Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Lagändringar förnyar och förenhetligar marknadskontrollen i Finland

Arbets- och näringsministeriet
23.9.2021 13.47
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i vissa lagar genom vilka marknadskontrollen regleras i Finland. Genom lagändringarna uppdateras de nationella strukturerna för marknadskontroll så att de motsvarar EU:s nya marknadskontrollförordning. Ett ytterligare mål är att förenhetliga regleringen av marknadskontrollen i Finland. Lagändringarna avses träda i kraft hösten 2021.

Genom marknadskontrollen säkerställs det att produkter inte äventyrar konsumenternas hälsa eller säkerhet och att de uppfyller de krav som ställs på dem. EU:s marknadskontrollförordning tillämpas på tillsynen över sammanlagt 70 olika EU-produkträttsakter som gäller bland annat hissar, kosmetika, gödselmedel och leksaker. Förordningen genomförs stegvis i Finland inom olika förvaltningsområden.

Syftet med reformen är att skapa en modernare och klarare verksamhetsmiljö för konsumenter och företag. I praktiken innebär detta till exempel att det på EU:s inre marknad kommer att finnas färre produkter som inte uppfyller kraven på produktsäkerhet. Reformen förbättrar också marknadskontrollen och den inre marknadens funktion.

Nya produkter omfattas av marknadskontrollagen

Tillämpningsområdet för den nationella marknadskontrollagen utvidgas samtidigt som de ändringar som EU-förordningen förutsätter görs i den. Marknadskontrollagen omfattar redan nu flera olika produktgrupper. Lagen ska i fortsättningen även omfatta tillsynen över följande produktgrupper: fritidsbåtar, radioutrustning, marin utrustning, energirelaterade produkter, elektrisk och elektronisk utrustning som innehåller farliga ämnen, kemikalier, kosmetiska produkter samt tobaksprodukter.

I och med att tillämpningsområdet utvidgas gäller marknadskontrollagen allt fler myndigheters verksamhet i Finland. Största delen av produkterna omfattas även i fortsättningen av Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) tillsyn. Lagen ska dessutom tillämpas av Transport- och kommunikationsverket (Traficom), Strålsäkerhetscentralen (STUK), Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) (viss elektrisk och elektronisk utrustning), Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) (tobaksprodukter) samt kommunerna inom sitt område (tobaksprodukter). Tullen är den myndighet som ansvarar för övervakningen av de yttre gränserna.

I och med propositionen förenhetligas myndigheternas befogenheter och tillsynsförfaranden 
inom de produktsektorer som omfattas av tillämpningsområdet för marknadskontrollagen. Detta bedöms gagna alla aktörer.
 
Nytt är bestämmelserna om de straff som aktörerna kan få för försummelse av vissa skyldigheter som fastställs i marknadskontrollförordningen. Detta kompletterar de nuvarande bestämmelserna om påföljder i Finland.

Nya metoder för övervakning av näthandeln

I Finland ligger marknadskontrollen redan nu på en god nivå. EU-förordningen inverkar framför allt på marknadskontrollen av produkter som marknadsförs från länder utanför EU och via näthandel.

I marknadskontrollagen föreslås nya bestämmelser om myndighetens nya befogenheter i den digitala miljön och befogenhet att skaffa produktprover under annan identitet. De nya tillsynsmetoderna effektiviserar marknadskontrollen av näthandeln.

Lagändringarna har beretts i samarbete mellan ministerierna

Regeringens proposition med förslag till ändringar i marknadskontrollagen och de produktlagar som fogas till dess tillämpningsområde har beretts i samarbete mellan arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, kommunikationsministeriet och miljöministeriet.

Ytterligare information:
Pauliina Kanerva, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 060 160
Emilia Tiuttu, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 127

Sivun alkuun