Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvosto
Paraneeko ihmisten oikeus määrätä ja hallita terveystietojaan?

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 31.3.2023 8.10
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta asetukseksi eurooppalaisesta terveysdata-avaruudesta. Asetuksen merkitystä Suomelle ja Suomen tavoitteita terveysdataekosysteemille tulee kuvata asian jatkovalmistelussa. Kirjelmästä jää epäselväksi asetuksen vaikutus tiedonhallintaan ja rajat ylittävien vaikutusten merkitys Suomelle.

Eurooppalaisen terveysdata-avaruutta koskevan asetuksen tarkoituksena on auttaa ihmisiä hallitsemaan omia terveystietojaan sekä tukea terveystietojen käyttöä terveydenhuoltopalveluiden, tutkimuksen, innovoinnin ja päätöksenteon parantamiseksi. Lisäksi tällä asetuksella mahdollistetaan terveystietojen esteetön vaihto, käyttö ja uudelleenkäyttö turvallisesti EU-alueella.

Kirjelmästä saa yleisen käsityksen asiasta, asetuksen tavoitteista sekä asetuksen suhteesta kansalliseen sääntelyyn. Kirjelmästä jää kuitenkin epäselväksi, millaiset sähköisten terveystietojen saatavuuteen ja jakamiseen liittyvät haasteet koskevat Suomea.

Asian jatkovalmistelussa tulee arvioida tarkemmin, mitä konkreettisia vaikutuksia ehdotuksella olisi Suomessa erilaisille ihmisryhmille. Miten asetusehdotus parantaisi ihmisten oikeutta määrätä ja hallita terveystietojaan? Vaikuttaisiko asetus luonnollisten henkilöiden oikeussuojaan? 

U-kirjelmästä jää epäselväksi, miten Suomessa sähköisten terveystietojen yhteentoimivuus kansallisesti toteutuu ja olisiko Suomen terveysdata ja tietojen välityksessä käytettävä infrastruktuuri yhteentoimivaa ehdotettavan asetuksen kanssa. Arviointineuvosto suosittelee, että tiedonhallinnan nykytilanteen kuvaaminen ja olennaisten muutosten arviointi aloitettaisiin valmistelun aikaisessa.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu valtioneuvoston kirjelmästä (U 61/2022 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta terveysdata-avaruudesta, jonka sosiaali- ja terveysministeriö on antanut eduskunnalle. Lausunto on julkinen.

Arviointineuvosto katsoo, että kirjelmän perusteella saa yleisen käsityksen asetusehdotuksen tavoitteista ja Suomelle olennaisista asioista. Keskeisiä olennaisia vaikutuksia Suomelle tulee vielä jatkovalmistelussa arvioida tarkemmin. Arviointineuvosto suosittelee, että lausunnossa esitetyt kehittämisehdotukset otetaan huomioon tarkemmissa vaikutusarvioinneissa.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja erityisasiatuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö, p. 0295 160 589.