Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Lämplighetsproven återinförs i social- och hälsovårdsutbildningen

Undervisnings- och kulturministeriet 8.2.2019 9.04 | Publicerad på svenska 8.2.2019 kl. 9.32
Pressmeddelande

Möjligheten att använda ett gallrande inträdes- eller lämplighetsprov återinförs i studerandeantagningen inom yrkesutbildningen. Framöver kan man välja att inte anta en studerande som är uppenbart olämpad att arbeta inom social- och hälsovårdsområdet. Utbildningsanordnarna kan utnyttja denna möjlighet redan i den gemensamma ansökan våren 2019.

Ändringen gör det möjligt för läroanstalter att åter använda inträdes- och lämplighetsprov i den form de hade innan användningen av lämplighetsprov i studerandeantagningen i full utsträckning förhindrades under förra regeringsperioden.

- Finländarna måste även framöver kunna lita på att yrkespersonerna inom social- och hälsovårdsområdet är engagerade och kompetenta. Läroanstalterna bör ha en möjlighet att inte anta till utbildning personer som är uppenbart olämpade att ansvara exempelvis för barns och äldres hälsa och säkerhet. Vi rättar beslutet som fattades under den förra regeringsperioden och återinför lämplighetsproven, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Undervisnings- och kulturministeriet ändrar förordningen om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina i fråga om utbildningar som börjar tidigast den 1 augusti 2019 så att utbildningsanordnare på vissa områden kan ordna gallrande inträdes- eller lämplighetsprov. Förordningsändringen innebär att om en sökande får noll poäng i ett inträdes- eller lämplighetsprov som ordnas av utbildningsanordnaren kan utbildningsanordnaren låta bli att anta sökanden till utbildningen.

Ändringen gäller alla examina med krav som hänför sig till minderårigas säkerhet, patient- eller kundsäkerheten eller säkerheten i trafiken (de s.k. SORA-examina). Sådana examina är grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, grundexamen inom läkemedelsbranschen, grundexamen i tandteknik, grundexamen i instrumentvård, grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen i flygplansmekanik, grundexamen i sjöfart och grundexamen inom säkerhetsbranschen.

Beredningen av obligatoriska lämplighetsprov inleds

I och med förordningsändringen inleder undervisnings- och kulturministeriet beredning av ett enhetligt riksomfattande lämplighetsprov för social- och hälsovårdsområdet. Ett enhetligt prov är en förutsättning för att lämpligheten ska kunna bedömas på ett så effektivt och enhetligt sätt som möjligt.

Ett enhetligt, riksomfattande prov behövs också för att proven framöver ska kunna göras obligatoriska. Obligatoriska inträdes- och lämplighetsprov förutsätter också en lagändring. Beredningen av införandet av obligatoriska inträdes- eller lämplighetsprov i yrkesutbildningen inom social- och hälsovårdsområdet inleds parallellt med utarbetandet av det riksomfattande provet. Beredningen sker som en del av ett pågående projekt vid undervisnings- och kulturministeriet där man har utrett frågor som anknyter till s.k. SORA-examina och lämplighet för studier.

Yrkeshögskolornas nya inträdes- och lämplighetsprov införs snart

I projektet för utveckling av yrkeshögskolornas studerandeantagning, som har inletts med regeringens spetsprojektfinansiering, har man tagit fram gemensamma förfaranden för studerandeantagningen på olika områden. I samband med projektet bereds ett inträdesprov som även innefattar sådana avsnitt som mäter lämpligheten som är viktiga med tanke på yrkeshögskolornas utbildningar inom social- och hälsovårdsområdet. Avsikten är att ta i bruk det nya provet i höst och avsnitten som mäter lämpligheten ska införas våren 2020.

Mer information:

- Specialmedarbetare Daniel Sazonov, tfn 045 1296812
- överdirektör Mika Tammilehto, tfn 0295 330 308 (studerandeantagning inom yrkesutbildningen)
- direktör Birgitta Vuorinen, tfn 0295 330 335 (yrkeshögskolornas studerandeantagning)

Högskoleutbildning och forskning Sanni Grahn-Laasonen Utbildning Yrkesutbildning
Palaa sivun alkuun