Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 31.8.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 31.8.2017 14.26
Tiedote 380/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 31.8.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 95/2017 vp) eduskunnalle laiksi kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan toimikausi alkaisi kuntavaalien jälkeisen vuoden tammikuun alusta, kun se nykyisin alkaa vaalien jälkeisen vuoden lokakuun alusta. Samalla nykyisen valtuuskunnan toimikautta jatkettaisiin tämän vuoden loppuun. (VM lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki 0295 530 414)

Hallituksen esitys (HE 96/2017 vp) eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 14 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi voimalaitokseen sekä ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen kuuluviin rakennuksiin ja rakennelmiin sovellettavaa kiinteistöveroprosenttia koskevaa säännöstä. Pienvoimaloita koskevaa säännöstä muutettaisiin siten, että 10 megavolttiampeerin tehoraja laskettaisiin yhteisen liittymispisteen kautta sähköverkkoon kytkettyjen voimalaitosten yhteenlasketun nimellistehon perusteella. Säännöstä sovellettaisiin kaikkiin voimalaitoksiin niiden sähköntuotantomuodosta riippumatta. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 31.8.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään komission edellyttämät, budjettikehysdirektiivin täytäntöönpanovalvonnassa esiin tulleet tarvittavat muutokset. Keskeisimmät säännösmuutokset ovat: - Julkisen talouden suunnitelmassa julkisen talouden rahoitusasemalle suhteessa markkinahintaiseen bruttokansantuotteeseen asetettava tavoite tulee asettaa suunnitelmakauden jokaiselle vuodelle. Suunnitelmassa esitetään myös näitä vastaavat vuosittaiset velkatavoitteet (nykyisin velka-arviot) ja vuosittaiset tavoitteet julkisen talouden menojen suhteesta markkinahintaiseen bruttokansantuotteeseen. - Julkisen talouden suunnitelmassa esitettävää valtiovarainministeriön talousennustetta tulee verrata komission ja tarvittaessa muiden riippumattomien toimijoiden tekemiin talousennusteisiin. Suunnitelmassa tulee esittää myös erilaisten kasvu- ja korko-olosuhteiden muutosten vaikutus talousennusteeseen. - Julkisen talouden suunnitelma tulee ottaa huomioon valtion talousarvioesityksen valmistelussa. - Jos valtiovarainministeriön kokonaistaloudellisiin ennusteisiin on Valtiontalouden tarkastusviraston johtopäätösten mukaan sisältynyt vähintään neljään peräkkäiseen vuoteen merkittävästi vaikuttanut vinoutuma, valtiovarainministeriön on julkistettava vinoutuman korjaamiseksi tehdyt toimenpiteet tai annettava julkinen kannanotto siltä osin kuin se ei yhtyisi tarkastusviraston johtopäätöksiin. Lisäksi asetukseen tehdään eräitä muita muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.9.2017. (VM budjettineuvos Niko Ijäs 0295 530 170)

Valtioneuvoston asetus Tullin voimankäyttövälineistä ja tullimiehen oikeudesta kantaa voimankäyttövälineitä. Asetuksessa säädetään Tullin voimankäyttövälineistä sekä voimankäytön koulutuksesta, harjoittelusta ja tasokokeesta, jotka ovat edellytyksenä voimankäyttövälineiden kantamiselle ja käyttämiselle. Asetus tulee voimaan 1.10.2017. (VM ylitarkastaja Jaana Vehmaskoski 0295 530 267)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Governia Oy:n tytäryhtiö Cinia Group Oy siirretään pois Governia-konsernista ensiksi suoraan valtioneuvoston kanslian taseeseen ja omistajaohjaukseen ja tämän jälkeen liikenne- ja viestintäministeriön taseeseen ja omistajaohjaukseen. Asetuksen 2 §:ää muutetaan siten, että liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluvaksi yhtiöksi lisätään Cinia Group Oy. Asetus tulee voimaan 1.9.2017. (LVM lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola 0295 342 367)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus laivapäiväkirjan ja konepäiväkirjan pitämisestä eräissä aluksissa annetun asetuksen kumoamisesta. Kumottava asetus on sisällöltään joko vanhentunut tai siirretty merilakiin taikka Liikenteen turvallisuusvirasto antaa asiasta jatkossa merilain 18 lukuun lisättyjen uusien valtuussäännösten nojalla tarkempia määräyksiä. Asetus tulee voimaan 1.9.2017. (LVM neuvotteleva virkamies Jenni Rantio 0295 342 003)

Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräiden yleissopimusten eräiden liitteiden muutosten voimaansaattamisesta sekä muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Muutokset, laki (485/2017) ja asetus tulevat voimaan 1.9.2018. (LVM neuvotteleva virkamies Jenni Rantio 0295 342 003)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 31.8.2017 seuraavat päätökset:

Päätös nimetä Euroopan parlamentin jäsen, kasvatustieteen tohtori Hannu Takkula ehdokkaaksi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi 1.3.2018 alkavalle kuuden vuoden toimikaudelle. (VNK osastopäällikkö Kare Halonen 0295 160 319)
Tiedote

Päätös oikeuttaa Valtion kehitysyhtiö Vake Oy perustamaan SoteDigi Oy -niminen osakeyhtiö sekä allekirjoittamaan yhtiön perustamissopimus ja muut yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat; merkitsemään kaikki perustettavan osakeyhtiön osakkeet ja maksamaan niistä 90 miljoonaa euroa sekä muut perustamiskustannukset sekä luovuttamaan perustettavan osakeyhtiön kaikki osakkeet Suomen valtiolle siten, että osakkeiden hallinta ja yhtiön omistajaohjaus siirretään valtiovarainministeriöön. SoteDigi -kehitysyhtiö perustetaan sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tulevaisuuden asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisujen ja muiden tulevaisuuden digitaalisten ratkaisujen kehittämistä varten. (VNK osastopäällikkö Eero Heliövaara 0295 160 150)
Tiedote

Päätös myöntää ulkoasiainministeri Timo Soinille ero talousneuvoston jäsenen tehtävästä ja määrätä eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho talousneuvoston jäseneksi 31.8.2017 lukien. (VNK lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi 0295 160 030)

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) 61. yleiskokoukseen 18.-22.9.2017 Wienissä ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on suurlähettiläs Hannu Kyröläinen Suomen suurlähetystöstä Wienissä, varapuheenjohtaja suurlähettiläs Jari Luoto ulkoasiainministeriöstä ja jäsenet ovat erityisasiantuntija Jaakko Louvanto työ- ja elinkeinoministeriöstä, yli-insinööri Jorma Aurela työ- ja elinkeinoministeriöstä, johtava asiantuntija Anna Wickström-Noejgaard ulkoasiainministeriöstä, ulkoasiainsihteeri Kirsi Lipponen ulkoasiainministeriöstä, ministerineuvos Anu Konttinen Suomen suurlähetystöstä Wienissä, pääjohtaja Petteri Tiippana Säteilyturvallisuuskeskuksesta, johtaja Jussi Heinonen Säteilyturvallisuuskeskuksesta ja harjoittelija Sanna Tarkkanen Suomen suurlähetystöstä Wienissä. (UM lähetystöneuvos Sannamaaria Vanamo 0295 351 529)

Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston puoluerahoituksen valvonnasta 2016 antaman kertomuksen johdosta. Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. (OM ylitarkastaja Heini Huotarinen 0295 150 127)

Päätös ratkaista Eero Aabram Pehkosen jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitukset. (VM neuvotteleva virkamies Anna Hyvärinen 0295 530 405)

Päätös myöntää Telia Finland Oyj:lle ja Ålands Telekommunikation Ab:lle verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjontaan digitaalisessa matkaviestinverkossa Ahvenanmaan maakunnassa. Telia Finland Oyj:lle myönnettävä toimilupa (toimilupa A) oikeuttaa toiminnan harjoittamiseen 900 ja 1800 megahertsin taajuusalueilla. Ålands Telekommunikation Ab:lle myönnettävä toimilupa (toimilupa B) oikeuttaa toiminnan harjoittamiseen 900 megahertsin taajuusalueella. Myönnettävien toimilupien tavoitteena on muun muassa edistää palvelujen tarjontaa ja käyttöä viestintäverkoissa ja turvata radiotaajuuksien tehokas käyttö. Toimiluvat myönnetään ajalle 7.11.2017-31.12.2033 (toimilupa A) ja 9.12.2017-31.12.2033 (toimilupa B). Taajuusalueet on osoitettu toisen sukupolven digitaaliseen matkaviestintoimintaan (GSM). Toimiluvanhaltija voi käyttää samoja taajuuksia matkaviestintoiminnan harjoittamiseen myös uudemmilla tekniikoilla. (LVM neuvotteleva virkamies Sini Wirén 0295 342 532)

Päätös hyväksyä Kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen sekä siihen liittyvään STCW-säännöstöön tehdyt muutokset. (LVM neuvotteleva virkamies Jenni Rantio 0295 342 003)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteon kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 johdosta pöytäkirjaan sekä ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunta on hyväksynyt kymmenen kannanottoa. (TEM osastopäällikkö Riku Huttunen 0295 047 277)

Päätös myöntää Nivos/Mäntsälän Sähkö Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Hausjärven ja Mäntsälän kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Hikiä-Kapuli). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Päätös myöntää Fingrid Oyj:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Orimattilan kaupungissa sekä Hausjärven, Mäntsälän, Kärkölän ja Hollolan kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 400 + 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Hikiä-Orimattila). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen (KAA 4/2016 vp) johdosta pöytäkirjaan. Eduskunnalle on 8.12.2016 jätetty kansalaisaloite työeläkeindeksin palauttamisesta takaisin palkkatasoindeksiksi. Eduskunta on hylännyt kansalaisaloitteen. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 0295 163 187)

Päätös asettaa kemikaalineuvottelukunta toimikaudeksi 1.9.2017-31.8.2020. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Hanna Korhonen (johtaja Jari Keinänen) sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä (neuvotteleva virkamies Ulla-Riitta Soveri) ympäristöministeriö; jäsenet: neuvotteleva virkamies Reetta Orsila (neuvotteleva virkamies Sirkku Saarikoski) sosiaali- ja terveysministeriö, neuvotteleva virkamies Harri Roudasmaa (erityisasiantuntija Anne Hyartt) työ- ja elinkeinoministeriö, ylitarkastaja Mikko Jääskeläinen (johtava asiantuntija Mirja Palmén) sisäministeriö, neuvotteleva virkamies Mari Suominen liikenne- ja viestintäministeriö (erityisasiantuntija Miina Grönlund Liikenteen turvallisuusvirasto), johtava asiantuntija Jouni Räisänen (johtaja Tiina Putkonen) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, kemikaaliasiantuntija Terhi Kuljukka-Rabb (ympäristöpäällikkö Marja Ola) Kaupan Liitto ry, johtava asiantuntija Eliisa Irpola (johtava asiantuntija Pia Vilenius) Kemianteollisuus ry ja työympäristösihteeri Kari Mäkelä (työehtosihteeri Markku Aaltovirta) TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 0295 163 317)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 31.8.2017 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 44/2017 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden edellytysten ja menettelyiden vahvistamisesta, joiden mukaisesti komissio voi pyytää yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä toimittamaan sisämarkkinoita ja niihin liittyviä aloja koskevia tietoja. Asetusehdotuksen mukaan sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanon tehostamiseksi komissiolla olisi jatkossa tietyissä tilanteissa ja tietyin edellytyksin mahdollisuus kerätä tietoa suoraan yrityksiltä. Tätä tiedonkeruuta varten komissio perustaisi erityisen tietojenkeruutyökalun, Single Market Information Tool (SMIT). (TEM neuvotteleva virkamies Johanna Rihto-Kekkonen 0295 047 121)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 45/2017 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja tarjoavan yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta. Asetusehdotuksella luotaisiin järjestelmä, jossa tietyt yrityksille ja kansalaisille suunnatut komission, EU:n virastojen ja jäsenmaiden tarjoamat sisämarkkina-asioihin liittyvät verkkopalvelut olisivat saatavilla myös rajat ylittävästi asetuksella perustettavan yhteisen sähköisen palveluväylän kautta. Ehdotuksella pyritään entistä paremmin hyödyntämään digitaaliteknologiaa sisämarkkinoiden toiminnan kehittämisessä, lisäämään kansalaisten ja yritysten (erityisesti Pk-yritysten ja aloittavien yritysten) mahdollisuuksia toimia sisämarkkinoilla ja takaamaan syrjimätön kohtelu. Lisäksi digitaaliteknologian keinoin pyritään parantamaan hallinnollista tehokkuutta sekä EU:n tasolla että jäsenmaissa. (TEM neuvotteleva virkamies Johanna Rihto-Kekkonen 0295 047 121)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 31.8.2017 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteiden tohtori Aarne Kinnunen oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston apulaisosastopäällikön  virkaan 1.10.2017 lukien. (OM hallitussihteeri Sinikka Vahvaselkä 0295 150 034)

Yleisesikuntaupseeri Jukka Savolainen Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen Haavoittuvuudet ja resilienssi -verkoston johtajan virkaan 1.10.2017-31.8.2022. (SM henkilöstö- ja hallintojohtaja Marja-Riitta Salokannel 0295 488 304)
Tiedote

Sivun alkuun