Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Ibruktagningsförordningen om arbetsplikt till riksdagen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.3.2020 22.11 | Publicerad på svenska 25.3.2020 kl. 22.30
Pressmeddelande 177/2020

Statsrådet utfärdade onsdagen den 25 mars en förordning enligt vilken skyldigheten för personal inom hälso- och sjukvården att utföra arbete kan tillämpas i hela landet med stöd av beredskapslagen. Yrkesutbildade personer som har fyllt 18 men inte 68 år och som är verksamma inom antingen den offentliga eller den privata hälso- och sjukvården kan kallas i arbete.

För att de arbetspliktigas ställning och rättigheter ska tryggas ska också bestämmelserna i 14 kap. i beredskapslagen tillämpas. Dessa bestämmelser handlar om arbetspliktigas skyldighet att anmäla sig, arbetsförordnandets innehåll, begränsningar i fråga om arbetsförordnanden och omständigheter som ska beaktas när ett arbetsförordnande ges. Dessutom ska de bestämmelser som gäller arbetspliktsförhållande, villkoren i arbetspliktförhållande, arbetsgivarens upplysningsplikt och arbetspliktsregistret tillämpas.

Arbets- och näringsbyråerna är behöriga myndigheter när det gäller verkställighet av arbetsplikten.

Förordningen träder i kraft den 26 mars 2020 och gäller till och med den 13 april 2020.

Regeringen har i samverkan med republikens president konstaterat att undantagsförhållanden råder i Finland på grund av coronavirusutbrottet. Statsrådet överlämnade den 17 mars 2020 två förordningar om ibruktagning av beredskapslagen till riksdagen. Riksdagen beslutade den 18 mars 2020 att statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93–95 och 109 § i beredskapslagen får förbli i kraft med undantag av bestämmelserna om arbetstagares arbetsplikt.

Bakgrundsinformation om beredskapslagen

I beredskapslagen finns bestämmelser om myndigheternas befogenheter under undantagsförhållanden. Befogenheter enligt beredskapslagen får utövas endast om situationen inte kan fås under kontroll med myndigheternas normala befogenheter. Med stöd av beredskapslagen begränsas medborgarnas rättigheter och normala liv endast om det är nödvändigt för att skydda befolkningen.

Beslut om ibruktagning av befogenheter enligt beredskapslagen för högst sex månader fattas genom förordning av statsrådet (ibruktagningsförordning) när statsrådet i samverkan med republikens president har konstaterat att undantagsförhållanden råder i landet. Riksdagen har den slutliga beslutanderätten i fråga om ikraftträdandet. Den beslutar huruvida befogenheterna enligt statsrådets förordning ska tas i bruk helt eller delvis. Riksdagen kan också upphäva statsrådets förordning.

I brådskande fall är det möjligt att ta i bruk befogenheterna omedelbart. Också då ska förordningen omedelbart överlämnas till riksdagen för behandling. Förordningen ska föreläggas riksdagen inom en vecka, annars förfaller den.  


Ytterligare information: Elina Isoksela, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 719, och Jaska Siikavirta, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 394 

 
Sivun alkuun