FI SV EN

EU-asioiden käsittely valtioneuvostossa

Päävastuu EU-asioiden seurannasta, valmistelusta ja Suomen kantojen määrittelystä on toimivaltaisilla ministeriöillä.

Suomen yhteensovittamisjärjestelmä on jäsenvaltioiden keskuudessa poikkeuksellinen. Se perustuu asioita tehokkaasti koordinoivaan virkamiesvalmisteluun, EU-ministerivaliokunnan linjauksiin sekä eduskunnan oikea-aikaiseen informointiin ja osallistumiseen EU-asioissa. Järjestelmän tarkoituksena on varmistaa, että Suomella on yhteen sovitettu ja Suomen yleisiä EU-poliittisia linjauksia vastaava kanta kaikkiin EU:ssa vireillä oleviin asioihin niiden eri käsittelyvaiheissa.

EU-asioiden yhteensovittamisjärjestelmään kuuluvat toimivaltaiset ministeriöt, EU-valmistelujaostot, EU-asioiden komitea sekä EU-ministerivaliokunta. Myös Brysselissä sijaitseva Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa osallistuu EU-asioiden valmisteluun.

EU-asioiden käsittelyssä kiinnitetään erityistä huomiota Ahvenanmaan maakunnan hallituksen osallistumiseen ja tiedonsaantiin.

EU-ministerivaliokunta

Hallituksen EU-ministerivaliokunta kokoontuu viikoittain, yleensä perjantaisin, käsittelemään poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittäviä ajankohtaisia EU-asioita. Ministerivaliokunnassa sovitaan Suomen toimintalinjat muun muassa kaikkiin Euroopan unionin neuvoston virallisiin ja epävirallisiin kokouksiin. Ministerivaliokunnan puheenjohtajana on pääministeri.

Ahvenanmaan maakunnan hallituksen puheenjohtajalla on oikeus tulla kuulluksi EU-ministerivaliokunnassa silloin, kun asia kuuluu Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaan tai se on muutoin maakunnalle erityisen tärkeä.
EU-ministerivaliokunnan työskentely
EU-ministerivaliokunnan kokoonpano Sipilän hallituksessa

EU-asioiden osasto valtioneuvoston kansliassa

Valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osasto vastaa EU-asioiden yhteensovittamisesta valtioneuvostossa ja kansallisen yhteensovittamisjärjestelmän toimivuudesta. Se toimii EU-ministerivaliokunnan ja EU-asioiden komitean sihteeristönä ja on edustettuna kaikissa komitean asettamissa sektorikohtaisissa valmistelujaostoissa.

EU-asioiden osaston tehtäviin kuuluvat lisäksi Eurooppa-neuvoston kokousten valmistelu, EU:n yleiseen kehittämiseen ja institutionaalisiin kysymyksiin liittyvät tehtävät, toimintaohjeiden välittäminen EU-edustustolle yhdessä vastuuministeriöiden kanssa, EU-asioiden yhteensovittamista ja valmistelua koskevien menettelytapojen kehittäminen, sellaiset EU-asiat, jotka eivät kuulu muulle ministeriölle, tiedonkulun varmistaminen Suomen EU-edustuston ja kansallisten viranomaisten välillä sekä osallistuminen valtioneuvoston EU-koulutukseen, EU-viestintään ja EU-asiakirjahallinnointiin.
EU-asioiden osasto

EU-asioiden komitea ja EU-jaostot

EU-asioiden komitea on ministeriöiden, tasavallan presidentin kanslian, oikeuskanslerin viraston, Suomen Pankin ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen edustajista koostuva yhteistyöelin, joka käsittelee pääsääntöisesti laajakantoisia ja useita ministeriöitä koskevia EU-asioita, kuten hallituksen vuosittaisia EU-politiikan avaintavoitteita. Lisäksi komitea päättää EU:n toimielimiin lähetettävistä kansallisista asiantuntijoista. Komitean puheenjohtajana on EU-asioiden osaston päällikkö eli EU-asioiden valtiosihteeri

EU-asioiden komitea on asettanut yhteensä 35 sektorikohtaista valmistelujaostoa. Jaostojärjestelmä on EU-asioiden virkamiesvalmistelun perusrakenne. EU-jaostoissa puheenjohtaja ja sihteeri ovat yleensä toimivaltaisesta ministeriöstä.

Jaostot voivat kokoontua suppeassa tai laajassa kokoonpanossa. Suppeaan kokoonpanoon kuuluu toimivaltaisten ministeriöiden virkamiesten lisäksi muiden ministeriöiden ja keskusvirastojen edustajia. Laajaan kokoonpanoon kuuluu myös etujärjestöjen ja sidosryhmien edustajia. Kussakin jaostossa on myös edustaja valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osastolta ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksesta. Jaostot kokoontuvat vaihtelevasti tarpeen mukaan.

Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa Brysselissä

Suomen EU-edustusto valmistelee EU:n neuvoston päätöksiä Suomen hallituksen ohjeiden pohjalta. Valmistelutyössä keskeisin asema on virkamieskomiteoilla, joista tärkein on Coreper (Comité des Représentants Permanents), jäsenvaltioiden pysyvistä edustajista koostuva komitea. Coreperin apuna toimii yli 200 työryhmää, joissa jäsenmaata edustaa joko pääkaupungista tai pysyvästä edustustosta tuleva asiantuntija. Työryhmät kokoontuvat viikoittain ja edustuston virkamiehet raportoivat työryhmänsä kulusta 24 tunnin sisällä.
Suomen pysyvä EU-edustusto

Eduskunta

Eduskunta osallistuu EU:ssa tehtävien päätösten kansalliseen valmisteluun. EU-asiat käsittelee eduskunnassa suuri valiokunta, jolle erikoisvaliokunnat antavat lausuntoja. EU:n yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kuuluvat asiat käsitellään ulkoasiainvaliokunnassa. Valtioneuvosto informoi eduskuntaa EU-asioista E- ja U-kirjein sekä selonteoin, tiedonannoin ja ilmoituksin.

E-kirjeellä eli valtioneuvoston selvityksellä ministeriö antaa eduskunnalle selvityksiä valmisteilla olevista EU-asioista, jotka ovat muita kuin lainsäädäntö- ja budjettiasioita tai kansainvälisiä sopimuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi vihreät kirjat, valkoiset kirjat, komission tiedonannot sekä monet laajat kokonaisuudet kuten EU:n monivuotiset rahoituskehykset tai laajentumisasiat.
E-kirjeet - eduskunta

U-asioita ovat sellaiset EU-asiat, jotka sisältönsä puolesta kuuluvat eduskunnan toimivaltaan. Ne voivat koskea EU:n lainsäädäntöä, rahoituskysymyksiä tai suhteita kolmansiin maihin. U-asiat tulevat vireille valtioneuvoston yleisistunnon antamalla U-kirjelmällä. Kirjelmään liittyy komission ehdotus, muistio esityksen sisällöstä ja vaikutuksista sekä valtioneuvoston kanta asiaan.
U-kirjelmät - eduskunta

Selonteot, tiedonannot ja ilmoitukset. Valtioneuvosto voi antaa eduskunnalle tiedonannon tai selonteon hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevasta asiasta. Tiedonannon käsittelyn päätteeksi voidaan äänestää valtioneuvoston tai ministerin luottamuksesta. Selonteon käsittelyn yhteydessä ei äänestetä. Pääministeri tai pääministerin määräämä muu valtioneuvoston jäsen voi antaa eduskunnalle ilmoituksen valtioneuvoston toimialaan kuuluvasta asiasta. Ilmoituksesta käydään täysistuntokeskustelu päätöksiä tekemättä.
EU-aiheiset selonteot, tiedonannot ja ilmoitukset

Lisää aiheesta

Suomen EU-politiikka

Suomen EU-politiikasta sekä ajankohtaisista EU-asioista kerrotaan tarkemmin valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla.
Suomen EU-politiikka - vnk.fi