Hyppää sisältöön

Ehdotus arpajaislain uudistamiseksi lausuntokierrokselle

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 7.1.2021 13.51
Tiedote 1/2021

Sisäministeriö on 7.1.2021 lähettänyt lausunnoille esityksen rahapelaamista sääntelevän arpajaislain uudistamiseksi. Keskeiset ehdotukset koskevat rahapelihaittojen tehokasta torjuntaa, arpajaislain vastaiseen markkinointiin puuttumista ja Veikkaus Oy:n kanavointikyvyn turvaamista. Lakiuudistuksen lähtökohtana on, että Suomen rahapelijärjestelmä perustuu jatkossakin hallitusohjelman mukaisesti yksinoikeusjärjestelmään. Esitys perustuu pääministeri Marinin hallitusohjelmaan arpajaislain toisen vaiheen uudistuksen toteuttamisesta.

– Esitys sisältää useita erilaisia keinoja pelihaittojen ja arpajaislain vastaisen rahapelitarjonnan torjumiseksi, kuten peliautomaattien sijoittelua niin, että pyrimme vähentämään erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville aiheutuvia pelihaittoja. Esitys toteuttaa osaltaan myös hallitusohjelman linjausta turvata rahapelien yksinoikeusjärjestelmä Suomessa. Kyse on kokonaisuudesta, jossa asiat täydentävät toisiaan, sisäministeri Maria Ohisalo sanoo.

Pakollinen tunnistautuminen lakiin

Veikkaus on ilmoittanut ottavansa pakollisen tunnistautumisen käyttöön kaikessa rahapelaamisessa. Tämä kirjattaisiin myös lakiin. Pakollinen tunnistautuminen raha-automaattipelaamisessa otettiin käyttöön vuoden 2021 alusta. Muussa pelaamisessa tunnistautuminen alkaisi viimeistään vuoden 2023 alussa ja raaputusarpojen osalta vuoden 2024 alussa.

Tunnistautumisen myötä lisääntyvän peli- ja pelaajadatan käytöstä säädettäisiin laissa. Veikkauksella olisi oikeus käyttää dataa omiin vastuullisuustoimenpiteisiin, esimerkiksi haitalliseen pelaamiseen puuttumisessa yksittäistapauksissa. Sosiaali- ja terveysministeriöllä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella olisi mahdollisuus saada ja analysoida dataa rahapelihaittojen arvioinnissa ja seurannassa, mikä tehostaisi haittojen ehkäisyä ja vähentämistä. Uudistuksella edistettäisiin datan käyttöä myös muussa tieteellisessä tutkimuksessa.

Raha-automaattien sijoittelussa huomioitava haittojen ehkäisy

Raha-automaattien sijoitteluun liittyen Veikkaukselle ja automaattien sijoituspaikoille ehdotetaan velvollisuutta ottaa sijoittelussa huomioon periaatteet haittojen ehkäisystä ja laatia tätä koskevat suunnitelmat.

Raha-automaattien sijoittelu ja käyttäminen tulisi suunnitella siten, että pelaamisesta aiheutuvat rahapelihaitat olisivat mahdollisimman vähäisiä. Automaattien sijoittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon rahapelaamisen haitat alaikäisille ja haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille. Sijoituspaikan haltijan olisi huolehdittava siitä, että sen henkilökunta tuntee laissa säädetyt ja suunnitelmassa määritellyt raha-automaattien sijoittelua koskevat velvoitteet.

Rahapelien markkinointiin tiukennuksia

Rahapelien sallitun markkinoinnin nykyisen sääntelyn lähtökohtana on rahapelaamisen ohjaaminen arpajaislailla säänneltyyn Veikkauksen toimintaan. Tätä markkinointia koskevaa periaatetta ehdotetaan täydennettäväksi siten, että markkinoinnin tulisi olla maltillista sekä ohjata pelaamista vähemmän haittoja aiheuttavaan pelaamiseen.

Markkinointisäännöksiä täsmennettäisiin myös sallitun markkinoinnin sisältöön ja keinoihin liittyvillä uusilla rajoituksilla. Lisäksi laissa kiellettäisiin suoraan tiettyjen erityisten haitallisten rahapelien, kuten raha-automaattien markkinointi. Nykyisin kiellot päätetään pelisääntöasetusten antamisen yhteydessä. Poikkeuksena nykykäytäntöön muodostaisivat vedonlyönti- ja totopelit, joiden markkinointi sallittaisiin jatkossa Veikkauksen kanavointikyvyn tukemiseksi. Erityisen haitallisten rahapelien sallitusta pelikohdeinformaatiosta luovuttaisiin siihen sisältyvien tulkinnanvaraisuuksien vuoksi.

Lisäksi lakiin lisättäisiin velvollisuus antaa kuvallisen tai painetun mainonnan yhteydessä tieto rahapelaamisen ikärajasta, mahdollisuudesta hakea pelikielto, rahapeliongelmiin apua tarjoavista palveluista ja mahdollisuudesta kieltää suoramarkkinointi silloin, jos pelaaja on estänyt pelaamisensa.

Myös arpajaislain vastaisen markkinoinnin valvontaa tehostetaan. Uutena työkaluna Poliisihallitus voisi esittää markkinaoikeudelle hallinnollista seuraamusmaksua arpajaislain vastaisesta markkinoinnista. Poliisihallitus voisi jatkossa kieltää myös yksityishenkilöitä markkinoimasta rahapelejä arpajaislain vastaisesti.

Maksuliikenne-estot yksinoikeusjärjestelmän ulkopuoliselle pelaamiselle käyttöön

Rahapelien saavutettavuutta rajoittamalla on mahdollista ehkäistä rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja. Sen johdosta ehdotetaan maksuliikenne-estojen käyttöönottoa yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisen rahapelaamisen estämiseksi.

Poliisihallitus ylläpitäisi estolistaa niistä rahapeliyhtiöistä, jotka suuntaavat markkinointia Manner-Suomen alueelle ja joiden maksuliikenne pankkien ja muiden maksupalveluntarjoajien tulisi estää.

Veikkaukselle mahdollisuus yritysten väliseen liiketoimintaan

Muiden esitykseen liittyvien kanavointia tukevien toimien lisäksi mahdollistettaisiin Veikkauksen muuta kuin rahapelitoimintaa varten tarkoitetun tytäryhtiön perustaminen. Tytäryhtiö keskittyisi pelituotteiden ja palveluiden tarjoamiseen toisille yrityksille, eikä yhtiö saisi harjoittaa kuluttajille suunnattua rahapelitoimintaa.

Ehdotus on valmisteltu hankkeen laaja-alaisessa työryhmässä. Työryhmä kuuli useita asiantuntijoita ja lisäksi sisäministeriö järjesti laajan kuulemistilaisuuden marraskuussa 2020.

Lausuntokierros päättyy 5.2.2021. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kesäkuussa 2021.

Lisätietoja:

valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen, p. 050 477 8520, [email protected]
neuvotteleva virkamies Jukka Tukia, p. 0295 488 573, [email protected]
neuvotteleva virkamies Elina Rydman, p. 0295 488 586, [email protected]
erityisasiantuntija Jarkko Mikkola, p. 0295 488 384, [email protected]