Hyppää sisältöön

Elinkeinoministeri Mika Lintilän puhe Wasa Innovation Centerin avajaisissa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 13.2.2019 12.31
Puhe

13.2.2019, Vaasa

Hyvät kuulijat, Bästä åhörare

On erityisen suuri ilo olla tänään täällä Pukinkulmassa, Wasa Innovation Centerin Grand Opening -tilaisuudessa.

Tämä upea, innovatiivinen ja kokonaan puurakenteinen rakennus on itsessään merkittävä ilmastoteko, jollaisia Suomi ja maailma tarvitsee. Saamani tiedon mukaan talo on rakennettu hiilineutraaliksi. Tarkan markan (euron) ministerinä olen ymmärtänyt, että tämä hieno rakennus ja tuleva ”innovaatiobasaari” on rakennettu kokonaan ilman julkista tukea. Tätäkin saavutusta tervehdin suurella ilolla.

Pukinkulman uusi innovaatiokeskus on hieno esimerkki ristiin laminoidun massiivipuun eli CLT:n innovatiivisesta käytöstä. On helppo huomata, että näin on saatu aikaan perinteisestä rakentamisesta hienolla tavalla poik­keavia ratkaisuja. Näen paljon mahdollisuuksia suomalaisen puuraken­tamisen nostamisessa kansainväli­sek­si brän­diksi yhdistämällä korkea­tasoinen arkkitehtuuri ja design ympäristö­tie­­toi­­seen, energiate­hokkaa­seen ja talotekniikaltaan älykkääseen rakentamiseen.

Puunjalostus ja puurakentaminen avaa mahdollisuuksia ilmastonmuu­tok­sen hillintään, joka tulee varmasti olemaan merkittävässä asemassa myös seuraa­­van hallituksen agendalla. Puutuotteiden valmistuksen aiheuttamat energian ja luonnonvarojen kulutus sekä hiilidioksidipäästöt ovat muiden materiaalien valmistusta pienemmät.

Puu on myös hiilivarasto, sillä kasvaessaan puu sitoo ilman hiilidioksidia. Lisäksi puutuotteet voidaan käyttää elinkaarensa päätteeksi uusiutuvan ener­gian tuottamiseen ja eli voimme korvata siten fossiilisia polttoaineita. Toivo­tankin näiden myyntiargumenttien siivittämänä menestystä uuden­tyyp­­pisen puurakentamisen vientiponnisteluihinne.

Hyvät kuulijat,

Upeasta arkkitehtuuristaan huolimatta tämän innovaatiokeskuksen ei ole tarkoitus olla perinteinen toimistohotelli ja yritysten sijoittautumispaikka vaan houkutteleva ja uutta luova innovaatioympäristö. Tervehdin tätäkin kunnianhimoista tavoitetta suurella ilolla ja mielenkiinnolla. Menestyäk­sem­me globaalissa innovaatiokilpailussa meidän on tärkeää vauhdittaa uusien yritysten syntymistä ja yritysten innovaatiotoimintaa tarjoamalla uu­den­tyyppisiä kehitysympäristöjä.  Ja linkittämällä niihin parasta mahdol­lis­ta suomalaista ja kansainvälistä osaamista niin yritysmaailmasta, korkea­kouluista ja tutkimuslaitoksista kuin monista muistakin yhteisöistä.

Bästa åhörare,

Trots den imponerande arkitekturen är det inte meningen att detta innovationscenter ska vara ett traditionellt kontorshotell och etableringsställe för företag, utan en lockande och nyskapande innovationsmiljö. Jag välkomnar också detta ambitiösa mål med stor glädje och genuint intresse. Om vi vill vara framgångsrika i den globala innovationskonkurrensen, är det viktigt att vi kan erbjuda nya slags utvecklingsmiljöer för att det ska uppstå fler nya företag och för att stimulera företagens innovationsverksamhet. Det är också viktigt att till dem kunna överföra bästa möjliga finländska och internationella kunnande från såväl företagsvärlden, högskolor och forskningsinstitut som många andra sammanslutningar.

Tämän tyyppisille vetovoimaisille ja avoimille kehitysympäristöille on tilausta, sillä ideoiden synnyttämiseksi ja innovaatioprosessien vauhdittamiseksi yritykset hakeutuvat nykyään yhä enemmän monenlaisiin kumppanuuksiin. Kaikkea tietoa ei oleteta löytyvän yrityksen sisältä ja ulkopuolista osaamista hyödynnetään yhä enemmän.

Innovatiivisten ympäristöjen menestysresepti syntyy useiden, toisiaan täydentävien eri alojen asiantuntijoiden päivittäisistä kohtaamisista, yrittäjyydestä, innostavasta asenneilmapiiristä ja toimivasta yhteistyöstä. Verkostojen tulee olla kunnossa niin paikallisesti, kansallisesti kuin myös kansainvälisesti. Tarvitaan myös näkemyksellinen ja visionäärinen fasilitaattori, orkestraattori, jonka tärkeänä roolina on saattaa toimijat yhteen uusien innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi. Uudet tilanne tarjoavat erinomaiset fyysiset puitteet toiminnalle.

Työ- ja elinkeinoministeriö haluaa omalta osaltaan olla mukana tukemassa Vaasan seudun yritysten ja yritysverkostojen kasvua ja kilpailukykyä. TEMin hallinnonalan toimijat ovat alueen yrityksiä varten auttamassa Vaasan seudullakin akuutissa osaavan työvoiman saatavuuden haasteeseen vastaamisessa, yritysten ja niiden henkilöstön osaamisen kehittämisessä, uuden yrittäjyyden synnyttämisessä, kansainvälistymisen edistämisessä ja muussa liiketoiminnan kehittämisessä. Toivon, että rohkeasti hyödynnätte esimerkiksi näitä ELY-keskuksen ja TE-toimiston sekä Business Finlandin ja Finnveran palveluja. Esimerkiksi ELY-keskuksessa toimivan Team Finland –koordinaattorin kautta pääsette kiinni yrityksenne tarpeisiin sopiviin palveluihin riippumatta siitä, kenen tuottamia ne ovat.

Yritysten kasvu ei ole vain liikevaihdon ja henkilöstön määrän kasvua, se on myös uusiutumista ja ajan haasteisiin vastaamista.  Yksi suurimmista haasteista – ja samalla myös mahdollisuus – on meneillään oleva digitalisaation aalto. Olen elinkeinoministerinä pitänyt vahvasti tätä teemaa esillä ja ilokseni se on läsnä myös Wasa Innovation Centerin toiminnassa.

Digitalisaation, automaation ja tekoälyn leviäminen korostaa digitaalisten taitojen merkitystä sekä ymmärrystä uusien teknologioiden mahdollisuuksista. Näihin yritykset ja eri alojen osaajat voivat keskenään etsiä ratkaisuja sekä myös yhdessä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa.

Kansainvälisen kilpailun kiristyminen näkyy myös yritysten innovaatiotoiminnan investoinneissa. Yritykset ja osaajat sijoittuvat sinne, missä yhteistyöverkostot, asenneilmapiiri ja innovaatiojärjestelmän tuki ovat uusien ratkaisujen kehittämiseen suotuisimmat. Valitettavasti olemme kansakuntana antaneet kilpailijamaillemme useiden vuosien etumatkan investoimalla niitä vähemmän uuteen teknologiaan, tuotantolaitteisiin ja osaamiseen.

Den internationella konkurrensen blir allt hårdare och det syns också i hur företag investerar i sin innovationsverksamhet. Företag och experter söker sig till platser där samarbetsnätverken, attitydklimatet och stödet för innovationssystemet är sådana att de erbjuder de bästa förutsättningarna för att utveckla nya lösningar. Tyvärr har vi som nation gett våra konkurrerande länder ett försprång på flera år genom att investera mindre än dem i ny teknologi, produktionsanläggningar och kunnande.

Julkisen sektorin tehtävänä on mahdollistaa vetovoimaisten ja huippuosaamista yhdistävien kehitysympäristöjen toimintaa. Nykyinen hallitus on omalta osaltaan pyrkinyt katkaisemaan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan rahoituksen laskukierteen tekemällä siihen lisäpanostuksia. Innovaatiorahoituksen vahvistamista on erittäin tärkeää jatkaa myös tulevalla hallituskaudella.

Täällä on tänään paikalla useita valtion, kuntien ja korkeakoulujen edustajia. Kannustan teitä mahdollisuuksien mukaan edistämään tällaisten innovaatioverkostojen ja kehitysympäristöjen toimintaa vaikkapa Pohjanmaan Team Finland –yhteistyön hengessä.

Hyvät kuulijat,

Tänään käyttöön otettava innovaatiokeskus on oiva esimerkki yrittäjyy­destä ja tulevaisuudenuskosta, joka on leimannut laajemminkin Vaasan seu­dun innovaatioympäristön kehitystä viime aikoina. Hyvänä esimerk­ki­nä tästä toimii Wärtsilän Smart Technology Hubin perustaminen Vaasaan.

Wasa Innovation Center istuu monella eri tavalla kansallisiin tavoit­teisiimme vähähiilisestä yhteiskunnasta, uusiutuvien energia­muotojen hyödyntämisestä ja ennen kaikkea uusiutumista ja yritysten kasvua tukevien toimintaympäristöjen luomisesta.

Uudella innovaatiokeskuksella on onnistumiseen hyvät edellytykset; visio­nää­rinen ja yrittäjähenkinen vetäjä, laajat yhteistyöverkostot ja todella upeat tilat. Haluankin näillä avaussanoilla toivottaa mitä parhainta menes­tystä innovaatiokeskukselle uuden kestävän kasvun rakentamisessa Vaasalle, Pohjanmaalle ja koko Suomelle.

Mika Lintilä