Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Den parlamentariska arbetsgruppen för forskning, utveckling och innovationer har inlett sitt arbete genom att skapa en gemensam lägesbild

Statsrådets kommunikationsavdelning
14.9.2021 13.40 | Publicerad på svenska 14.9.2021 kl. 16.02
Pressmeddelande 517/2021

Den parlamentariska arbetsgruppen för forskning, utveckling och innovationer (FoUI-arbetsgruppen) som statsrådets kansli tillsatte i juni har inlett sitt arbete. Arbetsgruppen har till uppgift att ta fram metoder för att öka finansieringen av forskning och utveckling på lång sikt.

Arbetsgruppen har inlett sitt arbete genom att skapa en gemensam lägesbild av forsknings- och utvecklingssystemet i Finland. Arbetsgruppen har också fått en översikt över ram- och budgetsystemen och deras ramvillkor med tanke på den långsiktiga finansieringen av forskning och utveckling. I fortsättningen ska arbetsgruppen fördjupa lägesbilden av forsknings- och utvecklingssystemet genom att granska de faktorer i verksamhetsmiljön som påverkar hur mycket forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet företagen har. Arbetsgruppen kommer också att behandla principerna för utvecklandet av forsknings- och utvecklingssystemet.

”Det är nödvändigt att man förbinder sig till en ökning av den offentliga FoUI-finansieringen på lång sikt. Därför är det viktigt med parlamentariskt samarbete och engagemang över valperioderna. Det skapar förutsägbarhet och baserat på den kan såväl företag som offentliga FoUI-aktörer planera sin verksamhet. Det är fråga om grundvalen för hållbar tillväxt och produktivitet i Finland, och den byggs upp i samarbete mellan utbildning, forskning och näringsliv”, säger arbetsgruppens ordförande, riksdagsledamot Matias Mäkynen.

Som ett led i arbetet med lägesbilden ordnar arbetsgruppen ett öppet internationellt seminarium den 29 september. Syftet med seminariet är att ge en bild av de senaste internationella forskningsrönen och erfarenheterna av grunderna för och effekterna av den offentliga FoU-finansieringen samt av den bästa praxis genom vilken FoU-verksamheten har kunnat utökas. Den gemensamma lägesbilden utgör ett underlag för nästa fas i arbetsgruppens arbete. I den fasen kartläggs och bedöms olika alternativ för en långsiktig ökning av den offentliga FoU-finansieringen.

Arbetsgruppen är öppen och önskar en aktiv offentlig debatt om framtiden för FoUI-systemet och finansieringen i Finland. Intressentgrupperna hörs på olika sätt, till exempel genom en öppen möjlighet att yttra sig. Diskussionen påskyndas också genom att man producerar expertskrivelser om hur olika länders FoU-finansiering utvecklas och om förfaranden som stöder långsiktigheten i finansieringen.

Finland har som mål att öka forsknings- och utvecklingsutgifterna till fyra procent i förhållande till BNP före 2030 i enlighet med regeringsprogrammet och färdplanen för forskning, utveckling och innovation (FoUI-färdplanen). Statsminister Marins regering beslutade vid sina halvtidsöverläggningar och ramförhandlingar i april 2021 att tillsätta en parlamentarisk FoUI-arbetsgrupp. Den 18 juni tillsatte statsrådets kansli arbetsgruppen där varje riksdagsparti har en ledamot och en ersättare. Mandattiden för arbetsgruppens arbete går ut den 31 december 2021.

Mer information: Kari Tolvanen, arbetsgruppens ordförande, riksdagsledamot, tfn 09 432 3059 och AnttiPelkonen, arbetsgruppens generalsekreterare, vetenskaplig expert, tfn 0295 160 533
 

 
Sivun alkuun