Hyppää sisältöön

Uusi elintarvikelaki vahvistettu

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 9.4.2021 16.51
Tiedote
Kuva: Ahti Kotisaari

Uusi elintarvikelaki (HE 3/2021) on vahvistettu Tasavallan presidentin esittelyssä 9.4.2021. Asiaa koskeva hallituksen esitys annettiin 4.2.2021 eduskunnalle. Laki tulee voimaan 21.4.2021.  

Elintarvikelain tarkoitus ja soveltamisala vastaavat voimassa olevaa lakia. Myös elintarvikevalvonnan organisaatio säilyy ennallaan. Uudella elintarvikelailla selkeytetään elintarvikelainsäädäntöä ja sujuvoitetaan elintarvikevalvontaa sekä vahvistetaan elintarvikevalvonnan riskiperusteisuutta ja vaikuttavuutta. Samalla selkeytetään lain suhdetta EU-lainsäädäntöön. Uusi elintarvikelaki ottaa huomioon myös viime vuosien muutokset elintarvikealalla. Merkittävä osa elintarviketoiminnasta ei ole enää sidottuna perinteiseen elintarvikehuoneistoon, vaan toimintaa harjoitetaan yhä useammin verkossa tai mobiilialustojen välityksellä. Tästä syystä valvonnan painopiste on laissa siirretty huoneistojen valvonnasta toiminnan valvontaan.

Lakiin uusi hallinnollinen sanktio

Elintarvikelakiin on lisätty elintarvikevalvonnan seuraamusmaksu. Valvontaviranomainen voi määrätä toimijalle 300 - 5 000 euron seuraamusmaksun muun muassa, jos toimija harjoittaa elintarviketoimintaa, jota ei ole rekisteröity tai hyväksytty lain edellyttämällä tavalla, ei noudata esimerkiksi laissa säädettyä vaatimusta omavalvonnasta tai markkinoi elintarvikkeita elintarvikemääräysten vastaisella tavalla. Rangaistusluonteisella hallinnollisella seuraamusmaksulla pyritään toisaalta ennaltaehkäisemään elintarvikesäännösten vastaista toimintaa ja toisaalta nopeasti ja tehokkaasti estämään sen jatkaminen. 

Kuntien valvontakohteille valvonnan perusmaksu

Uuden lain myötä kunta perii suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä olevilta valvontakohteilta vuosittain 150 euron valvonnan perusmaksun. Tämän lisäksi valvontakohteilta peritään edelleen toteutuneesta valvonnasta kuntien hyväksymät taksan mukaiset suoriteperusteiset maksut. Valvonnan perusmaksua ei peritä rekisteröidyiltä alkutuotantopaikoilta, kyläkaupoilta, yleishyödyllisiltä yhteisöiltä eikä toimijoilta, jotka harjoittavat pienimuotoista toimintaa EU-lainsäädännön nojalla annettujen kansallisen säännösten mukaisesti.

Maksujen periminen viranomaisvalvonnasta on yksi elintarvikevalvonnan toimeenpanon väline. Muutoksen myötä valvonnan tulopohja laajenee, kun valvontamaksun maksavat kaikki suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piiriin kuuluvat toimijat, eivätkä vain ne, joiden luona on kyseisenä vuonna käyty. Muutoksella mahdollistetaan nykyistä monimuotoisempi viranomaistyö ja valvonnan painopisteen siirtäminen valvontakäynneistä kohti toimijoiden neuvontaa ja valmennusta.

Myös elintarvikelain nojalla annetut keskeiset asetukset uudistetaan

Elintarvikelain uudistuksen yhteydessä myös voimassa olevan lain nojalla annetut keskeiset asetukset uudistetaan. Sääntelyn sujuvoittaminen näkyy erityisesti näiden asetusten uudistamisessa. Lainsäädäntöä selkeytetään kokoamalla yhteen lukuisten asetusten sisältö kolmeen asetukseen. Kansallisilla asetuksilla täydennetään EU-lainsäädäntöä ainoastaan siltä osin kuin on välttämätöntä.

Elintarvikelaki 
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Lisätietoja:
elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm, 050 524 5761, sebastian.hielm(at)mmm.fi
lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen, 040 158 9401, hannu.miettinen(at)mmm.fi
lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen, 050 3697618, anne.haikonen(at)mmm.fi