Hoppa till innehåll

Remissbehandling om stärkande av arbetsmarknadsmodellen inleds

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 4.6.2024 14.34
Pressmeddelande

Regeringen har som mål att stärka Finlands arbetsmarknadsmodell. Ändringar i systemet för medling i arbetstvister har beretts i en arbetsgrupp på trepartsbasis. Arbetsgruppen var inte enig i sitt arbete. Arbets- och näringsministeriet ordnar en remissbehandling av arbetsgruppens betänkande 4.6.−30.7.2024.

Att stärka Finlands arbetsmarknadsmodell är en av regeringens arbetsmarknadsreformer. Målet är att förbättra Finlands långsiktiga konkurrenskraft och samhällsekonomins bärkraft. Arbetsgruppen på trepartsbasis hade i uppgift att bereda lagändringar med hjälp av vilka föresatsen i regeringsprogrammet genomförs.

De föreslagna lagändringarna påverkar riksmedlarens, medlarnas och medlingsnämndens verksamhet. Arbetsmarknadsparternas möjlighet att ingå avtal sinsemellan kvarstår oförändrad.

De uppgifter som presenteras nedan baserar sig på arbetsgruppens betänkande. Det är möjligt att innehållet i lagförslaget ändras under den fortsatta beredningen.

Beaktande av den allmänna linjen vid medling på lagnivå

Genom reformen stärks beaktandet av den så kallade allmänna linjen för lönejusteringar i medlingsverksamheten. Praxis följs redan nu i medlingsverksamheten, men genom reformen tas principen in i lagen.

Vid fullgörandet av sina medlingsuppgifter ska medlaren i syfte att trygga samhällsekonomin och övrigt allmänintresse förfara så att lönebildningen fungerar så bra som möjligt 
och arbetsmarknadens funktionssätt inte äventyras. Om detta föreskrivs det i lagen om medling i arbetstvister och om villkor för vissa stridsåtgärder. 

Medlaren ska således uppmuntra parterna i arbetstvisten till förhandlingslösningar som är balanserade med tanke på Finlands konkurrenskraft och en välfungerande lönebildning. Medlaren ska enligt förslaget iaktta denna princip också när han eller hon lägger fram ett förslag till uppgörelse.

Enhetligare praxis vid medlingsnämnderna

Genom reformen förenhetligas den praxis som de medlingsnämnder som tillsatts för ett visst medlingsuppdrag har. Medlingsnämndens verksamhet ska i högre grad bindas vid bestämmelserna om medling i arbetstvister i lagen om medling i arbetstvister. 

En medlingsnämnd ska i sitt förfarande iaktta samma principer för främjande av arbetsmarknadens funktion som medlaren. Bestämmelserna om lämnande av förslag till uppgörelse ska också tillämpas på medlingsnämndens förslag till uppgörelse.

Ordförande för medlingsnämnden är riksmedlaren eller en av denne förordnad medlare. Arbets- och näringsministeriet förordnar de övriga medlemmarna i medlingsnämnden på framställning av riksmedlaren.

Målet är att lagändringarna träder i kraft före slutet av höstsessionen

Arbets- och näringsministeriet tillsatte den 29 januari 2024 en arbetsgrupp som bereder lagändringarna. I arbetsgruppen har ingått utöver arbets- och näringsministeriet även företrädare för Finlands Näringsliv, Statens arbetsmarknadsverk, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, Kyrkans arbetsmarknadsverk, FFC, STTK, Akava och en gemensam representant för Löntagarcentralorganisationen. Avvikande mening om betänkandet lämnades av Finlands näringsliv, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och löntagarnas centralorganisationer FFC, Akava och STTK.

Arbets- och näringsministeriet ordnar en remissbehandling av arbetsgruppens betänkande 4.6.−30.7.2024. Målet är att regeringspropositionen ska överlämnas till riksdagen i september 2024. Lagändringarna kan således träda i kraft efter riksdagsbehandlingen före utgången av höstsessionen 2024.

Mer information:
Mika Nykänen, statssekreterare, tfn 029 504 7266
Nico Steiner, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9001

På bilden berättas hur beredningen framskrider: Seminarium 8.11.2023. Remissbehandling 8.11.2023–9.1.2024. Arbetsministerns evenemang 16.1.2024. Arbete i arbetsgruppen februari–maj 2024. Remissbehandling 4.6.−30.7.2024. Regeringsproposition september 2024. Ikraftträdande december 2024–januari 2025.