Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Selvitys: Lyhytaikaisen majoitustoiminnan tilastoinnissa kehitysmahdollisuuksia Suomessa

Työ- ja elinkeinoministeriö 8.5.2020 9.01
Uutinen

Digitaalisilla alustoilla tarjottavan lyhytaikaisen majoitustoiminnan tilastointia voitaisiin kehittää Suomessa. Tilastoinnin kehittäminen eri tietolähteitä yhdistelemällä helpottaisi voimakkaasti yleistyneen ilmiön kokonaisvaltaista hahmottamista.

Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön 8.5.2020 julkaisemasta selvityksestä.

Digitaalisten alustojen kehittyminen on vahvistanut alusta- ja jakamistaloutta. Samalla jakamistalous ilmiönä on monessa tilanteessa muuttunut vajaakäytöllä olevien resurssien jakamisesta kohti ammattimaista, alustoilla tapahtuvaa liiketoimintaa. Matkailussa jakamistaloutta harjoitetaan majoituksessa, kuljetuksessa, ruokailussa ja oheispalveluissa.

Lyhytaikainen majoitustoiminta on merkittävä alustatalouteen kuuluva globaali ilmiö, joka haastaa perinteisen kilpailuympäristön. Ilmiön vaikutusten ymmärtämiseksi tarvitaan tietoa alustojen kautta välitettyjen majoituspalveluiden volyymistä. Ajantasaisen kokonaiskuvan muodostaminen on haastavaa, sillä lyhytaikainen majoitustoiminta ei tällä hetkellä ole kattavasti majoitustilastoinnin piirissä. Selvitys on eritellyt digitaalisten alustapalveluiden kautta tarjottavan lyhytaikaisen majoitustoiminnan tilastoinnin mahdollisuuksia ja jatkokehitystarpeita Suomessa.

Euroopan komission sopimus suurimpien matkailualustojen kanssa vauhdittaa tilastointia Euroopassa

Euroopan komissio on maaliskuussa 2020 päässyt sopimukseen suurimpien digitaalisten matkailualustojen Airbnb:n, Bookingin, Expedian ja Tripadvisorin kanssa matkailijoiden majoitustietojen toimittamisesta EU:n tilastoinnista vastaavalle toimielimelle, Eurostatille. Sopimuksen ansiosta alustatoimijoilta saadaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa yöpymisten ja alustapalveluita käyttävien matkailijoiden määrästä EU:n alueella. Tietoja jaetaan säännöllisesti.

Loppuvuodesta 2020 alkaen Eurostat toimittaa tiedot edelleen kansallisille tilastolaitoksille, kuten Tilastokeskukselle. Eurostatin toimittamia tietoja voidaan kansallisessa tilastoinnissa täydentää eri palveluntarjoajilta ostettavilla hintatasoa koskevilla analyyseillä. Myöhemmin Eurostatin tavoitteena on integroida kansainvälinen ja kansallinen alustapohjainen tieto kansallisten tilastovirastojen säännöllisiin majoitustilastoihin. Näin lyhytaikaisen majoitustoiminnan alustatoimijoiden sektorista saadaan kattavampi kuva.

Lyhytaikaisen majoitustoiminnan tilastoinnin kehittämissuositukset

Selvityksessä on tuotu esiin erilaisia käytössä olevia malleja lyhytaikaisen majoitustoiminnan tilastoimiseksi, arvioitu näiden mallien vahvuuksia ja heikkouksia sekä niiden soveltuvuutta Suomeen. Selvitykseen on sisällytetty esimerkkejä EU-jäsenvaltioiden, eri alueiden ja kaupunkien käyttämistä tilastointimalleista sekä muista markkinoilla olevista tilastointitavoista. Työssä on selvitetty myös muiden Pohjoismaiden tilastointimallien toimintaa ja analysoitu mallien soveltamismahdollisuuksia lyhytaikaisen majoitustoiminnan tilastointiin Suomessa.

Selvityksen tulosten perusteella lyhytaikaisesta majoituksesta on saatavilla tietoa useista eri tietolähteistä, kuten Eurostatin tilastodata ja eri palveluntarjoajien hintatasoa koskevat analyysit. Näiden yhdistäminen avaa mahdollisuuden julkistaa luotettavaa tietoa lyhytaikaisen majoituksen palveluntarjoajista, toiminnan volyymistä sekä lyhytaikaista majoitusta hyödyntävistä matkailijoista Suomessa.

Selvityksen toteuttivat VTT:n tutkijat Mika Naumanen ja Jouko Myllyoja. Ohjausryhmätyöskentelyssä olivat mukana edustajat TEM:stä, Tilastokeskuksesta, MaRa ry:stä sekä Business Finlandilta.

Lisätietoja:

asiantuntija Ida Müller, TEM, p. 0295 047 033            

Palaa sivun alkuun