Hyppää sisältöön

Hallitus päätti vuoden 2018 ensimmäisestä lisätalousarvioesityksestä

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 29.5.2018 12.06
Tiedote 279/2018

Hallitus neuvotteli tiistaina 29. toukokuuta vuoden 2018 ensimmäisestä lisätalousarvioesityksestä. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle torstaina 31. toukokuuta.

Osaavan työvoiman saatavuutta edistetään

Osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi käynnistetään kertaluonteisia nopeita koulutustoimenpiteitä, joihin ehdotetaan yhteensä 60 miljoonan euron lisäyksiä opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloilla.

Julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin ehdotetaan yhteensä 29 miljoonan euron lisäystä, josta 24 miljoonaa euroa kohdentuisi yrityslähtöisten työvoimakoulutusten lisäämiseen ja 5 miljoonaa euroa vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseksi käynnistettäviin kasvupalvelupilotteihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokkaan ehdotetaan lisättäväksi 2 miljoonaa euroa luku- ja kirjoitustaidon koulutuksiin ja suomen tai ruotsin kielen koulutuksiin vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.

Ehdotetaan lisättäväksi 2 miljoonaa euroa pilotteihin, joilla madalletaan oppimateriaalikustannuksia lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Ammatillisessa koulutuksessa käynnistetään pilotti, jossa luodaan malli alan vaihdon täsmäkoulutuksiin. Koulutusta voidaan lisäksi kohdentaa myös heikkojen perustaitojen varassa olevien osaamisen parantamiseen. Pilotin toteuttamiseen ehdotetaan lisättäväksi 16 miljoonaa euroa.

ICT-alan ja muiden työvoimapula-alojen osaajien korkeakoulututkintoihin johtavien tai korkeakoulututkintojen osista koostuvien opintojen toteuttamiseen ehdotetaan 10 miljoonan euron lisäystä.

Pitkään perhevapailla olleiden henkilöiden paluuta takaisin työelämään tuetaan pilotilla, jossa perhekeskuksien yhteydessä on tarkoitus tarjota ura- ja työnhakuvalmennusta. Tätä toimintaa varten ehdotetaan 1 miljoonan euron määrärahaa.

Hallitus käynnistää Digiaikakauden taidot -ohjelman aikuisille, tavoitteena digitaitojen ja heikkojen perustaitojen vahvistaminen. Eriarvoisuuden lisääntymisen ehkäisemiseksi ja kansalaisten perustaitojen vahvistamiseksi lisätään matalan kynnyksen koulutusta kaikenikäisille henkilöille, joilla on heikot perustaidot sekä puutteita esimerkiksi monilukutaidossa tai digitaidoissa. Tavoitteena on työllistymisedellytysten parantuminen sekä perustaitotason nostaminen ja taitojen päivittäminen digitaaliseen aikaan. Ohjelmaan varataan yhteensä 7 miljoonan euron rahoitus. Tarjonnan lisäys toteutetaan vapaan sivistystyön oppilaitosten kautta ja yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien, kansalaisjärjestöjen ja muun kolmannen sektorin kanssa.

Panostuksia liikennehankkeisiin

Keski-Pasilan keskustakorttelin kehittämiseen liittyvän länsiraiteen rakentamiseen ehdotetaan 8,8 miljoonan euron valtuuden korotusta 40 miljoonasta eurosta 48,8 miljoonaan euroon hankkeen loppuunsaattamiseksi.

Valtatie 4 Oulu—Kemi hankkeen valtuutta ehdotetaan nostettavaksi 15 miljoonalla eurolla Oulujoen siltojen uusimisen johdosta.

Maantien 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien ramppien parantamiseen ja liikennevaloliittymien rakentamiseen Meyerin telakan liikenteen sujuvoittamiseksi ehdotetaan noin 3,4 miljoonan euron määrärahaa. Valtatien 12 Eura—Raijala tieosuuden liittymien ja geometrian parantamiseen ehdotetaan noin 4,4 miljoonan euron määrärahaa.

Kantatie 68 Pietarsaaren eritasoliittymän rakentamiseen ehdotetaan 3,1 miljoonan euron määrärahaa.

Maantie 5013 Kuhasalontien parantamisen toteuttamiseen ehdotetaan 4,64 miljoonaa euroa.

Malmin korvaavien kenttien kehittämiseen ehdotetaan 2 miljoonan euron siirtomäärärahaa.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu ja toimeenpano

Maakuntien perustamiseen liittyvän ICT:n muutoksen toimeenpanoon ja tietojärjestelmien konsolidointikustannuksiin ehdotetaan lisättäväksi 15 miljoonaa euroa ja maakuntatieto-ohjelman kustannuksiin 1,4 miljoonaa euroa. Lisäksi uudistuksen toimeenpanoa tukevien palveluiden hankintaan ehdotetaan 2,5 miljoonan euron määrärahaa.

Valinnanvapauspilotit

Valinnanvapauspilottien rahoitukseen ehdotetaan yhteensä 200 miljoonan euron valtuutta, mikä tarkoittaa 100 miljoonan euron lisäystä vuosina 2018–2021 toteutettavien pilottien kokonaisrahoitukseen. Pilottien tarkoituksena on tukea vaiheistettuna valinnanvapauslain toimeenpanoa osana sote-uudistusta ja toimia siten osaltaan maakuntien muutostukena. Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt jo varsinaiseen talousarvioon sisältyneen 100 miljoonan euron rahoituksen jaosta 15.5.2018. Pilotit voidaan käynnistää valinnanvapauslain hyväksymisen jälkeen.

Lisärahoituksen osalta järjestetään uusi haku syksyllä 2018. Hallitus haluaa turvata, että toiminta käynnistyy kaikissa maakunnissa. Lisärahoitus suunnataan erityisesti siten, että pilotointi laajenee myös niihin maakuntiin, jotka jäivät ilman rahoitusta tämän kevään haussa.

Maatalouden toimintaedellytyksiä turvataan

Energiaverotukeen ehdotetaan 25 miljoonan euron lisäystä. Lisäys perustuu hallituksen päätökseen tukea syksyn 2017 vaikeista sadonkorjuuolosuhteista kärsiviä maatalouden harjoittajia. Tuella kompensoidaan kohonneita kone- ja kuivatuskustannuksia.

Maatilatalouden kehittämisrahastoon tehtävään siirtoon ehdotetaan 10 miljoonaa euroa.

Uuden teknologian siirtorahaston perustaminen

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n oman pääoman korottamiseen ehdotetaan 15 miljoonan euron lisäystä. Se käytetään uuden teknologian siirtorahaston perustamiseen yhdessä Euroopan investointirahaston ja yksityisten pääomasijoittajien kanssa.

Suomen Malmijalostus Oy

Terrafame Group Oy:n toimintamandaattia laajennetaan kattamaan Terrafame Oy:n omistamisen lisäksi laajemmin kaivos- ja akkuklusteriin liittyviä omistus- ja kehitystehtäviä, ja sen nimeksi muutetaan Suomen Malmijalostus Oy. Tähän liittyen yhtiötä ehdotetaan pääomitettavaksi 46 miljoonalla eurolla. Vastaavasti tuloutettaisiin aiemmin Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle myönnetyn kaivosrahoitusohjelman sijoittamattomat 16 miljoonan euron varat sekä peruutettaisiin aiemmin vuosien 2016–2017 talousarvioissa Suomen Teollisuussijoitus Oy:n pääomitukseen budjetoitu 30 miljoonan euron määräraha. 

Muita tarkistuksia

Poliisin välttämättömiin kalusto- ja välinehankintoihin ehdotetaan 2,719 miljoonan euron lisämäärärahaa. Lisähankinnat liittyvät Suomen vuoden 2019 EU-puheenjohtajuuskauteen.

Keski-Suomen poliisin toiminnan turvaamiseksi Jyväskylän poliisivankilan sisäilmaongelmien aiheuttamia lisäkustannuksia kompensoidaan 569 000 euron lisärahoituksella. Laivaliikenteen turvallisuuden parantamiseksi ehdotetaan 300 000 euron lisämäärärahaa satamien valvontakamerajärjestelmien parantamiseen.

Ulkoministeriölle ehdotetaan 5,1 miljoonaa euroa lähetystöjen korjauksiin sekä muutto- ja vuokrakustannuksiin.

Puolustusvoimien toimintamenoihin ehdotetaan sotilastiedustelulaista aiheutuviin laite- ja tietojärjestelmäkustannuksiin 3,4 miljoonan euron lisäystä sekä laista aiheutuviin henkilöstömenoihin 90 000 euron lisäystä.

Jurmo veneluokan korjaamiseen annetaan 6 miljoonan euron valtuus, joista 2 miljoonaa käytetään tänä vuonna.

Peruskoulufoorumin tasa-arvoiseen peruskoulun tavoitteiden ja toimien toimeenpanoon ehdotetaan osoitettavaksi 10 miljoonaa euroa hallinnonalan sisäisenä siirtona. Kokonaisuus kuuluu osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeeseen.

Suomen Tietotoimistolle (STT) ehdotetaan kertaluontoista 1,5 miljoonan euron tukea uutistoimintojen turvaamiseen murrosvaiheessa.

Kimolan kanava -hankkeen valtion osuuteen ehdotetaan lisäystä yhteensä 5,2 miljoonaa euroa. Lisäys johtuu ennakoitua suuremmista rakennuskustannuksista.

Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakuluihin ehdotetaan 3,5 miljoonan euron määrärahalisäystä. Määräraha kohdistuu työttömyysturvan aktiivimallin toimeenpanoon.

Varsinaisen kehitysyhteistyön valtuutta ehdotetaan korotettavaksi 14,4 miljoonalla eurolla. Korotus liittyy Turkille annettavan pakolaisavun koordinointivälineen (Refugee Facility for Turkey) toiseen rahoitusosuuteen ja Suomen kansalliseen osuuteen siinä. Varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahoja ehdotetaan korotettavaksi 7,7 miljoonalla eurolla, joka kohdistetaan Irakin ja Syyrian tukemiseen.

Ehdotetaan valtuutta tehdä tarjouskilpailun perusteella sitoumuksia tuen myöntämisestä voimalaitoksille keskimäärin 1,4 terawattitunnin sähkön vuosituotannon perusteella uudessa uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön preemiojärjestelmässä. Tarkoituksena on järjestää vuonna 2018 tarjouskilpailu, jonka voittaneet uusiutuvan sähkön hankkeet tulisivat tuotantoon aikaisintaan arviolta vuonna 2020.

Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siidan perusnäyttelyn uudistukseen ehdotetaan 300 000 euroa.

Tuloarvioissa korotuksia

Verotuloarviota ehdotetaan korotettavaksi yhteensä 172 miljoonalla eurolla. Työllisyyden koheneminen ja vahva kuluttajien luottamus kasvattavat sekä arvonlisäveron että autoveron tuottoarviota. Arvonlisäveron tuottoarviota korotetaan 109 miljoonalla eurolla ja autoveroennustetta 65 miljoonalla eurolla. Myös päästökauppatuloja arvioidaan kertyvän 90 miljoonaa euroa aiemmin budjetoitua enemmän.

Valtion myöntämiin lainoihin liittyvät tulot lisääntyvät 1443 miljoonalla eurolla Suomen Vientiluotto Oy:n maksaessa ennenaikaisesti takaisin Suomen valtiolta saamansa jälleenrahoitusluotot.

Valtion nettolainanoton tarve pienenee

Varsinaisten tulojen 1,7 miljardin euron lisäys ja määrärahojen 381 miljoonan euron lisäys huomioon ottaen vuoden 2018 lisätalousarvioesitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta 1,3 miljardilla eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2018 arvioidaan noin 1,7 miljardia euroa.

Nettolainanottotarpeen väheneminen lisätalousarvioesityksessä aiheutuu erityisesti Suomen Vientiluotto Oy:n ennenaikaisista lainojen takaisinmaksuista. Kansantalouden tilinpidon mukaiseen valtiontalouden alijäämään tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta.

Valtionvelan määrän vuoden 2018 lopussa arvioidaan olevan noin 108 miljardia euroa, mikä on noin 46 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Lisätietoja: pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja Markus Lahtinen, p. 0295 160 404, valtiovarainministerin erityisavustaja Matias Marttinen p. 044 269 3113 ja työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, p. 050 574 0236