Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Mötestemana för kommittén för social trygghet var kompetensutveckling, stöd för boende och barns och familjers sociala trygghet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2022 13.31 | Publicerad på svenska 25.5.2022 kl. 13.19
Pressmeddelande

Under mötet diskuterade man de olika förslagen om kommitténs riktlinjer i fråga om studerande, kompetensutveckling, stöd för boende och bostadspolitik. Man diskuterade också lägesbilden av barns och familjers sociala trygghet och behovet av ytterligare information. Kommittén sammanträdde den 23 maj 2022.

 

Studerande och kompetensutveckling 

Kommittén inledde mötet med att behandla förslagen om studerande och kompetensutvecklingen.  Utgångsläget för förslagen har varit de förändringar i samhället och arbetslivet som förutsätter att man kontinuerligt utvecklar kompetensen och använder de begränsade resurserna på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. Ett mål är att alla unga ska avlägga examen på andra stadiet och därtill åtminstone en lägre högskoleexamen. Man diskuterade hur förmånssystemet borde ändras för att målet ska kunna uppnås. Man tog också upp frågan om unga under 25 år som inte har någon utbildning och som behöver en studieplats och frågan om deltidsstudier med utkomstskydd för arbetslösa.  

De föreslagna riktlinjerna delas upp i tre delmål:

  • Var och en utvecklar sin kompetens under tiden i arbetslivet
  • Unga uppmuntras att studera 
  • Studiestödet reformeras

Kommittén behandlade också problemet med de åldersgrupper som minskar, i synnerhet med tanke på stöden för studerande och kompetensutvecklingen i framtiden.  

Bostadspolitiken och frågan om hur bostadsstödet ska riktas

Vid mötet behandlades problemet med de kraftigt ökande utgifterna för bostadsstöden, och särskilt det allmänna bostadsstödet. Att utgifterna för bostadsstöden ökat under de senaste åren ansågs i huvudsak bero på faktorer som hänför sig till beslutsfattandet och på förändringarna i boendeutgifterna. Det konstaterades att bostadsstöden inte kan reformeras utan att bedöma hur ändringarna inverkar på utkomststödet. 

Även behovet att ändra begreppet hushåll diskuterades. Ifall begreppet ändras borde man samtidigt beakta barns växelvisa boende och att unga ofta delar en bostad med en kompis. Det konstaterades att det finns ett behov att utreda hur bostadsstöden påverkar boendeutgifterna och valen av boendeform. Man diskuterade också det eventuella behovet att justera bostadsstödens gränser för de maximala boendeutgifterna.  

Läget i arbetsgruppen för den sociala tryggheten och tjänsterna för barn och familjer och bedömningen av konsekvenserna för barn

Vid mötet redogjorde arbetsgruppen för den sociala tryggheten och tjänsterna för barn och familjer om det aktuella läget och framförde förslag till riktlinjer. Arbetsgruppen har nu behandlat de olika sektionernas problemrapporter och ställningstaganden som utgår från barns och familjers behov.  Den preliminära agendan för mötena i höst innefattar barnförhöjningarna i sociala förmåner, behovet att reformera barnbidraget, helheten av stöd för barnomsorg och utkomststödet. Helheter som behöver utredas ytterligare är bland annat användningen av möjligheterna till flexibilitet i systemet för familjeledigheter, förhållandet mellan underhållsansvaret och den sociala tryggheten i olika livssituationer samt olika familjeformer och fattigdomen i barnfamiljer. 

Kommittén fick också en kort redogörelse om bedömningen av konsekvenserna för barn och om hörandet av barn. Under år 2022 är avsikten att publicera ett elektroniskt informationspaket om social trygghet som är avsett för unga. Under september och oktober ska man dessutom höra intressegrupper på olika sätt. Deras åsikter kommer att presenteras för kommittén i november eller december.  

Kommitténs framtida arbete

I höst fortsätter beredningen av mellanbetänkandet i kommittén. Sektionerna deltar i höst i beredningen genom att lämna in sina utlåtanden. För alla sektioner ordnas i oktober och november också två workshoppar om utkasten till mellanbetänkandet.

Se också: 

Kommittén för social trygghet har tillsammans med den strategiska forskningen utarbetat informationspaketet Elonkehä som nu publicerats. Informationspaketet gäller främst hur klimatförändringen och överexploateringen av naturresurser påverkar hur systemet för social trygghet fungerar och hur hållbart systemet är. Informationssamarbetet har bidragit till att miljö- och klimatfrågorna beaktas i högre grad än tidigare vid planeringen av reformen av den sociala tryggheten.

Mötesmaterial:

Mer information:

Pasi Moisio, ordförande för kommittén för social trygghet, forskningsprofessor, tfn 0295 247 228, [email protected]
Heli Backman, avdelningschef, andra vice ordförande för kommittén, tfn 0295 163 668, [email protected]
Liisa Siika-aho, direktör, tredje vice ordförande för kommittén för social trygghet, tfn 0295 163 085, [email protected]
Pauliina Pohjala, kommunikationsexpert, [email protected]

 
Sivun alkuun