Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Propositionsutkast med förslag till tillägg till lagen om kommunförsök på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.1.2021 8.41
Pressmeddelande
Kommunförsök med sysselsättning

Kommunförsöken med sysselsättning inleds den 1 mars 2021. I samband med godkännandet av lagen om kommunförsök förutsatte riksdagen att regeringen bereder bestämmelser som gör det möjligt att av grundad anledning överföra en kund från försökskommunen till arbets- och näringsbyrån. Dessutom förutsatte riksdagen att regeringen bereder bestämmelser som gör det möjligt att i större utsträckning överföra uppgifter inom utkomstskyddet för arbetslösa från arbets- och näringsbyråerna till försökskommunerna. Remissbehandlingen av propositionsutkastet där riksdagens uttalanden har beaktats pågår från den 15 januari till den 26 februari 2021.

De föreslagna ändringarna påverkar inte tidpunkten då kommunförsöken inleds.

Överföring av en kundrelation från försökskommunen till arbets- och näringsbyrån eller till en annan försökskommun

Enligt utkastet till proposition kan arbets- och näringsbyrån på kundens begäran överföra en kund som omfattas av försöket till att bli kund hos arbets- och näringsbyrån. Överföringen ska vara nödvändig för att trygga kundens språkliga rättigheter, för att undvika en för kunden oändamålsenlig kundrelation eller av någon annan grundad anledning. Därtill förutsätts att överföringen inte äventyrar kundens möjligheter till service i enlighet med sitt servicebehov. Kunden kan också överföras till en annan försökskommun på det villkor att den berörda kommunen samtycker till överföringen.

Uppgifter inom utkomstskyddet för arbetslösa överförs i större utsträckning till försökskommunerna

Enligt propositionsutkastet ska kommunen och arbets- och näringsbyrån i fråga om sina egna kunder ge ett utlåtande om alla de arbetskraftspolitiska villkor för betalning av förmånen som inte inbegriper prövning eller som endast inbegriper ringa prövning. Det är inte fråga om en helt ny uppgift, utan om att förtydliga verkställigheten när kommunen meddelar ett avgörande i ett ärende som gäller utkomstskydd för arbetslösa som den utrett i stället för att lämna uppgifterna till arbets- och näringsbyrån för avgörande.

Andra föreslagna ändringar i propositionsutkastet

Under och efter riksdagsbehandlingen av lagen om kommunförsök framkom också vissa andra ändringsbehov som har beaktats i propositionsutkastet. Ändringsförslagen gäller bland annat sökande av ändring i beslut om kostnadsersättning enligt prövning samt rätten för tjänstemän i en samkommun som bildats av kommunerna inom försöksområdet att använda kundinformationssystemet URA och rätten att använda kundregistret över sektorsövergripande samservice (TYPPI-registret).

Utlåtanden kan lämnas fram till den 26 februari 2021. Avsikten är att regeringspropositionen ska överlämnas till riksdagen i slutet av mars.

Ytterligare information:

Tanja Ståhlberg, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 025
Meri Pensamo, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 257
Eeva Vartio, regeringssekreterare (utkomstskydd för arbetslösa), arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 082

 
Sivun alkuun