Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Utvecklandet av läkemedelsområdet inleddes med minister Pekonens möte med intressentgrupper

Social- och hälsovårdsministeriet 22.9.2020 16.28
Pressmeddelande 215/2020

Minister Pekonen ordnade ett möte med intressentgrupper för aktörerna inom läkemedelsförsörjningen den 22 september 2020. Vid mötet berättade aktörerna om sina synpunkter i fråga om de olika helheterna i färdplanen för läkemedelsärenden. Minister Pekonen tillsatte också en förvaltningsövergripande samordningsgrupp som följer upp och stöder genomförandet av färdplanen för läkemedelsärenden och beredningen av utvecklingsåtgärderna.

Regeringen har förbundit sig att reformera läkemedelsförsörjningen i enlighet med den färdplan som ingår i social- och hälsovårdsministeriets rapport. Färdplanen är en handlingsplan och med hjälp av den kan man senare också granska hur målen har uppnåtts. Åtgärderna i färdplanen för läkemedelsärenden sträcker sig också till de två följande regeringsperioderna.

Enligt besluten från vårens ramförhandlingar har finansiering reserverats för genomförandet av färdplanen för läkemedelsärenden från och med 2021. Detta gör det möjligt att till fullo inleda genomförandet av färdplanen för läkemedelsärenden. 

Genomförandet av färdplanen för läkemedelsärenden har delats in i tre helheter: 

  • Utveckling av styrningen och finansieringen av läkemedelsbehandlingen
  • Utveckling av apoteksekonomin och distributionen av läkemedel 
  • Utveckling av informationshanteringen och de digitala verktygen 

I arbetet med att hitta lösningar och i utvecklandet av systemet är expertisen och kunnandet inom branschen värdefullt kapital. Det är meningen att den interaktiva dialogen ska vara fortsatt aktiv under hela utvecklingsarbetet. När man reformerar läkemedelsbranschen är det viktigaste att se till att alla har en möjlighet att få den läkemedelsbehandling som de behöver. Läkemedelsanvändarnas betalningsbörda kommer inte att öka”, säger minister Pekonen.


En rationell användning av läkemedel och kostnadshantering är målen för utvecklingen av styrningen och finansieringen


Ett av målen för utvecklandet av läkemedelsområdet är att förbättra kostnadseffektiviteten inom läkemedelsförsörjningen. 

Genom bättre styrning och ett bättre kunskapsunderlag kan man säkerställa ett kontrollerat ibruktagande av nya läkemedel och främja en rationell användning av läkemedlen. Målet är att stärka den nationella styrningen och stödja bildandet av regional styrning.

Genom en samtidig utveckling av styrnings- och finansieringssystemet stöds sådana läkemedelsbehandlingar och tjänster som främjar bevarandet av befolkningens arbets- och funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand. 

Genom nationella bedömningar av läkemedelsbehandlingar skapas ramar för genomförandet av en jämlik läkemedelsbehandling. Målet är att den offentligt finansierade läkemedelsbehandlingen som helhet bestäms på medicinska grunder utifrån en bedömning av evidens och kostnadseffektivitet.

Reformen av apoteksekonomin förutsätter att apotekssystemet granskas som en helhet


I reformen som sträcker sig över regeringsperioden är målet för utvecklingen av apoteksekonomin och distributionen av läkemedel att minska apotekssystemets andel av kostnaderna för läkemedelsbehandlingen. Man får dock inte äventyra tillgången till läkemedel, tjänsternas tillgänglighet eller en rationell läkemedelsbehandling. Med rationell läkemedelsbehandling avses en verkningsfull, trygg, högkvalitativ, kostnadseffektiv och jämlik användning av läkemedel. 

I reformen av apotekssystemet beaktas läkemedelsanvändarnas och samhällets perspektiv. Avsikten är att fastställa målet och uppgifterna för detaljdistributionen av läkemedel och utifrån dem utreda utvecklingsbehoven. I utvecklingsarbetet beaktas att säkerställandet av en ändamålsenlig och trygg läkemedelsbehandling förutsätter en stark reglering av apoteksverksamheten och försäljningen av läkemedel.

En ny beredning av de regeringspropositioner som förföll under den förra regeringsperioden pågår och avsikten är att regeringens proposition med förslag till ändring av läkemedelslagen ska överlämnas före julen 2020. I propositionen föreslås bland annat ändringar som gäller apoteksverksamheten och att enheter för serviceboende inom socialvården ska få rätt att ha begränsade läkemedelsförråd för gemensamt bruk.

Bättre informationshantering ska ge mer effektiv, högklassig, trygg och jämlik vård


Det skapas mycket information om läkemedelsbehandling och läkemedelspreparat i olika skeden, men informationen är utspridd i de nuvarande systemen och heltäckande och aktuell information finns inte alltid tillgänglig. 

Målet är att informationen ska vara mer tillgänglig och att den ska kunna användas vid rätt tidpunkt och på ett sådant sätt att informationssäkerheten säkerställs. På detta sätt kan informationen utnyttjas i läkemedelsbehandlingens processer, i de administrativa processerna samt i styrningen, ledningen, utvecklingen, innovationsverksamheten och forskningen.

Målet är också att utveckla bättre digitala verktyg och tjänster för både yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och läkemedelsanvändare. Dessa mål stöder bl.a. en trygg och lyckad läkemedelsbehandling. 

Beredningen av lagstiftningsändringarna som gäller läkemedelslistan har inletts som en del av verksamheten i enlighet med färdplanen för läkemedelsbehandling. Målet för ibruktagandet av den riksomfattande, uppdaterade läkemedelslistan om patientens hela medicinering har satts till 2024. Ibruktagandet av läkemedelslistan, som innehåller alla planerade innehåll och funktioner, sker etappvis så att den utvidgas fram till år 2029. Det tillvägagångssätt som beretts under denna regeringsperiod och som delats upp i etapper gör det möjligt att utveckla och framskrida smidigt med hjälp av delmålen, så att den fullständiga läkemedelslistan kan tas i bruk. Ibruktagandet av läkemedelslistans olika etapper förutsätter en reform av läkemedelslagstiftningen i fråga om informationshanteringen.


Minister Pekonen tillsatte en förvaltningsövergripande samordningsgrupp


Samordningsgruppen följer upp och stöder genomförandet av färdplanen för läkemedelsärenden och beredningen av utvecklingsåtgärderna. Samordningsgruppen inrättar de sektioner som den anser vara nödvändiga till stöd för genomförandet och beredningen av färdplanen. Samordningsgruppens medlemmar är från olika ministerier och ämbetsverk. Gruppen kan vid behov bjuda in sakkunniga till stöd för arbetet. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för genomförandet och beredningen av färdplanen för läkemedelsärenden och för överlämnandet av regeringspropositionerna.

Ytterligare information: 


Elina Asola, specialsakkunnig, tfn 0295 163 437                       Sari Palojoki, specialsakkunnig, tfn 0295 163 456 (informationshantering)

Sivun alkuun