Hyppää sisältöön

Eurooppalaista lapsitakuuta toteutetaan Suomessa osana kansallista lapsistrategiaa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.4.2022 10.09
Tiedote 108/2022

Euroopan komissio hyväksyi keväällä 2021 lasten oikeuksia koskevan EU-strategian ja suositteli jäsenmaille eurooppalaisen lapsitakuun käyttöönottoa. Lapsitakuun tarkoitus on tukea erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja heidän perheitään ja auttaa kohdentamaan investointeja lasten hyvinvointiin. Suomessa lapsitakuuta toteutetaan osana kansallista lapsistrategiatyötä, jonka toimeenpano on alusta alkaen sovitettu yhteen EU-strategian linjausten kanssa.

Suomalaisista lapsista ja nuorista valtaosa voi hyvin. Sosiaaliset, kulttuuriset ja materiaaliset resurssit kuitenkin jakautuvat epätasaisesti, ja pahimmillaan huono-osaisuus kasautuu.  Eurooppalaisella lapsitakuulla on tarkoitus osaltaan vastata tähän ongelmaan vahvistamalla lasten ja nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Lapsitakuun kansallisen toimintasuunnitelman erityisenä tavoitteena on varmistaa haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten pääsy peruspalveluihin.

”Syrjäytymisriskit ovat usein ylisukupolvisia, ja erityistä huomiota tulisi kiinnittää niihin lapsiin ja nuoriin, joilla esiintyy samaan aikaan useita hyvinvoinnin haasteita. Ylisukupolvisen köyhyys- ja syrjäytymisriskin torjuminen vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa”, toteaa kansallisen lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari, joka toimii lapsitakuukoordinaattorina ja osallistuu myös eurooppalaiseen yhteistyöhön.

Lapsiperheköyhyyden vähentäminen on tärkeä tavoite kaikissa EU-maissa, sillä köyhyyden vaikutukset yltävät koulutukseen, terveyteen ja työmarkkina-asemaan aikuisuudessa. Köyhyys myös rajaa lasten ja nuorten mahdollisuuksia vapaa-ajalla, harrastuksissa ja kaverisuhteissa. 

Tulonjakotilaston mukaan toimeentuloon liittyviä ongelmia kohtaavat Suomessa erityisesti lapsiperheet, joille on ominaista yksinhuoltajuus, matala koulutustaso, työttömyys ja opiskelu. Myös monilapsisten ja ulkomaalaistaustaisten perheiden lapset joutuvat muita yleisemmin kohtaamaan pienituloisuutta ja sitä kautta taloudellisia ongelmia.   

Lapsitakuussa kansalliset toimenpiteet toteuttavat eurooppalaisia suosituksia  

Eurooppalaisen lapsitakuun suositusten toimeenpano ja seuranta tehdään jäsenvaltioiden järjestelmien moninaisuutta kunnioittaen. Suomessa lapsitakuun toimeenpanossa keskeisessä asemassa ovat ne lapsi- ja nuorisoryhmät, joiden hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen ongelmat tunnistettiin jo kansallisessa lapsistrategiassa ja sen toimeenpanosuunnitelmassa. Lisäksi lapsitakuun toimintasuunnitelmassa on tuotu esille lapsistrategian toimenpiteitä, jotka vahvistavat käynnissä olevaa valtionhallinnon kehittämishanketyötä ja täydentävät tiedon hankintaa ja seurannan aukkopaikkoja kyseisten lapsi- ja nuorisoryhmän osalta.

Suunnitelmissa on nimittää yhteistyöverkosto tukemaan ja seuraamaan lapsitakuun kansallista toimeenpanoa ja edistämään yhteistyötä, jossa kansalaisjärjestöillä on tärkeä rooli. Yhteistä pitkäjänteistä verkostotyötä tarvitaan myös lapsitakuun toimintasuunnitelman kansallisten indikaattoreiden kehittämiseen ja arvioimiseen.

Korjaus 25.4.2022 klo 10:25: Lisätty linkki Suomen toimintasuunnitelma -julkaisuun.

Lisätietoja: 

Johanna Laisaari, kansallisen lapsistrategian pääsihteeri, [email protected]