Hoppa till innehåll

Återanvändning av byggprodukter möjligt genom byggplatsspecifik prestandakontroll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetmiljöministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2022 9.55 | Publicerad på svenska 21.6.2022 kl. 15.17
Pressmeddelande

EU:s nuvarande byggproduktförordning (305/2011) gäller i utgångspunkt nya produkter och innehåller inga bestämmelser om återanvändning av byggprodukter.

En byggprodukt som ska återanvändas behöver inte CE-märkas om produkten inte ändras väsentligt. I sista hand ska lämpligheten av de produkter som återanvänds påvisas genom byggplatsspecifik prestandakontroll. Produktens lämplighet ska alltid kontrolleras, vare sig det är en ny CE-märkt produkt eller en produkt som återanvänds. Detta innebär bland annat att egenskaperna hos den produkt som ska återanvändas ska testas eller att produkten på annat sätt ska visas vara lämplig för det avsedda användningsändamålet. Detta förutsätter att det fastställs metoder för att visa att produkten är lämplig.

I förordningen om byggprodukter föreskrivs om villkoren för att släppa ut byggprodukter på marknaden i alla EU-medlemsstater genom att fastställa enhetliga regler om hur byggprodukternas väsentliga egenskaper ska anges och om användningen av CE-märkning. I byggproduktförordningen föreskrivs om situationer där en byggprodukt för första gången införs på unionsmarknaden. De byggprodukter som har släppts ut på marknaden innan förordningen trädde i kraft ska med stöd av övergångsbestämmelsen anses vara förenliga med byggproduktförordningen, dvs. de har släppts ut på marknaden på tillbörligt sätt utan obligatorisk CE-märkning och prestandadeklaration.

Europeiska kommissionen har i slutet av mars antagit ett förslag om en revidering av byggproduktförordningen. Revideringens centrala mål är att främja cirkulär ekonomi och återanvändning av byggnadsmaterial. Eftersom det även i bästa fall tar flera år att förbereda och införa en ny förordning ska kraven på återanvändningen av material i syfte att främja cirkulär ekonomi säkerställas inom ramen för den nuvarande förordningen.

Återvinning av rivningsmaterial har en central roll inom den cirkulära ekonomin

Den nya bygglagen, som är under beredning, skapar goda förutsättningar för materialens cirkulära ekonomi genom att det blir en skyldighet att inom tillståndspliktiga projekt göra en utredning om rivningsmaterial och byggavfall samt styra verksamheten inom nybyggnad mot lösningar som främjar användningen av återvunna material.

Den cirkulär ekonomin för rivningsmaterial förutsätter att materialåtervinningen inte inverkar skadligt på användarnas säkerhet och hälsa. Projektet Rivningsmaterials lämplighet för olika tillämpningar ur säkerhets- och hälsosynpunkt, som finansierats av statsrådets forskningsverksamhet, granskade rivningsmaterialets potential och förutsättningar ur lagstiftningsperspektiv och materialkvalitetsperspektiv. I projektet konstaterades att EU:s lagstiftning om produktgodkännande av rivningsmaterial utgör en utmaning för återanvändningen av material. En policy brief-artikel har i dag publicerats om projektets viktigaste slutsatser och de största oklarheterna kring produktgodkännandet i anslutning till kraven på återanvändningen av byggnadsdelar.

Ytterligare information:

Harri Hakaste, överarkitekt, tfn 0295 250 074, [email protected]

Mikko Koskela, regeringssekreterare, tfn 0295 250 051, [email protected]