Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Stärkandet av arbetskraftsinvandring som mål för regeringens migrationspolitiska program

arbets- och näringsministerietinrikesministerietjustitieministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 4.1.2018 15.23 | Publicerad på svenska 5.1.2018 kl. 10.15
Pressmeddelande 6/2018

Regeringens migrationspolitiska program för att stärka arbetskraftsinvandring har publicerats. I programmet fastställs åtgärder som främjar förutom arbetskraftsinvandring också integration och goda relationer mellan olika befolkningsgrupper till stöd för arbetskraftsinvandringen. Klara långsiktiga mål i syfte att locka internationella experter behövs för att Finland ska klara sig i den globala konkurrensen om kompetent arbetskraft.

Målet är också att allt effektivare identifiera och utnyttja arbetskrafts- och kompetenspotentialen hos invandrare som redan bor i landet.

Finland behöver invandrare för att svara mot bristen på arbetskraft i olika branscher, för att förbättra försörjningskvoten som försämras i takt med att befolkningen åldras och för att göra Finland mer attraktivt i internationella experters och företagares ögon. 

Kompetent arbetskraft stöder tillväxten i Finland

Aktiv politik som främjar arbetskraftsinvandring är ett sätt att sörja för att arbetslivet och företagen har tillgång till kompetent och sakkunnig arbetskraft när andelen arbetsför befolkning minskar. Till olika branscher i Finland behövs både arbetskraft som arbetar tillfälligt i landet och arbetskraft som bosätter sig här permanent.

Enligt yrkesbarometern 2017 råder det brist på arbetskraft i allt fler yrken. Brist på arbetskraft kan iakttas i synnerhet inom social- och hälsovården, men också i allt högre grad i byggbranschen. Företagen har identifierat tillgången på sakkunnig arbetskraft som en av de största utmaningarna med tanke på tillväxt och internationalisering.

Det allt mångsidigare arbetslivet breddar innovations- och kompetensbasen i Finland. Det bidrar till att vi får internationella experter och investeringar till landet och stöder företagens och läroanstalternas internationalisering.

Konkurrensen om internationella experter är så hård att det vid sidan om andra omständigheter som inverkar på etableringen i landet bör säkerställas att systemet med uppehållstillstånd är smidigt. Med tanke på detta är det av stor betydelse att det till exempel erbjuds mera elektroniska tjänster.

Tjänster som stöder etablering och integration hjälper till i att locka kompetent arbetskraft

Tjänster som stöder etablering underlättar inflyttningen till Finland, eventuellt redan i ursprungslandet, och de första skedena av vardagen i Finland. Med tjänster som stöder etablering avses exempelvis magistratens tjänster och rådgivning som gäller beskattning.

Den internationella rekryteringen och den internationella arbetskraftens etablering underlättas genom smidiga myndighetstjänster som fås över en disk. Modellen för dessa tjänster utgörs av pilotprojektet International House som för samman huvudstadsregionens myndigheter, arbetsgivare, yrkesnätverk och tjänsteleverantörer som främjar integration och sysselsättning.

Integrationstjänster som beaktar hela familjen är av stor betydelse med tanke på hur invandrarna trivs i Finland och huruvida de vill stanna i landet. Staten, myndigheterna och organisationerna samarbetar för att de som har flyttat till Finland för att arbeta samt deras familj ska ha en bra vardag och för att de ska få delta i det finska samhället.

Goda relationer mellan olika befolkningsgrupper bidrar till arbetskraftsinvandrarnas etablering i Finland

Ett positivt attitydklimat och välfungerande relationer mellan olika befolkningsgrupper gör Finland mer attraktivt i utländska experters ögon. Dessa omständigheter bidrar till internationalisering av arbetslivet och stöder Finlands ställning i den globala konkurrensen om arbetskraft.

Hur produktivt och resultatrikt invandrarnas arbete är och hur bra invandrarna mår i arbetet påverkas av huruvida de upplever att de är en del av arbetsgemenskapen eller att de blir utsatta för diskriminering. 

Familjers beslut att bosätta sig mer långvarigt i Finland påverkas såväl av växelverkan inom arbetslivet som av alla familjemedlemmars erfarenheter av växelverkan i skolor, lekparker, offentliga utrymmen och hobbyverksamhet.

Också makarnas sysselsättning har en betydande inverkan på hur familjerna trivs. Därför bör det fästas särskild vikt vid sysselsättningen av makar till utländska experter som kommer till landet och av invandrarkvinnor som redan bor i landet.

Bakgrund

Syftet med programmet är att synliggöra och främja regeringens migrationspolitiska linje som stöder sådan invandring som stärker sysselsättningen och de offentliga finanserna, förbättrar försörjningskvoten och främjar internationaliseringen av ekonomin.

Det migrationspolitiska programmet bygger på strategin ”Migrationens framtid 2020”, som godkändes som statsrådets principbeslut 2013. I det nya programmet har riktlinjerna i strategin uppdaterats så att de motsvarar dagens förhållanden.

Styrgruppen för projektet har varit ministerarbetsgruppen för migration. En ministerie- och sektorsövergripande samarbetsgrupp har svarat för beredningen. I gruppen har medverkat inrikesministeriets migrationsavdelning, polisavdelning, gränsbevakningsavdelning, kommunikationsenhet och förvaltnings- och utvecklingsavdelning samt justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, utrikesministeriet, miljöministeriet, Migrationsverket och Polisstyrelsen.

Det migrationspolitiska programmet har beretts parallellt med regeringens åtgärdsprogram Talent Boost, som syftar till att göra Finland mer attraktivt i internationella experters ögon och kanalisera de internationella experternas sakkunskap till stöd för företags tillväxt och internationaliseringen av företagen. Åtgärderna inom ramen för programmet Talent Boost offentliggörs i början av våren 2018.

Den 31 oktober 2017 ordnades det ett diskussionsmöte för organisationer och företrädare för näringslivet, och de viktigaste resultaten av mötet har beaktats i beredningen av programmet.

Arbeta i Finland – Regeringens migrationspolitiska program för att stärka arbetsrelaterad invandring (på finska)

Ytterligare information

Jorma Vuorio, överdirektör, inrikesministeriet, tfn 0295 488 600, [email protected] (ordförande för samarbetsgruppen)

Sonja Hämäläinen, migrationsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 112, [email protected]

Johanna Suurpää, direktör, justitieministeriet, tfn 0295 150 534, [email protected] (goda relationer mellan olika befolkningsgrupper)

 
Sivun alkuun