Hyppää sisältöön

Rakennustuotteiden uudelleenkäyttö on Suomessa mahdollista rakennuspaikkakohtaista varmentamista käyttäen

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 21.6.2022 9.55
Tiedote

EU:n nykyinen rakennustuoteasetus (305/2011) koskee lähtökohtaisesti uusia tuotteita eikä sisällä säännöksiä uudelleenkäytettävistä rakennustuotteista.

Uudelleenkäytettävää rakennustuotetta ei tarvitse CE-merkitä, jos tuotetta ei olennaisesti muuteta. Viime kädessä uudelleenkäytettävien tuotteiden kelpoisuus osoitetaan rakennuspaikkakohtaisessa varmentamisessa. Tuotteen kelpoisuus käyttökohteeseen tuleekin aina varmistaa, oli kyseessä sitten uusi CE-merkitty tai uudelleenkäytettävä tuote. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että uudelleenkäytettävän tuotteen ominaisuuksia on testattava tai tuote on muuten osoitettava soveltuvaksi aiottuun käyttöön. Tämä edellyttää, että tuotteen soveltuvuuden osoittamiselle määritellään käytännöt.

Rakennustuoteasetuksessa säädetään kaikissa EU-jäsenmaissa rakennustuotteiden markkinoille saattamisen ehdoista vahvistamalla yhdenmukaiset säännöt rakennustuotteisiin liittyvien perusominaisuuksien ilmoittamistavoista sekä CE-merkinnän käyttämisestä. Rakennustuoteasetuksessa säädetään tilanteista, joissa rakennustuote asetetaan ensimmäistä kertaa saataville unionin markkinoilla. Ne rakennustuotteet, jotka ovat saatettu markkinoille ennen asetuksen voimaantuloa, katsotaan siirtymäsäännöksen perusteella rakennustuoteasetuksen mukaisiksi, eli ovat saatettuja markkinoille asianmukaisesti ilman pakollista CE-merkintää ja suoritustasoilmoitusta.

Euroopan komissio on maaliskuun lopulla antanut ehdotuksen rakennustuoteasetuksen uusimiseksi. Uudistuksen keskeisiä tavoitteita on edistää kiertotaloutta ja rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöä. Koska uuden asetuksen valmistelu ja käyttöönotto nopeimmillaankin kestää useita vuosia, tulee kiertotalouden edistämiseksi edellytykset materiaalien uudelleenkäytölle varmistaa nykyisen rakennustuoteasetuksen puitteissa.

Purkumateriaalien kiertojen edistäminen rakentamisen kiertotalouden ydintä

Valmisteilla oleva uusi rakentamislaki luo materiaalien kiertotaloudelle hyvät edellytykset velvoittamalla tekemään luvanvaraisissa hankkeissa purkumateriaali- ja rakennusjäteselvityksen sekä ohjaamalla uudisrakentamista materiaalien hyödyntämiseen kannustaviin ratkaisuihin.

Purkumateriaalien kiertotalous edellyttää, ettei materiaalinen hyödyntäminen aiheuta haittaa käyttäjien turvallisuudelle ja terveellisyydelle. Valtioneuvoston tutkimustoiminnan rahoittama ”Purkumateriaalien kelpoisuus eri käyttökohteisiin turvallisuuden ja terveellisyyden näkökulmasta” -hanke tarkasteli purkumateriaalien uudelleenkäytön potentiaalia ja edellytyksiä lainsäädännön ja materiaalien laadun näkökulmasta. Hankkeessa todettiin, että purkumateriaalien tuotehyväksyntään liittyvä EU-lainsäädäntö on haaste uudelleenkäytölle. Hankkeen keskeisistä johtopäätöksistä ja tuotehyväksyntään liittyvistä epäselvyyksistä on julkaistu tänään rakennusosien uudelleenkäytön edellytyksiä koskeva policy brief.

Lisätiedot

Harri Hakaste, yliarkkitehti, p. 0295 250 074, [email protected]

Mikko Koskela, hallitussihteeri, p. 0295 250 051, [email protected]