Hyppää sisältöön

Lausuntopyyntö
Tuloverotuksen muutosehdotukset lausuntokierrokselle

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 20.6.2024 16.14
Tiedote

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja vuoden 2025 talousarvioesitykseen liittyvistä tuloverotusta koskevista ehdotuksista, joilla toteutetaan hallitusohjelman tavoitteita ja kevään kehysriihen päätöksiä.

Esitysluonnos sisältää ehdotukset ansiotuloveroperusteiksi vuodelle 2025, työtulovähennyksen lapsikorotuksesta, ansiotulovähennyksen korvaamisesta työtulovähennyksellä, eläketulovähennyksen pienentämisestä ja kotitalousvähennyksen supistamisesta sekä muutoksista eräiden työnantajan maksamien etuuksien verokohteluun. Nollapäästöisten työsuhdeautojen verotukea jatkettaisiin vuoden 2029 loppuun. Työnantajan koulutusvähennys poistettaisiin. 

Ehdotukset ansiotuloveroperusteisiin sekä laaditut vaikutusarviot perustuvat valtiovarainministeriön kevään 2024 ennusteeseen. Ne tulevat vielä päivittymään ja täydentymään syksyllä 2024 tuoreimpien ennusteiden mukaiseksi ennen hallituksen esityksen antamista eduskunnalle.

Muutoksia ansiotuloveroperusteisiin vuodelle 2025 

Hallitusohjelman mukaan ansiotuloveroperusteisiin tehdään vuosittain indeksitarkistus. Osana julkisen talouden lisäsopeutustoimia hallitus päätti kevään kehysriihessä, että vuonna 2025 tarkistus jätetään kuitenkin tekemättä tuloveroasteikon kahteen ylimpään tuloluokkaan. Ansiotuloveroperusteisiin tehtäisiin näin ollen indeksitarkistus muihin kuin asteikon kahteen ylimpään tuloluokkaan. Indeksitarkistuksen tavoitteena on pitää verotuksen taso ennallaan ansiotason noustessa.

Työtulovähennystä ehdotetaan korotettavaksi noin 100 miljoonalla eurolla painottuen pieni- ja keskituloisiin. Lisäksi työtulovähennyksessä otetaan käyttöön lapsikorotus. Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin 50 eurolla jokaisesta verovelvollisen huollettavana olevasta alaikäisestä lapsesta. Yksinhuoltajille korotus myönnettäisiin kaksinkertaisena. Työtulojen perusteella määräytyvän ja verosta tehtävän työtulovähennyksen enimmäismäärä olisi siten korkeampi alaikäisten lasten huoltajilla. Korotuksessa ei olisi lasten lukumäärään perustuvaa enimmäismäärää.

Kuntien verotulojen lisäämiseksi ja kunnallisverotuksen efektiivisyyden parantamiseksi tulosta tehtävä ansiotulovähennys poistettaisiin, ja se korvattaisiin korottamalla ensisijaisesti valtion tuloverosta tehtävää työtulovähennystä.

Osana julkisen talouden lisäsopeutustoimia eläketulon verotusta kiristettäisiin pienentämällä eläketulovähennystä. Vähennyksen pienentäminen toteutettaisiin korottamalla vähennyksen toista poistumaprosenttia, eli vähennys poistuisi nykyistä nopeammin tulojen kasvaessa. Toimenpide kiristäisi eläketulon verotusta noin 22 500–57 500 euroa eläkettä vuodessa saavien kohdalla.

Kotitalousvähennystä supistettaisiin  

Kotitalousvähennystä supistettaisiin 100 miljoonalla eurolla. Supistaminen toteutettaisiin siten, että vähennyksen enimmäismäärää ja korvausprosentteja alennettaisiin sekä omavastuuosuutta korotettaisiin. 

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää alennettaisiin 2 250 eurosta 1 600 euroon. Vähennysprosenttia alennettaisiin työkorvausten kohdalla 40 prosentista 35 prosenttiin ja palkkojen kohdalla 15 prosentista 13 prosenttiin. Vähennyksen omavastuu nousisi 100 eurosta 150 euroon.

Kotitalousvähennyksen supistaminen pienentäisi verosta tehtävän vähennyksen määrää. Jos henkilö on ostanut yritykseltä kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä esimerkiksi 3 000 eurolla, vähennyksen määrä vuonna 2024 on omavastuun vähentämisen jälkeen 1 100 euroa. Muutoksen jälkeen vähennyksen määrä olisi 900 euroa.

Kotitalous-, hoiva- tai hoitotyön sekä fysio- tai toimintaterapian perusteella myönnettävä määräaikainen korotettu kotitalousvähennys päättyisi vuoden 2024 loppuun. Jatkossa myös näiden töiden perusteella myönnettäisiin kotitalousvähennystä samojen perusteiden mukaisesti kuin myönnettäessä vähennystä asunnon kunnossapito- tai perusparannustöiden perusteella.

Öljylämmityksestä luopuminen säilyisi voimassa olevan lain mukaisesti korotetun kotitalousvähennyksen piirissä vuoden 2027 loppuun. Öljylämmityksestä luopumisen kohdalla vähennyksen enimmäismäärä olisi edelleen 3 500 euroa ja vähennysprosentti 60 prosenttia työkorvauksissa sekä 30 prosenttia palkoissa. Myös öljylämmityksestä luopuminen on kotitalousvähennyksen yleisen omavastuun piirissä, joten omavastuun korotus koskisi myös öljylämmityksestä luopumisen perusteella myönnettävää kotitalousvähennystä.   

Nollapäästöisten työsuhdeautojen verotusarvon alentamista jatkettaisiin

Nollapäästöisten työsuhdeautojen verotusarvon alentamista 170 eurolla kuukaudessa jatkettaisiin vuoden 2029 loppuun. Tavoitteena on kannustaa valitsemaan työsuhdeautoksi nollapäästöinen auto ja näin lisätä nollapäästöisten autojen osuutta autokannasta.

Työnantajan maksamien muuttokustannusten verovapautta laajennetaan

Työnantajan maksamien muuttokustannusten verovapautta laajennettaisiin siten, että työnantajan maksamat työntekijän ja hänen perheenjäsenensä muutto- ja siihen liittyvät matkustamiskustannukset olisivat työntekijälle kokonaan verovapaita etuuksia aina, kun muutto tapahtuu työpaikan sijainnin vuoksi. Nykyisin nämä kustannukset ovat verovapaita 50 prosenttiin asti. Työantaja voisi kustantaa työntekijälle ja hänen perheenjäsenelleen verovapaasti myös nykyistä laajemmin viranomaisrekisteröinneistä ja niiden hoitamiseksi ulkopuoliselta palveluntarjoajalta ostetuista palveluista syntyneitä kuluja. 

Lisäksi työnantajan kustantama kulttuuri-, kieli- ja muu vastaava valmennus säädettäisiin työntekijälle verovapaaksi etuudeksi rajat ylittävän työskentelyn tilanteissa.

Työnantajan koulutusvähennyksestä luovutaan

Elinkeinoverolaista ja maatilatalouden tuloverolaista kumottaisiin työnantajan koulutusvähennystä koskevat säännökset, koska työnantajan koulutusvähennyksestä luovuttaisiin. Koulutusvähennyksen käyttö on jäänyt alkuperäistä arviota vähäisemmäksi, eikä sen ole katsottu täyttäneen sille asetettuja tavoitteita. 

Lausuntokierros alkaa

Valtiovarainministeriö lähetti lakiluonnokset lausuntokierrokselle 20. kesäkuuta. Lausuntoaika päättyy keskiviikkona 28. elokuuta. Lausuntopyyntö ja -materiaali on julkaistu Lausuntopalvelu.fissä.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Timo Annala p. 02955 30318, timo.annala(at)gov.fi
Finanssineuvos Filip Kjellberg p. 02955 30123, filip.kjellberg(at)gov.fi