Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2020/57

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.5.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston periaatepäätös suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Koska epidemian etenemisen hillitsemisessä on Suomessa onnistuttu toistaiseksi hyvin, on Suomessa mahdollista siirtyä asteittain epidemian hillinnän seuraavaan vaiheeseen. Laajamittaisista rajoitustoimista siirrytään hallitusti aiempaa kohdennetumpiin toimenpiteisiin ja tartuntatautilain, valmiuslain ja mahdollisten muiden säädösten mukaiseen tehostettuun epidemian hallintaan. Tavoitteena on, että hybridistrategian avulla epidemiaa onnistutaan tehokkaasti hillitsemään mahdollisimman vähän ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa ja perusoikeuksien toteutumista haittaavasti. Epidemian hallinnan hybridistrategia perustuu jatkuvaan seurantaan ja kertyvän tutkimustiedon hyödyntämiseen. Uuden tiedon myötä tai epidemiatilanteen muuttuessa päätöksiä ja suosituksia tulee päivittää tarvittaessa nopeasti, jotta epidemia saadaan pidetyksi hallinnassa yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnin näkökulmasta tehokkaimmilla keinoilla. Hybridistrategiassa nojaudutaan rajoitustoimien hallinnan ja asteittaisen purkamisen ohella testaa, jäljitä, eristä ja hoida -periaatteen toteuttamiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimintakyky varmistetaan käytettävissä olevin keinoin kaikissa olosuhteissa. Valmiuslain nojalla käytettävissä olevina keinoina on erikseen harkitun mukaisesti tässä tarkoituksessa tarpeen ja välttämätöntä jatkamisasetuksella jatkaa eräiden sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteetin ja ohjauksen toimivaltuuksien käyttämistä 30.6.2020 saakka. Rajoitustoimenpiteiden purkamisen ja jatkamisen suunnitelma sisältää linjaukset seuraavista osakokonaisuuksista: - Rajaliikenne - Ravitsemisliikkeet - Kokoontumiset ja tilaisuudet - Julkisten tilojen, sisätilojen ja alueellisesti rajattujen ulkotilojen käyttö - Koulutus - Etätyö - Vierailu ja käytännöt sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä sekä kohonneen tartuntariskin omaavien väestöryhmien suojeleminen - Rajoitteiden purkutoimien aikataulun periaate

Esitys

Valtioneuvosto antaa periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.