Hoppa till innehåll

Rådet för bedömning av lagstiftningen
Kommer människors rätt att bestämma och få kontroll över sina hälsouppgifter att förbättras?

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 31.3.2023 8.10 | Publicerad på svenska 30.11.2023 kl. 11.22
Nyhet

Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till förordning om ett europeiskt hälsodataområde. I den fortsatta beredningen bör man beskriva närmare vad förordningen kommer att betyda för Finland och vilka mål Finland har när det gäller ett ekosystem av hälsodata. Skrivelsen ger ingen klar bild av hur förordningen inverkar på informationshanteringen eller vad de gränsöverskridande konsekvenserna innebär för Finland.

Målet för förordningen om ett europeiskt hälsodataområde är att hjälpa människor att få ökad kontroll över sina hälsouppgifter och att bidra till användningen av hälsodata, vilket ska leda till bättre hälso- och sjukvårdstjänster, forskning, innovation och beslutsfattande. Ett av målen är också att underlätta utbyte, användning och återanvändning av elektroniska hälsouppgifter på ett säkert sätt i EU-området.  

Skrivelsen ger en allmän uppfattning om det europeiska hälsodataområdet, målen för förordningen och förordningens förhållande till den nationella lagstiftningen. Av skrivelsen framgår inte hurdana utmaningar Finland kommer att möta när det gäller tillgången till och delningen av elektroniska hälsouppgifter.  

I den fortsatta beredningen bör man noggrannare bedöma vilka konkreta konsekvenser förordningen kommer att ha för olika människogrupper i Finland. Hur kommer förordningen att förbättra människors rätt att bestämma och få kontroll över sina hälsouppgifter? Kommer förordningen att påverka fysiska personers rättsskydd? 

Det framgår inte av skrivelsen om systemen med e-hälsodata kommer att fungera ihop på nationell nivå och om Finlands hälsodata och den infrastruktur som används för att dela data är interoperabla med det som föreslås i förordningen. Rådet för bedömning av lagstiftningen rekommenderar att arbetet med att beskriva nuläget och bedöma väsentliga ändringar inleds genast i början av den fortsatta beredningen. 

Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett sitt utlåtande om statsrådets skrivelse till riksdagen (U 61/2022 rd) om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt hälsodataområde som social- och hälsovårdsministeriet har överlämnat till riksdagen. Utlåtandet är offentligt.

Rådet anser att skrivelsen ger en allmän uppfattning om målen för förslaget till förordning och om de frågor som är väsentliga för Finland. De centrala väsentliga konsekvenserna för Finland bör bedömas närmare i den fortsatta beredningen. Rådet rekommenderar att utvecklingsförslagen i rådets utlåtande beaktas när man gör närmare konsekvensbedömningar. 

Mer information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417.  Annika Collin, specialsakkunnig, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160589

Rådet för bedömning av lagstiftningen är ett självständigt och oberoende organ som ger utlåtanden om utkast till regeringspropositioner och konsekvensbedömningarna i dem.