Hyppää sisältöön

Lausuntokierros: Rannikkostrategia viitoittaa rannikkoalueen kehittämistä ja suunnittelua vuoteen 2050 saakka

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 6.7.2023 9.49
Tiedote

Suomen rannikkostrategian tavoitteena on edistää rannikon kestävää käyttöä ja vastata luontokadon, ilmastomuutoksen ja saastumisen uhkiin. Ympäristöministeriö pyytää strategialuonnoksesta lausuntoja 15.9.2023 mennessä.

Strategia tähtää vuoteen 2050, ja siinä mainitut toimenpiteet ulottuvat vuoteen 2030. Strategian toteutumista seurataan vuosittain, ja strategiaa päivitetään tarpeen mukaan.

Strategiassa tunnistetaan rannikon eri toimijat ja niiden vuorovaikutuksen ja yhteistyön mahdollisuudet. Strategia on tarkoitettu erityisesti sidosryhmien välisen yhteistyön tueksi.

Strategia koostuu kymmenestä toimenpiteestä:

  1. Luodaan ajantasainen tilannekuva, joka huomioi paikalliset erityispiirteet
  2. Perustetaan foorumi hyvien käytäntöjen ja tiedon jakamiselle
  3. Kehitetään menetelmiä hankkeiden vaikutusten tunnistamiseen ja arviointiin
  4. Parannetaan rannikkoalueen saavutettavuutta kehittämällä maa-, meri- ja tietoliikenneyhteyksiä
  5. Turvataan ruoan riittävyys varmistamalla ekosysteemien toimivuus
  6. Turvataan energian riittävyys
  7. Varaudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, ympäristöonnettomuuksiin ja poikkeustilanteisiin
  8. Varmistetaan maankäytön ja rakentamisen kestävyys
  9. Parannetaan alueen sosiaalista kestävyyttä ja oikeudenmukaisuutta
  10. Varmistetaan luonnon hyvinvointi ja ekologisten prosessien toimivuus

Rannikkostrategia perustuu EU:n vuonna 2002 antamaan suositukseen rannikkoalueiden yhdennetystä käytöstä ja hoidosta, vuonna 2014 voimaan tulleeseen merialuesuunnitteludirektiiviin ja Suomen Merialuesuunnitelma 2030:n. Rannikkostrategia laadittiin ensimmäisen kerran vuonna 2006.

Vuonna 2020 valmistunut Merialuesuunnitelma 2030 tarkastelee maan ja meren vuorovaikutusta ja sisältää toimialakohtaiset tiekartat rannikon kestävän käytön edistämiseksi. Rannikkostrategiassa on huomioitu nämä ja muut ajankohtaiset ohjelmat ja strategiat, kuten YK:n ja EU:n kestävän kehityksen tavoitteet, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä Suomen energia- ja ilmastostrategia.

Ympäristöministeriö laatii strategian yhdessä sidosryhmien kanssa. Työtä on ohjannut rannikon maakuntien liittojen ja ympäristöministeriön edustajista koostunut työryhmä.

Lisätietoja:

Tiina Tihlman
Neuvotteleva virkamies
puh. 0295 250 296
[email protected]