Hoppa till innehåll

Lagprojekt för att stärka arbetsmarknadsmodellen framskrider

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2024 12.03
Pressmeddelande

En arbetsgrupp på trepartsbasis har berett ändringar i systemet för medling i arbetstvister. Arbetsgruppens arbete är på slutrakan och reformens huvudlinjer är klara. Remissbehandlingen av arbetsgruppens betänkande inleds i juni 2024.

Arbetsgruppen på trepartsbasis hade i uppgift att bereda lagändringar med hjälp av vilka regeringsprogrammets föresats om utveckling av förhandlingssystemet genomförs. 

”Målet är att stärka Finlands arbetsmarknadsmodell för att förbättra konkurrenskraften och samhällsekonomins bärkraft på lång sikt”, säger arbetsministerns statssekreterare Mika Nykänen, som var arbetsgruppens ordförande.

De lagändringar som beretts påverkar riksmedlarens, medlarnas och medlingsnämndens verksamhet. Arbetsmarknadsparternas möjlighet att ingå avtal sinsemellan kvarstår oförändrad.

Nedan presenteras huvudlinjerna i reformen. Uppgifterna baserar sig på arbetsgruppens betänkande, som ännu finslipas.

Beaktande av den allmänna linjen vid medling på lagnivå

Genom reformen stärks beaktandet av den så kallade allmänna linjen för lönejusteringar i medlingsverksamheten. Praxis följs redan nu i medlingsverksamheten, men genom reformen tas principen in i lagen.

Vid fullgörandet av sina medlingsuppgifter ska medlaren i syfte att trygga samhällsekonomin och övrigt allmänintresse förfara så att lönebildningen fungerar så bra som möjligt 
och arbetsmarknadens funktionssätt inte äventyras. Om detta föreskrivs det i lagen om medling i arbetstvister och om villkor för vissa stridsåtgärder. 

Medlaren ska således uppmuntra parterna i arbetstvisten till förhandlingslösningar som är balanserade med tanke på Finlands konkurrenskraft och en välfungerande lönebildning. Denna regel avses gälla också när medlaren lägger fram ett förslag till uppgörelse.

Enhetligare praxis vid medlingsnämnderna

Genom reformen förenhetligas den praxis som de medlingsnämnder som tillsatts för ett visst medlingsuppdrag har. Medlingsnämndens verksamhet ska i högre grad bindas vid bestämmelserna om medling i arbetstvister i lagen om medling i arbetstvister. 

Medlingsnämnden ska i sitt förfarande iaktta samma principer för främjande av arbetsmarknadens funktion som medlaren. Bestämmelserna om lämnande av förslag till uppgörelse ska också tillämpas på medlingsnämndens förslag till uppgörelse.

Ordförande för medlingsnämnden är riksmedlaren eller en av denne förordnad medlare. Arbets- och näringsministeriet förordnar de övriga medlemmarna i medlingsnämnden på framställning av riksmedlaren.

Målet är att lagändringarna träder i kraft före slutet av höstsessionen

Arbets- och näringsministeriet tillsatte den 29 januari 2024 en arbetsgrupp som bereder lagändringarna. I arbetsgruppen har ingått utöver arbets- och näringsministeriet även företrädare för Finlands Näringsliv, Statens arbetsmarknadsverk, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, Kyrkans arbetsmarknadsverk, FFC, STTK, Akava och en gemensam representant för Löntagarcentralorganisationen. Innan remissbehandlingen inleds har de aktörer som varit med i arbetsgruppen möjlighet att framföra avvikande mening till betänkandet.

Arbets- och näringsministeriet ordnar en remissbehandling av arbetsgruppens betänkande i juni–augusti 2024. Målet är att regeringspropositionen ska överlämnas till riksdagen i september 2024. Lagändringarna kan således träda i kraft efter riksdagsbehandlingen före utgången av höstsessionen 2024.

Mer information:
Mika Nykänen, statssekreterare, tfn 029 504 7266
Nico Steiner, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9001

På bilden berättas hur beredningen framskrider: Seminarium 8.11.2023. Remissbehandling 8.11.2023–9.1.2024. Arbetsministerns evenemang 16.1.2024. Arbete i arbetsgruppen februari–maj 2024. Remissbehandling juni–augusti 2024. Regeringsproposition september 2024. Ikraftträdande december 2024–januari 2025.