Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår en fortsättning av åtgärderna för att skapa trygghet och flexibi-litet på arbetsmarknaden under coronakrisen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2020 12.50 | Publicerad på svenska 5.6.2020 kl. 15.26
Pressmeddelande

Regeringen anser att det är nödvändigt att till utgången av 2020 fortsätta med åtgärder som tryg-gar försörjningen för arbetssökande och företagare samt hjälper företag att komma över den värsta krisen. Åtgärderna gäller permittering och samarbetsförfarande, permitterades och företagares rätt till arbetslöshetsförmåner samt startpeng.

Regeringen överlämnade den 5 juni 2020 till riksdagen propositioner med förslag till ändringar i arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal, lagen om samarbete inom företag, lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Bakgrunden till detta är de centrala arbetsmarknadsorganisationernas förslag om att förlänga giltighetstiden för de temporära ändringarna i arbetslagstiftningen och lagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa. Propositionerna hänför sig till den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020.

Anmälningstiden för permitteringar och samarbetsförhandlingarnas längd

I arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och lagen om samarbete inom företag gjordes från och med den 1 april sådana ändringar som regeringen föreslår ska fortsätta till utgången av 2020. Avsikten har varit att underlätta företagens anpassning till de förändringar i behovet av arbetskraft som beror på coronaepidemin.

I och med de temporära ändringarna har tiden för meddelande om permittering och tiden för samarbetsförhandlingar som gäller permittering förkortats. Dessutom har det blivit möjligt att permittera en visstidsanställd arbetstagare och häva arbetsavtalet under prövotiden på ekonomiska och produktionsmässiga grunder. Å andra sidan har den tid under vilken arbetsgivaren ska återanställa en arbetstagare som sagts upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker tillfälligt förlängts.

Permitterades och företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Från och med den 1 april 2020 har en person som permitterats haft rätt till arbetslöshetsförmån utan hinder av till exempel företagsverksamhet eller studier. Syftet med ändringen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa har varit att trygga permitterade personers försörjning och göra behandlingen av utkomstskyddsärenden vid arbets- och näringsbyråerna smidigare under COVID-19-pandemin.

Från och med den 8 april 2020 har å sin sida företagare temporärt kunnat få arbetsmarknadsstöd på grund av den plötsliga och överraskande nedgång i efterfrågan som coronavirusepidemin har orsakat. Målet har varit att trygga företagarnas försörjning.

Regeringen föreslår att giltighetstiden för de temporära bestämmelser i lagen om utkomstskydd för arbetslösa som gäller permitterades rätt till utkomstskydd för arbetslösa och företagares rätt till arbetsmarknadsstöd förlängs till den 31 december 2020.

Startpeng, intervjuer med arbetssökande och frivilliga studier

Maximitiden för startpeng har från och med den 1 maj 2020 förlängts temporärt från 12 månader till 18 månader. Genom lagändringen tryggas möjligheten för företagare som får startpeng att starta och etablera företagsverksamhet trots coronapandemin. Giltighetstiden för den temporära förlängningen av maximitiden för startpeng förlängs till utgången av 2021. Startpengen kan därmed beviljas för sammanlagt högst 18 månader, om perioden med startpeng har inletts före utgången av 2020.

Dessutom har arbets- och näringsbyråerna kunnat ordna regelbundna intervjuer med arbetssökande på ett mer flexibelt sätt än vanligt. Intervjuer har ordnats när jobbsökningen inleds endast för de arbetssökande för vilkas del intervjuerna är särskilt behövliga. Avsikten har varit att frigöra arbets- och näringsbyråernas resurser bland annat för behandling av utkomstskyddsärenden för personer som anmäler sig som arbetssökande. Avsikten är att fortsätta möjligheten till flexibilitet till den 31 december 2020.

Regeringen föreslår också att en arbetssökandes frivilliga studier med arbetslöshetsförmån även i fortsättningen kan stödjas, om studierna fördröjs på grund av coronapandemin.

Ytterligare information:
Johanna Ylitepsa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 207 (mediernas frågor om arbetslagstiftning)
Timo Meling, äldre regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 084 (mediernas frågor om arbetslöshetsförmån)
Meri Pensamo, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 257 (mediernas frågor om arbetssökandens tjänster och startpeng)