Hyppää sisältöön

Utvärdering av projekt som främjar turistnäringens återhämtning i regionerna har slutförts

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2022 10.03
Nyhet

Genom utvecklingsprojekt som främjar turistnäringens återhämtning i regionerna har man stött regionernas funktionsförmåga när det gäller att klara sig från den kris som orsakats av coronapandemin. Egentliga Finlands förbund, Södra Savolax landskapsförbund samt arbets- och näringsministeriet inledde våren 2022 en extern utvärdering för att utreda konsekvenserna av finansieringen och utvärdera genomförandet. Utvärderingen gjordes av Owal Group Oy.

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 reserverades ett anslag på fyra miljoner euro för finansiering av en projekthelhet som stöder turistnäringens återhämtning i regionerna. Stödet riktades till regionala organisationer inom turismen eller motsvarande aktörer som aktivt utvecklar turistnäringen. 

Södra Savolax landskapsförbund och Egentliga Finlands förbund finansierade sammanlagt 28 utvecklingsprojekt. Syftet med dessa var att stärka turistnäringen och ledningen och samordningen av turistutvecklingen i regionerna samt att effektivisera samarbetet för åtgärder på nationell nivå. 

Projekten genomfördes huvudsakligen som planerat

I förhållande till genomförandetiden och den tillgängliga budgeten har projekten enligt Owal Groups utvärdering gett många konkreta resultat som bidrar till turistnäringens återhämtning i regionerna. Projekten var också väl inriktade i förhållande till finansieringsmålen. Den fortsatta undantagssituationen inverkade på genomförandet av en del av projekten. 

Ett starkt regionalt samarbete och ett exakt fastställande av målen och åtgärderna har bidragit till att projektens mål har uppnåtts. Också samarbetet mellan projekt och regioner ansågs vara till nytta. I en del av projekten var samarbetet mellan regionerna tydligt och planerat från början, i en del inleddes samarbetet genom gemensamma möten i projekthelheten. Resultaten tyder på att det regionala och interregionala samarbetet kommer att intensifieras ytterligare efter projektperioden. 

Att stärka affärsförutsättningarna för turistföretag utifrån behoven hos regionen och den organisation som genomför projektet har skapat förutsättningar för mer omfattande effekter. Enligt utvärderingsresultaten gjorde finansieringen det möjligt att bl.a. utveckla digitaliseringen och samarbetsnätverket till de delar som det annars har varit svårt att hitta resurser för. 

Många av projekten hade svårigheter med att aktivera företag, vilket delvis förklaras med den svåra verksamhetsmiljön till följd av den fortsatta pandemin. De avsedda effekterna av åtgärderna för att bibehålla eller skapa företag eller arbetstillfällen kan inte bekräftas så snart efter att projektperioden har löpt ut. 

Enligt utvärderingen bidrog tilldelningen av medel till regionala turistorganisationer i stället för till enskilda företag till utvecklingen av turistnäringen i regionen som helhet och till samarbetet mellan regionens aktörer. Utifrån resultaten förutsätter främjandet av takteman i Finlands turismstrategi att hela det regionala (ibland också interregionala) turistekosystemet utvecklas. De regionala organisationerna inom turismen har en central roll inte bara när det gäller att klara sig ur kriser utan också när det gäller förnyelse och tillväxt inom turistnäringen i vidare bemärkelse. I utvärderingen rekommenderas det därför att den finansiering som kan sökas kan behöva tillämpas även i andra fall än i exceptionella situationer. 

Ytterligare information:
Hanna-Mari Kuhmonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7008
Jeremias Kortelainen, verkställande direktör, Owal Group Oy, tfn 040 758 5893