Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Lagar som dämpar överföringspriserna för el träder i kraft i början av augusti

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.7.2021 14.12 | Publicerad på svenska 15.7.2021 kl. 14.25
Pressmeddelande

Republikens president stadfäste den 15 juli 2021 lagar som dämpar prisstegringen inom eldistribution och minskar distributionsbolagens avkastning. Detta ska ske genom ändring av elmarknadslagen och lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden som börjar gälla den 1 augusti 2021.

– Lagändringarna ger en möjlighet att snabbt åtgärda överföringsprisfrågan. Samtidigt tryggas elsystemet som betjänar på ett tillförlitligt sätt . Ett skäligt elpris och en god driftsäkerhet ska vara i balans. För människor är det viktigt att de ändrade priserna börjar synas redan nästa år, säger näringsminister Mika Lintilä

Lagändringen sänker distributionsnätsbolagens maximala tillåtna avkastning och minskar engångshöjningarna. Distributionsnätens skäliga avkastningsgrad på bundet kapital sjunker nästa år till 4 procent från fjorårets 5,73 procent.

Enligt Energimyndigheten börjar den se över tillsynsmetoderna genast efter att lagen har trätt i kraft och siktar till att uppdatera nätinnehavarnas metoder för att beräkna tarifferna redan vid ingången av nästa år. 

– Enligt ministeriets uppskattning kommer distributionsbolagens tillåtna avkastning att år 2022 ligga på en cirka 40 procent lägre nivå jämfört med 2020, det vill säga på den lägsta nivån någonsin. Redan nästa år sjunker nätbolagens kundavgifter med 350 miljoner euro jämfört med i fjol. Och detta kommer kunderna att se i priserna, säger minister Lintilä.

Det årliga prishöjningstaket för överföringsavgifterna halveras nästan från 15 procent till 8 procent. Detta begränsar kundprisernas engångshöjningar. 

Lagändringarna har arbetats fram med särskild omsorg och så att kraven i den nationella lagstiftningen och EU-lagstiftningen uppfylls. Lagstiftningen är långsiktig och har en stark rättslig grund. De korrigerande åtgärderna kan vidtas snabbt.

Ökad kostnadseffektivitet i utvecklingen av distributionsnäten genom en övervakningsplan

Utöver att hålla priserna under kontroll vill regeringen också trygga en god leveranssäkerhet i elnäten och utvecklingen av ett energisystem som uppfyller framtida behov.

Nätinnehavaren ska i fortsättningen planera, bygga och driva elnätet så att bolaget producerar sina tjänster på ett kostnadseffektivt sätt. I planeringen ska man jämföra alternativa investeringar och höra kunderna. Energimyndigheten kan kräva att bolaget ändrar sin plan om åtgärderna inte är kostnadseffektiva. 

Lagändringen syftar till att bolagen utöver jordkablar i allt större utsträckning ska beakta alla tillgängliga åtgärder som kan vidtas för att förnya nätet, utöka kapaciteten och höja nivån på leveranssäkerheten. 

Bakre gräns för kraven på leveranssäkerhet inom eldistributionen till utgången av 2036

Tidsfristen för att uppfylla kraven på leveranssäkerhet inom eldistributionen förlängs med åtta år till utgången av 2036 för de distributionsnätsinnehavare som främst finns i glesbygden och som är tvungna att genomföra stora strukturella nätförändringar under 2020-talet. 

Ändringen dämpar effektivt de senare behoven av prishöjningar för 75 procent av nätbolagen och 1,8 miljoner kunder. I utbyte mot att servicen fördröjs ska nätens kunder få bättre ersättningar för långa elavbrott.

En förlängning av tidsfristen för att uppfylla kraven på leveranssäkerhet gör det möjligt för Energimyndigheten att inleda en granskning av investeringsincitamenten för tillsynsmodellen redan under den pågående tillsynsperioden. Samtidigt kan man undvika förtida och i framtiden onödiga investeringar i perifera delar av elnätet, och senare kan man utnyttja de alternativ till jordkablar som är under utveckling när det gäller ersättningsinvesteringar.

Genom lagändringen ges dessutom elanvändare och energisammanslutningar rätt att bygga separata ledningar över fastighetsgränsen för anslutning av småskalig elproduktion till ett eldriftsställe eller till fastighetens elnät utan det tillstånd som begärs av distributionsnätsinnehavaren. 

Mer information:
Arto Rajala, regeringsråd, ANM, tfn 029 506 4828
Petteri Kuuva, industriråd, ANM, tfn 029 506 4819
Teppo Säkkinen, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868

 
Sivun alkuun