Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvosto
Alustatyön merkitystä Suomessa selvitettävä paremmin

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.3.2023 9.23
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle valtioneuvoston kirjelmästä ja jatkokirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta alustatyödirektiivistä. Kirjelmissä on tunnistettu keskeiset vaikutukset, mutta vaikutuksia tulee konkretisoida jatkovalmistelussa. Alustatyön merkitystä Suomessa tulisi selvittää paremmin.

Direktiivin tavoitteena on parantaa alustojen kautta työskentelevien henkilöiden työoloja ja sosiaalisia oikeuksia. Tavoitteena on varmistaa, että alustojen kautta työskentelevien henkilöiden ammattiasema on oikein määritetty ja he saavat nauttia heihin sovellettavista työntekijöiden oikeuksista ja sosiaaliturvaoikeuksista. Lisäksi tarkoituksena on lisätä alustatyön läpinäkyvyyttä.

Direktiiviehdotuksen taustaa, keskeistä sisältöä ja tavoitetta on kuvattu riittävästi. Suomen kannalta olennaisia neuvottelukysymyksiä on käsitelty kirjelmissä hyvin. Kirjelmissä on selvitetty alustavasti kansallisen lainsäädännön yhteensopivuutta direktiiviehdotuksen kanssa ja sitä, millaista uutta sääntelyä direktiivi edellyttää.

Kirjelmien perusteella saa yleiskäsityksen alustatyön työntekijöiden lukumäärästä ja työtä välittävien yritysten määrästä, mutta kirjelmien perusteella jää epäselväksi alustatyön merkitys ja erityispiirteet Suomessa. Työntekijän asema alustatyössä voi vaihdella. Lisäksi työtä voidaan tehdä kokoaikaisesti, osa-aikaisesti tai jonkin muun työn ohella. Kirjelmissä olisi voinut kuvata, millaisia hyötyjä ja ongelmia alustatyöhön mahdollisesti liittyy Suomessa. Millaisia ovat alustatyön kehitysnäkymät Suomessa?

Kirjelmistä ei käy selkeästi ilmi, millaisia yrityksiä ja toimialoja alustatyö erityisesti koskisi Suomessa. Jatkovalmistelussa tulisi kuvata direktiivin soveltamisen piiriin kuuluvia yrityksiä ja toimialoja esimerkiksi luokittelemalla. Lisäksi jatkovalmistelussa tulisi arvioida direktiivin vaikutuksia alustataloudessa työskenteleville henkilöille. Miten työntekijöiden asema ja yhdenvertainen kohtelu muuttuisivat jatkossa?

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu valtioneuvoston kirjelmästä (U 6/2022 vp) ja jatkokirjelmästä (UJ 32/2022 vp) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työolojen parantamisesta alustatyössä (alustatyödirektiivi), jotka työ- ja elinkeinoministeriö on antanut eduskunnalle. Lausunto on julkinen.

Arviointineuvosto katsoo, että kirjelmien perusteella saa käsityksen direktiiviehdotuksen taustasta, sisällöstä ja tavoitteista. Arviointineuvosto suosittelee, että lausunnossa esitetyt kehittämisehdotukset otetaan huomioon asian jatkovalmistelussa.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista. 

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 202