Hoppa till innehåll

Europeiska barngarantin genomförs i Finland som en del av den nationella barnstrategin

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2022 10.09
Pressmeddelande 108/2022

Våren 2021 godkände Europeiska kommissionen EU-strategin om barnens rättigheter och rekommenderade medlemsländerna att införa den europeiska barngarantin. Syftet med barngarantin är att stödja särskilt de barn och familjer som är i en utsatt ställning och att främja investering i barns välbefinnande. I Finland genomförs barngarantin som en del av det nationella arbetet med barnstrategin, som från början samordnats med EU:s riktlinjer för strategin.

I Finland mår största delen av barnen och de unga bra. De sociala, kulturella och materiella resurserna fördelas dock ojämnt, och i värsta fall betyder det att problemen hopar sig.  Ett av målen för den europeiska barngarantin är att alla barn och unga ska ha lika möjligheter. Det centrala målet för den nationella handlingsplanen för barngarantin är att säkerställa att barn och unga i en utsatt ställning får den basservice de behöver. 

”Risken för att marginaliseras förs ofta vidare i generationer, och man borde särskilt uppmärksamma de barn och unga som möter flera utmaningar samtidigt. För att bekämpa den fattigdom och marginalisering som sträcker sig över generationer krävs det att man beaktar helheten”, konstaterar generalsekreteraren för den nationella barnstrategin Johanna Laisaari, som är samordnare för barngarantin och med i det europeiska samarbetet. 

Ett viktigt mål i alla EU-länder är att minska barnfamiljers fattigdom, eftersom fattigdomen får följder för utbildningen, hälsan och arbetsmöjligheterna i vuxenlivet. Fattigdomen begränsar också barns och ungas möjligheter när det gäller deras fritid, hobbyer och kamratrelationer.  

Enligt statistiken över inkomstfördelningen är det i Finland i synnerhet barnfamiljerna som har problem med försörjningen, särskilt om föräldrarna är ensamförsörjare, har låg utbildning, är arbetslösa eller studerar. Även barnen i familjer med flera barn eller familjer med utländsk bakgrund lider oftare än andra av att familjen har låga inkomster och ekonomiska problem på grund av det.    

Barngarantins nationella åtgärder följer de europeiska rekommendationerna  

Vid genomförandet och uppföljningen av rekommendationerna om den europeiska barngarantin beaktar man att det finns många olika system i medlemsländerna. Barngarantin i Finland genomförs särskilt med tanke på de grupper av barn och unga med sämre välbefinnande och möjligheter som redan identifierades i samband med utarbetandet av den nationella barnstrategin och dess genomförandeplan. I handlingsplanen för barngarantin ingår de åtgärder från barnstrategin som stöder de statliga utvecklingsprojekten och som bidrar till att komplettera uppgifterna om dessa grupper av barn och unga och uppföljningen av dem.  

Det ska bildas ett samarbetsnätverk för att stödja och övervaka det nationella genomförandet av barngarantin och främja samarbetet till exempel med de civilsamhällesorganisationer som har en viktig roll.  Ett långsiktigt samarbete behövs också vid utvecklandet och bedömningen av de nationella indikatorerna i handlingsplanen för barngarantin. 

Korrigering 25.4.2022 klo 10:25: Lade till länk till Finlands handlingsplan publikation.

Ytterligare information: 

Johanna Laisaari, generalsekreterare, den nationella barnstrategin, [email protected]