Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Statsrådets principbeslut om en plan för en hybridstrategi för hantering av coronakrisen

social- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 6.5.2020 13.49 | Publicerad på svenska 6.5.2020 kl. 15.42
Pressmeddelande 314/2020

Statsrådet fattade vid sitt allmänna sammanträde onsdagen den 6 maj ett principbeslut om en plan för en hybridstrategi för hantering av coronakrisen. Principbeslutet preciserar regeringens riktlinjer från i söndags och måndags när det gäller att delvis fortsätta de begränsningsåtgärder som vidtagits för att motverka coronavirusepidemin och delvis avveckla dem gradvis och kontrollerat. Principbeslutet styr beredningen av myndighetsåtgärder och utifrån beslutet ska det ännu beredas preciserande lag- och beslutsförslag och ges närmare anvisningar.

Avsikten med regeringens åtgärder är att förhindra att viruset sprids i samhället, att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och att skydda särskilt de personer som tillhör riskgrupper. I Finland har vi hittills lyckats väl med att bromsa epidemin. Därför är det nu möjligt att övergå från omfattande begränsningsåtgärder till hybridstrategins princip om att testa, spåra, isolera och vårda.

Med hjälp av hybridstrategin strävar man efter att effektivt bromsa epidemin på ett sätt som medför så lite negativa konsekvenser för människor, företag, samhället och tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna som möjligt.

Målet är att övergå från de nuvarande restriktionerna till en situation där restriktionerna och skyddsåtgärderna gäller följande:

  • stora offentliga tillställningar
  • restaurangverksamhet som bedöms ha den högsta risknivån, i synnerhet nattklubbar och restauranger med de största antalen kundplatser eller trängsta lokalerna
  • spridning av viruset på nytt till Finland från i synnerhet länder med högre risknivå till följd av resor
  • skydd av äldre personer och personer som tillhör andra riskgrupper
  • upprätthållande av sådan praxis i fråga om hygien, avstånd och hänsynstagande som börjat tillämpas under epidemin. Myndigheterna fortsätter att ge befolkningen anvisningar för att stödja detta.

Epidemins utveckling och belastningen på hälso- och sjukvården ska övervakas och bedömas noggrant i takt med att begränsningsåtgärderna stegvis avvecklas. Regeringen utvärderar sina riktlinjer mot bakgrund av uppföljningsdata och ändrar dem vid behov.

Det är behövligt att fortsätta följa hybridstrategin tills man på global nivå har fått epidemin under kontroll. Strategin uppdateras vid behov i samband med att ny forskningsdata blir tillgänglig.

Regeringen anser att all bakgrundsinformation och alla kalkyler, inklusive antaganden och parametrar, som legat till grund för beslutsfattandet ska publiceras med iakttagande av principerna om öppen vetenskap och forskning.

Regeringen utfärdade förordningar om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med beredskapslagen

Vid sitt sammanträde på onsdagen utfärdade regeringen förordningar om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med beredskapslagen i syfte att trygga funktionsförmågan hos servicesystemet inom social- och hälsovården. Förlängningsförordningarna gäller utövning av befogenheter i enlighet med följande paragrafer i beredskapslagen: 86 § (styrning av social- och hälsovårdsenheternas verksamhet), 87 § (annan styrning av hälsovården), 88 § (iakttagande av tidsfrister för icke brådskande vård, bedömning av servicebehovet inom socialvården), 93 § (avvikelser från anställningsvillkor) och 94 § (begränsning av uppsägningsrätten). Förordningarna gäller till och med den 30 juni 2020.

Regeringen föreslår att försäljningen av läkemedel, förnödenheter och tjänster som används inom hälso- och sjukvården ska begränsas utövningen av befogenheter för annan styrning av hälso- och sjukvården ska fortsätta. Målet är att säkerställa i synnerhet tillgången till läkemedelspreparat samt en fungerande distributionskedja i Finland under undantagsförhållanden som beror på det nya coronaviruset.

Avsikten är också att förlänga beredskapslagens befogenheter i syfte att styra verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården. Social- och hälsovårdsministeriet och regionförvaltningsverket kan vid behov snabbt meddela bindande beslut om ändring av verksamheten vid verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården.

Samtidigt förlängs kommunernas rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och inledande av bedömningar av servicebehovet inom socialvården.

På basis av den förlängningsförordning som nu utfärdats kommer regeringen inom kort att utfärda en ny tillämpningsförordning som också efter den 13 maj 2020 möjliggör temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen när det gäller samhällets vitala funktioner. På så sätt kan man bättre reagera på eventuell personalbrist till följd av virusepidemin inom hälso- och sjukvården och socialväsendet. Efter den 13 maj 2020 tillämpas förordningen inte längre inom räddningsväsendet, nödcentralsverksamheten och polisväsendet.


Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300 (principbeslutet), och Sanna Helopuro, lagstiftningsråd, tfn 0295 160 170 (förlängningsförordningarna), statsrådets kansli; Anne Ilkka, regeringsråd, tfn 0295 163 384 (hälso- och sjukvården), Jaana Huhta, regeringsråd, tfn 0295 163 407 (socialvården), Merituuli Mähkä, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 575 (läkemedelsförsörjningen), social- och hälsovårdsministeriet; Tarja Kröger, regeringsråd, tfn 0295 048 937, arbets- och näringsministeriet 

 
Sivun alkuun