Hyppää sisältöön

Nuorten ammatilliseen kuntoutukseen ja kuntoutusrahoihin ehdotetaan muutoksia – STM pyytää lausuntoja

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.6.2024 15.30
Tiedote
Nuori korjaa pyörää

STM pyytää lausuntoja hallituksen esityksen luonnoksesta, jossa ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia, opintotukilakia ja sairausvakuutuslakia. Tarkoituksena on, että oppivelvollisuuden pidennyksestä johtuvat päällekkäisyydet ammatillisen kuntoutuksen etuuksissa poistetaan.

Esityksessä ehdotetaan, että nuoren ammatillisen kuntoutuksen myöntämisedellytykset tarkennettaisiin lakiin kuntoutuksen tarkoituksenmukaiseksi kohdentamiseksi opiskelun ja työelämän ulkopuolella tai muutoin syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Sairaus- tai vammadiagnoosia ei jatkossakaan edellytettäisi.

Tarkoituksena on, että nuoren ammatillinen kuntoutus kohdistuisi lainsäätäjän alkuperäistä tarkoitusta vastaavasti opiskelun ja työelämän ulkopuolella tai muutoin syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin. Kohderyhmän tarkentaminen syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin turvaisi heidän edellytyksiään osallistua opiskeluun, päästä työhön ja toimia yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä. Muutos olisi perusteltu kuntoutukseen varattujen voimavarojen kohdentamiseksi tarkoituksenmukaisesti ja oikea-aikaisesti nuoren ammatillista kuntoutusta eniten tarvitseville ja siitä hyötyville nuorille sekä kuntoutuspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi myös tulevaisuudessa.

Kuntoutusrahaa ja nuoren kuntoutusrahaa koskevat muutokset yhtenäistäisivät kuntoutusrahoja koskevaa sääntelyä. Jatkossa osallistuminen nuoren ammatillisen kuntoutuksen valmennuksellisiin palveluihin ei enää pääsääntöisesti oikeuttaisi kuntoutusrahaan. Nuoren ammatillisen kuntoutuksen odotus- ja väliajalta voitaisiin lisäksi jatkossa maksaa kuntoutusrahaa lähtökohtaisesti enintään kolmelta kuukaudelta kalenterivuotta kohden. Nuoren kuntoutusrahaa myönnettäisiin jatkossa odotus- ja väliajalta tarveharkinnan perusteella. Lisäksi samanaikaiset palkka- ja yrittäjätulot sovitettaisiin osittain yhteen nuoren kuntoutusrahan kanssa.

Opintotukea ei jatkossa myönnettäisi, jos henkilö saa samalta ajalta Kansaneläkelaitoksen kuntoutusrahaa.

Esityksessä ehdotetut toimenpiteet ovat osa hallitusohjelman toimeenpanoa 

Esitys perustuu pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaan. Esitys liittyy valtion vuoden 2025 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Esityksessä ehdotettujen toimenpiteiden tarkoitus on mahdollistaa edelleen nuorten pääsy ammatillisen kuntoutuksen palveluihin ilman sairaus- tai vammadiagnoosia, kannustaa työllistymään samalla huomioiden sosiaaliturvan yksinkertaistamistarpeet sekä hallitusohjelman tavoitteet julkisen talouden tasapainottamisesta.

Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025, kuitenkin opintotukilakiin liittyvin osin 1.8.2025.

Laki opintotukilain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2025. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2025.

Lausunnot pyydetään toimittamaan 5.8.2024 klo 16.15 mennessä.

Lisätietoja 

sosiaaliturvaministerin erityisavustaja Teresa Salminen, p. 0295 163 109, [email protected]
johtaja Essi Rentola, p. 029 516 3155, [email protected]
hallitusneuvos Milja Tiainen, p. 029 516 3579, [email protected]