Hyppää sisältöön

Lausunnolla
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 15.3.2024 12.26
Tiedote
Kuvassa Valtorin ovi ja logo.

Valtion yhteisten tieto- ja viestintäpalvelujen järjestämistä käsittelevään lakiin (Tori-laki) ehdotetaan selkeytyksiä. Muutokset koskisivat rekisterinpitäjä- ja tiedonhallintavastuita sekä Valtorin palvelussuhteita.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain ja valtion virkamieslain 7 §:n muuttamista käsittelevästä hallituksen esityksestä. Luonnos hallituksen esitykseksi on julkaistu lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Lausuntoja pyydetään 26. huhtikuuta mennessä. Lainsäädäntömuutoksella täsmennettäisiin vuonna 2014 voimaan tullutta ja viimeksi vuonna 2020 päivitettyä lakia.

Lainsäädäntömuutos täsmentää valtion yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja tuottavan palvelukeskuksen, Valtorin, toimintaan ja ohjaukseen liittyviä säädöksiä. Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutoksia, jotka koskevat

  • valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tiedonhallinnan ohjausta
  • yhteisten palvelujen rekisterinpitäjä- ja tiedonhallintavastuita
  • Valtorin tehtäviä ja palvelussuhdelajeja.

Muutokset selkeyttäisivät yhteisten palvelujen rekisterinpitoa ja Valtorin ja sen asiakkaiden velvollisuuksia

Yhteisissä palveluissa käsiteltävien tietojen rekisterinpidosta ei ole toistaiseksi säädetty. Valtori ja sen asiakkaat ovat tuoneet esiin, että joissakin tilanteissa on epäselvää, mikä taho toimii rekisterinpitäjänä. Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan tätä vastuunjakoa selventävää sääntelyä, jolla parannettaisiin rekisteröityjen henkilötietojen suojaa ja rekisterinpitäjien mahdollisuuksia huolehtia niille rekisterinpitäjänä kuuluvista velvoitteista.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan tarkentavaa sääntelyä menettelyistä ja edellytyksistä yhteisten palvelujen käyttöönotolle ja käyttäjien toimialasidonnaisten palvelujen yhteiseen palvelutuotantoympäristöön liittämiselle.

Valtorin tehtävä valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen integraatiopalvelujen tuottajana vahvistettaisiin laissa, minkä tarkoituksena on parantaa palvelukeskuksen mahdollisuuksia vastata asiakkaidensa odotuksiin sujuvista, yhteentoimivista, kustannustehokkaista ja turvallisista palveluista.

Valtorin henkilöstö on toistaiseksi työskennellyt toimitusjohtajaa lukuun ottamatta työsopimussuhteessa, mutta jatkossa työntekijät voisivat olla myös virkasuhteessa, jos se katsotaan tarkoituksenmukaisimmaksi. Lisäksi täsmennettäisiin eräitä muita Valtorin ja sen asiakkaiden toimivaltuuksia ja velvollisuuksia, sekä parannettaisiin mahdollisuuksia reagoida kiireellisiin palvelutuotannon häiriötilanteisiin.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntokierroksen jälkeen hallituksen esitys viimeistellään, ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle vuoden 2024 loppuun mennessä. Lainsäädäntömuutokset astuisivat voimaan vuoden 2025 alkupuolella.

Lainsäädäntömuutosta on valmisteltu työryhmässä, jossa oli edustajia valtiovarainministeriön lisäksi myös sisäministeriöstä, oikeusministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä Valtorista. Valmisteluun ovat osaltaan palvelussuhteita valmistelleen alatyöryhmän kautta osallistuneet myös Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry sekä Ammattiliitto Pro ry.

Lisätietoja:

Tietohallintoneuvos Tommi Kangasaho, puh. 050 341 6736, tommi.kangasaho(at)gov.fi
Erityisasiantuntija Santtu Viiman, puh. 050 599 5737, santtu.viiman(at)gov.fi