Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvosto
Arviointineuvosto Suomen Teollisuussijoitus –konsernista: Vaikutuksia yrityksille ja sijoittamiseen tulisi kuvata tarkemmin

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 12.6.2024 11.24
Tiedote 287

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle Suomen Teollisuussijoitus –konsernia koskevasta esityksestä. Esityksestä saa käsityksen viime vuosien kehityksestä ja sijoittamisen markkinakapeikoista. Esityksestä ei ilmene riittävästi, miten toiminta muuttuu nykytilaan verrattuna ja mitä vaikutuksia sillä on yrityksiin ja sijoittamiseen.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki, jonka mukaan neljän nykyisin toimivan pääomasijoitusyhtiön (Suomen Teollisuussijoitus Oy, Business Finland Venture Capital, Ilmastorahasto ja Oppiva Invest Oy) sijaan jatkossa toimisi kaksi yhtiötä: Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Teollisuustuki Oy. Tällä arvioidaan saavutettavan merkittäviä synergiaetuja ja tehokkuushyötyjä, kun eri toimijoiden päällekkäiset toiminnot yhdistetään. Tavoitteena on, että innovaatioiden kaupallistaminen, skaalaaminen ja yritysten sekä viennin kasvu vauhdittuvat yhdessä yksityisen sektorin sijoitusten kanssa. 

Esityksen perusteella saa käsityksen pääomasijoittamisen viime vuosien kehityksestä ja sijoittamisen markkinakapeikoista Suomessa sekä Suomen Teollisuussijoitus –konsernin toimintaperiaatteista. Esitykseen sisältyy myös havainnollinen kuvaus muiden maiden kansallisista pääomasijoitus- ja kehitysyhtiöistä, jolloin niiden toimintaa voi verrata Suomen vastaavaan toimintoon.

Arviointineuvosto katsoo, että esityksen muutos nykytilaan verrattuna jää jossain määrin epäselväksi. Esityksessä tulisi kuvata tarkemmin, missä määrin sijoittamisen prioriteetit ja toiminta muuttuvat. Suomen Teollisuussijoitus -konsernin sijoittamisen kohteiden kuvausta voisi myös tarkentaa. Esimerkiksi sijoitusten mittaluokkaa ja painopisteiden sisältöä voisi mahdollisuuksien mukaan käsitellä.

Esityksessä tulisi kuvata yritysvaikutuksia. Millaiset yritykset voisivat todennäköisesti saada rahoitusta? Voisiko perinteisten teollisten investointihankkeiden lisäksi myös muut, kuten aineettomia tuotannontekijöitä tai kuluttajabrändejä kehittävät yritykset, saada rahoitusta?

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain muuttamista ja siihen liittyviksi laeiksi sekä Business Finland Venture Capital Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain kumoamista koskevasta hallituksen esityksestä (hankenumero: TEM061:00/2023), jonka työ- ja elinkeinoministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 29.5.2024. Lausunto on julkinen.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa tyydyttävästi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lisätietoja: Arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston pääsihteeri p. 0295 160 202. Erityisasiantuntija Essi Römpötti, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeri p. 0295 160 125.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.