Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Expeditionsministären behandlar inte dispenser inom social- och hälsovården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2019 12.01
Pressmeddelande

Beslut om dispenser för kommuner och samkommuner fattas av nästa regering. Dispensansökningarna gäller ordnande av förlossningsverksamhet och jour samt byggnadsinvesteringar.

Statsminister Juha Sipiläs regering är för närvarande en expeditionsministär. Familje- och omsorgsministern i en expeditionsministär kan inte fatta beslut om dispenser inom social- och hälsovården, så handläggningen av ansökningar om dispens fortsätter först när en ny regering har utnämnts.

Beslut om dispenser inom social- och hälsovården anses förutsätta betydande prövning av den samhälleliga ändamålsenligheten, vilket gör att sådana beslut inte kan fattas under expeditionsministären.

Social- och hälsovårdsministeriet har konsulterat justitiekanslern i frågan.

Vilka dispenser är det fråga om?

Kommunerna och samkommunerna kan ansöka om dispens för ordnande av förlossningsverksamhet och jour och för investeringar i byggnader som används inom social- och hälsovården.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen kan social- och hälsovårdsministeriet bevilja tillstånd för förlossningsverksamhet vid ett sjukhus, trots att det årliga antalet förlossningar inte uppfyller de minimikrav som anges i lagen. Ministeriet kan också bevilja tillstånd att ordna jour dygnet runt, om tillgängligheten till tjänsterna och avstånden mellan jourmottagningarna förutsätter detta.

Begränsningarna av investeringar i byggnader som används inom social- och hälsovården baserar sig på den s.k. begränsningslagen. Enligt den lagen kan social- och hälsovårdsministeriet bevilja dispens för en byggnadsinvestering som överstiger fem miljoner euro, om investeringen är nödvändig och brådskande för att trygga tillgången till tjänsterna.

Ytterligare information:

Förlossningsverksamhet och ordnande av jour:
Anne Ilkka, regeringsråd, tfn 0295 163 384, [email protected]
Timo Keistinen, medicinalråd, tfn 0295 163 385, [email protected]

Byggnadsinvesteringar:
Anne Arvonen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 285, [email protected]
Kirsi Kaikko, specialsakkunnig, tfn 0295 163 545, [email protected]

Läs mer om expeditionsministärens roll:
Expeditionsministärens ställning och verksamhet (statsradet.fi)

 
Sivun alkuun