Hyppää sisältöön

Vuodenvaihteen muutokset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2023 14.18
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla tulee vuoden 2024 alussa voimaan useita säädösmuutoksia. Tähän koosteeseen on kerätty niistä merkittävimmät.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaan yksi laki

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja tuottamisen valvonnasta säädetään jatkossa yhdessä laissa. Tavoitteena on yhtenäistää nykyistä sääntelyä ja vahvistaa palvelujen laatua sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Uudessa valvontalaissa säädetään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjien eli valtion, hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän valvonnasta sekä yksityisten ja julkisten palveluntuottajien toimintaedellytyksistä, rekisteröinnistä, omavalvonnasta ja viranomaisvalvonnasta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismäärät nousevat 10 prosenttia

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriin tulee 10 prosentin korotus vuoden 2024 alusta lähtien. Asiakasmaksuja tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Kansaneläkeindeksi on noussut vuodesta 2021 vuoteen 2023 noin 10 prosenttia, joten asiakasmaksujen enimmäismääriä korotetaan saman verran.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto nousee

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksukatto nousee vuoden 2024 alussa kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Ensi vuoden 2024 maksukatto on 762 euroa kalenterivuodessa.

Lääkekaton merkittävä nousu estetään indeksijäädytyksellä

Lääkekaton vuosiomavastuun vuoden 2023 indeksikorjaus jätetään tekemättä. Vuosiomavastuun vuoden 2024 indeksitarkistuksessa huomioidaan vain kansaneläkeindeksin muutos vuodesta 2023 vuoteen 2024. Vuosiomavastuu vuodelle 2024 olisi arviolta noin 626,94 euroa. Ilman muutosta vuosiomavastuu nousisi arviolta 676,00 euroon vuonna 2024.

Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vahvistettu vuodelle 2024

Työeläkeindeksi on ensi vuonna 3037. Työeläkeindeksi nousee noin 5,7 prosenttia vuoteen 2023 verrattuna. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,637. Vuoteen 2023 verrattuna palkkakerroin nousee noin 5,1 prosenttia. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Työeläkelainsäädäntöä päivitetään ja työeläkkeiden toimeenpanoa sujuvoitetaan

Muutokset koskevat muun muassa työeläkeotteen antamista, eläkelaitoksen työkyvyttömyyseläkkeen rahastointivastuun ansiorajaa, apurahalla tieteellistä tutkimusta tekevien tai taiteellista toimintaa harjoittavien eläkevakuuttamista sekä Eläketurvakeskuksen oikeutta saada tietoja osakeyhtiöiden osakkaiden YEL-vakuuttamisvelvollisuuden valvontaa varten.

Työeläkevakuutusmaksut vuodelle 2024 on vahvistettu

Vuonna 2024 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,81 prosenttia palkasta. Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen perusprosentti ja yrittäjän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti ovat ensi vuonna 24,10 prosenttia ja 53–62-vuotiaiden korotettu maksu 25,60 prosenttia. Työntekijöiden eläkevakuutusmaksu on ensi vuonna 7,15 prosenttia ja 53–62-vuotiaiden korotettu työeläkevakuutusmaksu 8,65 prosenttia.

Työnantajan keskimääräinen maksu vuonna 2024 on 17,34 prosenttia. Vuonna 2024 keskimääräinen työnantajan maksu sisältää tilapäisen alennuksen takaisinmaksusta aiheutuvaa korotusta 0,41 prosenttiyksikköä.

Muutoksia Kelan kuntoutusrahaetuuksiin

Kelan kuntoutusraha säilyy ennallaan. Muutokset koskevat korotettuja kuntoutusrajoja. Kelan maksaman nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärän tasoa lasketaan kuntoutusrahan vähimmäismäärän tasolle. Jatkossa Kelan kuntoutusrahassa olisi vain yksi vähimmäismäärä, sekä vain yksi laskukaava vähimmäismäärän ylittäville kuntoutusrahoille.

Lapsilisiin korotus ja etuuksien indeksikorotukset jäädytetään 

Eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistukset jäädytetään hallituskaudeksi. Samalla korotetaan yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden lapsilisiä sekä alle kolmivuotiaista lapsista maksettavaa lapsilisää.
Muutokset on tarkoitus vahvistaa viikolla 52. Muutokset tulevat pääosin voimaan 1.1.2024. Alle 3-vuotiaiden lasten lapsilisä nousee 26 eurolla 1.4.2024 alkaen.

Useita muutoksia työttömyysturvalakiin 

Muutokset koskevat palkansaajan työssäoloehtoa, työttömyysetuuden sovittelua, työttömyysetuusoikeuden alkamisen ajankohtaa sekä työttömyysetuuksiin maksettavia lapsikorotuksia. Lisäksi valtioneuvoston antamissa asetuksissa säädetään lakia tarkemmin lomakorvauksen jaksottamisesta ja palkansaajan työssäoloehdossa huomioitavasta tulosta.

Lait ja asetukset tulevat voimaan 1.1.2024. Lapsikorotuksen ja työttömyysetuuden suojaosan sovittelun poistamista sovelletaan 1.4.2024 alkaen. Palkansaajan työssäoloehdon muutoksia sovelletaan 2.9.2024 alkaen.

Muutokset on tarkoitus vahvistaa viikolla 52.

•    Tiedote: Hallitus esittää useita muutoksia työttömyysturvalakiin työllisyyden lisäämiseksi

Yleiseen asumistukeen muutoksia

Yleisestä asumistuesta annetun lain muutokset koskevat tuen korvausprosentin alentamista, tukeen vaikuttavien tulojen vaikutuksen kiristämistä, ansiotulovähennyksen poistoa sekä omistusasumisen tukemisen poistoa. Lisäksi Helsinki yhdistetään samaan kuntaryhmään muun pääkaupunkiseudun kanssa.

Muutokset tulevat pääosin voimaan 1.4.2024 ja omistusasuntojen tuen lakkauttamisen osalta 1.1.2025.

Toimeentulotuesta annettu laki muuttuu 

Lakimuutoksen myötä toimeentulotuessa hyväksyttävistä asumismenoista (ns. asumisnormi) säädetään jatkossa lain ja asetuksen tasolla. Jos toimeentulotuen saajan asumismenot ylittävät normin mukaisen rajan, Kela ohjaa asiakkaan etsimään edullisemman asunnon kolmen kuukauden sisällä, jollei hänellä ole erityistä perustetta jatkaa asumista nykyisessä asunnossaan. Perustellusta syystä määräaikaa pidennetään. Määräajan jälkeenkin hakija voi jatkaa asumista nykyisessä asunnossaan, mutta asumismenot hyväksytään vain asumisnormin mukaisina.

Työttömyysvakuutusmaksut alenevat vuonna 2024

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,79 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuusmaksu on 0,27 prosenttia palkasta palkkasumman 2 337 000 euroon asti. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 1,09 prosenttia. Myös yrityksen osaomistajan, valtion liikelaitoksen ja yliopiston työttömyysvakuutusmaksut alenevat vastaavasti.

Omaishoidon tuen hoitopalkkiot nousevat

Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee 461,99 euroon kuukaudessa ja hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen hoitopalkkio vähintään 923,99 euroon kuukaudessa. Myös muut voimassaolevaan sopimukseen perustuvat omaishoidon hoitopalkkiot ja omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkiot korottuvat 5,07 prosenttia. 

Perhehoidon palkkiot ja korvaukset muuttuvat 

Perhehoidon hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee 924,02 euroon kuukaudessa. Jos hoitopalkkio on sovittu vähimmäismäärää suuremmaksi tai pienemmäksi, korotetaan hoitopalkkiota indeksitarkistuksen johdosta 1.1.2024 lukien 5,07 prosenttia.

Perhehoidon kulukorvauksen vähimmäismäärä on 1.1.2024 alkaen 496,81 euroa. Myös muita kuin vähimmäismääräisiä kulukorvauksia tulee tarkistaa elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vastaavasti. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 3 528,16 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.

Huomioitavaa biologisten lääkkeiden reseptin voimassaolosta 

Vuoden 2023 alussa tuli voimaan asetusmuutos, jonka myötä kaikkien biologisten lääkkeiden reseptit ovat voimassa yhden vuoden. Biologisia lääkkeitä käyttävien on hyvä vuoden vaihtuessa tarkistaa reseptinsä voimassaolo hoitavalta lääkäriltä tai apteekista. Biologisia lääkkeitä käyttävät mm. reumaa, psoriasista, diabetesta ja syöpää sairastavat potilaat. 

Lääkäreillä on ollut jo 1.1.2023 alkaen lakisääteinen velvollisuus määrätä edullisinta potilaan hoitoon soveltuvaa biologista lääkettä. Vuodesta 2024 alkaen vaiheittain käynnistyvä biologisten lääkkeiden lääkevaihto mahdollistaa lääkkeen vaihdon edullisempaan valmisteeseen myös apteekissa. Käytännössä biologiset lääkkeet tulevat apteekissa toteutettavan vaihdon piiriin vaiheittain huhtikuun 2024 alusta alkaen. 

Uusi laki potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnasta voimaan alkuvuodesta 2024

Uudessa laissa säädetään potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan järjestämisestä sekä riippumattomuudesta, kelpoisuudesta ja tehtävistä. Lisäksi säädetään henkilötietojen käsittelystä. Nykyisten asiamiesnimikkeiden sijaan otetaan käyttöön sukupuolineutraalit nimikkeet potilasasiavastaava ja sosiaaliasiavastaava.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävät vastaavat pitkälti nykyisiä potilas- ja sosiaaliasiamiesten tehtäviä. Vastaavien tehtävänä on muun muassa neuvoa potilaita, asiakkaita ja heidän läheisiään, avustaa heitä muistutuksen teossa ja tiedottaa oikeuksista. 

Lastensuojelun jälkihuollon ikärajaa lasketaan kahdella vuodella

Hallituksen esityksen mukaan lastensuojelulain jälkihuolto päättyisi viimeistään, kun nuori täyttää 23 vuotta. Muutos tulisi voimaan 1.1.2024 puolen vuoden siirtymäajalla. Muutos on tarkoitus vahvistaa viikolla 52.