Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Regeringen föreslår kompletteringar i budgetpropositionen 2018

finansministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 16.11.2017 13.48
Pressmeddelande 524/2017

Regeringen överlämnade den 16 november ett förslag till komplettering av budgetpropositionen för 2018 till riksdagen. Enligt förslaget kommer anslagsbehovet att öka med 99 miljoner euro och inkomstposten höjs med 32 miljoner euro. Propositionen ökar statens nettoupplåning med 67 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas vara cirka 3,0 miljarder euro år 2018. Enligt den tredje tilläggsbudgetpropositionen har nettoupplåningen 2017 beräknats uppgå till 4,5 miljarder euro. Statsskulden uppskattas vid utgången av 2018 uppgå till cirka 110 miljarder euro.

Inkomstposter

Det uppskattas att intäkterna från bilskatten ökar med 15 miljoner euro 2018 i och med att skrotningspremier för personbilar och stöd för anskaffning av eldrivna personbilar införs eftersom premierna och stödet förmodligen förskjuter försäljningen av personbilar till 2018.

Anslagsökningar för militär krishantering och polisen

I utgifterna för militär krishantering föreslås en ökning på 5,4 miljoner euro. Ökningen beror i huvudsak på Finlands fortsatta beredskap för att delta i FN:s insats i Libanon (UNIFIL).

För polisen och skyddspolisen föreslås ett engångstillägg på sammanlagt fem miljoner euro som ska användas för investeringar för att bekämpa terrorism, effektivisera polisens åtgärder för återsändande av asylsökande och för att förbättra underrättelseverksamheten.

Anslag för plankorsningar och nya trafikprojekt

Det föreslås en ökning på två miljoner euro för förbättring av plankorsningar. Det föreslås ett bidrag av engångsnatur på 150 000 euro till Seinäjoen lentoasema Oy. För att bygga en flygfraktsplatta i Vasa föreslås finansiering på 1,34 miljoner euro.

Det föreslås en fullmakt på 139 miljoner euro för att bygga en motorväg på riksväg 4 Kirri–Tikkakoski. Fullmakten ökar anslagsbehovet 2018 med drygt sex miljoner euro. Ytterligare har regeringen beslutat att steg 2 i arbetet med Böle-Riihimäki bereds så att regeringen har förutsättningar att våren 2018 besluta om att ta in det i rambeslutet 2018. Projektet ska öka huvudjärnvägsbanans trafikeringspotential. Projekten genomförs inom ramen. Utgiftsramen tillåter inte några andra stora trafikprojekt under denna valperiod. 

Finansiering som gäller tillväxtmotorer och produktionsstöd för förnybar energi

Ett nytt kapitallån på 30 miljoner euro föreslås för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet. Avsikten är att bevilja kapitallån för att inleda tillväxtorienterad företagsverksamhet när effekterna av verksamheten syns i form av betydligt större möjligheter att ta tillvara innovationer och i form av förnyelse av företagen.

Vidare föreslås det en fullmakt att utifrån anbudsförfaranden som omfattar en årlig elproduktion på i medeltal 2,0 terawattimmar ingå förbindelser om att bevilja stöd till kraftverk inom ramen för det nya premiesystemet för el som producerats med förnybara energikällor.

Frontveteranernas tjänster tryggas

Det föreslås att det anvisade anslaget för rehabilitering av frontveteraner höjs med nio miljoner euro. Avsikten med höjningen är att de reserverade anslagen för rehabilitering och tjänster som tillhandahålls veteranerna i hemmet ska vara tillräckliga och att alla veteraner ska ha tillgång till de tjänster som är avsedda för dem.

Uppskattade antalet asylsökande minskat

Anslagen i budgetpropositionen 2018 har beräknats enligt 7 000 nya asylsökande, men enligt dagens uppgift kommer antalet asylsökande troligtvis vara lägre, dvs. 4 000 sökande. Därmed minskar behovet av anslagen för integration med 3,8 miljoner euro. Behovet av anslag för förberedande undervisning för den grundläggande utbildningen och för den grundläggande utbildningen för vuxna minskar också med 3,4 miljoner euro.

Det föreslås ett ytterligare anslag på sammanlagt 1,17 miljoner euro för att främja integration och sysselsättning av invandrare. Anslaget reserveras för bl.a. lönekostnader som uppstår i samband med främjandet av integrationen samt för att påskynda utbildningsgången och vägen till sysselsättning för invandrare

Övriga förändringar

I Statistikcentralens anslag föreslås en ökning på 1,3 miljoner euro för avtal och förbindelser som hänför sig till projektet om värdering av byggnader.

För Befolkningsregistercentralen föreslås en ökning på 1,3 miljoner euro för avtal och andra förbindelser som ska åstadkomma en fast från användarantal oberoende prissättning av verktyg för stark elektronisk autentisering vid inloggning i den offentliga förvaltningens e-tjänster.

Till statsandelen för kommunal basservice föreslås ett tillägg på 118,7 miljoner euro till följd av en korrigering av justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna, förändringar i bestämningsgrunderna för de kalkylerade kostnaderna och förändringar i hemkommunsersättningen.

Det föreslås en ökning på 2,3 miljoner euro i anslaget för språkförsök så att hälften av den ytterligare finansieringen anvisas genom interna överföringar inom undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel.

Det föreslås en ökning på sex miljoner euro i den statliga finansieringen för att bygga en allaktivitetsarena i Tammerfors.

Det föreslås en ökning på 1,75 miljoner euro i omkostnaderna för Business Finland. Ökningen beror på kostnader för ändringar som hänför sig till reformen Business Finland.

Regeringes proposition om komplettering av regeringens proposition om budgeten för 2018


Ytterligare information: Markus Lahtinen, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 16 0404, Matias Marttinen, finansministerns specialmedarbetare, tfn 044 269 3113, och Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236

 
Sivun alkuun