Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Epidemiläget har försämrats betydligt i hela landet på kort tid

Social- och hälsovårdsministeriet
3.12.2020 10.00
Pressmeddelande 300/2020

Coronaepidemiläget i Finland har försämrats snabbt. Under de senaste två veckorna har smittfallen och incidensen ökat kraftigt nästan överallt i landet. Läget kräver att vi reagerar snabbt och proaktivt.

För att läget inte ska försämras ytterligare måste man ta i bruk flera nya metoder och restriktioner för bekämpningen av viruset. I många områden har man redan börjat vidta åtgärder. Hur rekommendationerna och restriktionerna inverkar på epidemiläget ser vi först efter några veckor. 

Under hela epidemin har de flesta smittfallen konstaterats inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS-området). Under vecka 48 var incidensen i HUS-området konstant hög.

Också i övriga delar av landet ökar smittfallen. 

Incidensen och antalet positiva testresultat ökar överallt

Under vecka 48 anmäldes det 3023 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar, vilket är 444 flera fall än föregående vecka. Incidensen var 55 nya fall per 100 000 invånare jämfört med 47 nya fall per 100 000 invånare föregående vecka.

Under de senaste två veckornas uppföljningsperiod konstaterades det totalt 5620 nya smittfall, vilket är 2559 flera fall än under veckorna 45-46. Incidensen av nya fall har nu ökat med alarmerande fart. De senaste två veckornas incidens var nämligen 101 fall per 100 000 invånare jämfört med 55 fall per 100 000 invånare den föregående tvåveckorsperioden.

Reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 1,1–1,35 (sannolikhetsintervallet 90 %).
I endast en femtedel av de nya smittfallen var personen i karantän när smittan konstaterades. Föregående vecka var andelen ungefär en fjärdedel och veckan före det en tredjedel.  

Under vecka 48 analyserades cirka 13 000-23000 tester varje dag. Antalet positiva testresultat har ökat konstant under de senaste veckorna, och vecka 48 var andelen cirka 2,7 procent. 

Smittkällan känd i hälften av fallen

Av samtliga nya smittfall i hela landet har smittkällan gått att spåra i cirka hälften av fallen, och inom HUS-området i cirka en tredjedel av fallen.

Ungefär hälften av smittfallen kunde spåras till någon som bodde i samma hushåll som den smittade, och cirka en fjärdedel till arbetsplatsen. Andelen smittfall som spåras till en hobby har minskat en aning och är nu cirka 4 procent. Endast i 2 procent av fallen kunde smittan spåras till förplägnadsverksamheten. 

Ungefär 5 procent av fallen spårades till en läroanstalt och ungefär 2 procent till småbarnspedagogiken. I läroanstalterna sker fortfarande en hel del massexponeringar. När det gäller dessa fall samlar man i samarbete med kommunerna som bäst in exaktare uppgifter för att utreda smittspridningen. På basis av de insamlade uppgifterna verkar fortsatt smittspridning i läroanstalter vara betydligt ovanligare än vad man tidigare uppgett. Endast 1 procent av de elever som har exponerats har smittats, och mindre än 2 procent av de exponerade inom personalen i skolorna. 

Fortfarande mest arbetsföra vuxna och yngre personer som smittas

Åldersfördelningen när det gäller smittfallen har knappt förändrats alls under de senaste tre veckorna.  Coronasmitta konstateras fortfarande mest i de yngre åldersklasserna och hos vuxna i arbetsför ålder.  Vecka 48 konstaterades cirka 75 procent av fallen hos personer under 50 år och lite under 40 procent hos personer under 30 år.

Eftersom epidemiläget snabbt försämras ökar smittorisken i de äldre åldersklasserna. Smittfallen har redan ökat en aning i dessa åldersklasser jämfört med läget för en månad sedan. Vecka 48 var andelen personer över 60 år cirka 12 procent och andelen personer över 70 år cirka 5 procent, medan de under vecka 44 var cirka 8 och 3 procent. 

Den 2 december vårdades sammanlagt 165 patienter på sjukhus, och av dessa var 21 personer i intensivvård. Medelåldern hos de som vårdas på intensiven har varit 57 år under hela epidemin, och 55 procent av patienterna har varit under 60 år.

Antalet människor som tillfrisknat är uppskattningsvis cirka 18 100, vilket är cirka 75 procent av alla konstaterade coronafall. Hittills har det rapporterats sammanlagt 25 882 coronafall i Finland. Sammanlagt 408 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats.

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, överläkare, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, ledande forskare, THL, [email protected] (prognosmodeller) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)

Sivun alkuun