Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hallitus päätti vuoden 2017 ensimmäisestä lisätalousarvioesityksestä

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 19.5.2017 12.10
Tiedote 249/2017

Hallitus neuvotteli perjantaina 19. toukokuuta vuoden 2017 ensimmäisestä lisätalousarvioesityksestä. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keskiviikkona 24. toukokuuta.

Verotuloarvioissa nousua

Verotuloarviota korotetaan yhteensä 490 miljoonalla eurolla etenkin kertymätietojen sekä myönteisemmän talousennusteen päivittymisen seurauksena. Odotettua myönteisemmän talouskehityksen vuoksi arvonlisäverontuottoa esitetään korotettavaksi 186 miljoonalla eurolla ja autoveroa 52 miljoonalla eurolla. Perintö- ja lahjaveron ennakoitua suurempaan tuottoon on puolestaan vaikuttanut veroerien käsittelyn nopeuttaminen Verohallinnossa vuoden 2017 aikana. Perintö- ja lahjaveron tuottoa esitetään korotettavaksi 220 miljoonalla eurolla.

Valtion lainanottotarve pienenee hieman

Varsinaisten tulojen 482 miljoonan euron lisäys ja määrärahojen 304 miljoonan euron lisäys huomioon ottaen vuoden 2017 lisätalousarvioesitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta 178 miljoonalla eurolla. Valtion nettolainanotoksi v. 2017 arvioidaan n. 5,4 miljardia euroa. Valtionvelan määrän vuoden 2017 lopussa arvioidaan olevan n. 108 miljardia euroa, mikä on n. 49 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Lounais-Suomen positiiviseen rakennemuutokseen tukea

Valmistavan teollisuuden kasvun positiivinen vaikutus ulottuu Varsinais-Suomessa 2020-luvulle asti. Alueella on merkittävä osaamisen ja lisätyövoiman tarve. Pitkäaikaisen kasvun varmistamiseksi ehdotetaan varoja positiivisen rakennemuutoksen vahvistamiseen Varsinais-Suomessa.

Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa tukevien kasvupilottien toteuttamiseen positiivisen rakennemuutoksen alueilla ehdotetaan osoitettavaksi 2 miljoonaa euroa. Vuosina 2017-2019 toteutettavissa pilottihankkeissa selvitetään tarkemmin alueiden ammatillisten osaajien tarvetta sekä luodaan toimintamalleja, joilla voidaan nopeasti ja etupainotteisesti vastata osaajatarpeeseen. Positiivisen rakennemuutoksen alueiden ammattikorkeakoulutuksen vahvistamiseen vuosina 2017—2019 ehdotetaan lisättäväksi 4 miljoonaa euroa. Tekniikan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteisen alustan luomiseen Turkuun ehdotetaan varattavaksi 2 miljoonaa euroa ja toimintamallin kehittämiseen Suomen tekniikan alan yliopistojen yhteistyöhön Lounais-Suomessa 12 miljoonaa euroa vuosina 2017-21.

Hallitus arvioi vuoden 2020 loppuun mennessä, miten tekniikan korkeakoulujen yhteistyö on onnistunut tyydyttämään tekniikan yliopistokoulutettujen rekrytointitarpeen Lounais-Suomessa. Tässä yhteydessä arvioidaan myös, onko tarvetta tehdä tekniikan yliopistojen koulutusvastuujaon osalta muutoksia.

Liikenteellisten pullonkaulojen poistamiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi käynnistetään tiesuunnitelman päivittäminen yhteysvälillä Vt 9 Turku – Tampere välillä Liedon asema – Aura.

Työ- ja elinkeinoministeriö osoittaa 16 737 000 euroa alueellisille ELY-keskuksille julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin. Määrärahoilla vastataan akuutteihin talous- ja työllisyystilanteen vaatimuksiin sekä positiiviseen rakennemuutokseen ja vahvistetaan osaavan työvoiman saatavuutta.

Rahoitus osoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2017 jakamattomista määrärahoista. Lisämäärärahoja osoitetaan Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Hämeeseen, Pirkanmaalle, Kaakkois-Suomeen, Pohjois-Savoon, Keski-Suomeen, Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Toimivat väylät

Suomen kilpailukyvyn ja kestävän talouskasvun tukemiseksi on erityisesti varmistettava Suomen saavutettavuus sekä toimivat kansainväliset yhteydet. Suomi on viennissä ja tuonnissa riippuvainen merikuljetusten kannalta tärkeiden väylien liikennöitävyydestä ja kapasiteetista.

Oulun meriväylä -hankkeeseen ehdotetaan 12,5 miljoonaa euron määrärahaa väylän syventämiseen 10 metristä 12,5 metriin sataman kuljetustehokkuuden nostamiseksi. Rauman meriväylä -hankkeen valtuutta ja määrärahaa ehdotetaan lisättävän 2 miljoonalla eurolla hankkeen vedenalaisen louhittavan kallion määrän kasvun johdosta alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna. Vuosaaren meriväylän syventämiseen osoitetaan varat vuoden 2018 talousarviossa. Valtion rahoitusosuus on 10 miljoonaa euroa.

Uudenkaupungin radan sähköistämiseen ehdotetaan 21 miljoonan euron valtuutta. Sähköistämisen tavoitteena on saada kustannussäästöjä liikennöinnissä sekä pienentää turvallisuus- ja ympäristöriskejä Turun ratapihalla.

KymiRing

Rakenteilla olevan KymiRing moottoriurheilukeskuksen rakentamiskustannuksiin myönnettävään avustukseen ehdotetaan 3,5 miljoonan euron määrärahaa. Valtionavustuksen myöntämisen ja maksamisen ehtona on, että rahoittajien antamin oikeudellisesti pitävin rahoitussitoumuksin voidaan todeta moottoriurheilukeskushankkeen vaatiman koko rahoituksen toteutuvan.

Hankkeeseen Vt 12 Tillola—Keltti osana Lahti—Kouvola yhteysväliä ehdotetaan 14 miljoonan euron valtuutta. Tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen sekä liikenteen ohjaaminen eritasoliittymän kautta KymiRingin moottoriradalle. Hankkeen toteutuminen on ehdollinen Kymiringin rahoituksen toteutumiselle.

Turvapaikanhakijat ja maahanmuutto

Maahanmuuttoon liittyvän vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavien tukien budjetoitua määrärahaa ehdotetaan nostettavaksi 14,9 miljoonalla eurolla. Vastaanoton piirissä on kuluvana vuonna ennakoitua suurempi henkilömäärä eli keskimäärin 14 700 henkilöä. Vapaaehtoisen paluun määrärahaa ehdotetaan lisättäväksi 3 miljoonaa euroa.

Kriisinhallinta

Sotilaallisen kriisinhallinnan menoja ehdotetaan lisättäväksi n. 8,6 miljoonaa euroa lähinnä Irakin koulutusoperaation jatkamisen vuoksi.

Suomi 100 -itsenäisyyden juhlavuosi

Suomi 100 -itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää haun kolmeen uuteen avustusohjelmaan. Ylimääräiseen hakuun ehdotetaan kohdennettavaksi 5,5 miljoonaa euroa. Haku kohdennetaan yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Finnvera Oyj

Finnvera Oyj:n varainhankinnan valtuuteen ehdotetaan 500 miljoonan euron lisäystä, joka aiheutuu valtion Finnvera Oyj:lle valtion talousarvion puitteissa myöntämien lainojen enimmäismäärän nostosta 1.1.2017 voimaantulleella lakimuutoksella.

Innovaatiorahoituskeskus Tekes

Innovaatiorahoituskeskus Tekesin lainavaltuuteen ehdotetaan siirrettäväksi 10 miljoonaa euroa Tekes Pääomasijoitus Oy:n pääomitukseen varatuista määrärahoista käytettäväksi pilotointi- ja demohankkeiden vauhdittamiseen. Valtuuslisäyksestä aiheutuva määrärahasiirto on 4,3 miljoonaa euroa v. 2017.

Sote- ja maakuntauudistus

Maakuntien tietohallinnon perustamiseen sekä maakuntien esivalmisteluun ja väliaikaishallinnon menoihin ehdotetaan 22 miljoonan euron lisäystä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin myönnettäviin valtionavustuksiin ehdotetaan kohdennettavaksi yhteensä 30 miljoonan euron määräraha.

Suomi-talo

Governia Oy:n pääomittamiseen ehdotetaan 8,2 miljoonan euron määrärahaa. Suomen valtio ja Venäjän federaatio valmistelevat sopimusta Pietarissa sijaitsevan Suomi-talo -kiinteistön hankinnasta Suomen valtiolle. Valtiosopimuksessa kohteen ostajana toimisi valtion puolesta valtion täysin omistama erityistehtäväyhtiö Governia Oy.

Valtion takaussuorituksiin ehdotetaan 8,2 miljoonan euron lisäystä Suomen Pietarin instituuttia ylläpitävän Pietari-säätiön Pietarin Suomi-talon peruskorjaukseen liittyvän lainan takaussuoritukseen luotonantajan sanottua lainan irti.

Muita muutoksia

Neste Oyj:n ja Vapo Oy:n valtion omistusosuutta ehdotetaan laskettavaksi nykyisestä 50,1 prosentista siten, että omistusosuudeksi jää kummassakin yhtiössä kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta vähintään 33,4 %. Tällöin valtio voi vielä turvata asemansa kaikkiin merkittäviin osakeyhtiötä koskeviin päätöksiin.

Luonnonvarakeskukselle ehdotetaan 1,6 miljoonan euron lisäystä Savonlinnan toimintojensa uudistamiseen strategiseksi toimipisteeksi, joka kehittää toimintatapoja ja uusia liiketoimintamalleja metsäbiotalouden tutkimustulosten siirtämiseksi käytäntöön.

Työttömyysturvan aktiivimallin käyttöönottoon ehdotetaan 10 miljoonan euron lisämäärärahaa julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin.

Valtion korvaukseen maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin ehdotetaan 1 miljoonan euron lisämäärärahaa. Määräraha käytetään Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen toteuttamaan, maatalousyrittäjien jaksamista tukevaan hankkeeseen.

Ympäristöministeriölle ehdotetaan 5 miljoonan euroa ympäristövahinkojen torjuntaan aiheutuen Belvedere Mining Oy:n konkurssin aiheuttamasta ympäristön pilaantumisuhasta.

Lisätietoja: pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja Markus Lahtinen, p. 0295 160 404, työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, p. 050 574 0236 ja valtiovarainministerin erityisavustaja Ville Valkonen, p. 044-567 2201

 
Sivun alkuun