Hoppa till innehåll

Remissbehandling: Kuststrategin visar vägen för utvecklingen och planeringen av kustområdet fram till 2050

miljöministeriet
Utgivningsdatum 6.7.2023 9.49
Pressmeddelande

Målet med Finlands kuststrategi är att främja en hållbar användning av kusten och att möta de hot som förlusten av biologisk mångfald, klimatförändringar och föroreningar medför. Miljöministeriet tar emot utlåtanden om utkastet till strategi fram till den 15 september 2023.

Strategin tar sikte på år 2050 och de åtgärder som nämns i den sträcker sig till år 2030. Genomförandet av strategin följs upp årligen och den uppdateras vid behov.

I strategin identifieras olika aktörer vid kusten och deras möjligheter till växelverkan och samarbete. Strategin är i synnerhet avsedd som stöd för samarbetet mellan intressentgrupperna.

Strategin består av tio åtgärder:

  1. En aktuell lägesbild som beaktar de lokala särdragen ska skapas
  2. Ett forum för utbyte av god praxis och information ska inrättas
  3. Metoder för att identifiera och bedöma projektens konsekvenser ska utvecklas
  4. Kustområdets tillgänglighet ska förbättras genom utveckling av bättre förbindelser när det gäller landtrafik, sjöfart och datakommunikation
  5. Tillräckliga livsmedelsresurser ska tryggas genom att ekosystemens funktion säkerställs
  6. Tillräckliga energiresurser ska tryggas
  7. Beredskap inför konsekvenserna av klimatförändringar och inför miljöolyckor och exceptionella situationer ska byggas
  8. Hållbar markanvändning och hållbart byggande ska säkerställas
  9. Den sociala hållbarheten och rättvisan i området ska förbättras
  10. Naturens välmående och fungerande ekologiska processer ska säkerställas

Kuststrategin baserar sig på EU:s rekommendation från 2002 om integrerad förvaltning av kustområden, på havsplaneringsdirektivet, som trädde i kraft 2014, och på Finlands havsplan 2030. Kuststrategin utarbetades för första gången år 2006.

Havsplanen, som blev färdig 2020, granskar växelverkan mellan land och hav och innehåller sektorspecifika färdplaner för att främja en hållbar användning av kusten. I kuststrategin har man beaktat dessa och andra aktuella program och strategier, såsom FN:s och EU:s mål för hållbar utveckling, de riksomfattande målen för områdesanvändningen och Finlands energi- och klimatstrategi.

Miljöministeriet utarbetar strategin tillsammans med intressentgrupperna. Arbetet har letts av en arbetsgrupp bestående av företrädare för landskapsförbunden vid kusten och för miljöministeriet.

​​​​​​​Mer information:

Tiina Tihlman
Konsultativ tjänsteman
tfn 0295 250 296
[email protected]