTO_20160211121513_249319.pdf


 1236. Lausunto

  Tue Jan 26 00:00:00 EET 2016  Poliisihallitus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249324/LAUSUNTO_20160211122446_249324.pdf


 1237. Lausunto

  Tue Jan 26 00:00:00 EET 2016  Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249433/LAUSUNTO_20160212100741_249433.pdf


 1238. Lausunto

  Tue Jan 26 00:00:00 EET 2016  Enonkosken kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249476/LAUSUNTO_20160212150841_249476.pdf


 1239. Lausunto

  Tue Jan 26 00:00:00 EET 2016  Keminmaan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249517/LAUSUNTO_20160215103832_249517.pdf


 1240. Lausunto

  Tue Jan 26 00:00:00 EET 2016  Enonkosken kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249579/LAUSUNTO_20160215134803_249579.pdf


 1241. Lausunto / Utlåtande

  Tue Jan 26 00:00:00 EET 2016  Pargas stad
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249627/LAUSUNTO_20160215145935_249627.pdf


 1242. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247792/LAUSUNTO_20160125092100_247792.pdf


 1243. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Pyhännän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247854/LAUSUNTO_20160126101027_247854.pdf


 1244. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Uuraisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247855/LAUSUNTO_20160126101140_247855.pdf


 1245. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247860/LAUSUNTO_20160126104410_247860.pdf


 1246. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Nousiaisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247868/LAUSUNTO_20160126114142_247868.pdf


 1247. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Rauman kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247919/LAUSUNTO_20160127101918_247919.pdf


 1248. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Varkauden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247937/LAUSUNTO_20160127112702_247937.pdf


 1249. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Ylivieskan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247938/LAUSUNTO_20160127113609_247938.pdf


 1250. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Satakunnan shp:n ky
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247948/LAUSUNTO_20160127131116_247948.pdf


 1251. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Uudenkaupungin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247949/LAUSUNTO_20160127131251_247949.pdf


 1252. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Merikarvian kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247966/LAUSUNTO_20160128073948_247966.pdf


 1253. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Pyhärannan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247970/LAUSUNTO_20160128081042_247970.pdf


 1254. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Alavuden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247978/LAUSUNTO_20160128094624_247978.pdf


 1255. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Huittisten kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247979/LAUSUNTO_20160128094706_247979.pdf


 1256. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Saarijärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247990/LAUSUNTO_20160128102152_247990.pdf


 1257. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Kangasalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247996/LAUSUNTO_20160128114342_247996.pdf


 1258. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Riihimäen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248042/LAUSUNTO_20160128135929_248042.pdf


 1259. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Hollolan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248043/LAUSUNTO_20160128140737_248043.pdf


 1260. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Pyhtään kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248044/LAUSUNTO_20160128141143_248044.pdf


 1261. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Oriveden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248045/LAUSUNTO_20160128141355_248045.pdf


 1262. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Mäntyharjun kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248047/LAUSUNTO_20160128141857_248047.pdf


 1263. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Karvian kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248069/LAUSUNTO_20160129083247_248069.pdf


 1264. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Siikajoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248106/LAUSUNTO_20160129110811_248106.pdf


 1265. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Keva
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248223/LAUSUNTO_20160201110427_248223.pdf


 1266. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Vantaan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248224/LAUSUNTO_20160201111005_248224.pdf


 1267. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Valkeakosken kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248231/LAUSUNTO_20160201112711_248231.pdf


 1268. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Outokummun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248233/LAUSUNTO_20160201113253_248233.pdf


 1269. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Rantasalmen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248288/LAUSUNTO_20160201132456_248288.pdf


 1270. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Heinolan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248289/LAUSUNTO_20160201132516_248289.pdf


 1271. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Viitasaaren kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248333/LAUSUNTO_20160202081449_248333.pdf


 1272. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Kangasniemi
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248337/LAUSUNTO_20160202082043_248337.pdf


 1273. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Raaseporin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248338/LAUSUNTO_20160202082445_248338.pdf


 1274. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Kotkan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248335/LAUSUNTO_20160202081656_248335.pdf


 1275. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Kaarinan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248340/LAUSUNTO_20160202082956_248340.pdf


 1276. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Mikkelin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248347/LAUSUNTO_20160202085740_248347.pdf


 1277. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Alajärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248400/LAUSUNTO_20160203083004_248400.pdf


 1278. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Pirkkalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248406/LAUSUNTO_20160203100157_248406.pdf


 1279. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Jyväskylän kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248408/LAUSUNTO_20160203100817_248408.pdf


 1280. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Vörå kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248411/LAUSUNTO_20160203102610_248411.pdf


 1281. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Kouvolan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248413/LAUSUNTO_20160203103455_248413.pdf


 1282. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Pirkkalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248451/LAUSUNTO_20160203124849_248451.pdf


 1283. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Savukosken kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248201/LAUSUNTO_20160201083818_248201.pdf


 1284. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Juvan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248344/LAUSUNTO_20160202084312_248344.pdf


 1285. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Kannuksen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248517/LAUSUNTO_20160204102852_248517.pdf


 1286. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Ruskon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248562/LAUSUNTO_20160205113953_248562.pdf


 1287. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Siilinjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248609/LAUSUNTO_20160208103332_248609.pdf


 1288. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Taivassalon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248623/LAUSUNTO_20160208113022_248623.pdf


 1289. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Kirkkonummen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248647/LAUSUNTO_20160208130617_248647.pdf


 1290. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Raahen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248662/LAUSUNTO_20160208134138_248662.pdf


 1291. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Kyyjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248676/LAUSUNTO_20160208140451_248676.pdf


 1292. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Hangon kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248691/LAUSUNTO_20160208143126_248691.pdf


 1293. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Pyhännän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248694/LAUSUNTO_20160208144650_248694.pdf


 1294. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Uuraisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248794/LAUSUNTO_20160209064728_248794.pdf


 1295. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Nousiaisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248795/LAUSUNTO_20160209065712_248795.pdf


 1296. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Rauman kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248796/LAUSUNTO_20160209070226_248796.pdf


 1297. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Varkauden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248798/LAUSUNTO_20160209070706_248798.pdf


 1298. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Ylivieskan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248799/LAUSUNTO_20160209070943_248799.pdf


 1299. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Ylivieskan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248800/LAUSUNTO_20160209071129_248800.pdf


 1300. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Satakunnan shp:n kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248801/LAUSUNTO_20160209071545_248801.pdf


 1301. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Satakunnan shp:n kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248802/LAUSUNTO_20160209071911_248802.pdf


 1302. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Uudenkaupungin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248804/LAUSUNTO_20160209072721_248804.pdf


 1303. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Uudenkaupungin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248805/LAUSUNTO_20160209072937_248805.pdf


 1304. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Merikarvian kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248806/LAUSUNTO_20160209073221_248806.pdf


 1305. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Pyhärannan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248807/LAUSUNTO_20160209073751_248807.pdf


 1306. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Alavuden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248808/LAUSUNTO_20160209074649_248808.pdf


 1307. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Hollolan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248813/LAUSUNTO_20160209085611_248813.pdf


 1308. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Saarijärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248814/LAUSUNTO_20160209091010_248814.pdf


 1309. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Saarijärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248815/LAUSUNTO_20160209091129_248815.pdf


 1310. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Kangasalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248816/LAUSUNTO_20160209091350_248816.pdf


 1311. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Riihimäen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248817/LAUSUNTO_20160209091620_248817.pdf


 1312. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Riihimäen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248818/LAUSUNTO_20160209091715_248818.pdf


 1313. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Pyhtään kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248820/LAUSUNTO_20160209092132_248820.pdf


 1314. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Oriveden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248822/LAUSUNTO_20160209092744_248822.pdf


 1315. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Mäntyharjun kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248823/LAUSUNTO_20160209093100_248823.pdf


 1316. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Mäntyharjun kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248824/LAUSUNTO_20160209093237_248824.pdf


 1317. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Keva
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248826/LAUSUNTO_20160209094034_248826.pdf


 1318. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Vantaan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248828/LAUSUNTO_20160209094418_248828.pdf


 1319. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Rantasalmen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248830/LAUSUNTO_20160209095121_248830.pdf


 1320. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Rantasalmen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248831/LAUSUNTO_20160209095408_248831.pdf


 1321. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Outokummun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248832/LAUSUNTO_20160209095716_248832.pdf


 1322. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Outokummun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248833/LAUSUNTO_20160209095808_248833.pdf


 1323. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Viitasaaren kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248835/LAUSUNTO_20160209100722_248835.pdf


 1324. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Kotkan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248849/LAUSUNTO_20160209101549_248849.pdf


 1325. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Kangasniemi
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248859/LAUSUNTO_20160209110721_248859.pdf


 1326. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Kangasniemi
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248860/LAUSUNTO_20160209110912_248860.pdf


 1327. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Kaarinan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248870/LAUSUNTO_20160209112310_248870.pdf


 1328. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Kaarinan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248871/LAUSUNTO_20160209112511_248871.pdf


 1329. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Mikkelin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248872/LAUSUNTO_20160209112727_248872.pdf


 1330. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Mikkelin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248873/LAUSUNTO_20160209112912_248873.pdf


 1331. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Alajärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248884/LAUSUNTO_20160209113850_248884.pdf


 1332. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Vihdin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248885/LAUSUNTO_20160209113912_248885.pdf


 1333. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Pirkkalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248895/LAUSUNTO_20160209131714_248895.pdf


 1334. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Jyväskylän kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248901/LAUSUNTO_20160209132422_248901.pdf


 1335. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Luumäen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248932/LAUSUNTO_20160209143945_248932.pdf


 1336. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Luumäen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248933/LAUSUNTO_20160209144037_248933.pdf


 1337. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Vesilahden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248935/LAUSUNTO_20160209145045_248935.pdf


 1338. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Vesilahden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248936/LAUSUNTO_20160209145248_248936.pdf


 1339. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Tuusulan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248944/LAUSUNTO_20160209152148_248944.pdf


 1340. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Kalajoen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248946/LAUSUNTO_20160209152950_248946.pdf


 1341. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Kalajoen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248947/LAUSUNTO_20160209153100_248947.pdf


 1342. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Juvan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248948/LAUSUNTO_20160209153403_248948.pdf


 1343. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Nousiaisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248990/LAUSUNTO_20160210092211_248990.pdf


 1344. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Vihdin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249013/LAUSUNTO_20160210113433_249013.pdf


 1345. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Österbottens förbund - Pohjanmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249027/LAUSUNTO_20160210124614_249027.pdf


 1346. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Ähtärin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249046/LAUSUNTO_20160210131231_249046.pdf


 1347. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Vimpelin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249075/LAUSUNTO_20160210134626_249075.pdf


 1348. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Espoon kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249078/LAUSUNTO_20160210134833_249078.pdf


 1349. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Vihdin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249082/LAUSUNTO_20160210135105_249082.pdf


 1350. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Vesannon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249090/LAUSUNTO_20160210135600_249090.pdf


 1351. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Evijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249118/LAUSUNTO_20160210141855_249118.pdf


 1352. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249135/LAUSUNTO_20160210143736_249135.pdf


 1353. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Valtakunnansyyttäjänvirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249136/LAUSUNTO_20160210143816_249136.pdf


 1354. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249137/LAUSUNTO_20160210143845_249137.pdf


 1355. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Vaasan sairaanhoitopiirin ky
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249143/LAUSUNTO_20160210144546_249143.pdf


 1356. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Hirvensalmen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249147/LAUSUNTO_20160210145326_249147.pdf


 1357. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Iin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249163/LAUSUNTO_20160210152013_249163.pdf


 1358. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Iin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249164/LAUSUNTO_20160210152140_249164.pdf


 1359. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Toholammin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249228/LAUSUNTO_20160211090738_249228.pdf


 1360. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:01 EET 2016  Säkylän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249248/LAUSUNTO_20160211093933_249248.pdf


 1361. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Sipoon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249274/LAUSUNTO_20160211103234_249274.pdf


 1362. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Seinäjoen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249278/LAUSUNTO_20160211103945_249278.pdf


 1363. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Savitaipaleen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249279/LAUSUNTO_20160211104115_249279.pdf


 1364. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Sauvon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249280/LAUSUNTO_20160211104231_249280.pdf


 1365. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Salon kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249285/LAUSUNTO_20160211105208_249285.pdf


 1366. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Rääkkylän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249287/LAUSUNTO_20160211111831_249287.pdf


 1367. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Ruoveden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249289/LAUSUNTO_20160211112132_249289.pdf


 1368. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Pöytyän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249304/LAUSUNTO_20160211114124_249304.pdf


 1369. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Pöytyän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249305/LAUSUNTO_20160211114337_249305.pdf


 1370. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249307/LAUSUNTO_20160211114832_249307.pdf


 1371. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Päijät-Hämeen pelastuslaitos - kuntayhtymäliikelaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249312/LAUSUNTO_20160211115541_249312.pdf


 1372. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Pty Karviainen
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249316/LAUSUNTO_20160211120853_249316.pdf


 1373. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Pohjois-Savon liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249327/LAUSUNTO_20160211122946_249327.pdf


 1374. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249328/LAUSUNTO_20160211123136_249328.pdf


 1375. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Pihtiputaan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249343/LAUSUNTO_20160211125524_249343.pdf


 1376. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Pieksämäen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249346/LAUSUNTO_20160211131027_249346.pdf


 1377. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Pieksämäen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249347/LAUSUNTO_20160211131201_249347.pdf


 1378. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Pertunmaan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249352/LAUSUNTO_20160211132407_249352.pdf


 1379. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Pellon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249354/LAUSUNTO_20160211132751_249354.pdf


 1380. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Pelkosenniemen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249355/LAUSUNTO_20160211132939_249355.pdf


 1381. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Paltamon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249358/LAUSUNTO_20160211133402_249358.pdf


 1382. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Padasjoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249361/LAUSUNTO_20160211133834_249361.pdf


 1383. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Oripään kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249369/LAUSUNTO_20160211135342_249369.pdf


 1384. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Nakkilan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249372/LAUSUNTO_20160211135958_249372.pdf


 1385. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Mynämäen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249378/LAUSUNTO_20160211141026_249378.pdf


 1386. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Muhoksen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249381/LAUSUNTO_20160211141447_249381.pdf


 1387. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Miehikkälän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249384/LAUSUNTO_20160211141930_249384.pdf


 1388. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Lumijoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249402/LAUSUNTO_20160211144932_249402.pdf


 1389. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Loimaan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249404/LAUSUNTO_20160211145341_249404.pdf


 1390. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Liperin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249413/LAUSUNTO_20160212090615_249413.pdf


 1391. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Laitilan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249442/LAUSUNTO_20160212105723_249442.pdf


 1392. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Kittilän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249494/LAUSUNTO_20160215081840_249494.pdf


 1393. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Kiteen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249495/LAUSUNTO_20160215082050_249495.pdf


 1394. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Kiteen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249496/LAUSUNTO_20160215082432_249496.pdf


 1395. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Kihniön kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249498/LAUSUNTO_20160215083043_249498.pdf


 1396. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249513/LAUSUNTO_20160215103343_249513.pdf


 1397. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Kemin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249518/LAUSUNTO_20160215104019_249518.pdf


 1398. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Kehitysvammaliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249522/LAUSUNTO_20160215110359_249522.pdf


 1399. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Kauhavan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249525/LAUSUNTO_20160215110902_249525.pdf


 1400. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Kannuksen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249541/LAUSUNTO_20160215125853_249541.pdf


 1401. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Pieksämäen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249542/LAUSUNTO_20160215125950_249542.pdf


 1402. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Kankaanpään kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249545/LAUSUNTO_20160215130241_249545.pdf


 1403. Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Joroisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249550/LAUSUNTO_20160215131101_249550.pdf


 1404. Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Joroisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249551/LAUSUNTO_20160215131236_249551.pdf


 1405. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Joroisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249570/LAUSUNTO_20160215133733_249570.pdf


 1406. Lausunto / Utlåtande

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Ingå kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249604/LAUSUNTO_20160215142635_249604.pdf


 1407. Lausunto / Utlåtande

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Korsnäs kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249608/LAUSUNTO_20160215143142_249608.pdf


 1408. Lausunto / Utlåtande

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Pedersöre kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249628/LAUSUNTO_20160215150106_249628.pdf


 1409. Lausunto / Utlåtande

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Vörå kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249632/LAUSUNTO_20160215150732_249632.pdf


 1410. Lausunto

  Mon Jan 25 00:00:00 EET 2016  Hirvensalmen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249870/LAUSUNTO_20160218140450_249870.pdf


 1411. Lausunto

  Sun Jan 24 00:00:01 EET 2016  Eteva kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249106/LAUSUNTO_20160210140557_249106.pdf


 1412. Lausunto

  Sat Jan 23 00:00:01 EET 2016  Paldaus Kari
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248688/LAUSUNTO_20160208142523_248688.pdf


 1413. Lausunto

  Sat Jan 23 00:00:01 EET 2016  Äikää Tarja
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248689/LAUSUNTO_20160208142622_248689.pdf


 1414. Lausunto

  Sat Jan 23 00:00:01 EET 2016  Vihreä liitto rp.
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249079/LAUSUNTO_20160210134834_249079.pdf


 1415. Lausunto

  Fri Jan 22 00:00:01 EET 2016  Valtimon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249131/LAUSUNTO_20160210143413_249131.pdf


 1416. Lausunto

  Fri Jan 22 00:00:01 EET 2016  Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249155/LAUSUNTO_20160210150657_249155.pdf


 1417. Lausunto

  Fri Jan 22 00:00:01 EET 2016  Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249156/LAUSUNTO_20160210150817_249156.pdf


 1418. Lausunto

  Fri Jan 22 00:00:01 EET 2016  SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249260/LAUSUNTO_20160211100135_249260.pdf


 1419. Lausunto

  Fri Jan 22 00:00:00 EET 2016  Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249336/LAUSUNTO_20160211124409_249336.pdf


 1420. Lausunto

  Fri Jan 22 00:00:00 EET 2016  Maaseutuvirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249394/LAUSUNTO_20160211143456_249394.pdf


 1421. Lausunto

  Thu Jan 21 00:00:01 EET 2016  Kuortaneen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247977/LAUSUNTO_20160128094600_247977.pdf


 1422. Lausunto

  Thu Jan 21 00:00:01 EET 2016  Varsinais-Suomen pelastuslaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248670/LAUSUNTO_20160208134902_248670.pdf


 1423. Lausunto

  Thu Jan 21 00:00:01 EET 2016  Kuortaneen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248693/LAUSUNTO_20160208144244_248693.pdf


 1424. Lausunto

  Thu Jan 21 00:00:01 EET 2016  Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249102/LAUSUNTO_20160210140339_249102.pdf


 1425. Lausunto

  Thu Jan 21 00:00:01 EET 2016  Utsjoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249161/LAUSUNTO_20160210151638_249161.pdf


 1426. Lausunto

  Thu Jan 21 00:00:01 EET 2016  Utsjoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249162/LAUSUNTO_20160210151913_249162.pdf


 1427. Lausunto

  Thu Jan 21 00:00:01 EET 2016  Suomen Keskusta rp
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249192/LAUSUNTO_20160211080138_249192.pdf


 1428. Lausunto

  Thu Jan 21 00:00:01 EET 2016  Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249214/LAUSUNTO_20160211083430_249214.pdf


 1429. Lausunto

  Thu Jan 21 00:00:01 EET 2016  Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249255/LAUSUNTO_20160211095008_249255.pdf


 1430. Lausunto

  Thu Jan 21 00:00:01 EET 2016  Suomen Diabetesliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249258/LAUSUNTO_20160211095556_249258.pdf


 1431. Lausunto

  Thu Jan 21 00:00:00 EET 2016  Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249364/LAUSUNTO_20160211134754_249364.pdf


 1432. Lausunto

  Thu Jan 21 00:00:00 EET 2016  Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249383/LAUSUNTO_20160211141802_249383.pdf


 1433. Lausunto

  Thu Jan 21 00:00:00 EET 2016  Kymenlaakson pelastuslaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249449/LAUSUNTO_20160212112536_249449.pdf


 1434. Lausunto / Utlåtande

  Thu Jan 21 00:00:00 EET 2016  Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249617/LAUSUNTO_20160215143926_249617.pdf


 1435. Lausunto / Utlåtande

  Thu Jan 21 00:00:00 EET 2016  Nykarleby stad
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249625/LAUSUNTO_20160215145411_249625.pdf


 1436. Jäsenesitys: henkilöstöpoliittiseen työryhmään Kirsi Sillanpää sekä työ- ja virkaehtosopimuslainsäädännön, yhteistoimintalainsäädännön ja viranhaltijalainsäädännön vamistelutyöhmiin Jukka Maarianvaara

  Wed Jan 20 00:00:01 EET 2016  Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 1437. Lausunto

  Wed Jan 20 00:00:01 EET 2016  Ristijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247692/LAUSUNTO_20160121111616_247692.pdf


 1438. Lausunto

  Wed Jan 20 00:00:01 EET 2016  Loviisan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247926/LAUSUNTO_20160127105021_247926.pdf


 1439. Lausunto

  Wed Jan 20 00:00:01 EET 2016  Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248665/LAUSUNTO_20160208134521_248665.pdf


 1440. Lausunto

  Wed Jan 20 00:00:01 EET 2016  Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248819/LAUSUNTO_20160209091856_248819.pdf


 1441. Lausunto

  Wed Jan 20 00:00:01 EET 2016  Aivoliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249020/LAUSUNTO_20160210121806_249020.pdf


 1442. Lausunto

  Wed Jan 20 00:00:01 EET 2016  Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249129/LAUSUNTO_20160210143143_249129.pdf


 1443. Lausunto

  Wed Jan 20 00:00:01 EET 2016  Vaalijalan kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249149/LAUSUNTO_20160210150011_249149.pdf


 1444. Lausunto

  Wed Jan 20 00:00:01 EET 2016  Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249219/LAUSUNTO_20160211084543_249219.pdf


 1445. Lausunto

  Wed Jan 20 00:00:00 EET 2016  Lohjan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249405/LAUSUNTO_20160211145532_249405.pdf


 1446. Lausunto

  Wed Jan 20 00:00:00 EET 2016  Lapinjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249439/LAUSUNTO_20160212101902_249439.pdf


 1447. Lausunto

  Wed Jan 20 00:00:00 EET 2016  Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249508/LAUSUNTO_20160215102017_249508.pdf


 1448. Lausunto

  Wed Jan 20 00:00:00 EET 2016  Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249509/LAUSUNTO_20160215102206_249509.pdf


 1449. Lausunto

  Wed Jan 20 00:00:00 EET 2016  Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249511/LAUSUNTO_20160215102933_249511.pdf


 1450. Lausunto

  Tue Jan 19 00:00:01 EET 2016  Hangon kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247969/LAUSUNTO_20160128074608_247969.pdf


 1451. Lausunto

  Tue Jan 19 00:00:01 EET 2016  Puolangan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248627/LAUSUNTO_20160208114155_248627.pdf


 1452. Lausunto

  Tue Jan 19 00:00:01 EET 2016  Imatran seudun ympäristölautakunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248690/LAUSUNTO_20160208142802_248690.pdf


 1453. Lausunto

  Tue Jan 19 00:00:01 EET 2016  Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249024/LAUSUNTO_20160210122502_249024.pdf


 1454. Lausunto

  Tue Jan 19 00:00:01 EET 2016  Eurajoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249110/LAUSUNTO_20160210140755_249110.pdf


 1455. Lausunto

  Tue Jan 19 00:00:01 EET 2016  Suomen Yrittäjät
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249218/LAUSUNTO_20160211084401_249218.pdf


 1456. Lausunto

  Tue Jan 19 00:00:00 EET 2016  Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249463/LAUSUNTO_20160212120345_249463.pdf


 1457. Lausunto

  Tue Jan 19 00:00:00 EET 2016  Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249464/LAUSUNTO_20160212120916_249464.pdf


 1458. Lausunto

  Tue Jan 19 00:00:00 EET 2016  Kuhmon kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249466/LAUSUNTO_20160212121439_249466.pdf


 1459. Lausunto

  Tue Jan 19 00:00:00 EET 2016  Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249507/LAUSUNTO_20160215101843_249507.pdf


 1460. Lausunto

  Tue Jan 19 00:00:00 EET 2016  Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249566/LAUSUNTO_20160215133144_249566.pdf


 1461. Lausunto

  Tue Jan 19 00:00:00 EET 2016  Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249587/LAUSUNTO_20160215135507_249587.pdf


 1462. Lausunto

  Tue Jan 19 00:00:00 EET 2016  Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249588/LAUSUNTO_20160215135654_249588.pdf


 1463. Lausunto

  Tue Jan 19 00:00:00 EET 2016  Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249610/LAUSUNTO_20160215143412_249610.pdf


 1464. Lausunto

  Tue Jan 19 00:00:00 EET 2016  Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249613/LAUSUNTO_20160215143614_249613.pdf


 1465. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Tampereen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247670/LAUSUNTO_20160120151921_247670.pdf


 1466. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Petäjäveden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247690/LAUSUNTO_20160121110441_247690.pdf


 1467. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Lappeenrannan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247691/LAUSUNTO_20160121110957_247691.pdf


 1468. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Kainuun maakuntahallitus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247693/LAUSUNTO_20160121112406_247693.pdf


 1469. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Varsinais-Suomen liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247786/LAUSUNTO_20160125085924_247786.pdf


 1470. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Punkalaitumen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247825/LAUSUNTO_20160125134246_247825.pdf


 1471. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Kyyjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247858/LAUSUNTO_20160126103354_247858.pdf


 1472. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Hämeen liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247921/LAUSUNTO_20160127102612_247921.pdf


 1473. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Hämeenlinnan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247972/LAUSUNTO_20160128081944_247972.pdf


 1474. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Iitin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247967/LAUSUNTO_20160128074224_247967.pdf


 1475. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Lahden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248343/LAUSUNTO_20160202083725_248343.pdf


 1476. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Rautalammen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248515/LAUSUNTO_20160204102236_248515.pdf


 1477. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Imatran kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248516/LAUSUNTO_20160204102442_248516.pdf


 1478. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Tuusniemen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248642/LAUSUNTO_20160208125000_248642.pdf


 1479. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Kainuun maakuntahallitus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248664/LAUSUNTO_20160208134330_248664.pdf


 1480. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Punkalaitumen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248674/LAUSUNTO_20160208140143_248674.pdf


 1481. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Hämeen liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248677/LAUSUNTO_20160208140957_248677.pdf


 1482. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Hämeenlinnan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248687/LAUSUNTO_20160208141527_248687.pdf


 1483. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Suonenjoen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248692/LAUSUNTO_20160208143930_248692.pdf


 1484. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Valkeakosken kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248829/LAUSUNTO_20160209094638_248829.pdf


 1485. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Raaseporin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248861/LAUSUNTO_20160209111221_248861.pdf


 1486. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Raaseporin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248862/LAUSUNTO_20160209111403_248862.pdf


 1487. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Kouvolan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248907/LAUSUNTO_20160209133317_248907.pdf


 1488. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Polvijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248876/LAUSUNTO_20160209113458_248876.pdf


 1489. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Hämeenlinnan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248963/LAUSUNTO_20160210073447_248963.pdf


 1490. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Vehmaan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248981/LAUSUNTO_20160210085807_248981.pdf


 1491. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Vehmaan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249011/LAUSUNTO_20160210112819_249011.pdf


 1492. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Etelä-Pohjanmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249087/LAUSUNTO_20160210135308_249087.pdf


 1493. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249089/LAUSUNTO_20160210135431_249089.pdf


 1494. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Vehmaan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249095/LAUSUNTO_20160210140006_249095.pdf


 1495. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Etelä-Savon maakuntaliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249098/LAUSUNTO_20160210140212_249098.pdf


 1496. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Varsinais-Suomen liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249113/LAUSUNTO_20160210141023_249113.pdf


 1497. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Humppilan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249150/LAUSUNTO_20160210150021_249150.pdf


 1498. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Hämeenkyrön kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249160/LAUSUNTO_20160210151405_249160.pdf


 1499. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Kaakkois-Suomen ELY-keskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249201/LAUSUNTO_20160211081356_249201.pdf


 1500. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Opetusalan ammattijärjestö OAJ
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249215/LAUSUNTO_20160211083822_249215.pdf


 1501. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Tohmajärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249229/LAUSUNTO_20160211090924_249229.pdf


 1502. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:01 EET 2016  Tampereen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249244/LAUSUNTO_20160211093242_249244.pdf


 1503. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:00 EET 2016  Soinin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249266/LAUSUNTO_20160211101712_249266.pdf


 1504. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:00 EET 2016  Siikaisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249276/LAUSUNTO_20160211103647_249276.pdf


 1505. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:00 EET 2016  Rovaniemen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249294/LAUSUNTO_20160211112610_249294.pdf


 1506. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:00 EET 2016  Pohjois-Pohjanmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249329/LAUSUNTO_20160211123351_249329.pdf


 1507. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:00 EET 2016  Pohjois-Pohjanmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249330/LAUSUNTO_20160211123536_249330.pdf


 1508. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:00 EET 2016  Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249338/LAUSUNTO_20160211124849_249338.pdf


 1509. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:00 EET 2016  Pirkanmaan liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249341/LAUSUNTO_20160211125226_249341.pdf


 1510. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:00 EET 2016  Petäjäveden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249348/LAUSUNTO_20160211131337_249348.pdf


 1511. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:00 EET 2016  Maskun kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249389/LAUSUNTO_20160211142652_249389.pdf


 1512. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:00 EET 2016  Maskun kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249390/LAUSUNTO_20160211142819_249390.pdf


 1513. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:00 EET 2016  Liedon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249423/LAUSUNTO_20160212093235_249423.pdf


 1514. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:00 EET 2016  Kymenlaakson Liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249450/LAUSUNTO_20160212112830_249450.pdf


 1515. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:00 EET 2016  Kouvolan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249468/LAUSUNTO_20160212121831_249468.pdf


 1516. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:00 EET 2016  Kosken Tl kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249485/LAUSUNTO_20160215075751_249485.pdf


 1517. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:00 EET 2016  Kemijärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249519/LAUSUNTO_20160215104150_249519.pdf


 1518. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:00 EET 2016  Karkkilan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249536/LAUSUNTO_20160215124720_249536.pdf


 1519. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:00 EET 2016  Ilomantsin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249591/LAUSUNTO_20160215140203_249591.pdf


 1520. Lausunto

  Mon Jan 18 00:00:00 EET 2016  Ilomantsin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249594/LAUSUNTO_20160215140438_249594.pdf


 1521. Lausunto

  Sat Jan 16 00:00:00 EET 2016  Jyväskylän Perussuomalaisten Valtuustoryhmä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249561/LAUSUNTO_20160215132022_249561.pdf


 1522. Lausunto

  Fri Jan 15 00:00:01 EET 2016  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249084/LAUSUNTO_20160210135122_249084.pdf


 1523. Lausunto

  Fri Jan 15 00:00:01 EET 2016  Kaakkois-Suomen ELY-keskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249199/LAUSUNTO_20160211081135_249199.pdf


 1524. Lausunto

  Fri Jan 15 00:00:01 EET 2016  Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249204/LAUSUNTO_20160211081544_249204.pdf


 1525. Lausunto

  Thu Jan 14 00:00:01 EET 2016  Arene ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249035/LAUSUNTO_20160210125958_249035.pdf


 1526. Lausunto

  Thu Jan 14 00:00:01 EET 2016  Arene ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249031/LAUSUNTO_20160210125200_249031.pdf


 1527. Lausunto

  Wed Jan 13 00:00:01 EET 2016  Porin ympäristölautakunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248619/LAUSUNTO_20160208111635_248619.pdf


 1528. Lausunto

  Wed Jan 13 00:00:00 EET 2016  Pohjois‐Karjalan Ympäristöterveys
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249332/LAUSUNTO_20160211123751_249332.pdf


 1529. Lausunto / Utlåtande

  Wed Jan 13 00:00:00 EET 2016  Staden Jakobstad, social- och hälsovårdsverket
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249629/LAUSUNTO_20160215150243_249629.pdf


 1530. Lausunto

  Tue Jan 12 00:00:01 EET 2016  Kuopion kauppakamari
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248630/LAUSUNTO_20160208114935_248630.pdf


 1531. Lausunto

  Tue Jan 12 00:00:01 EET 2016  Ypäjän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248636/LAUSUNTO_20160208121214_248636.pdf


 1532. Lausunto

  Tue Jan 12 00:00:01 EET 2016  Ypäjän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249055/LAUSUNTO_20160210131536_249055.pdf


 1533. Lausunto

  Mon Jan 11 00:00:01 EET 2016  Juuan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247519/LAUSUNTO_20160118102357_247519.pdf


 1534. Lausunto

  Mon Jan 11 00:00:01 EET 2016  Pomarkun kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247533/LAUSUNTO_20160118124910_247533.pdf


 1535. Lausunto

  Mon Jan 11 00:00:01 EET 2016  Kärkölän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247570/LAUSUNTO_20160119095333_247570.pdf


 1536. Lausunto

  Mon Jan 11 00:00:01 EET 2016  Kärkölän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248599/LAUSUNTO_20160208094137_248599.pdf


 1537. Lausunto

  Mon Jan 11 00:00:01 EET 2016  Urjalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248645/LAUSUNTO_20160208125804_248645.pdf


 1538. Lausunto

  Mon Jan 11 00:00:01 EET 2016  Juuan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248659/LAUSUNTO_20160208131817_248659.pdf


 1539. Lausunto

  Mon Jan 11 00:00:01 EET 2016  Pomarkun kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248660/LAUSUNTO_20160208132105_248660.pdf


 1540. Lausunto

  Mon Jan 11 00:00:01 EET 2016  Heinolan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248834/LAUSUNTO_20160209100056_248834.pdf


 1541. Lausunto

  Mon Jan 11 00:00:01 EET 2016  Ruskon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248912/LAUSUNTO_20160209133850_248912.pdf


 1542. Lausunto

  Mon Jan 11 00:00:01 EET 2016  Lahden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248985/LAUSUNTO_20160210090517_248985.pdf


 1543. Lausunto

  Mon Jan 11 00:00:01 EET 2016  Lahden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248986/LAUSUNTO_20160210090928_248986.PDF


 1544. Lausunto

  Mon Jan 11 00:00:01 EET 2016  Etelä-Karjalan liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249081/LAUSUNTO_20160210134942_249081.pdf


 1545. Lausunto

  Mon Jan 11 00:00:00 EET 2016  Ruskon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249288/LAUSUNTO_20160211112004_249288.pdf


 1546. Lausunto

  Mon Jan 11 00:00:00 EET 2016  Päijät-Hämeen liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249313/LAUSUNTO_20160211115904_249313.pdf


 1547. Lausunto

  Mon Jan 11 00:00:00 EET 2016  Paimion kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249359/LAUSUNTO_20160211133535_249359.pdf


 1548. Lausunto

  Mon Jan 11 00:00:00 EET 2016  Oulaisten kaupunginhallitus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249368/LAUSUNTO_20160211135204_249368.pdf


 1549. Lausunto

  Mon Jan 11 00:00:00 EET 2016  Kontiolahden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249486/LAUSUNTO_20160215075931_249486.pdf


 1550. Lausunto

  Mon Jan 11 00:00:00 EET 2016  Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249539/LAUSUNTO_20160215125345_249539.pdf


 1551. Lausunto

  Mon Jan 11 00:00:00 EET 2016  Järvenpään kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249552/LAUSUNTO_20160215131249_249552.pdf


 1552. Lausunto

  Mon Jan 11 00:00:00 EET 2016  Jouko Silvennoinen
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249568/LAUSUNTO_20160215133542_249568.pdf


 1553. Lausunto

  Mon Jan 11 00:00:00 EET 2016  kl
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249830/LAUSUNTO_20160218085514_249830.pdf


 1554. Sote- ja aluehallintouudistuksen projektiryhmän kannanottopyyntö; (Kari Haavisto HTO/HAITE)

  Thu Jan 07 00:00:01 EET 2016  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 1555. Kannanotto

  Thu Jan 07 00:00:01 EET 2016  Sisäiset tarkastajat ry
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247302/KANNANOTTO_20160112110751_247302.pdf


 1556. Lausunto

  Tue Jan 05 00:00:01 EET 2016  Hämeen kauppakamari
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249157/LAUSUNTO_20160210150940_249157.pdf


 1557. Lausunto

  Mon Jan 04 00:00:01 EET 2016  Taivalkosken kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248938/LAUSUNTO_20160209145836_248938.pdf


 1558. Lausunto

  Mon Jan 04 00:00:01 EET 2016  Taisto Keränen
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249153/LAUSUNTO_20160210150340_249153.pdf


 1559. Lausunto

  Thu Dec 31 00:00:00 EET 2015  Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249538/LAUSUNTO_20160215125019_249538.pdf


 1560. Lausunto

  Wed Dec 30 00:00:01 EET 2015  Rauman kauppakamari
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248797/LAUSUNTO_20160209070339_248797.pdf


 1561. Lausunto

  Wed Dec 23 00:00:00 EET 2015  Timo Virtanen
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249804/LAUSUNTO_20160218035449_249804.pdf


 1562. Lausunto

  Mon Dec 21 00:00:01 EET 2015  Teuvan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/246826/LAUSUNTO_20151221104759_246826.pdf


 1563. Lausunto

  Mon Dec 21 00:00:01 EET 2015  Kuopion kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/246827/LAUSUNTO_20151221104821_246827.pdf


 1564. Lausunto

  Mon Dec 21 00:00:01 EET 2015  Vieremän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/246943/LAUSUNTO_20151222133127_246943.pdf


 1565. Lausunto

  Mon Dec 21 00:00:01 EET 2015  Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247017/LAUSUNTO_20151228134835_247017.pdf


 1566. Lausunto

  Mon Dec 21 00:00:01 EET 2015  Kauhajoen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247050/LAUSUNTO_20151230063046_247050.pdf


 1567. Lausunto

  Mon Dec 21 00:00:01 EET 2015  Tuusniemen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247057/LAUSUNTO_20151230081907_247057.pdf


 1568. Lausunto

  Mon Dec 21 00:00:01 EET 2015  Kuhmoisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247058/LAUSUNTO_20151230083914_247058.pdf


 1569. Lausunto

  Mon Dec 21 00:00:01 EET 2015  Urjalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247291/LAUSUNTO_20160112082012_247291.pdf


 1570. Lausunto

  Mon Dec 21 00:00:01 EET 2015  Vieremän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248631/LAUSUNTO_20160208115340_248631.pdf


 1571. Lausunto

  Mon Dec 21 00:00:01 EET 2015  Vieremän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248632/LAUSUNTO_20160208115500_248632.pdf


 1572. Lausunto

  Mon Dec 21 00:00:01 EET 2015  Kauhajoen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248640/LAUSUNTO_20160208123742_248640.pdf


 1573. Lausunto

  Mon Dec 21 00:00:01 EET 2015  Kuhmoisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248643/LAUSUNTO_20160208125249_248643.pdf


 1574. Lausunto

  Mon Dec 21 00:00:01 EET 2015  Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249120/LAUSUNTO_20160210142225_249120.pdf


 1575. Lausunto

  Mon Dec 21 00:00:01 EET 2015  Siikalatvan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249188/LAUSUNTO_20160211074542_249188.pdf


 1576. Lausunto

  Mon Dec 21 00:00:00 EET 2015  Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249333/LAUSUNTO_20160211123930_249333.pdf


 1577. Lausunto

  Mon Dec 21 00:00:00 EET 2015  Kymenlaakson kauppakamari
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249451/LAUSUNTO_20160212113114_249451.pdf


 1578. Lausunto

  Mon Dec 21 00:00:00 EET 2015  Kaavin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249548/LAUSUNTO_20160215130617_249548.pdf


 1579. Lausunto

  Fri Dec 18 00:00:01 EET 2015  Puolangan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247114/LAUSUNTO_20160104113343_247114.pdf


 1580. Lausunto

  Fri Dec 18 00:00:01 EET 2015  Kuopion kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248629/LAUSUNTO_20160208114742_248629.pdf


 1581. Lausunto

  Fri Dec 18 00:00:01 EET 2015  Siikajoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248825/LAUSUNTO_20160209093750_248825.pdf


 1582. Lausunto

  Fri Dec 18 00:00:01 EET 2015  Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249073/LAUSUNTO_20160210134525_249073.pdf


 1583. Lausunto

  Fri Dec 18 00:00:01 EET 2015  Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249077/LAUSUNTO_20160210134721_249077.pdf


 1584. Lausunto

  Fri Dec 18 00:00:00 EET 2015  Itä-Savon Sairaanhoitopiirin ky / Ympäristöterveydenhuoltojaosto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249580/LAUSUNTO_20160215134846_249580.pdf


 1585. Lausunto

  Fri Dec 18 00:00:00 EET 2015  Itä-Savon Sairaanhoitopiirin ky / Ympäristöterveydenhuoltojaosto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249581/LAUSUNTO_20160215135038_249581.pdf


 1586. Lausunto

  Fri Dec 18 00:00:00 EET 2015  Itä-Savon Sairaanhoitopiirin ky / Ympäristöterveydenhuoltojaosto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249583/LAUSUNTO_20160215135303_249583.pdf


 1587. Lausunto

  Thu Dec 17 00:00:01 EET 2015  Inarin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247564/LAUSUNTO_20160119092936_247564.pdf


 1588. Lausunto

  Thu Dec 17 00:00:01 EET 2015  Karijoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248290/LAUSUNTO_20160201132803_248290.pdf


 1589. Lausunto

  Thu Dec 17 00:00:01 EET 2015  Karijoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248287/LAUSUNTO_20160201132117_248287.pdf


 1590. Lausunto

  Thu Dec 17 00:00:01 EET 2015  Inarin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248625/LAUSUNTO_20160208113414_248625.pdf


 1591. Lausunto

  Thu Dec 17 00:00:01 EET 2015  Karijoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248626/LAUSUNTO_20160208113847_248626.pdf


 1592. Lausunto

  Thu Dec 17 00:00:01 EET 2015  Hartolan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249128/LAUSUNTO_20160210143117_249128.pdf


 1593. Lausunto

  Thu Dec 17 00:00:01 EET 2015  Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249209/LAUSUNTO_20160211082412_249209.pdf


 1594. Lausunto

  Thu Dec 17 00:00:00 EET 2015  Sisä-Savon th ky
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249270/LAUSUNTO_20160211102707_249270.pdf


 1595. Lausunto

  Thu Dec 17 00:00:00 EET 2015  Jokioisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249293/LAUSUNTO_20160211112554_249293.pdf


 1596. Lausunto

  Thu Dec 17 00:00:00 EET 2015  Jokioisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249571/LAUSUNTO_20160215133917_249571.pdf


 1597. Lausunto

  Wed Dec 16 00:00:01 EET 2015  Orimattilan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/246631/LAUSUNTO_20151216135417_246631.pdf


 1598. Lausunto

  Wed Dec 16 00:00:01 EET 2015  Taivassalon kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247016/LAUSUNTO_20151228133324_247016.pdf


 1599. Lausunto

  Wed Dec 16 00:00:01 EET 2015  Humppilan kunnanvaltuusto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248962/LAUSUNTO_20160210072926_248962.pdf


 1600. Lausunto

  Wed Dec 16 00:00:01 EET 2015  Taipalsaaren kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249246/LAUSUNTO_20160211093606_249246.pdf


 1601. Lausunto

  Wed Dec 16 00:00:00 EET 2015  Etelä-Savon sote-kuntayhtymän perustamissuunnitelma osa 1
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249663/LAUSUNTO_20160216095529_249663.pdf


 1602. Lausunto

  Wed Dec 16 00:00:00 EET 2015  Etelä-Savon sote-kuntayhtymän perustamissuunnitelma osa 2
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249664/LAUSUNTO_20160216095649_249664.pdf


 1603. Lausunto

  Wed Dec 16 00:00:00 EET 2015  Etelä-Savon sote-kuntayhtymän perustamissuunnitelma osa 3
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249665/LAUSUNTO_20160216095849_249665.pdf


 1604. Lausunto

  Tue Dec 15 00:00:01 EET 2015  Sallan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/246654/LAUSUNTO_20151217074649_246654.pdf


 1605. Lausunto

  Tue Dec 15 00:00:01 EET 2015  Hausjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249132/LAUSUNTO_20160210143451_249132.pdf


 1606. Lausunto

  Tue Dec 15 00:00:01 EET 2015  Säkylän kunta Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249247/LAUSUNTO_20160211093805_249247.pdf


 1607. Lausunto

  Tue Dec 15 00:00:00 EET 2015  Marttilan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249391/LAUSUNTO_20160211143010_249391.pdf


 1608. Lausunto

  Tue Dec 15 00:00:00 EET 2015  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249395/LAUSUNTO_20160211143816_249395.pdf


 1609. Lausunto

  Tue Dec 15 00:00:00 EET 2015  Lapinlahden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249438/LAUSUNTO_20160212101606_249438.pdf


 1610. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:01 EET 2015  Isojoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/246527/LAUSUNTO_20151215105752_246527.pdf


 1611. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:01 EET 2015  Sulkavan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/246653/LAUSUNTO_20151217074435_246653.pdf


 1612. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:01 EET 2015  Puumalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/246669/LAUSUNTO_20151217104510_246669.pdf


 1613. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:01 EET 2015  Sastamalan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/246753/LAUSUNTO_20151218101844_246753.pdf


 1614. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:01 EET 2015  Kokemäen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/246737/LAUSUNTO_20151218095536_246737.pdf


 1615. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:01 EET 2015  Iisalmen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/246901/LAUSUNTO_20151222093940_246901.pdf


 1616. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:01 EET 2015  Virolahden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/246944/LAUSUNTO_20151222140145_246944.pdf


 1617. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:01 EET 2015  Porin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/246945/LAUSUNTO_20151222140317_246945.pdf


 1618. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:01 EET 2015  Savonlinnan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247042/LAUSUNTO_20151229084644_247042.PDF


 1619. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:01 EET 2015  Suonenjoen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247714/LAUSUNTO_20160122075337_247714.pdf


 1620. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:01 EET 2015  Isojoen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248610/LAUSUNTO_20160208103956_248610.pdf


 1621. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:01 EET 2015  Sulkavan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248611/LAUSUNTO_20160208104458_248611.pdf


 1622. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:01 EET 2015  Puumalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248614/LAUSUNTO_20160208105916_248614.pdf


 1623. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:01 EET 2015  Puumalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248613/LAUSUNTO_20160208105714_248613.pdf


 1624. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:01 EET 2015  Iisalmen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248615/LAUSUNTO_20160208110614_248615.pdf


 1625. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:01 EET 2015  Virolahden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248616/LAUSUNTO_20160208111127_248616.pdf


 1626. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:01 EET 2015  Porin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248618/LAUSUNTO_20160208111502_248618.pdf


 1627. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:01 EET 2015  Teuvan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248628/LAUSUNTO_20160208114450_248628.pdf


 1628. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:01 EET 2015  Savonlinnan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248649/LAUSUNTO_20160208131326_248649.pdf


 1629. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:01 EET 2015  Suonenjoen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248633/LAUSUNTO_20160208120740_248633.pdf


 1630. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:01 EET 2015  Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi Viitasaaren kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248836/LAUSUNTO_20160209100906_248836.pdf


 1631. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:01 EET 2015  Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248837/LAUSUNTO_20160209101158_248837.pdf


 1632. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:01 EET 2015  Mynämäen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248922/LAUSUNTO_20160209140643_248922.pdf


 1633. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:01 EET 2015  Savonlinnan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248994/LAUSUNTO_20160210095801_248994.pdf


 1634. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:01 EET 2015  Savonlinnan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248995/LAUSUNTO_20160210100141_248995.pdf


 1635. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:01 EET 2015  Hankasalmen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249127/LAUSUNTO_20160210143001_249127.pdf


 1636. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:01 EET 2015  Kinnulan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249179/LAUSUNTO_20160211064111_249179.pdf


 1637. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:01 EET 2015  Sysmän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249249/LAUSUNTO_20160211094103_249249.pdf


 1638. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:00 EET 2015  Pielaveden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249345/LAUSUNTO_20160211130414_249345.pdf


 1639. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:00 EET 2015  Maskun kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249387/LAUSUNTO_20160211142433_249387.pdf


 1640. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:00 EET 2015  Leppävirran kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249425/LAUSUNTO_20160212094016_249425.pdf


 1641. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:00 EET 2015  Lappajärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249435/LAUSUNTO_20160212101356_249435.pdf


 1642. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:00 EET 2015  Kinnulan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249547/LAUSUNTO_20160215130546_249547.pdf


 1643. Lausunto

  Mon Dec 14 00:00:00 EET 2015  Kinnulan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249596/LAUSUNTO_20160215140638_249596.pdf


 1644. Lausunto

  Fri Dec 11 00:00:01 EET 2015  Siilinjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/246465/LAUSUNTO_20151211115746_246465.pdf


 1645. Lausunto

  Fri Dec 11 00:00:01 EET 2015  Kivijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248554/LAUSUNTO_20160205105447_248554.pdf


 1646. Lausunto

  Fri Dec 11 00:00:01 EET 2015  Valtakunnallinen vammaisneuvosto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249138/LAUSUNTO_20160210144047_249138.pdf


 1647. Lausunto

  Fri Dec 11 00:00:00 EET 2015  Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249578/LAUSUNTO_20160215134642_249578.pdf


 1648. Lausunto

  Thu Dec 10 00:00:00 EET 2015  Mikkelin seudun ympäristöpalvelut
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249382/LAUSUNTO_20160211141625_249382.pdf


 1649. Lausunto

  Thu Dec 10 00:00:00 EET 2015  Isonkyrön kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249471/LAUSUNTO_20160212133554_249471.pdf


 1650. Lausunto

  Thu Dec 10 00:00:00 EET 2015  Isonkyrön kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249569/LAUSUNTO_20160215133625_249569.pdf


 1651. Lausunto

  Thu Dec 10 00:00:00 EET 2015  Isonkyrön kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249589/LAUSUNTO_20160215135832_249589.pdf


 1652. Lausunto

  Wed Dec 09 00:00:01 EET 2015  Suomen työterveyslääkäriyhdistys
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249251/LAUSUNTO_20160211094409_249251.pdf


 1653. Lausunto

  Wed Dec 09 00:00:00 EET 2015  Liedon kunta, ympäristöterveyslautakunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249421/LAUSUNTO_20160212093002_249421.pdf


 1654. Lausunto

  Tue Dec 08 00:00:01 EET 2015  Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/246462/LAUSUNTO_20151211102056_246462.pdf


 1655. Lausunto

  Tue Dec 08 00:00:01 EET 2015  Helsingin seudun kauppakamari
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249141/LAUSUNTO_20160210144326_249141.pdf


 1656. Lausunto

  Tue Dec 08 00:00:00 EET 2015  Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249623/LAUSUNTO_20160215145007_249623.pdf


 1657. Lausunto

  Mon Dec 07 00:00:01 EET 2015  Kärkölän kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/246434/LAUSUNTO_20151210104326_246434.pdf


 1658. Lausunto

  Mon Dec 07 00:00:01 EET 2015  Sonkajärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/246442/LAUSUNTO_20151210140244_246442.pdf


 1659. Lausunto

  Mon Dec 07 00:00:01 EET 2015  Ikaalisten kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/246463/LAUSUNTO_20151211113436_246463.pdf


 1660. Lausunto

  Mon Dec 07 00:00:01 EET 2015  Äänenkosken kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/246565/LAUSUNTO_20151216072931_246565.pdf


 1661. Lausunto

  Mon Dec 07 00:00:01 EET 2015  Äänekosken kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248602/LAUSUNTO_20160208100147_248602.pdf


 1662. Lausunto

  Mon Dec 07 00:00:01 EET 2015  Sonkajärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248606/LAUSUNTO_20160208102603_248606.pdf


 1663. Lausunto

  Mon Dec 07 00:00:01 EET 2015  Sonkajärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248607/LAUSUNTO_20160208102934_248607.pdf


 1664. Lausunto

  Mon Dec 07 00:00:01 EET 2015  Sallan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248620/LAUSUNTO_20160208112125_248620.pdf


 1665. Lausunto

  Mon Dec 07 00:00:01 EET 2015  Sallan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248621/LAUSUNTO_20160208112312_248621.pdf


 1666. Lausunto

  Mon Dec 07 00:00:01 EET 2015  Orimattilan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248622/LAUSUNTO_20160208112736_248622.pdf


 1667. Lausunto

  Mon Dec 07 00:00:01 EET 2015  Euran kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248959/LAUSUNTO_20160210071333_248959.pdf


 1668. Ei lausuntoa

  Tue Dec 01 00:00:01 EET 2015  Korkein hallinto-oikeus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 1669. Lausunto

  Mon Nov 30 00:00:01 EET 2015  Harjavallan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/246160/LAUSUNTO_20151203074043_246160.pdf


 1670. Lausunto

  Mon Nov 30 00:00:01 EET 2015  Lopen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/246161/LAUSUNTO_20151203074127_246161.pdf


 1671. Lausunto

  Mon Nov 30 00:00:01 EET 2015  Euran kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 1672. Lausunto

  Mon Nov 30 00:00:01 EET 2015  Kirkkonummen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/246960/LAUSUNTO_20151223083032_246960.pdf


 1673. Lausunto

  Mon Nov 30 00:00:01 EET 2015  Lopen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248596/LAUSUNTO_20160208091707_248596.pdf


 1674. Lausunto

  Mon Nov 30 00:00:01 EET 2015  Lopen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248598/LAUSUNTO_20160208093014_248598.pdf


 1675. Lausunto

  Mon Nov 30 00:00:00 EET 2015  Lahden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249445/LAUSUNTO_20160212111636_249445.pdf


 1676. Selvityshenkilökysely Sote-ohjauksen kehittämistarpeisiin vaikuttavan ohjauksen mallin kehittämiseksi

  Thu Nov 26 00:00:01 EET 2015  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 1677. Lausunto

  Wed Nov 25 00:00:00 EET 2015  Lääkäripalveluyritykset ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249397/LAUSUNTO_20160211144127_249397.pdf


 1678. Jäsenmuutosesitys; Rahoitus- ja resurssiohjausryhmän alaryhmään Ohjaus, rahoitus ja kehittäminen Sanna Lehtosen lisäksi jäseneksi Ilari Soosalu

  Tue Nov 24 00:00:01 EET 2015  Suomen Kuntaliitto
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 1679. Lausunto

  Fri Nov 20 00:00:00 EET 2015  Laukaan ympäristöterveyden huolto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249428/LAUSUNTO_20160212095216_249428.pdf


 1680. Lausunto

  Fri Nov 20 00:00:00 EET 2015  Laukaa ympäristöterveydenhuolto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249429/LAUSUNTO_20160212095413_249429.pdf


 1681. Lausuntopyyntö; (Kati Hokkanen STO/YHT)

  Thu Nov 19 00:00:01 EET 2015  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 1682. Lausunto

  Thu Nov 19 00:00:01 EET 2015  Suupohjan peruspalvelu llky ympäristöpalvelut
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/249250/LAUSUNTO_20160211094228_249250.pdf


 1683. Lausunto

  Sat Nov 07 00:00:01 EET 2015  Kyyjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248675/LAUSUNTO_20160208140412_248675.pdf


 1684. Lausunto

  Fri Nov 06 00:00:01 EET 2015  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 1685. Lausunto/Muistio

  Mon Nov 02 00:00:01 EET 2015  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 1686. Lausunto

  Mon Nov 02 00:00:01 EET 2015  Satakunnan shp:n kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 1687. Lausunto

  Mon Oct 26 00:00:01 EET 2015  Suomen eläinlääkäriliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 1688. Kannanotto

  Mon Oct 26 00:00:01 EET 2015  Vesa Ekroos ja Uwe K. Preusker
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 1689. Lausunto

  Mon Oct 26 00:00:01 EET 2015  Puolangan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 1690. Kannanotto

  Mon Oct 26 00:00:01 EET 2015  Paltamon kunta
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 1691. Lausunto

  Mon Oct 26 00:00:01 EET 2015  Ilomantsin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/247569/LAUSUNTO_20160119095247_247569.pdf


 1692. Lausunto

  Mon Oct 26 00:00:01 EET 2015  Ilomantsin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248964/LAUSUNTO_20160210074052_248964.pdf


 1693. Lausunto

  Fri Oct 16 00:00:01 EEST 2015  Kainuun kunnat ja kuntayhtymät
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 1694. Lausunto

  Thu Oct 15 00:00:01 EEST 2015  MTK Keski-Pohjanmaa
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 1695. Jäsenmuutospäätös; pysyviksi asiantuntijoiksi projektiryhmään Hanna Tainio ja Taina Susiluoto

  Fri Oct 09 00:00:01 EEST 2015  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 1696. Jäsenesitys ( Antti moisio Vaikuttavuus ja kustannustietoryhmään)

  Fri Oct 02 00:00:01 EEST 2015  VATT Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 1697. Jäsenesitys; Digitalisaatio, ICT-palvelut ja tietohallinto-ryhmä; Mikael Forss ja varaedustajakseen Marina Lindgren. Vaikuttavuus ja kustannustieto-ryhmä; Hennamari Mikkola

  Wed Sep 30 00:00:01 EEST 2015  KELA
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 1698. Jäsenesityspyyntö ryhmiin/KELA (Pekka Järvinen/STO/AHE)

  Fri Sep 25 00:00:01 EEST 2015  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 1699. Jäsenesitys; henkilöstöryhmään Anja Lahermaa

  Thu Sep 24 00:00:01 EEST 2015  STTK ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 1700. Jäsenesitys; henkilöstöryhmään Jukka Kauppala

  Thu Sep 24 00:00:01 EEST 2015  Akava ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 1701. Jäsenesitys; projektiryhmään Kimmo Mikander

  Tue Sep 22 00:00:01 EEST 2015  KEVA
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 1702. Jäsenesitys: Henrika Nybondas-Kangas

  Tue Sep 22 00:00:01 EEST 2015  Kuntatyönantajat KT
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 1703. Jäsenesitys: Päivi Ahonen

  Tue Sep 22 00:00:01 EEST 2015  SAK
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 1704. Jäsenesityspyyntö; (Kati Hokkanen STO/YHT)

  Mon Sep 21 00:00:01 EEST 2015  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 1705. Jäsenesitys: Hanna Tainio ym.

  Mon Sep 21 00:00:01 EEST 2015  Suomen Kuntaliitto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 1706. THL:n esitys asiantuntijoiksi SOTE-uudistuksen valmisteluryhmiin

  Fri Sep 18 00:00:01 EEST 2015  THL
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 1707. Asettamispäätös

  Thu Sep 10 00:00:01 EEST 2015  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/242759/ASETTAMISPAATOS_20150914124127_242759.pdf


 1708. Lausunto

  Mon Jan 26 00:00:01 EET 2015  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21286/248673/LAUSUNTO_20160208135658_248673.pdf

Ei julkaisuja