Hyppää sisältöön

Lausuntokierros työmarkkinamallin vahvistamisesta alkaa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 4.6.2024 14.34
Tiedote

Hallituksen tavoitteena on vahvistaa Suomen työmarkkinamallia. Työriitojen sovittelujärjestelmään on valmisteltu muutoksia kolmikantaisessa työryhmässä, joka ei ollut työssään yksimielinen. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää lausuntokierroksen työryhmän mietinnöstä 4.6.−30.7.2024.

Suomen työmarkkinamallin vahvistaminen on yksi hallituksen työmarkkinauudistuksista. Tavoitteena on parantaa Suomen pitkän tähtäimen kilpailukykyä ja kansantalouden kantokykyä. Kolmikantaisen työryhmän tehtävänä oli valmistella lakimuutoksia, joilla toteutetaan hallitusohjelman kirjaus.

Ehdotetut lakimuutokset vaikuttaisivat valtakunnansovittelijan, sovittelijoiden ja sovittelulautakunnan toimintaan. Työmarkkinaosapuolten mahdollisuus tehdä sopimuksia keskenään säilyisi muuttumattomana.

Alla esitellyt tiedot perustuvat työryhmän mietintöön. Lakiesityksen sisältö voi muuttua jatkovalmistelun aikana.

Yleisen linjan huomioiminen sovittelussa lain tasolle

Uudistuksella vahvistettaisiin niin sanotun palkantarkistusten yleisen linjan huomioimista sovittelutoiminnassa. Käytäntöä noudatetaan jo nyt sovittelutoiminnassa, mutta uudistuksella periaate kirjattaisiin lakiin.

Sovittelijan olisi kansantalouden ja muun yleisen edun turvaamiseksi meneteltävä sovittelutoimessaan siten, että palkanmuodostus toimii mahdollisimman hyvin 
eikä työmarkkinoiden toimivuutta vaaranneta. Tästä säädettäisiin työriitojen sovittelusta ja eräiden työtaistelutoimenpiteiden edellytyksistä annetussa laissa. 

Sovittelijan tulisi siten kannustaa työriidan osapuolia neuvotteluratkaisuihin, jotka ovat Suomen kilpailukyvyn ja hyvin toimivan palkanmuodostuksen kannalta tasapainoisia. Tätä periaatetta sovittelijan tulisi noudattaa myös sovintoehdotusta antaessaan.

Sovittelulautakuntien käytänteet yhdenmukaisemmiksi

Uudistuksella yhdenmukaistettaisiin käytänteitä, joita jotain tiettyä sovittelutehtävää varten asetetuilla sovittelulautakunnilla on. Sovittelulautakunnan toiminta sidottaisiin vahvemmin työriitalain määräyksiin työriitojen sovittelusta. 

Sovittelulautakunnan tulisi menettelyssään noudattaa samoja työmarkkinoiden toimivuutta edistäviä periaatteita kuin sovittelijan. Säännöksiä sovintoehdotuksen antamisesta sovellettaisiin myös sovittelulautakunnan antamaan sovintoehdotukseen.

Sovittelulautakunnan puheenjohtajana toimisi valtakunnansovittelija tai hänen määräämänsä sovittelija. Työ- ja elinkeinoministeriö määräisi sovittelulautakunnan muut jäsenet valtakunnansovittelijan esityksestä.

Tavoitteena voimaantulo syysistuntokauden loppuun mennessä

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti lakimuutoksia valmistelevan työryhmän 29.1.2024. Työryhmässä ovat olleet työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi edustettuina EK, Valtion työmarkkinalaitos, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Kirkon työmarkkinalaitos, SAK, STTK, Akava ja Palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen edustaja. Mietinnöstä jättivät eriävän mielipiteen EK, KT ja palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää lausuntokierroksen työryhmän mietinnöstä 4.6.−30.7.2024. Tavoitteena on, että hallituksen esitys annettaisiin syyskuussa 2024. Näin ollen lakimuutokset voisivat tulla voimaan eduskuntakäsittelyn jälkeen syysistuntokauden 2024 loppuun mennessä.

Lisätiedot:
valtiosihteeri Mika Nykänen, p. 0295 047 266
hallitusneuvos Nico Steiner, TEM, p. 0295 049 001

Kuvassa kerrotaan valmistelun etenemisestä: Seminaari 8.11.2023. Lausuntokierros 8.11.2023–9.11.2024. Työministerin tilaisuus 16.1.2024. Työryhmätyöskentely helmi–toukokuu 2024. Lausuntokierros 4.6.−30.7.2024. Hallituksen esitys syyskuu 2024. Voimaantulo joulukuu 2024–tammikuu 2025.