Hyppää sisältöön

Hallitus esittää jatkoa toimille, joilla on tuotu turvaa ja joustoa työmarkkinoille korona-aikana

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 5.6.2020 12.50
Tiedote

Hallitus pitää tarpeellisena jatkaa vuoden 2020 loppuun toimia, joilla on turvattu työnhakijoiden ja yrittäjien toimeentuloa sekä autettu yrityksiä pääsemään pahimman kriisin yli. Toimet koskevat lomauttamista ja yhteistoimintamenettelyä, lomautettujen ja yrittäjien oikeutta työttömyysetuuteen sekä starttirahaa.

Hallitus antoi 5.6.2020 eduskunnalle esitykset muutoksista työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin, yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin, työttömyysturvalakiin sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu lakiin. Taustalla on työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotus työlainsäädännön ja työttömyysturvalainsäädännön väliaikaisten muutosten voimassaolon jatkamisesta. Esitykset liittyvät valtion vuoden 2020 neljänteen lisätalousarvioesitykseen.

Lomautusten ilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaika

Työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin tehtiin 1.4. alkaen muutoksia, joita hallitus esittää jatkettavaksi vuoden 2020 loppuun asti. Tarkoituksena on ollut helpottaa yritysten sopeutumista koronaepidemian aiheuttamiin muutoksiin työvoiman tarpeessa.

Väliaikaisten muutosten myötä lomautusilmoitusaika sekä lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto ovat lyhentyneet. Lisäksi määräaikaisen työntekijän lomauttaminen ja työsopimuksen purkaminen koeajalla taloudellisella ja tuotannollisella perusteella on tullut mahdolliseksi. Toisaalta aikaa, jona työnantajan on otettava taloudellisella tai tuotannollisella perusteella irtisanottu työntekijä takaisin töihin, on väliaikaisesti pidennetty.

Lomautettujen ja yrittäjien oikeus työttömyysturvaan

Lomautetulla on ollut 1.4.2020 alkaen oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Työttömyysturvalakiin tehdyn muutoksen tavoitteena on ollut turvata lomautettujen toimeentuloa ja sujuvoittaa työttömyysturva-asioiden käsittelyä TE-toimistoissa COVID-19-pandemian aikana.

Yrittäjät puolestaan ovat voineet saada 8.4.2020 alkaen väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Tavoitteena on ollut turvata yrittäjien toimeentulo.

Hallitus esittää, että lomautettujen työttömyysturvaoikeutta ja yrittäjien työmarkkinatukioikeutta koskevien työttömyysturvalain väliaikaisten säännösten voimassaoloa jatkettaisiin 31.12.2020 asti.

Starttiraha, työnhakijan haastattelut ja omaehtoinen opiskelu

Starttirahan enimmäiskestoa on pidennetty 1.5.2020 alkaen väliaikaisesti 12 kuukaudesta 18 kuukauteen. Lakimuutoksella on turvattu starttirahaa saavien yrittäjien mahdollisuutta yritystoiminnan käynnistämiseen ja vakiinnuttamiseen koronapandemiasta huolimatta. Enimmäiskeston pidennyksen voimassaoloa jatkettaisiin vuoden 2021 loppuun asti. Starttirahaa voitaisiin siten myöntää yhteensä enintään 18 kuukauden ajalle, kun starttirahakausi on alkanut vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lisäksi TE-toimistot ovat voineet järjestää työnhakijan määräaikaishaastatteluja tavanomaista joustavammin. Haastatteluja on järjestetty työnhaun alkaessa vain niille työnhakijoille, joiden kohdalla ne ovat erityisen tarpeellisia. Tarkoituksena on ollut vapauttaa TE-toimistojen resursseja muun muassa työnhakijaksi ilmoittautuvien henkilöiden työttömyysturva-asioiden käsittelemiseen. Joustomahdollisuutta on tarkoitus jatkaa 31.12.2020 asti.

Hallitus esittää myös, että työnhakijan omaehtoisen opiskelun tukemista työttömyysetuudella voidaan jatkaa, jos opinnot viivästyvät koronapandemian takia.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Johanna Ylitepsa, TEM, p. 0295 064 207 (median kysymykset työlainsäädännöstä)
vanhempi hallitussihteeri Timo Meling, TEM, p. 0295 049 084 (median kysymykset työttömyysetuudesta)
hallitussihteeri Meri Pensamo, TEM, p. 0295 047 257 (median kysymykset työnhakijan palveluista ja starttirahasta