Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Kandidater till skiljenämnd enligt avtalet om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

24.7.2020 11.37
Nyhet

Statsrådets kansli önskar intresseanmälningar till uppdraget som ledamot i en skiljenämnd som inrättas med stöd av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen.

Skiljenämnden är ett centralt organ för tvistlösning i anslutning till utträdesavtalet. Det föreskrivs om skiljenämnden i avtalets artiklar 170–181: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=OJ:L:2020:029:TOC
https://vnk.fi/sv/information-om-brexit/uttradesavtalet

EU:s och Förenade kungarikets gemensamma kommitté sammanställer en förteckning över 25 personer som kan tjänstgöra som ledamöter i en skiljenämnd. För detta ändamål ska unionen och Förenade kungariket föreslå tio personer vardera. Parterna ska därtill gemensamt föreslå fem personer. 

Enligt utträdesavtalet får förteckningen endast omfatta personer vars oavhängighet inte kan ifrågasättas, som har de kvalifikationer som krävs för utnämning till de högsta domarämbetena i hemlandet eller är jurister med allmänt erkända kvalifikationer och som har specialkunskaper eller erfarenhet inom unionsrätt och folkrätt. Förteckningen får inte innefatta personer som är ledamöter av, tjänstemän eller andra anställda vid unionsinstitutionerna, vid en medlemsstats statliga förvaltning eller vid Förenade kungarikets statliga förvaltning.

Skiljenämnden tillsätts för att lösa en viss tvist och den ska alltid bestå av fem personer från den gemensamma förteckningen. Frågor som gäller unionsrätten avgörs emellertid alltid i Europeiska unionens domstol.   

Europeiska kommissionen har för avsikt att skapa en egen EU-pool på 30 personer med kapacitet att tjänstgöra i en skiljenämnd. Ur den ska sedan EU:s kandidater till förteckningen väljas. För detta ändamål har kommissionen bett medlemsstaterna att före den 4 september 2020 sända in uppgifter om högst två personer som är intresserade av att tjänstgöra i en skiljenämnd. Kommissionen bedömer kandidaternas kompetens och gör ett urval.   

Medlemsstaterna har inga öronmärkta platser i kommissionens pool och personerna i poolen eller på den gemensamma förteckningen representerar inte i något skede av processen sina länder.   

Ytterligare upplysningar ges av specialsakkunniga i EU-ärenden Silja Pasanen, statsrådets kansli, avdelningen för EU-ärenden, tfn 029 516 0402 , [email protected]

Den som är intresserad av uppdraget ska meddela sitt intresse skriftligen senast fredagen den 14 augusti 2020 kl. 16.15 till statsrådets kanslis registratorskontor på adressen Statsrådets kansli, PB 23, 00023 Statsrådet eller på besöksadressen Riddaregatan 2 B, Helsingfors eller per e-post till [email protected] 

Meritförteckningen ska lämnas in på finska eller svenska.
 

Sivun alkuun