Hyppää sisältöön

Budjettiesitys
Talousarvioesitys tuo muutoksia vuoden 2023 verotukseen

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2022 18.55
Tiedote

Hallitus esittää talousarvioesityksen yhteydessä muutoksia verotukseen. Työtulovähennyksen rakennetta muutetaan ja lisäksi yli 60-vuotiaiden työtulovähennystä korotetaan portaittain. Matkakuluvähennyksen määräaikaista korotusta ja oman auton käytön perusteella myönnettävän kilometrikohtaisen vähennyksen korotuksen voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi nykyisin ehdoin myös vuonna 2023.

Muutoksia tuloverotukseen

Ansiotulojen veroperusteisiin tehdään sote-uudistuksen rahoituslaskelmien päivityksestä johtuvat muutokset. Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden rahoitus siirtyy kunnilta valtiolle. Verotuloja siirretään tämän johdosta myös kunnilta valtiolle. Verotuottojen arvioidaan pienenevän sote-uudistuksen johdosta yhteensä noin 310 miljoonaa euroa. 

Hallitusohjelman mukaisesti ansiotuloveroperusteisiin ehdotetaan tehtäväksi indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla, jotta verotus ei kiristyisi yleisen ansiotasokehityksen vuoksi. Tarkistus perustuu ansiotasoindeksin 3,5 prosentin nousuun.

Indeksitarkistus tehdään korottamalla progressiivisen tuloveroasteikon kaikkia tulorajoja sekä kasvattamalla perusvähennyksen enimmäismäärää, työtulovähennyksen enimmäismäärää sekä kertymä- ja poistumaprosentteja. 

Indeksitarkistuksen arvioidaan vähentävän ansiotuloveroja noin 684 miljoonalla eurolla.

Valtion progressiivinen tuloveroasteikko vuonna 2023

Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa

Vero alarajan ylittävästä 
tulon osasta, %

0

0 12,64
19 900 2 515,36 19
29 700 4 377,36 30,25
49 000 10 215,61 34
85 800 22 727,61 44

Valtion progressiivinen tuloveroasteikko vuonna 2023. 

Perusvähennyksen enimmäismäärä nousee

Perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 3 740 eurosta 3 870 euroon. Perusvähennys tulee täysimääräisenä myönnettäväksi päivärahatuloa saavalla 3 870 euron vuosituloilla, palkkatuloa saavalla noin 8 000 euron ja eläketuloa saavalla noin 13 000 euron vuosituloilla. 

Perusvähennyksen vaikutus ulottuisi päivärahatulon saajalla noin 25 200 euron vuosituloille, palkkatulon saajalla noin 32 000 euron ja eläketulon saajalla noin 28 600 euron vuosituloille. Sote-verouudistuksessa toteutetun valtionverotuksen ja kunnallisverotuksen veropohjien yhdistämisen johdosta perusvähennys ja ansiotulovähennys myönnetään nyt myös valtionverotuksessa.

Valtionverotuksen ja kunnallisverotuksen eläketulovähennys yhdistetään

Uusi eläketulovähennys myönnetään saman suuruisena ja samoin perustein valtionverotuksessa ja kunnallisverotuksessa. Vähennyksen rakenne perustuisi aikaisempaan kunnallisverotuksen eläketulovähennykseen, mutta sen poistuma muuttuisi kaksiportaiseksi. Lisäksi muutoksen yhteydessä vähennyksen enimmäismäärän laskemisessa sovellettavaa kerrointa alennettaisiin 1,346:sta 1,173:een.

Työtulovähennyksen rakennetta muutetaan

Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 1 930 eurosta 2 030 euroon. Vähennyksen poistuman rakennetta muutetaan siten, että siinä on kaksi porrasta aikaisemman yhden sijaan. Samalla muutetaan vähennyksen kertymä- ja poistumaprosentteja. Kun puhdas ansiotulo on noin 158 000 euroa, työtulovähennystä ei enää myönnetä. 

Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 60-vuotta täyttäneille

Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan ikäperusteisesti. Korotus kasvaa ikään perustuen kolmessa portaassa, jotka ovat 60 vuotta, 62 vuotta ja 65 vuotta. Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 200 eurolla 60–61-vuotiailla, 400 eurolla 62–64-vuotiailla ja 600 eurolla 65 vuotta täyttäneillä.

Muutoksen arvioidaan vähentävän verotuloja 76 miljoonalla eurolla.

Tilapäisiä säännöksiä matkakulujen enimmäismäärästä ja kilometrikohtaisesta vähennyksestä jatketaan vuodelle 2023

Vuonna 2022 väliaikaisesti voimassa ollutta matkakuluvähennyksen enimmäismäärän ja oman auton käytön perusteella myönnettävän kilometrikohtaisen vähennyksen korotuksen voimassaoloa jatketaan vuodelle 2023. 

Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten perusteella myönnettävän vähennyksen enimmäismäärä on vuonna 2023 yhteensä 8 400 euroa. Oman auton käytön perusteella myönnettävän kilometrikohtaisen vähennyksen määrä puolestaan on 30 senttiä kilometriltä ja käyttöetuauton käytön perusteella myönnettävän vähennyksen 24 senttiä kilometriltä. Määrät pysyvät ennallaan vuoteen 2022 verrattuna.

Enimmäismäärän korotuksen arvioidaan alentavan verotuottoja yhteensä noin 24 miljoonalla eurolla.

Matkakulujen omavastuuta alennetaan osan vuodesta perhevapailla olleille

Perhevapaalla verovuoden aikana olleen henkilön matkakuluvähennyksen omavastuuta alennetaan. Omavastuuta alennetaan 70 eurolla jokaiselta täydeltä korvauskuukaudelta, joilta verovelvollinen on saanut sairausvakuutuslain mukaisia vanhempainpäivärahoja. Omavastuuosuus on kuitenkin vähintään 140 euroa. Omavastuuta alennettaisiin samaan tapaan kuin työttömänä olleille. 

Muutoksen arvioidaan alentavan verotuottoja noin 3,5 miljoonalla eurolla.

Tunnustuspalkinnot säädetään kokonaan verovapaiksi

Tieteellisen, taiteellisen ja yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi saadut palkinnot säädettäisiin koko määrästään verovapaiksi. Muutoksen johdosta valtiovarainministeriö ei enää jatkossa tekisi tunnustuspalkintojen verovapauspäätöksiä. Muutoksella ei arvioida olevan merkittäviä fiskaalisia vaikutuksia.

Määräaikaista rahastopoikkeusta jatketaan

Tuloverolakiin lisätään määräaikainen säännös, jossa säädetään määrättyihin rahastoihin sovellettavasta poikkeuksesta tuloverolain yhteisöjä koskevasta yleisestä verovelvollisuudesta tosiasiallisen johtopaikan perusteella. Muutoksella ei arvioida olevan merkittäviä fiskaalisia vaikutuksia.

Lisätietoja: 
Erityisasiantuntija Pertti Nieminen, puh. 0295 53 0461, pertti.nieminen(at)gov.fi 
Finanssineuvos Filip Kjellberg, puh. 029 55 30 123, filip.kjellberg(at)gov.fi
Neuvotteleva virkamies Minna Upola p. 0295 530 172, minna.upola(at)gov.fi (Rahastopoikkeusta koskevan ehdotuksen osalta)

Biokaasun ja sähköpolttoaineiden verotukseen muutoksia 

Toimintaympäristön ennakoitavuuden ja oikeusvarmuuden parantamiseksi lämmityksessä ja työkoneissa käytettävän kestävän lämmitysbiokaasun verotukea pienennettäisiin. Täyden verottomuuden sijasta siitä kannettaisiin matala valmistevero, joka olisi energiaverodirektiivin vähimmäisverotason mukainen 1,20 euroa megawattitunnilta. 

Verotuki pienenisi nykyisestä 10,33 eurosta 9,13 euroon megawattitunnilta. Valtaosa kestävästä lämmitysbiokaasusta olisi lisäksi hiilidioksidiverotonta. Kestävän lämmitysbiokaasun pientuotanto säilyisi verottomana. 

Muuta kuin biologista alkuperää olevat uusiutuvat nestemäiset ja kaasumaiset liikenteen polttoaineet tulevat jakeluvelvoitteen piiriin vuoden 2023 alusta. Verotuksessa selkeytettäisiin, mitä verotasoa tällaisiin sähköpolttoaineisiin sovelletaan. Vety säilyisi edelleen verottomana. 

Muutoksilla ei arvioida olevan merkittäviä fiskaalisia vaikutuksia.

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, puh. 02955 30372, leo.parkkonen(at)gov.fi