Hyppää sisältöön

Regeringen och arbetsmarknadsdirektörerna förbinder sig att främja lönejämställdheten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.1.2021 9.00
Nyhet

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist, arbetsminister Tuula Haatainen, undervisningsminister Jussi Saramo och arbetsmarknadsledningen sammanträder tisdagen den 19 januari för att diskutera frågan om lika lön. Mötets fokus ligger på hur man ska genomföra det gemensamma likalönsprogram som godkändes vid årsskiftet. Målet är snabbare resultat när det gäller att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män. 

I mötet deltar förutom ministrarna också FFC:s ordförande Jarkko Eloranta, Akava:s ordförande Sture Fjäder, Finlands näringsliv EK:s verkställande direktör Jyri Häkämies, KT Kommunarbetsgivarnas arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen, förhandlingsdirektören för Statens arbetsmarknadsverk Sari Ojanen, STTK:s ordförande Antti Palola och kyrkans arbetsmarknadsverks ecklesiastikråd Anna Kaarina Piepponen. 

Mötet har sammankallats av minister Thomas Blomqvist, som hoppas på att mötet ska utmynna i ett gemensamt mål och engagemang för lönejämställdheten. ” Lika lön för lika eller likvärdigt arbete är kärnan i jämställdheten i arbetslivet, men för att uppnå detta krävs det ännu mycket arbete. Det finns goda möjligheter att komma vidare, eftersom saken stöds både av regeringen och centralarbetsmarknadsorganisationerna och programmet innehåller konkreta åtgärder för hur man kan minska löneskillnader mellan könen.   

Under den senaste perioden för likalönsprogrammet minskade den genomsnittliga inkomstskillnaden mellan kvinnor och män från 17 till 16 procent. Genom det gemensamma programmet förbinder sig regeringen och centralarbetsmarknadsorganisationerna till att minska skillnaden snabbare. Vid mötet diskuterar man bland annat hur detta mål ska uppnås.  

I likalönsprogrammet för 2020-2023 sammanför regeringen och arbetsmarknadens centralorganisationer sina gemensamma åtgärder för att främja lönejämställdheten. Programmet ingår i helheten för främjande av lönejämställdhet enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Helheten innefattar utöver likalönsprogrammet också lagstiftningsprojekt, ett forskningsprojekt med syftet att öka lönejämställdheten i likvärdigt arbete samt ett forskningsprojekt om hur arbets- och tjänstekollektivavtal påverkar jämställdheten och löneskillnaderna. 

Ytterligare information

Silja Borgarsdóttir Sandelin, specialmedarbetare, justitieministeriet, tfn 0295 150116, [email protected]

Outi Viitamaa-Tervonen, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163230, [email protected]