Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvosto
Aiheuttaako Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittäminen Suomelle kustannuksia vai hyötyjä?

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 10.5.2023 14.25
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle valtioneuvoston kirjelmistä (U16/2022 vp ja UJ 22/2022 vp) liittyen komission asetusehdotukseen unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi.

Asetusehdotuksen tavoitteena on edistää eri liikennemuotojen kasvua sekä sujuvoittaa ja tehostaa liikennettä, integroida kaupunkisolmupisteet paremmin liikenneverkkoon sekä tehostaa hallintoa. Komission ehdotus vaikuttaa tiukentavasti kaikkien väylämuotojen ja solmujen vaatimuksiin. Ehdotuksesta tulee uusia vaatimuksia maateille, rataverkolle ja liikenteen solmupisteille. 

Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämistä koskevista kirjelmistä saa hyvän käsityksen asian kansallisesta valmistelusta ja Suomen vaikuttamisesta asiassa. Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että U-kirjelmässä on tunnistettu laajasti eri vaikutuslajeja. U-kirjelmässä on arvioitu yleisesti esimerkiksi vaikutuksia aluekehitykseen, yhdenvertaisuuteen, terveyteen, liikkumiseen, rikostentorjuntaan ja digitalisaatioon. Arviointineuvosto katsoo, että kirjelmien kokonaiskuvan hahmottamista auttaisi kuitenkin olennaisten kustannusten esittäminen tiiviissä taulukossa. Näin lukija saisi yhdellä silmäyksellä kokonaiskuvan ehdotusten mittaluokasta ja Suomelle olennaisista kustannuksista ja hyödyistä. 

Asetusehdotus aiheuttaa Suomelle kustannus-hyötynäkökulmasta mahdollisesti enemmän kustannuksia kuin hyötyjä, jollei komissio myönnä Suomelle poikkeuksia asetuksen asettamista vaatimuksista. Jatkovalmistelussa tulee arvioida, missä määrin asetuksen vaatimuksia on mahdollista soveltaa paikallisten olosuhteiden mukaisesti ja miten Suomelle mahdollisesti myönnettävät poikkeukset vaikuttavat ehdotuksesta Suomelle arvioituihin kustannuksiin.

Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että kirjelmissä tuodaan esille avoimesti ehdotuksen haitallisia ympäristövaikutuksia. Jatkovalmistelussa on tarpeellista arvioida tarkemmin, toteutuvatko asetusehdotuksen ympäristötavoitteet Suomessa vai olisiko ehdotetun muutoksen haitat ympäristölle ja ilmastolle hyötyjä suuremmat.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu valtioneuvoston kirjelmästä (U16/2022 vp) ja jatkokirjelmästä (UJ 22/2022 vp) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi, asetuksen (EU) 2021/1153 ja asetuksen (EU) 913/2010 muuttamisesta ja asetuksen (EU) 1315/2013 kumoamisesta, jonka liikenne- ja viestintäministeriö on antanut eduskunnalle. Lausunto on julkinen. 

Arviointineuvosto katsoo, että kirjelmien perusteella saa hyvän käsityksen direktiiviehdotuksen taustasta, sisällöstä, tavoitteista ja alustavista vaikutuksista. Arviointineuvosto katsoo, että kirjelmissä on tunnistettu olennaiset vaikutuslajit. Jatkovalmistelussa tulisi tarkentaa arvioita tässä lausunnossa esitettyjen huomioiden pohjalta. 

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja erityisasiatuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö, p. 0295 160 589.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.