Hyppää sisältöön

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma 2020–2023 hyväksytty

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2019 14.28
Tiedote

Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään toimet, joilla edistetään nuorten kasvu- ja elinoloja hallituskauden aikana. Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma (VANUPO) on poikkihallinnollinen ohjelma, joka hyväksytään joka neljäs vuosi. Ohjelman pääteemoja ovat nuorten syrjäytymisen ehkäisy sekä merkityksellisen elämän, turvallisuuden ja osallisuuden vahvistaminen. Hyväksytty ohjelma on laadittu vuosiksi 2020–2023.

- VANUPO on laaja ohjelma, jonka avulla eri hallinnonalat johdonmukaisesti ja yhteistyön avulla parantavat toimintaansa nuorten hyväksi. Toiminnan keskiössä on se, että nuoren elämän merkityksellisyyttä vahvistetaan, sanoo ministeri Hanna Kosonen.

- Huomattava osa nuorten elinoloihin liittyvistä haasteista on nykyisin sellaisia, että niiden ratkaiseminen edellyttää usean eri viranomaisen ja hallinnonalan yhteistä toimintaa. Tavoitteena on, että nuori voi hyvin, hänellä on keinot osallistumiseen ja että nuori luottaa yhteiskuntaan, jolloin nuoren turvallisuuden tunne vahvistuu, Kosonen jatkaa.

Ohjelma kattaa kaikki nuorisolain tarkoittamat alle 29-vuotiaat nuoret. Ohjelman painopisteet kohdistuvat erityisesti nuoruuden ydinalueeseen, eli noin 12–25-vuotiaiden nuorten elinolojen kehittämiseen. Hallitusohjelman mukaisesti hallituskaudella käynnistetään myös parlamentaarinen komiteavalmistelu kansallisen lapsistrategian luomiseksi. VANUPOn ja strategian suhde on toisiaan tukeva ja täydentävä: VANUPO kohdistuu erityisesti nuoren itsenäistymisvaiheeseen lapsistrategian painottuessa alle 18-vuotiaisiin.

Hallitusohjelman mukaisesti VANUPOn pääteemoja ovat nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. VANUPOn toimeenpanossa otetaan huomioon nuorten erilaiset lähtökohdat, alkuperä ja toimintakyky.  VANUPO edistää kaikkien nuorten yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumista.

VANUPOn tehtävänä on ensinnäkin sovittaa yhteen nuorten kasvu- ja elinolojen kannalta keskeisten ministeriöiden määrittelemät nuorisopoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet, joita ne toimialallaan edistävät. Toiseksi ohjelma asettaa kansalliset tavoitteet nuorisoalan eurooppalaiselle ja kansainväliselle toiminnalle. VANUPOn kolmas osuus koskee nuorisotyön kehittämistä, sisältäen nuorisotyön ja -toiminnan tukemisen linjaukset ja painopisteet nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuuden hyväksymiselle.

Kolme nuorisopoliittista tavoitekokonaisuutta

Nuorella on edellytykset sujuvaan arkeen – syrjäytyminen vähenee

 • Nuorisotakuulla turvataan nuoren pääsy koulutukseen ja työhön
 • Nuoren tarpeet, palvelut sekä etuudet tunnistetaan ja otetaan huomioon sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa
 • Vahvistetaan nuorten mielenterveyttä
 • Kehitetään lastensuojelun jälkihuoltoa antamalla nuorelle riittävä ja tarpeenmukainen tuki matkalla aikuisuuteen
 • Moniammatillista yhteistyötä ja erityisesti nuorisotyötä vahvistetaan perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa
 • Nuorten edellytykset itsenäiseen asumiseen paranevat ja heidän asunnottomuutensa vähenee
 • Nuorella on mahdollisuus mieluisaan harrastukseen
 • Taloudenhallinta haltuun ennakoivalla talousneuvonnalla

Nuorella on keinot ja taidot osallistumiseen ja vaikuttamiseen

 • Kehitetään nuorille suunnattuja yhteiskunnallisen osallistumisen välineitä
 • Vahvistetaan koulujen ja oppilaitosten demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta
 • Nuorten ääni kuuluvaksi ilmastonmuutoskeskustelussa

Nuori luottaa yhteiskuntaan – yhdenvertaisuus ja turvallisuus vahvistuvat

 • Nuorten ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja vahvistetaan ja kiusaamiseen puututaan
 • Tunnistetaan syrjiviä rakenteita ja lisätään valmiuksia toimia syrjintätilanteissa
 • Vahvistetaan moniammatillista yhteistyötä rikoksilla oireilevien nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja nuorten tekemien rikosten ehkäisemiseksi
 • Vahvistetaan koordinaatiota nuoriin kohdistuvan some-houkuttelun (”grooming”) ehkäisemiseksi

Suomen tavoitteet nuorisoalan kansainväliselle ja eurooppalaiselle yhteistyölle

 • Vahvistetaan nuorisotyön asemaa
 • Lisätään nuorten tietoisuutta heille kuuluvista oikeuksista
 • Edistetään nuorten mahdollisuuksia osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon eri alueilla
 • Tuetaan inkluusiota nuoriso-ohjelmien toimeenpanossa
 • Tuetaan nuorten ilmastonmuutoksen vastaista toimintaa

Nuorisoalan valtakunnalliset osaamiskeskukset

Osaamiskeskukset muodostavat valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoitteiden toimeenpanoa tukevan kokonaisuuden. Osaamiskeskukset kehittävät ja edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti.

Nuorisolain mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy osaamiskeskuksen valtionapukelpoisuuden määräajaksi. Koska osaamiskeskustoiminnan painopisteet määritellään valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa, on määräaika kytketty ohjelman kauteen.

Osaamiskeskustoiminnalle määritellään kuusi painopistettä, joiden kautta edistetään nuorten merkityksellistä elämää ja osallisuutta yhteiskunnassa. Painopisteet ovat: nuorisotyö kunnassa, nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus, osallisuus ja vaikuttaminen, kohdennettu nuorisotyö, digitaalinen nuorisotyö sekä nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa.

Uudet nuorisoalan osaamiskeskukset vuosiksi 2020–2023 valitaan alkuvuodesta.

Lisätietoja:

- erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez, p. 02953 30080
- neuvotteleva virkamies Emma Taipale (osaamiskeskukset), p. 02953 30172
- kulttuuriasiainneuvos Seija Astala (kansainväliset ja eurooppalaiset tavoitteet), p. 02953 30066